Hjem
Det humanistiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er organisert i fire seksjoner: Seksjon for studier og forskerutdanning, seksjon for økonomi, og seksjon for HR og service. I tillegg er det en stab som har oppgaver knyttet mot forskning, formidling og utredning.

Organisasjonskart HF-administrasjonen
Organisasjonskart for HF-administrasjonen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Fakultetsdirektør: Kim Ove Hommen

Assisterende fakultetsdirektør: Susanne Ostendorf

Seksjon for studier og forskerutdanning

Inger Marie Hatløy: Seksjonssjef

 • Daglig ledelse og drift innen ansvarsområdet
 • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
 • Saksbehandling og utredning
 • Sekretær for Studiestyret ved Det humanistiske fakultet
 • Rådgivning og ledelsesstøtte
 • Arbeidslederansvar for forskerutdanning
   

Julie Alver Tønsaker: Rådgiver

 • Nestleder i studieseksjonen
 • Kvalitetssikring
 • Merittering av undervisning
   

Elisabeth Akselvoll: Seniorkonsulent

 • Forskerutdanning


Peder Lippert Fuglevik: Seniorkonsulent (vikar)

 • Studiekonsulent for lektorutdanningen
 • Lektorutdanningsadministrasjon


  Hanne Svanholm Misje: Rådgiver

  • Koordinering av eksamen- og timeplansarbeid ved fakultetet
  • Vitnemål
  • Studieplaner og Emner på nett (EPN)
  • FS superbruker 
  • Superbrukar EpN
  • Superbrukar TP
  • Standardisering og forbetring
  • Rutineutvikling
  • Deltaking i studieadministrative nettverk
  • Prosjektarbeid
    

  Rebekka Nistad: Seniorkonsulent

  • Internasjonalisering (studentmobilitet)
  • Læringsmiljøkontakt 
  • Si Fra-systemet
  • Kontaktperson for Humanistisk studentutvalg (HSU)
  • Arrangementer (gradsseremonier)
  • Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse
    

   Helge Restad: Rådgiver 

   • Koordinator for lektorutdanningen 
   • Studiekonsulent for lektorutdanningen
   • Sekretær for Lektorutdanningsutvalget ved HF (LUHF)
   • Lektorutdanningsadministrasjon
   • Nettverk, Lektorsenteret


   Shizuka Kamata Sydnes: Rådgiver (vikar)

   • Internasjonal koordinator
   • Vurdering av utenlandsk utdanning (godkjenningssaker, opptak til ph.d., osv.) 
   • Internasjonalisering av studier og forskerutdanningen
   • Studentmobilitet
   • Internasjonale relasjoner og samarbeidsavtaler


    Ayla Tessem: Rådgiver

    • Leder for Infosenteret
    • Studieinformasjon
    • Studentmottak og mentorordning
    • Studentrekruttering
    • Åpen dag


    Terje Torgilstveit: Seniorkonsulent

    • Rapportering av data til Database for statistikk for høyere utdanning (DBH) 
    • Tableau 
    • Opptak 
    • Studieplaner og Emner på nett (EPN) 
    • Mitt UIB superbruker 
    • Ekstern finansiering av studier (Studie-BOA) 
    • Etter- og videreutdanning
    • Standardisering og forbedring


    Ellen Vikersveen: Rådgiver (permisjon til mai 2024)

    • FS superbruker 
    • Rapportering av data til Database for statistikk for høyere utdanning (DBH) 
    • Tableau 
    • Opptak 
    • Studieplaner og Emner på nett (EPN) 
    • Mitt UIB superbruker 
    • Ekstern finansiering av studier (Studie-BOA) 
    • Etter- og videreutdanning
    • Standardisering og forbedring

    Seksjon for HR og service

    Arve Sennesvik: Seksjonssjef

    • Daglig drift og overordnete administrative funksjoner
    • Saksbehandling og utredning
    • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
    • Rådgivning og ledelsesstøtte
    • Utlysning og tilsetting i stillinger
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Rådgivning og oppfølging mot NAV, inkluderende arbeidsliv
    • Oppsigelser
    • BOA-kontakt
    • Andre personaladministrative oppgaver
      

    Bente Bolstad: Seniorkonsulent

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til FOF 
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver


    Margrethe Gloppestad: Seniorkonsulent

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til LLE, SKOK og SVT
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver
      

    Turid Høyland: Seniorkonsulent

    • Styresekretær og valgsekretær
    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til AHKR og SVT
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver


    Tommy Kvarven: Rådgiver

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til IF
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver
      

    Nina Railo: Seniorkonsulent

    • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til LLE og SKOK
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver
      

    Vivian Tveite: Rådgiver

    • Utlysning og tilsetting i stillinger
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Professoropprykk
    • Andre personaladministrative oppgaver

    Ansvar for postmottak og arkiv har blitt flyttet til Universitetet i Bergen sitt sentrale dokumentsenter.

    Seksjon for økonomi

    Hovedoppgavene ved Økonomiseksjonen er totaløkonomi og prosjektøkonomi. 

