Hjem

Det humanistiske fakultet

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er organisert i tre seksjoner: Seksjon for studier og forskerutdanning, seksjon for økonomi og seksjon for HR og service. I tillegg er det en stab som har oppgaver knyttet mot forskning, formidling og utredning.

Organisasjonskart HF-administrasjonen

Kim Ove Hommen: Fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 93 41 / 908 85 702

Susanne Ostendorf: Assisterende fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 80 95

Seksjon for økonomi

Annhild Fetveit: Seksjonssjef, fagøkonom
Tlf. 55 58 93 86

 • Overordnede administrative funksjoner for økonomifeltet
 • Utarbeiding av budsjett og fordeling/periodisering og oppfølging av ressursbruk for instituttene og fakultetet
 • Oversyn over den totale eksternt finansierte virksomheten
 • Utarbeiding av økonomiske analyser og rapporter for styringsorganer
 • Saksforberedelse og rapportering innen ansvarsfeltet
 • Opplæring innen økonomifeltet
 • Rådgivning overfor instituttene

Lisbeth Clausen: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 87 60

 • Honorar, reiseregninger, timelister, refusjoner, tilskudd, programsensur
 • Arbeidsavtaler doktorgradskomiteer
 • Utbetaling ved sakkyndig bedømming i vitenskaplige stillinger
 • Innkjøp i Basware PM
 • Nettverksarbeid
 • Fakturering og fakturabehandling
 • FA - Anleggsregister

Anders Sæle Dahle: Rådgiver, controller
Tlf. 55 58 93 74

 • Økonomisk rapportering til fakultetsstyre og sentralt nivå
 • Utarbeiding av lønnsbudsjett og fakultetets totalbudsjett
 • Prognoser og økonomiske analyser på fakultets- og instituttnivå

Eva Fauske: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 23 02

 • Budsjett og regnskap for AHKR, også for den eksterne virksomheten
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timelister
 • Rådgivning overfor instituttene

Evy Hermansen: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 30 10

 • Budsjett og regnskap for FOF, også for den eksterne virksomhetet
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timeliste
 • Rådgivning overfor instituttene

Mari Knudsen: Seniorkonsulent, prosjektøkonom
Tlf: 55 58 93 85

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, også EU-prosjekter
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering
 • Bistand til instituttene/prosjektleder i budsjetteringsprosessen
 • Rådgivning overfor instituttene

Renate Krokås: Seniorkonsulent, prosjektøkonom
Tlf. 55 58 23 30

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, også EU-prosjekter
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering
 • Bistand til instituttene/prosjektleder i budsjetteringsprosessen
 • Rådgivning overfor instituttene

Liv Berit Jonsson Mørch: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 31 68

 • Budsjett og regnskap for LLE, også for den eksterne virksomheten
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timeliste
 • Rådgivning overfor instituttene

Line Nævdal: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 89 06

 • Budsjett og regnskap for SKOK og SVT, også for den eksterne virksomheten
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timeliste
 • Rådgivning overfor instituttene

Heidi Thorbjørnsen: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 38 15

 • Budsjett og regnskap for IF, også for den eksterne virksomheten
 • Oppfølging og rapportering av ressursbruken
 • Kontroll og attestasjon i BasWare
 • Fakturering
 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger og honorar/timeliste
 • Rådgivning overfor instituttene

Seksjon for studier og forskerutdanning

Ranveig Lote: Seksjonssjef
Tlf. 55 58 99 63

 • Daglig ledelse og drift innen ansvarsområdet
 • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
 • Saksbehandling og utredning
 • Sekretær for Studiestyret ved Det humanistiske fakultet
 • Rådgivning og ledelsesstøtte

Inger Marie Hatløy: Rådgiver
Tlf. 55 58 22 09

 • Nestleder i studieseksjonen
 • Kvalitetssikring

Elisabeth Akselvoll: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 80 99

 • Forskerutdanning
 • Tilrettelegging

Elisabeth Hagen Hjellbrekke: Seniorkonsulent (permisjon frem til 22.02.2018)

