Home
Faculty of Humanities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen er organisert i tre seksjoner: Seksjon for studier og forskerutdanning, seksjon for økonomi og seksjon for HR og service. I tillegg er det en stab som har oppgaver knyttet mot forskning, formidling og utredning.

Organisasjonskart HF-administrasjonen

Kim Ove Hommen: Fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 93 41 / 908 85 702

Susanne Ostendorf: Assisterende fakultetsdirektør
Tlf. 55 58 80 95

Seksjon for økonomi

Fra og med januar 2020 deles oppgavene ved Økonomiseksjonen inn i driftsøkonomi, prosjektøkonomi og totaløkonomi. Dette er en prøveordning første halvår 2020.

Driftsøkonomi er knyttet til attestasjon av utbetalinger og innbetalinger, for eksempel kontroll av reiseregninger og variabel lønn (honorar og timelister), inngående/utgående faktura og bestillinger, samt veiledning til ansatte og enheter på post@okhf.uib.no eller UiBhjelp. Hele seksjonen trør til på disse oppgavene ved behov.

Prosjektøkonomi dreier seg om eksternfinansiering og omfatter blant annet budsjettering i søknadsfasen, oppretting og vedlikehold av prosjektbudsjett og BOA-effekt per prosjekt, rapportering og dialog med prosjektleder og prosjekteier, samt rapportering til finansieringskilde, f.eks. NFR og EU, og prosjektavslutning. Faste driftsoppgaver: Prosjektøkonomene attesterer frikjøp og egenfinansiering, samt bestillinger og fakturaer i Basware PM og IP knyttet til sine prosjekter.

Totaløkonomi omfatter såkalte «controller»-oppgaver for en enhet, det vil si utarbeidelse av budsjett, rapportering til styringsorganer og ledelse, jevnlig dialog med ledelse om utvikling i totaløkonomien, inkludert bidrags- og oppdragsinntekter og tilhørende påvirkning på enhetens økonomi. Faste driftsoppgaver: Totaløkonomene attesterer bestillinger og fakturaer i Basware PM og IP for sine enheter.

Kontakt

Felles epostadresse for henvendelser: post@okhf.uib.no eller

UiBhjelp > administrativ arbeidsstøtte > Økonomi og regnskap > Kontakt økonomiseksjonen ved HF

Ansatte


Annhild Fetveit: Seksjonssjef, fakultetsøkonom
Tlf. 55 58 93 86

 • Overordnet ansvar for økonomitjenester ved fakultetet
 • Lederstøtte og rådgivning for fakultets- og instituttledelse i økonomiske spørsmål
 • Utarbeiding av budsjettsaker og tildeling av midler til instituttene og fakultetet og eksterne parter
 • Utarbeiding av økonomiske analyser og rapporter for styringsorganer
 • Saksforberedelse og rapportering innen ansvarsfeltet
 • Opplæring innen økonomifeltet


Anders Sæle Dahle: Rådgiver, controller
Tlf. 55 58 93 74

 • Økonomisk rapportering til fakultetsstyre og sentralt nivå
 • Utarbeiding av lønnsbudsjett og fakultetets totalbudsjett
 • Prognoser og økonomiske analyser på fakultets- og instituttnivå
 • Tildeling av midler til instituttene (instituttbudsjett)
 • Koordineringsansvar for totaløkonomene vedrørende budsjett og rapportering


Lisbeth Clausen: Førstekonsulent, driftsøkonom og bestiller for fakultetsadministrasjonen
Tlf. 55 58 87 60

 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger, refusjoner og variabel lønn i HR-portalen
 • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør
 • Utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
 • Rådgivning overfor ansatte og instituttene
 • Innkjøp i Basware PM
 • Fakturering og fakturabehandling for fakultetsadministrasjonen


Line Nævdal: Førstekonsulent, driftsøkonom og prosjektøkonom
Tlf. 55 58 89 06

 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger, refusjoner og variabel lønn i HR-portalen
 • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør
 • Utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
 • Rådgivning overfor ansatte og instituttene


Heidi Thorbjørnsen: Førstekonsulent, driftsøkonom og prosjektøkonom
Tlf. 55 58 38 15

 • Kontroll og attestasjon av reiseregninger, refusjoner og variabel lønn i HR-portalen
 • Kontroll og attestasjon av manuelle honorarer, timelister og reiseregninger/FoU-oppgjør
 • Utbetaling av bedømmelsesoppdrag (ved vitenskapelige ansettelser, doktorgrader og professoropprykk)
 • Rådgivning overfor ansatte og instituttene


Katarina Flaskerud: Seniorkonsulent, prosjektøkonom
55 58 53 56

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for oppdragsportefølje, statlige etater og studierelaterte BOA-prosjekter
 • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig IF og LLE
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
 • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene IF og LLE


Mari Knudsen: Rådgiver, prosjektøkonom
Tlf: 55 58 93 85

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for NFR-portefølje
 • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig AHKR og FOF
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
 • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene AHKR og FOF


Renate Krokås: Rådgiver, prosjektøkonom
Tlf. 55 58 23 30

 • Eksternfinansiert virksomhet ved fakultetet, med særlig ansvar for EU-portefølje og stiftelser
 • Bistand til prosjektleder og institutt i søknadsprosessen, særlig SKOK og SVT
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging og rapportering til relevante parter
 • Rådgivning og oversikt over BOA-porteføljene til instituttene SKOK og SVT


Liv Berit Jonsson Mørch: Seniorkonsulent, totaløkonom
Tlf. 55 58 31 68

 • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved LLE og SVT
 • Rapportering til instituttråd og ledelse
 • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i BasWare PM/IP for LLE og SVT
 • Rådgivning overfor instituttene


