Hjem
Det humanistiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er organisert i tre seksjoner: Seksjon for studier og forskerutdanning, seksjon for økonomi og seksjon for HR og service. I tillegg er det en stab som har oppgaver knyttet mot forskning, formidling og utredning.

Organisasjonskart HF-administrasjonen
Organisasjonskart for HF-administrasjonen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Kim Ove Hommen: Fakultetsdirektør

Susanne Ostendorf: Assisterende fakultetsdirektør

  Seksjon for studier og forskerutdanning

  Inger Marie Hatløy: Seksjonssjef

  • Daglig ledelse og drift innen ansvarsområdet
  • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
  • Saksbehandling og utredning
  • Sekretær for Studiestyret ved Det humanistiske fakultet
  • Rådgivning og ledelsesstøtte
    

  Elisabeth Akselvoll: Seniorkonsulent

  • Forskerutdanning


    Vilde Henningsgård: Seniorkonsulent

    • 25% stilling på HF, studentmedvirkning
    • 75% stilling ved Studieavdelingen, sekretær for Læringsmiljøutvalget


    Hanne Svanholm Misje: Rådgiver

    • Koordinering av eksamen- og timeplansarbeid ved fakultetet
    • Vitnemål
    • Studieplaner og Emner på nett (EPN)
    • Superbrukar EpN
    • Superbrukar TP
    • Standardisering og forbetring
    • Rutineutvikling
    • Deltaking i studieadministrative nettverk
    • Prosjektarbeid


    Nedelina Naydenova: Rådgiver

    • Internasjonal koordinator
    • Vurdering av utenlandsk utdanning (godkjenningssaker, opptak til ph.d., osv.) 
    • ARQUS
    • Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse
    • Internasjonalisering av studier og forskerutdanningen
    • Studentmobilitet
    • Internasjonale relasjoner og samarbeidsavtaler


    Lise Kristiansen: Rådgiver

    • Leder for Infosenteret
    • Studieinformasjon
    • Studentmottak og mentorordning
    • Studentrekruttering
    • Åpen dag
      

    Rebekka Nistad: Seniorkonsulent

    • Internasjonalisering (studentmobilitet)
    • Læringsmiljøkontakt 
    • Si Fra-systemet
    • Kontaktperson for Humanistisk studentutvalg (HSU)
    • Arrangementer (gradsseremonier)
      

     Helge Restad: Rådgiver (permisjon til 1. oktober)

     • Koordinator for lektorutdanningen 
     • Studiekonsulent for lektorutdanningen
     • Sekretær for Lektorutdanningsutvalget ved HF (LUHF)


     Julie Alver Tønsaker: Seniorrådgiver

     • Nestleder i studieseksjonen
     • Kvalitetssikring
     • Merittering av undervisning
     • Arbeidslederansvar for forskerutdanning


     Ellen Vikersveen: Rådgiver

     • FS superbruker 
     • Rapportering av data til Database for statistikk for høyere utdanning (DBH) 
     • Tableau 
     • Opptak 
     • Studieplaner og Emner på nett (EPN) 
     • Mitt UIB superbruker 
     • Ekstern finansiering av studier (Studie-BOA) 
     • Etter- og videreutdanning
     • Standardisering og forbedring

     Seksjon for HR og service

     Arve Sennesvik: Seksjonssjef

     • Daglig drift og overordnete administrative funksjoner
     • Saksbehandling og utredning
     • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
     • Rådgivning og ledelsesstøtte
     • Utlysning og tilsetting i stillinger
     • Rådgivning overfor instituttene
     • Professoropprykk
     • Rådgivning og oppfølging mot NAV, inkluderende arbeidsliv
     • Oppsigelser
     • BOA-kontakt
     • Andre personaladministrative oppgaver

     Personal

     Bente Bolstad: Seniorkonsulent

     • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til FOF 
     • Rådgivning overfor instituttene
     • Professoropprykk
     • Andre personaladministrative oppgaver


     Margrethe Gloppestad: Seniorkonsulent

     • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til LLE, SKOK og SVT
     • Rådgivning overfor instituttene
     • Professoropprykk
     • Andre personaladministrative oppgaver


     Tommy Kvarven: Seniorkonsulent

     • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til IF
     • Rådgivning overfor instituttene
     • Professoropprykk
     • Andre personaladministrative oppgaver


