Hjem
Det humanistiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er organisert i tre seksjoner: Seksjon for studier og forskerutdanning, seksjon for økonomi og seksjon for HR og service. I tillegg er det en stab som har oppgaver knyttet mot forskning, formidling og utredning.

Organisasjonskart HF-administrasjonen
Organisasjonskart HF-administrasjonen
Foto/ill.:
UiB

Kim Ove Hommen: Fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 93 41 / 908 85 702

Susanne Ostendorf: Assisterende fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 80 95

Seksjon for økonomi

Oppgavene ved Økonomiseksjonen er delt inn i driftsøkonomi, prosjektøkonomi og totaløkonomi. 

Driftsøkonomi er knyttet til attestasjon av utbetalinger og innbetalinger, for eksempel kontroll av reiseregninger og variabel lønn (honorar og timelister), inngående/utgående faktura og bestillinger, samt veiledning til ansatte og enheter på post@okhf.uib.no eller UiBhjelp. Hele seksjonen trør til på disse oppgavene ved behov.

Prosjektøkonomi dreier seg om eksternfinansiering og omfatter blant annet budsjettering i søknadsfasen, oppretting og vedlikehold av prosjektbudsjett og BOA-effekt per prosjekt, rapportering og dialog med prosjektleder og prosjekteier, samt rapportering til finansieringskilde, f.eks. NFR og EU, og prosjektavslutning. Faste driftsoppgaver: Prosjektøkonomene attesterer frikjøp og egenfinansiering, samt bestillinger og fakturaer i Basware PM og IP knyttet til sine prosjekter.

Totaløkonomi omfatter såkalte «controller»-oppgaver for en enhet, det vil si utarbeidelse av budsjett, rapportering til styringsorganer og ledelse, jevnlig dialog med ledelse om utvikling i totaløkonomien, inkludert bidrags- og oppdragsinntekter og tilhørende påvirkning på enhetens økonomi. Faste driftsoppgaver: Totaløkonomene attesterer bestillinger og fakturaer i Basware PM og IP for sine enheter.

Kontakt

Felles epostadresse for henvendelser: post@okhf.uib.no eller

UiBhjelp > administrativ arbeidsstøtte > Økonomi og regnskap > Kontakt økonomiseksjonen ved HF

Ansatte


Annhild Fetveit: Seksjonssjef, fakultetsøkonom
Tlf. 55 58 93 86

 • Overordnet ansvar for økonomitjenester ved fakultetet
 • Lederstøtte og rådgivning for fakultets- og instituttledelse i økonomiske spørsmål
 • Utarbeiding av budsjettsaker og tildeling av midler til instituttene og fakultetet og eksterne parter
 • Utarbeiding av økonomiske analyser og rapporter for styringsorganer
 • Saksforberedelse og rapportering innen ansvarsfeltet
 • Opplæring innen økonomifeltet
   

Lisbeth Clausen: Førstekonsulent, driftsøkonom og bestiller for fakultetsadministrasjonen
Tlf. 55 58 87 60

 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger, refusjoner og variabel lønn i HR-portalen
 • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør
 • Utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
 • Rådgivning overfor ansatte og instituttene
 • Innkjøp i Basware PM
 • Fakturering og fakturabehandling for fakultetsadministrasjonen


Anders Sæle Dahle: Rådgiver, controller
Tlf. 55 58 93 74

 • Økonomisk rapportering til fakultetsstyre og sentralt nivå
 • Utarbeiding av lønnsbudsjett og fakultetets totalbudsjett
 • Prognoser og økonomiske analyser på fakultets- og instituttnivå
 • Tildeling av midler til instituttene (instituttbudsjett)
 • Koordineringsansvar for totaløkonomene vedrørende budsjett og rapportering
   

Katarina Flaskerud: Seniorkonsulent, prosjektøkonom
55 58 53 56

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for oppdragsportefølje, statlige etater og studierelaterte BOA-prosjekter
 • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig IF og LLE
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
 • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene IF og LLE


Evy Hermansen: Seniorkonsulent, totaløkonom
Tlf. 55 58 30 10

 • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved FOF og SKOK
 • Rapportering til instituttråd og ledelse
 • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i BasWare PM/IP for FOF og SKOK
 • Rådgivning overfor instituttene
   

Filiz Ipek: Seniorkonsulent, prosjektøkonom
Tlf. 55 58 85 67

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for EU-portefølje og stiftelser
 • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig SKOK og SVT
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
 • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene SKOK og SVT
   

Mari Knudsen: Rådgiver, prosjektøkonom
Tlf: 55 58 93 85

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for NFR-portefølje
 • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig AHKR og FOF
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
 • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene AHKR og FOF


Liv Berit Jonsson Mørch: Seniorkonsulent, totaløkonom
Tlf. 55 58 31 68

 • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved LLE og SVT
 • Rapportering til instituttråd og ledelse
 • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i BasWare PM/IP for LLE og SVT
 • Rådgivning overfor instituttene


Line Nævdal: Førstekonsulent, driftsøkonom og prosjektøkonom
Tlf. 55 58 89 06

 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger, refusjoner og variabel lønn i HR-portalen
 • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør
 • Utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
 • Rådgivning overfor ansatte og instituttene


Terje Selland: Seniorkonsulent, totaløkonom
Tlf. 55 58 23 02

 • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved IF og AHKR
 • Rapportering til instituttråd og ledelse
 • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i BasWare PM/IP for IF og AHKR
 • Rådgivning overfor instituttene
   