Terje Torgilstveit: Seniorkonsulent (vikar frem til 22.02.18)
Tlf. 55 58 93 84

 • FS
 • Eksamen
 • Vitnemål

Toril Ivarsøy: Rådgiver, internasjonalisering
Tlf. 55 58 24 55

Jan Jacob Hoffmann: Seniorkonsulent, lærerutdanning
Tlf. 55 58 93 82

Rebekka Nistad: Førstekonsulent, internasjonalisering
Tlf. 55 58 93 76

Anne-Lise Nordgulen: Rådgiver
Tlf. 55 58 98 67

 • Leder for Infosenteret
 • Studieinformasjon
 • Studentrekruttering
 • Studentmottak

Ellen Vikersveen: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 93 68

 • Masteropptak
 • Etter- og videreutdanning
 • Rekruttering

Seksjon for HR og service

Arve Sennesvik: Seksjonssjef
Tlf. 55 58 47 16

 • Daglig drift og overordnete administrative funksjoner
 • Saksbehandling og utredning
 • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
 • Rådgivning og ledelsesstøtte
 • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til AHKR
 • Rådgivning overfor instituttene
 • Professoropprykk
 • Rådgivning og oppfølging mot NAV, inkluderende arbeidsliv
 • Oppsigelser
 • BOA-kontakt
 • Andre personaladministrative oppgaver

Personal

Bente Bolstad: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 93 57

 • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til FOF og IF
 • Rådgivning overfor instituttene
 • Professoropprykk
 • Andre personaladministrative oppgaver

Mette Dalhaug: Rådgiver
Tlf. 55 58 31 08

 • Juridisk rådgivning overfor fakultetssekretariatet og instituttene
 • Rutineutvikling
 • Koordinator for administrasjonskonsulentnettverket
 • HMS-rapportering
 • Andre personaladministrative oppgaver

Margrethe Gloppestad: Seniorkonsulent
Tlf. 55 58 22 84

 • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til LLE, SKOK og SVT
 • Rådgivning overfor instituttene
 • Professoropprykk
 • Andre personaladministrative oppgaver

Service

Vibeke Soleng Askeland: Førstekonsulent
Tlf. 55 58 93 80

 • Post- og e-postmottak
 • Praktisk lederstøtte for fakultetsledelsen
 • Arbeidsavtaler / honoraravtaler
 • Stipendiatforlengelser
 • Reiseregninger (fakultetsadministrasjonen)
 • Sykemeldinger i PAGA (fakultetsadministrasjonen)
 • Andre personal administrative oppgaver

Ansvar for postmottak og arkiv har blitt flyttet til Universitetet i Bergen sitt sentrale dokumentsenter.

Forskning, formidling og utredning

Janne-Beate Buanes Duke: Rådgiver, kommunikasjon
Tlf. 913 68 798

 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Informasjon og formidling
 • Journalistikk

Ingrid Endal: Rådgiver, kommunikasjon
Tlf. 55 58 93 61

 • Informasjon og formidling
 • HFs nettsider, webkoordinator
 • Sosiale media
 • Mediekontakt
 • Arrangementer

Elisabeth Hausvik: Rådgiver, forskningsrådgiver
Tlf. 55 58 24 73

 • Forskningsrådgivning
 • Forskningsadministrasjon
 • Eksternfinansiering
 • Søknadsstøtte
 • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Kirsten Moen: Seniorrådgiver, forskningsrådgiver
Tlf. 55 58 80 85

 • Forskningsrådgivning
 • Forskningsadministrasjon
 • Eksternfinansiering
 • Søknadsstøtte
 • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet

Arnhild Thorseth: Rådgiver
Tlf. 55 58 24 19

 • Økonomiske støtteordninger/fond
 • Arealkoordinator
 • Miljøkoordinator
 • Valgkoordinator
 • Web-redigering/informasjon
 • Brannvern

Unni Utvik: Seniorrådgiver
Tlf. 55 58 20 60

 • Utredninger for fakultetsledelsen
 • Sekretær for fakultetsstyret