     Asbjørn Sæther: Seniorkonsulent

     • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til AHKR
     • Rådgivning overfor instituttene
     • Professoropprykk
     • Andre personaladministrative oppgaver

      Service

      Vibeke Soleng Askeland: Førstekonsulent  (permisjon)

      • Post- og e-postmottak
      • Praktisk lederstøtte for fakultetsledelsen
      • Arbeidsavtaler / honoraravtaler
      • Stipendiatforlengelser
      • Reiseregninger (fakultetsadministrasjonen)
      • Sykemeldinger i PAGA (fakultetsadministrasjonen)
      • Andre personal administrative oppgaver

      Ansvar for postmottak og arkiv har blitt flyttet til Universitetet i Bergen sitt sentrale dokumentsenter.

      Seksjon for økonomi

      Oppgavene ved Økonomiseksjonen er delt inn i driftsøkonomi, prosjektøkonomi og totaløkonomi. 

      Driftsøkonomi er knyttet til attestasjon av utbetalinger og innbetalinger, for eksempel inngående/utgående faktura og bestillinger, samt veiledning til ansatte og enheter på post@okhf.uib.no eller UiBhjelp. Hele seksjonen trør til på disse oppgavene ved behov.

      Oppgaver knyttet til reiseregninger (i Selvbetjeningsportalen) og variabel lønn (honorar og timelister) ble fra 1.1.2021 flyttet fra fakultetsadministrasjonen til Fagspesialistteamet i Seksjon for lønn ved Økonomiavdelingen. Våre representanter i Fagspesialistteamet er til dels fortsatt samlokalisert med Økonomiseksjonen etter omorganiseringen.

      Prosjektøkonomi dreier seg om eksternfinansiering og omfatter blant annet budsjettering i søknadsfasen, oppretting og vedlikehold av prosjektbudsjett og BOA-påvirkning per prosjekt, rapportering og dialog med prosjektleder og prosjekteier, samt rapportering til finansieringskilde, f.eks. NFR og EU, og prosjektavslutning. Faste driftsoppgaver: Prosjektøkonomene attesterer frikjøp og egenfinansiering, samt bestillinger og fakturaer i Unit4 knyttet til sine prosjekter. En oversikt over hvem som er prosjektøkonom på hvilket prosjekt finner du her.

      Totaløkonomi omfatter såkalte «controller»-oppgaver for en enhet, det vil si utarbeidelse av budsjett, rapportering til styringsorganer og ledelse, jevnlig dialog med ledelse om utvikling i totaløkonomien, inkludert bidrags- og oppdragsinntekter og tilhørende påvirkning på enhetens økonomi. Faste driftsoppgaver: Totaløkonomene attesterer bestillinger og fakturaer i Unit4 for sine enheter.

      Kontakt

      Felles epostadresse for henvendelser: post@okhf.uib.no eller

      UiBhjelp > administrativ arbeidsstøtte > Økonomi og regnskap > Kontakt økonomiseksjonen ved HF

      Ansatte


      Annhild Fetveit: Seksjonssjef, fakultetsøkonom

      • Overordnet ansvar for økonomitjenester ved fakultetet
      • Lederstøtte og rådgivning for fakultets- og instituttledelse i økonomiske spørsmål
      • Utarbeiding av budsjettsaker og tildeling av midler til instituttene og fakultetet og eksterne parter
      • Utarbeiding av økonomiske analyser og rapporter for styringsorganer
      • Saksforberedelse og rapportering innen ansvarsfeltet
      • Opplæring innen økonomifeltet
        

      Line Bastholm: Seniorkonsulent, trainee

      • Innkjøper for fakultetsadministrasjonen
      • Budsjett og regnskap for totaløkonomien for ulike enheter, primært LLE
      • Rapportering til instituttråd og ledelse
      • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i Unit4, særlig for LLE og SVT
      • Rådgivning overfor instituttene
      • Prosjektøkonom under opplæring
        

      Lisbeth Clausen: Seniorkonsulent, driftsøkonom

      • Innkjøper på fakultetet og nettverkskoordinator for fakultetets bestillere
      • Fakturering og fakturabehandling for fakultetsadministrasjonen
      • Anleggshåndterer for fakultetsadministrasjonen
      • Forefallende oppgaver knyttet til kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og FoU-oppgjør (2020-saker)
      • Rådgivning overfor ansatte og instituttene


