Hjem
Det humanistiske fakultet

Utfyllande reglar for gradsstudium ved Det humanistiske fakultet

Kva for krav er det til omfang og samansetting i ein bachelor eller mastergrad? Kva er normert studietid for ein heltidsstudent på master? Når kan eg søke permisjon? Svara finn du i utfyllande reglar.

Lovverk og regler
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Gjeldande frå studieåret 2014/2015. Sist endret i fakultetsstyret 22.03.2022.

Til kapittel 2 Gradar

Til § 2.4 Krav til omfang og samansetting av graden bachelor

Til (1) b)

I bachelorgradar ved Det humanistiske fakultet gjeld følgjande krav for innføringsemne: Graden skal innehalde minst eitt av innføringsemna EXFAC00AS / Akademisk skriving eller EXFAC00SK / Språkkunnskap. I tillegg gjeld eventuelle programspesifikke krav til innføringsemne omtalt i studieplanen til programmet. Innpassing av innføringsemne frå andre fakultet eller andre lærestader, vert vurdert individuelt.

Til § 2.5 Krav til omfang og samansetting av graden master

Til (1) og (4)
Masteroppgåva skal normalt ha eit omfang på 60 studiepoeng, med eit samla sidetal på 70-110 sider. Fakultetsstyret kan vedta at enkelte program kan ha mindre omfang på oppgåva, men ikkje mindre enn 30 studiepoeng.

I integrerte mastergradar ved Det humanistiske fakultet gjeld følgjande krav for innføringsemne: Graden skal innehalde eitt av innføringsemna EXFAC00AS / Akademisk skriving eller EXFAC00SK / Språkkunnskap. I tillegg gjeld eventuelle programspesifikke krav til innføringsemne omtalt i studieplanen til programmet. Innpassing av innføringsemne frå andre fakultet eller andre lærestader, vert vurdert individuelt.

Til (8)
Alle masterstudentar skal inngå rettleiingsskontrakt med instituttet, etter retningsliner fastsett av instituttet. Brot på kontrakten fører til tap av studieplass.
Rettleiingskontrakten fastset rammene for obligatorisk rettleiing på masteroppgåva. Normert studietid er fire semester på fulltid. Studentar kan søke om å få forlenga rettleiingskontrakten og studieretten på programmet i inntil to semester utover normert studietid. Samla maksimal studietid på masterprogrammet/studieretninga er såleis seks semester på fulltid.

Til kapittel 3 Studium

Til § 3.1 Studiestruktur og studieplan

Til (4)
Emna som fyller krava til eitt eller fleire skriftlege arbeid på minst 10 studiepoeng i bachelorgrada, jf. § 2.4 (1) d), skal vere nummerert med ein kode mellom 250 og 269.

Til kapittel 4 Opptak og utdanningsplan

Til § 4.1 Generelt om opptak og opptaksbehandling

Til (6)
Studentar som får opptak til eit masterprogram for andre gong, får studierettperioden justert ut frå samla maksimal studietid på masterprogrammet/studieretninga, jf. utfyllande reglar til § 2.5. Fakultetet kan avslå ein søknad om nytt opptak til eit masterprogram dersom studenten sine rettleiingsressursar er uttømte.

Til § 4.1.2 Om opptak til kortvarige studium

Til (1), første kulepunkt
Studentar som har ein bachelor- eller mastergrad frå Det humanistiske fakultet kan søke innan den gjeldande fristen om å ta enkeltemne ved Universitetet i Bergen (poststudierett).

Til (1), andre kulepunkt
Studentar som har ein aktiv studierett ved ein anna høgare utdanningsinstitusjon i Norge kan søke innan dei gjeldande fristane om å få ta enkeltemne ved Det humanistiske fakultet (hospitering). Søkjarane må dokumentere at dei har studierett og at dei har betalt semesteravgifta til den aktuelle utdanningsinstitusjonen.

Til § 4.2 Utdanningsplan

Til (4)
Programstudentar og årsstudiestudentar ved Universitetet i Bergen kan søke om overgang til bachelorprogram ved Det humanistiske fakultet innan dei gjeldande fristane. Søkjarane må oppfylle eventuelle progresjonskrav på programmet dei søker opptak til, i tillegg til andre opptakskrav som er fastsett i studieplanen.

Til § 4.3.1 Utsett studiestart

Til (2)
Det vert ikkje innvilga utsett studiestart ved opptak til 2-årige masterprogram.

Til § 4.7 Permisjon

Til (3)
Hospitantar, jf. § 4.1.2, får ikkje innvilga permisjon. Årsstudiestudentar og poststudentar kan søke fakultetet om permisjon etter vilkåra i § 4.7 (4). Studentar på 2-årige masterprogram må søke om permisjon i forkant av permisjonsperioden, og innan dei gjeldande fristane.

Til (7)
Studentar på integrerte masterprogram kan få innvilga permisjon i samsvar med § 4.7 (2) og (4) i 1.–6. semester, og i samsvar med § 4.7 (4) og (6) i 7.–10. semester.

Til § 4.9 Tilgang til vurdering for personar utan opptak til studium ved Universitetet i Bergen

Til (2)
Adgang til vurdering for personar utan opptak (privatistar) vert ikkje innvilga på emne som har obligatoriske arbeidskrav, forkunnskapskrav eller særskilte krav til studierett.

Til kapittel 5 Undervisning

Til § 5.3 Undervisningstilbod

Til (2)
Undervisning i eit emne går normalt gjennom heile semesteret. Studentar skal ha høve til å følge undervisning i fleire emne samstundes. Som hovudregel skal det vere undervisning i emna éin gong i studieåret, med mindre oppbygginga av studieprogrammet krev noko anna.

