Hjem
Det humanistiske fakultet

Veiledning for søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet

Hovedinnhold

I tillegg til opplysningene i utlysningen, vil fakultetet informere om følgende:

 1. Søknaden struktureres i oversiktlige avsnitt ved å følge oppsettet i Jobbnorge. I tillegg er det anledning til å laste opp øvrige vedlegg som f. eks. utfyllende søknadsbrev m.m.
   
 2. En fullstendig liste over vitenskapelige, pedagogiske og populærvitenskapelige arbeider må legges ved. De vitenskapelige arbeidene (opp til 5) som anses som mest betydningsfulle skal tydelig merkes og anføres i en separat liste. Disse arbeidene vil bli gjennomgått særlig grundig av bedømmelseskomiteen. Doktoravhandling sees i denne sammenheng som ett vitenskapelig arbeid, selv om den består av flere enkeltstående arbeid.
   
 3. Søkeren må gi en kort redegjørelse for sine vitenskapelige aktiviteter, inkludert ledelse av og deltakelse i forskningsprosjekter. I søkerens redegjørelse for sin forskning skal det legges særlig vekt på de utvalgte arbeidene
  (se pkt. 2). De deler av produksjonen som er mest relevante for stillingen slik den er beskrevet i utlysningen, bør omtales nærmere.
   
 4. Eneforfatterskap eller førsteforfatterskap teller i alminnelighet mer enn sekundært forfatterskap. Søkeren må derfor selv angi sin innsats i eventuelle fellesarbeid eller henvise til en kontaktperson som kjenner arbeidene og søkeren, og som den sakkyndige komiteen kan kontakte for nærmere informasjon.
   
 5. I den grad det er mulig, bør tidligere veiledning av kandidater til mastergrad/hovedfag/doktorgrad dokumenteres. Den sakkyndige komiteen vil også ta hensyn til søkerens samarbeid i forskergrupper og evne til å organisere tverrfaglig og flerfaglige samarbeid innenlands og utenlands.
   
 6. Søkeren må dokumentere sin undervisningskompetanse slik at den også gir grunnlag for kvalitativ vurdering. Undervisningserfaringen kan deles inn i undervisning for studenter på lavere grad (bachelor), høyere grad (master) og på doktorgradsnivå (ph.d.).
   
 7. Til faglig-administrative kvalifikasjoner hører institusjonelle lederstillinger og verv, ledelse av forskingsprosjekter og deltakelse i råd, utvalg og komiteer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, med faglig relevante arbeidsoppgaver.
   
 8. Det skal opplyses om hvilke språk søker kan undervise på.

Se også Retningslinjer for bedømming av søkere til mellomstillinger ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen (pdf), som den sakkyndige komite legger til grunn for sitt arbeid.