Heidi Thorbjørnsen: Førstekonsulent, driftsøkonom og prosjektøkonom
Tlf. 55 58 38 15

 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger, refusjoner og variabel lønn i HR-portalen
 • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør
 • Utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
 • Rådgivning overfor ansatte og instituttene

  Seksjon for studier og forskerutdanning

  Ranveig Lote: Seksjonssjef
  Tlf. 55 58 99 63

  • Daglig ledelse og drift innen ansvarsområdet
  • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
  • Saksbehandling og utredning
  • Sekretær for Studiestyret ved Det humanistiske fakultet
  • Rådgivning og ledelsesstøtte
    

  Elisabeth Akselvoll: Seniorkonsulent
  Tlf. 55 58 80 99

  • Forskerutdanning
  • Tilrettelegging


  Inger Marie Hatløy: Seniorrådgiver
  Tlf. 55 58 22 09

  • Nestleder i studieseksjonen
  • Kvalitetssikring


   Vilde Henningsgård: Seniorkonsulent
   951 68 123

   • Nasjonalt kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning  
   • Nentorordningen 


   Elisabeth Hagen Hjellbrekke: Rådgiver
   Tlf. 55 58 93 84

   • FS
   • Eksamen
   • Vitnemål


   Toril Ivarsøy: Seniorrådgiver
   Tlf. 55 58 24 55

   • Internasjonal koordinator


    Lise Kristiansen: Rådgiver
    Tlf. 55 58 73 95

    • Leder for Infosenteret
    • Studieinformasjon
    • Studentrekruttering
    • Studentmottak


    Rebekka Nistad: Seniorkonsulent
    Tlf. 55 58 93 76

    • Internasjonalisering
    • Arrangementer


    Anne-Lise Nordgulen: Rådgiver (permisjon)
    Tlf. 55 58 98 67

    • Leder for Infosenteret
    • Studieinformasjon
    • Studentrekruttering
    • Studentmottak


    Helge Restad: Rådgiver
    Tlf. 55 58 93 82

    • Koordinator for lektorutdanningen
      

    Guro Sandnes: Rådgiver
    Tlf. 55 58 93 68

    • Masteropptak
    • Etter- og videreutdanning
    • Rekruttering
    • Sakshandsaming
      

    Ellen Vikersveen: Rådgiver (permisjon)
    Tlf. 55 58 93 68

    • Masteropptak
    • Etter- og videreutdanning
    • Rekruttering

    Seksjon for HR og service

    Arve Sennesvik: Seksjonssjef
    Tlf. 55 58 47 16

    • Daglig drift og overordnete administrative funksjoner
    • Saksbehandling og utredning
    • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
    • Rådgivning og ledelsesstøtte
    • Utlysning og tilsetting i stillinger
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Rådgivning og oppfølging mot NAV, inkluderende arbeidsliv
    • Oppsigelser
    • BOA-kontakt
    • Andre personaladministrative oppgaver

    Personal

    Bente Bolstad: Seniorkonsulent
    Tlf. 55 58 93 57

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til FOF 
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver


    Margrethe Gloppestad: Seniorkonsulent
    Tlf. 55 58 22 84

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til LLE, SKOK og SVT
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver


    Tommy Kvarven: Seniorkonsulent
    Tlf. 55 58 37 30

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til IF
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver


    Asbjørn Sæther: Seniorkonsulent
    Tlf. 55 58 93 71

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til AHKR
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver

     Service

     Vibeke Soleng Askeland: Førstekonsulent
     Tlf. 55 58 93 80

     • Post- og e-postmottak
     • Praktisk lederstøtte for fakultetsledelsen
     • Arbeidsavtaler / honoraravtaler
     • Stipendiatforlengelser
     • Reiseregninger (fakultetsadministrasjonen)
     • Sykemeldinger i PAGA (fakultetsadministrasjonen)
     • Andre personal administrative oppgaver

     Ansvar for postmottak og arkiv har blitt flyttet til Universitetet i Bergen sitt sentrale dokumentsenter.

     Forskning, formidling og utredning

     Janne-Beate Buanes Duke: Rådgiver, kommunikasjon
     Tlf. 913 68 798

     • Kommunikasjonsrådgivning
     • Informasjon og formidling
     • Journalistikk
     • Mediekontakt


     Ingrid Endal: Rådgiver, kommunikasjon
     Tlf. 55 58 93 61

     • Informasjon og formidling
     • HFs nettsider, webkoordinator
     • Sosiale media
     • Mediekontakt
     • Arrangementer


     Elisabeth Hausvik: Rådgiver, forskning
     Tlf. 55 58 24 73

     • Forskningsrådgivning
     • Forskningsadministrasjon
     • Eksternfinansiering
     • Søknadsstøtte
     • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet


     Kirsten Moen: Seniorrådgiver, forskning
     Tlf. 55 58 80 85

     • Forskningsrådgivning
     • Forskningsadministrasjon
     • Eksternfinansiering
     • Søknadsstøtte
     • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet


     Arnhild Thorseth: Rådgiver
     Tlf. 55 58 24 19

     • Økonomiske støtteordninger/fond
     • Arealkoordinator
     • Miljøkoordinator
     • Valgkoordinator
     • Brannvern


     Unni Utvik: Seniorrådgiver
     Tlf. 55 58 20 60

     • Utredninger for fakultetsledelsen
     • Sekretær for fakultetsstyret