Til (3)
Dersom det er avgrensa tilgang til undervisninga på eit emne skal rangeringsreglane for opptaket til undervisninga vere fastsett i emneomtalen innan dei gjeldande fristane for studieplanendringar.

Til (4)
Det er ikkje høve til å gjenta rettleiing på masteroppgåveemne, unntatt ved innvilga nytt vurderingsforsøk, jf. § 6.8 (4)

Til § 5.5 Obligatorisk undervisningsaktivitet

Til (2)
Obligatoriske arbeidskrav skal vere gjennomførte etter fristar fastsette av institutta.

Til (5)
Det kan fastsettast i emneomtalen at det ikkje er mogeleg å få gjennomføre obligatorisk undervisningsaktivitet på nytt, dersom emnet er greidd frå før.

Til (6)
Retten til ny undervisningsaktivitet ved gyldig fråvær gjeld berre det inneverande undervisningssemesteret, og berre dersom det er praktisk mogeleg.

Til kapittel 6 Vurdering

Til 6.1 Allment om vurdering

Til (2)
Som ein hovudregel har emna vurdering to gonger i året, i undervisningssemesteret og i semesteret etter. Eksamensdatoar skal vere tilgjengeleg i Studentweb når oppmelding opnar for det aktuelle semesteret.

For å ta eksamen i eit undervisningsfritt semester må obligatoriske arbeidskrav vere godkjente og gyldige. I emneomtalen kan det verte fastsett at emne med vurderingsformene mappevurdering, rettleidd oppgåve, gruppevurdering, greidd på grunnlag av frammøte, og produksjonar ikkje har vurdering i dei undervisningsfrie semestera.

Til § 6.2.1 Vurderingsformer

Til (2)
Vurderingsformene i eit studieprogram skal variere.

Eit emne skal berre ha éi vurderingsordning. Det kan gjerast unntak for emne som høyrer til Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Til § 6.2.2 Særskilt om skriftleg skuleeksamen

Til (1)
Lengda på ein skriftleg skuleeksamen skal vere maksimum 6 timar for emne på 15 studiepoeng eller meir, og maksimum 4 timar for emne på 10 studiepoeng eller mindre.

Til § 6.2.4 Særskilt om heimeeksamen

Til (1)
Lengda på heimeeksamensperioden skal vere maksimum 7 dagar. Dersom heimeeksamensperioden spenner over offentlege fridagar nemnt i § 5.1 (3), skal desse dagane ikkje reknast som del av eksamensperioden.

Til § 6.3 Fleire vurderingsdelar

Alle vurderingsdelane på eit emne må vere greidde i same semester, med mindre det står noko anna i emneomtalen.

Til 6.5.2 Særskilt om hjelpemiddel ved skriftleg skuleeksamen

Til (2)
Dersom emneomtalen tillet ordbøker på eksamen, tek studentane sjølve med ordbøkene til eksamenslokalet, kor dei vert kontrollert av faglærar.

Til § 6.8 Tal på vurderingsforsøk

Til (3)
Dispensasjon frå regelen om tre vurderingsforsøk på emne utan gyldig resultat vert normalt innvilga dersom
• emnet er obligatorisk i programmet
• emnet er siste emnet i ei spesialisering eller ein grad
• emnet er forkunnskapskrav for eitt eller fleire obligatoriske emne i graden
• søkjaren kan vise til andre særleg tungtvegande grunnar eller dokumentere omstende som hindra annullering av vurderingsmelding

Dispensasjon for å forbetre ein bestått karakter vert berre innvilga om søkjaren kan dokumentere nedsett arbeidskapasitet over lengre tid på grunn av eigen sjukdom eller sjukdom i nær familie.

Søknaden må vere levert innan oppmeldingsfristen 1. februar / 1. september.

Til (4)
Kandidatar som stryk på masteroppgåva har høve til å levere masteroppgåve på nytt i same fag dersom oppgåva er heilt ny eller så omarbeidd at ho kan vurderast som ny. Kandidaten må
• presentere og gi svar på nye problemstillingar, og/eller
• trekke inn nytt empirisk materiale (kjelder/data), og/eller
• gjere ein radikalt endra analyse og tolking av empirien
I søknaden må studenten gjere greie for endringane han/ho planlegg å gjere i oppgåva. Forlenging av kontraktsperiode vert ikkje innvilga ved andre levering. Instituttet avgjer søknadar om innlevering for andre gong.

Til § 6.11 Ny vurdering

Studentar med gyldig fråvær som ønsker ei ny vurdering i det påfølgande semesteret i eit emne som ikkje har tidleg eksamen (midtsemestereksamen), må kontakte instituttet innan oppmeldingsfristen 1. februar / 1. september.

Til § 6.12 Om praktisk gjennomføring av skriftleg skuleeksamen

Til (1) f)
Faglærar/eksamensansvarleg skal vere tilgjengeleg for spørsmål som gjeld oppklaring av oppgåveteksten.

Til kapittel 7 Karaktersystem og sensur

Til 7.3.1 Allment om sensor

Til (3)
Ein ekstern sensor kan ikkje ha vore tilsett ved Universitetet i Bergen dei siste 12 månadane før han/ho vert brukt som ekstern sensor.

Til § 7.3.2 Krav til tal på sensorar

Til (1)
Ved sensurering av masteroppgåver skal rettleiaren ikkje vere medlem av kommisjonen.

Til (4)
Skriftlege vurderingsformer med klagerett skal sensurerast av ein eller to sensorar, som kan vere interne eller eksterne. 

Skriftlege vurderingsformer som ikkje gir klagerett, skal sensurerast av to sensorar. Sensorane kan vere interne og/eller eksterne.

Ved sensur av bacheloroppgåver skal det vere to sensorar. Ein av desse skal vere ekstern.