    Totaløkonomi omfatter såkalte «controller»-oppgaver for fakultetet som helhet og for institutt og sentre: utarbeidelse av budsjett, rapportering til styringsorganer og ledelse, jevnlig dialog med ledelse om utvikling i totaløkonomien, inkludert bidrags- og oppdragsinntekter og tilhørende påvirkning på enhetens økonomi. Totaløkonomene attesterer innkjøpsrekvisisjoner og fakturaer i Unit4 for sine enheter.

    Prosjektøkonomi dreier seg om eksternfinansiering og omfatter blant annet budsjettering i søknadsfasen, oppretting og vedlikehold av prosjektbudsjett og BOA-påvirkning per prosjekt, rapportering og dialog med prosjektleder og prosjekteier, samt rapportering til finansieringskilde, f.eks. NFR og EU, og prosjektavslutning. Prosjektøkonomene attesterer frikjøp og egenfinansiering, samt innkjøpsrekvisisjoner og fakturaer i Unit4 knyttet til sine prosjekter. 

    For bestilling av varer og tjenester: Bestilling – Det humanistiske fakultet

    Kontakt

    Felles epostadresse for henvendelser: post@okhf.uib.no eller

    UiBhjelp > administrativ arbeidsstøtte > Økonomi og regnskap > Kontakt økonomiseksjonen ved HF

    Ansatte


    Annhild Fetveit: Seksjonssjef, fakultetsøkonom

    • Overordnet ansvar for økonomitjenester ved fakultetet
    • Lederstøtte og rådgivning for fakultets- og instituttledelse i økonomiske spørsmål
    • Utarbeiding av budsjettsaker og tildeling av midler til instituttene og fakultetet og eksterne parter
    • Utarbeiding av økonomiske analyser og rapporter for styringsorganer
    • Saksforberedelse og rapportering innen ansvarsfeltet
    • Opplæring innen økonomifeltet


    Anders Sæle Dahle: Seniorrådgiver, controller

    • Økonomisk rapportering til fakultetsstyre og sentralt nivå
    • Utarbeiding av lønnsbudsjett og fakultetets totalbudsjett
    • Prognoser og økonomiske analyser på fakultets- og instituttnivå
    • Tildeling av midler til instituttene (instituttbudsjett)
    • Koordineringsansvar for totaløkonomene vedrørende budsjett og rapportering

    Terje Selland: Rådgiver, totaløkonom

    • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved IF, AHKR og FoF
    • Rapportering til instituttråd og ledelse
    • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i Unit4 for IF, AHKR og FoF
    • Rådgivning overfor instituttene
      

    Line Bastholm: Seniorkonsulent

    • Budsjett og regnskap for totaløkonomien for SKOK, SVT og til dels LLE
    • Rapportering til instituttråd, senterstyre og ledelse
    • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer for fakultetsadministrasjonen, SKOK, SVT og til dels LLE 
    • Rådgivning overfor instituttene
    • Innkjøper for fakultetsadministrasjonen
    • Prosjektøkonom under opplæring
      

    Lisbeth Clausen: Seniorkonsulent, innkjøper

    • Innkjøper på fakultetet og nettverkskoordinator for fakultetets bestillere
    • Fakturering og fakturabehandling for fakultetsadministrasjonen
    • Anleggshåndterer for fakultetsadministrasjonen
    • Rådgivning overfor ansatte og instituttene
    • Opplæring innen innkjøpsfeltet og UiBhjelp

    Thomas Marius Hugøy: Rådgiver, prosjektøkonom

    • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for EU, oppdragsportefølje, statlige etater og studierelaterte BOA-prosjekter
    • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig IF og LLE
    • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
    • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene IF og LLE


    Mildrid Bønes Høgås: Seniorkonsulent, prosjektøkonom

    • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for stiftelser og fellesprosjekter ved fakultetet
    • Bistand til prosjektleder og institutt/sentre i søknadsprosessen, særlig SKOK og SVT
    • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
    • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til sentrene SKOK og SVT
      

     Filmon Ruusom Tesfai: Seniorkonsulent, prosjektøkonom

     • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet
     • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen
     • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter


     Amalie Dahle Revheim: Seniorkonsulent, prosjektøkonom, trainee

     • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet
     • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen
     • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
       

     Seksjon for forskning og formidling 

     Kirsten Moen: Seksjonssjef

     • Forskningsrådgivning
     • Forskningsadministrasjon
     • Eksternfinansiering
     • Søknadsstøtte
     • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet
       

     Janne-Beate Buanes Duke: Senoirrådgiver, kommunikasjon

     • Kommunikasjonsavdelingens fakultetsrådgiver ved HF
     • Kommunikasjonsrådgivning
     • Informasjon og formidling
     • Journalistikk
     • Mediekontakt


     Elisabeth Hausvik: Rådgiver, forskning

     • Forskningsrådgivning
     • Forskningsadministrasjon
     • Eksternfinansiering
     • Søknadsstøtte
     • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet


     Cecilie Veum: Seniorkonsulent, forskning

     • Forskningsrådgivning
     • Forskningsadministrasjon
     • Eksternfinansiering
     • Søknadsstøtte
     • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

     Den administrative leiinga ved HF i borggården på Sydneshaugen skole

     ADMINISTRATIV LEDELSE: Fra venstre Arve Sennesvik, Kirsten Moen, Susanne Ostendorf, Kim Ove Hommen, Inger Marie Hatløy, Annhild Fetveit.

     Foto/ill.:
     Eivind Senneset