Evy Hermansen: Seniorkonsulent, totaløkonom
Tlf. 55 58 30 10

 • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved FOF og SKOK
 • Rapportering til instituttråd og ledelse
 • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i BasWare PM/IP for FOF og SKOK
 • Rådgivning overfor instituttene


Terje Selland: Seniorkonsulent, totaløkonom
Tlf. 55 58 23 02

 • Budsjett og regnskap for totaløkonomien ved IF og AHKR
 • Rapportering til instituttråd og ledelse
 • Kontroll og attestasjon av bestillinger og fakturaer i BasWare PM/IP for IF og AHKR
 • Rådgivning overfor instituttene

   Seksjon for studier og forskerutdanning

   Ranveig Lote: Seksjonssjef
   Tlf. 55 58 99 63

   • Daglig ledelse og drift innen ansvarsområdet
   • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
   • Saksbehandling og utredning
   • Sekretær for Studiestyret ved Det humanistiske fakultet
   • Rådgivning og ledelsesstøtte


   Inger Marie Hatløy: Rådgiver
   Tlf. 55 58 22 09

   • Nestleder i studieseksjonen
   • Kvalitetssikring


   Elisabeth Akselvoll: Seniorkonsulent
   Tlf. 55 58 80 99

   • Forskerutdanning
   • Tilrettelegging


   Elisabeth Hagen Hjellbrekke: Seniorkonsulent 

   • FS
   • Eksamen
   • Vitnemål


   Toril Ivarsøy: Rådgiver
   Tlf. 55 58 24 55

   • Internasjonalisering


   Helge Restad: Rådgiver
   Tlf. 55 58 93 82

   • Koordinator for lektorutdanningen


   Rebekka Nistad: Førstekonsulent
   Tlf. 55 58 93 76

   • Internasjonalisering


   Anne-Lise Nordgulen: Rådgiver (permisjon)
   Tlf. 55 58 98 67

   • Leder for Infosenteret
   • Studieinformasjon
   • Studentrekruttering
   • Studentmottak


   Ellen Vikersveen: Seniorkonsulent
   Tlf. 55 58 93 68

   • Masteropptak
   • Etter- og videreutdanning
   • Rekruttering

   Seksjon for HR og service

   Arve Sennesvik: Seksjonssjef
   Tlf. 55 58 47 16

   • Daglig drift og overordnete administrative funksjoner
   • Saksbehandling og utredning
   • Utvikling, implementering og oppfølging av administrative prosedyrer og rutiner
   • Rådgivning og ledelsesstøtte
   • Utlysning og tilsetting i stillinger
   • Rådgivning overfor instituttene
   • Professoropprykk
   • Rådgivning og oppfølging mot NAV, inkluderende arbeidsliv
   • Oppsigelser
   • BOA-kontakt
   • Andre personaladministrative oppgaver

   Personal

   Bente Bolstad: Seniorkonsulent
   Tlf. 55 58 93 57

   • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til FOF 
   • Rådgivning overfor instituttene
   • Professoropprykk
   • Andre personaladministrative oppgaver


   Margrethe Gloppestad: Seniorkonsulent
   Tlf. 55 58 22 84

   • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til LLE, SKOK og SVT
   • Rådgivning overfor instituttene
   • Professoropprykk
   • Andre personaladministrative oppgaver


   Tommy Kvarven: Seniorkonsulent
   Tlf. 55 58 37 30

   • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til IF
   • Rådgivning overfor instituttene
   • Professoropprykk
   • Andre personaladministrative oppgaver


   Asbjørn Sæther: Seniorkonsulent
   Tlf. 55 58 93 71

   • Utlysning og tilsetting i stillinger, hovedsakelig knyttet til AHKR
   • Rådgivning overfor instituttene
   • Professoropprykk
   • Andre personaladministrative oppgaver

    Service

    Vibeke Soleng Askeland: Førstekonsulent
    Tlf. 55 58 93 80

    • Post- og e-postmottak
    • Praktisk lederstøtte for fakultetsledelsen
    • Arbeidsavtaler / honoraravtaler
    • Stipendiatforlengelser
    • Reiseregninger (fakultetsadministrasjonen)
    • Sykemeldinger i PAGA (fakultetsadministrasjonen)
    • Andre personal administrative oppgaver

    Ansvar for postmottak og arkiv har blitt flyttet til Universitetet i Bergen sitt sentrale dokumentsenter.

    Forskning, formidling og utredning

    Janne-Beate Buanes Duke: Rådgiver, kommunikasjon
    Tlf. 913 68 798

    • Kommunikasjonsrådgivning
    • Informasjon og formidling
    • Journalistikk


    Ingrid Endal: Rådgiver, kommunikasjon
    Tlf. 55 58 93 61

    • Informasjon og formidling
    • HFs nettsider, webkoordinator
    • Sosiale media
    • Mediekontakt
    • Arrangementer


    Elisabeth Hausvik: Rådgiver, forskning
    Tlf. 55 58 24 73

    • Forskningsrådgivning
    • Forskningsadministrasjon
    • Eksternfinansiering
    • Søknadsstøtte
    • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet


    Kirsten Moen: Seniorrådgiver, forskning
    Tlf. 55 58 80 85

    • Forskningsrådgivning
    • Forskningsadministrasjon
    • Eksternfinansiering
    • Søknadsstøtte
    • Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet


    Arnhild Thorseth: Rådgiver
    Tlf. 55 58 24 19

    • Økonomiske støtteordninger/fond
    • Arealkoordinator
    • Miljøkoordinator
    • Valgkoordinator
    • Brannvern


    Unni Utvik: Seniorrådgiver
    Tlf. 55 58 20 60

    • Utredninger for fakultetsledelsen
    • Sekretær for fakultetsstyret