Hjem
Det humanistiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er organisert i tre seksjoner: Seksjon for studier og forskerutdanning, seksjon for økonomi og seksjon for HR og service. I tillegg er det en stab som har oppgaver knyttet mot forskning, formidling og utredning.

Organisasjonskart HF-administrasjonen
Organisasjonskart HF-administrasjonen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Kim Ove Hommen: Fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 93 41 / 908 85 702

Susanne Ostendorf: Assisterende fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 80 95

Seksjon for økonomi

Oppgavene ved Økonomiseksjonen er delt inn i driftsøkonomi, prosjektøkonomi og totaløkonomi. 

Driftsøkonomi er knyttet til attestasjon av utbetalinger og innbetalinger, for eksempel inngående/utgående faktura og bestillinger, samt veiledning til ansatte og enheter på post@okhf.uib.no eller UiBhjelp. Hele seksjonen trør til på disse oppgavene ved behov.

Oppgaver knyttet til reiseregninger (i Selvbetjeningsportalen) og variabel lønn (honorar og timelister) ble fra 1.1.2021 flyttet fra fakultetsadministrasjonen til Fagspesialistteamet i Seksjon for lønn ved Økonomiavdelingen. Våre representanter i Fagspesialistteamet er til dels fortsatt samlokalisert med Økonomiseksjonen etter omorganiseringen.

Prosjektøkonomi dreier seg om eksternfinansiering og omfatter blant annet budsjettering i søknadsfasen, oppretting og vedlikehold av prosjektbudsjett og BOA-påvirkning per prosjekt, rapportering og dialog med prosjektleder og prosjekteier, samt rapportering til finansieringskilde, f.eks. NFR og EU, og prosjektavslutning. Faste driftsoppgaver: Prosjektøkonomene attesterer frikjøp og egenfinansiering, samt bestillinger og fakturaer i Unit4 knyttet til sine prosjekter. En oversikt over hvem som er prosjektøkonom på hvilket prosjekt finner du her.

Totaløkonomi omfatter såkalte «controller»-oppgaver for en enhet, det vil si utarbeidelse av budsjett, rapportering til styringsorganer og ledelse, jevnlig dialog med ledelse om utvikling i totaløkonomien, inkludert bidrags- og oppdragsinntekter og tilhørende påvirkning på enhetens økonomi. Faste driftsoppgaver: Totaløkonomene attesterer bestillinger og fakturaer i Unit4 for sine enheter.

Kontakt

Felles epostadresse for henvendelser: post@okhf.uib.no eller

UiBhjelp > administrativ arbeidsstøtte > Økonomi og regnskap > Kontakt økonomiseksjonen ved HF

Ansatte


Annhild Fetveit: Seksjonssjef, fakultetsøkonom
Tlf. 55 58 93 86

 • Overordnet ansvar for økonomitjenester ved fakultetet
 • Lederstøtte og rådgivning for fakultets- og instituttledelse i økonomiske spørsmål
 • Utarbeiding av budsjettsaker og tildeling av midler til instituttene og fakultetet og eksterne parter
 • Utarbeiding av økonomiske analyser og rapporter for styringsorganer
 • Saksforberedelse og rapportering innen ansvarsfeltet
 • Opplæring innen økonomifeltet
   

Lisbeth Clausen: Seniorkonsulent, driftsøkonom og bestiller for fakultetsadministrasjonen
Tlf. 55 58 87 60

 • Innkjøper på fakultetet og nettverkskoordinator for fakultetets bestillere
 • Fakturering og fakturabehandling for fakultetsadministrasjonen
 • Anleggshåndterer for fakultetsadministrasjonen
 • Forefallende oppgaver knyttet til kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og FoU-oppgjør (2020-saker)
 • Rådgivning overfor ansatte og instituttene


Anders Sæle Dahle: Seniorrådgiver, controller
Tlf. 55 58 93 74

 • Økonomisk rapportering til fakultetsstyre og sentralt nivå
 • Utarbeiding av lønnsbudsjett og fakultetets totalbudsjett
 • Prognoser og økonomiske analyser på fakultets- og instituttnivå
 • Tildeling av midler til instituttene (instituttbudsjett)
 • Koordineringsansvar for totaløkonomene vedrørende budsjett og rapportering
   