      Anders Sæle Dahle: Seniorrådgiver, controller

      • Økonomisk rapportering til fakultetsstyre og sentralt nivå
      • Utarbeiding av lønnsbudsjett og fakultetets totalbudsjett
      • Prognoser og økonomiske analyser på fakultets- og instituttnivå
      • Tildeling av midler til instituttene (instituttbudsjett)
      • Koordineringsansvar for totaløkonomene vedrørende budsjett og rapportering
        

      Thomas Marius Hugøy: Rådgiver, prosjektøkonom

      • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for oppdragsportefølje, statlige etater og studierelaterte BOA-prosjekter
      • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig IF og LLE
      • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
      • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene IF og LLE


      Mildrid Bønes Høgås: Seniorkonsulent, prosjektøkonom

      • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet
      • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen
      • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
        

      Evy Hermansen: Seniorkonsulent, totaløkonom

      • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved FOF og SKOK
      • Rapportering til instituttråd og ledelse
      • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i Unit4 for FOF og SKOK
      • Rådgivning overfor instituttene
        

      Filiz Ipek: Rådgiver, prosjektøkonom

      • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for EU-portefølje og stiftelser
      • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig SKOK og SVT
      • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
      • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene SKOK og SVT
        

      Mari Knudsen: Rådgiver, prosjektøkonom

      • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for NFR-portefølje
      • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig AHKR og FOF
      • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
      • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene AHKR og FOF


      Liv Berit Jonsson Mørch: Seniorkonsulent, totaløkonom

      • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved LLE og SVT
      • Rapportering til instituttråd og ledelse
      • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i Unit4 for LLE og SVT
      • Rådgivning overfor instituttene


      Terje Selland: Rådgiver, totaløkonom

      • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved IF og AHKR
      • Rapportering til instituttråd og ledelse
      • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i Unit4 for IF og AHKR
      • Rådgivning overfor instituttene
        

      Line Nævdal: Seniorkonsulent, fagspesialistteamet, Seksjon for lønn, Økonomiavdelingen

      • Oppretting av time- og oppdragskontrakter for utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
      • Kontroll og attestasjon av timer og oppdrag når utført
      • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og utgiftsrefusjoner i Selvbetjeningsportalen
      • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør gjennom UiBhjelp
      • Brukerstøtte knyttet til oppgaver i Selvbetjeningsportalen
        

      Heidi Thorbjørnsen: Seniorkonsulent, fagspesialistteamet, Seksjon for lønn, Økonomiavdelingen

      • Oppretting av time- og oppdragskontrakter for utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
      • Kontroll og attestasjon av timer og oppdrag når utført
      • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og utgiftsrefusjoner i Selvbetjeningsportalen
      • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør gjennom UiBhjelp
      • Brukerstøtte knyttet til oppgaver i Selvbetjeningsportalen

      Seksjon for forskning og formidling 

      Kirsten Moen: Seksjonssjef

      • Forskningsrådgivning
      • Forskningsadministrasjon
      • Eksternfinansiering
      • Søknadsstøtte
      • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet
        

      Janne-Beate Buanes Duke: Rådgiver, kommunikasjon

      • Kommunikasjonsrådgivning
      • Informasjon og formidling
      • Journalistikk
      • Mediekontakt


      Ingrid Endal: Rådgiver, kommunikasjon

      • Informasjon og formidling
      • HFs nettsider, webkoordinator
      • Sosiale media
      • Mediekontakt
      • Arrangementer


      Elisabeth Hausvik: Rådgiver, forskning

      • Forskningsrådgivning
      • Forskningsadministrasjon
      • Eksternfinansiering
      • Søknadsstøtte
      • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet
        

      Den administrative leiinga ved HF i borggården på Sydneshaugen skole

      ADMINISTRATIV LEIING: Frå venstre Arve Sennesvik, Kirsten Moen, Susanne Ostendorf, Kim Ove Hommen, Inger Marie Hatløy, Annhild Fetveit.

      Foto/ill.:
      Eivind Senneset