Katarina Flaskerud: Seniorkonsulent, prosjektøkonom
55 58 53 56

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for oppdragsportefølje, statlige etater og studierelaterte BOA-prosjekter
 • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig IF og LLE
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
 • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene IF og LLE


Evy Hermansen: Seniorkonsulent, totaløkonom
Tlf. 55 58 30 10

 • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved FOF og SKOK
 • Rapportering til instituttråd og ledelse
 • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i Unit4 for FOF og SKOK
 • Rådgivning overfor instituttene
   

Filiz Ipek: Seniorkonsulent, prosjektøkonom
Tlf. 55 58 85 67

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for EU-portefølje og stiftelser
 • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig SKOK og SVT
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
 • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene SKOK og SVT
   

Mari Knudsen: Rådgiver, prosjektøkonom
Tlf: 55 58 93 85

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for NFR-portefølje
 • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig AHKR og FOF
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
 • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene AHKR og FOF


Liv Berit Jonsson Mørch: Seniorkonsulent, totaløkonom
Tlf. 55 58 31 68

 • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved LLE og SVT
 • Rapportering til instituttråd og ledelse
 • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i Unit4 for LLE og SVT
 • Rådgivning overfor instituttene


Terje Selland: Seniorkonsulent, totaløkonom
Tlf. 55 58 23 02

 • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved IF og AHKR
 • Rapportering til instituttråd og ledelse
 • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i Unit4 for IF og AHKR
 • Rådgivning overfor instituttene
   

Line Nævdal: Seniorkonsulent, fagspesialistteamet, Seksjon for lønn, Økonomiavdelingen
Tlf. 55 58 89 06

 • Oppretting av time- og oppdragskontrakter for utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
 • Kontroll og attestasjon av timer og oppdrag når utført
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og utgiftsrefusjoner i Selvbetjeningsportalen
 • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør gjennom UiBhjelp
 • Brukerstøtte knyttet til oppgaver i Selvbetjeningsportalen
   

Heidi Thorbjørnsen: Seniorkonsulent, fagspesialistteamet, Seksjon for lønn, Økonomiavdelingen
Tlf. 55 58 38 15

 • Oppretting av time- og oppdragskontrakter for utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
 • Kontroll og attestasjon av timer og oppdrag når utført
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og utgiftsrefusjoner i Selvbetjeningsportalen
 • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør gjennom UiBhjelp
 • Brukerstøtte knyttet til oppgaver i Selvbetjeningsportalen

Seksjon for studier og forskerutdanning

Ranveig Lote: Seksjonssjef
Tlf. 55 58 99 63

 • Daglig ledelse og drift innen ansvarsområdet
 • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
 • Saksbehandling og utredning
 • Sekretær for Studiestyret ved Det humanistiske fakultet
 • Rådgivning og ledelsesstøtte
   

Elisabeth Akselvoll: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 80 99

 • Forskerutdanning


Inger Marie Hatløy: Seniorrådgiver
Tlf. 55 58 22 09

 • Nestleder i studieseksjonen
 • Kvalitetssikring
 • Merittering av undervisning
 • Arbeidslederansvar for forskerutdanning


  Vilde Henningsgård: Seniorkonsulent
  951 68 123

  • Nasjonalt kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning  
  • Mentorordningen


  Elisabeth Hagen Hjellbrekke: Rådgiver
  Tlf. 55 58 93 84

  • FS og dbh-rapportering
  • Eksamen
  • Vitnemål
  • Studieplaner og Emner på nett (EPN)


  Nedelina Naydenova: Rådgiver
  Tlf. 55 58 24 55

  • Internasjonal koordinator
  • Vurdering av utenlandsk utdanning (godkjenningssaker, opptak til ph.d., osv.) 
  • ARQUS
  • Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse


   Lise Kristiansen: Rådgiver
   Tlf. 55 58 73 95

   • Leder for Infosenteret
   • Studieinformasjon
   • Studentmottak og mentorordning
   • Studentrekruttering
   • Åpen dag
     

   Anne-Lise Nordgulen: Rådgiver (permisjon frem til 30.09.2021)
   Tlf. 55 58 98 67

   • Leder for Infosenteret
   • Studieinformasjon
   • Studentrekruttering
   • Studentmottak


   Rebekka Nistad: Seniorkonsulent
   Tlf. 55 58 93 76

   • Internasjonalisering (studentmobilitet)
   • Læringsmiljøkontakt 
   • Si Fra-systemet
   • Kontaktperson for Humanistisk studentutvalg (HSU)
   • Arrangementer (gradsseremonier)
     

    Vilde Marie Bustetun Akselberg: seniorkonsulent (vikar)
    Tlf: 55 58 93 82

    • Koordinator for lektorutdanningen 
    • Studiekonsulent for lektorutdanningen
    • Sekretær for Lektorutdanningsutvalget ved HF (LUHF)


    Helge Restad: Rådgiver (permisjon)
    Tlf. 55 58 93 82

    • Koordinator for lektorutdanningen
      

    Ellen Vikersveen: Rådgiver
    Tlf. 55 58 93 68

    • Masteropptak
    • Etter- og videreutdanning

    Seksjon for HR og service

    Arve Sennesvik: Seksjonssjef
    Tlf. 55 58 47 16

    • Daglig drift og overordnete administrative funksjoner
    • Saksbehandling og utredning
    • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
    • Rådgivning og ledelsesstøtte
    • Utlysning og tilsetting i stillinger
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Rådgivning og oppfølging mot NAV, inkluderende arbeidsliv
    • Oppsigelser
    • BOA-kontakt
    • Andre personaladministrative oppgaver

    Personal

    Bente Bolstad: Seniorkonsulent
    Tlf. 55 58 93 57

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til FOF 
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver


    Margrethe Gloppestad: Seniorkonsulent
    Tlf. 55 58 22 84

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til LLE, SKOK og SVT
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver


    Tommy Kvarven: Seniorkonsulent
    Tlf. 55 58 37 30

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til IF
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver


    Asbjørn Sæther: Seniorkonsulent
    Tlf. 55 58 93 71

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til AHKR
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver

     Service

     Vibeke Soleng Askeland: Førstekonsulent
     Tlf. 55 58 93 80

     • Post- og e-postmottak
     • Praktisk lederstøtte for fakultetsledelsen
     • Arbeidsavtaler / honoraravtaler
     • Stipendiatforlengelser
     • Reiseregninger (fakultetsadministrasjonen)
     • Sykemeldinger i PAGA (fakultetsadministrasjonen)
     • Andre personal administrative oppgaver

     Ansvar for postmottak og arkiv har blitt flyttet til Universitetet i Bergen sitt sentrale dokumentsenter.

     Forskning, formidling og utredning

     Janne-Beate Buanes Duke: Rådgiver, kommunikasjon
     Tlf. 913 68 798

     • Kommunikasjonsrådgivning
     • Informasjon og formidling
     • Journalistikk
     • Mediekontakt


     Ingrid Endal: Rådgiver, kommunikasjon
     Tlf. 55 58 93 61

     • Informasjon og formidling
     • HFs nettsider, webkoordinator
     • Sosiale media
     • Mediekontakt
     • Arrangementer


     Elisabeth Hausvik: Rådgiver, forskning
     Tlf. 55 58 24 73

     • Forskningsrådgivning
     • Forskningsadministrasjon
     • Eksternfinansiering
     • Søknadsstøtte
     • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet


     Kirsten Moen: Seniorrådgiver, forskning
     Tlf. 55 58 80 85

     • Forskningsrådgivning
     • Forskningsadministrasjon
     • Eksternfinansiering
     • Søknadsstøtte
     • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet
       

     Unni Utvik: Seniorrådgiver
     Tlf. 55 58 20 60

     • Utredninger for fakultetsledelsen
     • Sekretær for fakultetsstyret