Hjem
HMS-portalen
farlig avfall

Farlig avfall

Alt farlig avfall skal deklarerast. UiB praktiserer null-utslipp til avløp. Med andre ord, INGEN farlige kjemikalier eller miljøskadelige stoffer skal skylles ned i vasken.

Hovedinnhold

  Kva er farleg avfall?

  Kjemikaliar:

  Dette gjeld det meste ein kan koma på av kjemikalieavfall frå laboratorie- og klinikkmiljø. Nokre døme er: Etsande syrer og basar, desinfeksjonsvæsker, kvikksølvhaldig- og cyanidhaldig avfall, tungmetall, organiske løysemiddel med og utan halogen, reaktive stoff og cytostatika.

  Men ikkje eksplosive og ioniserande strålekjelder.

  Ved avhending av kjemikalier er det en arkiveringsplikt på sikkerhetsdataplad på 10 år (REACH).

  Tomme (avdampede) glassflasker skal avhendes som problemavfall.

  Deklarasjonsskjema og avfalsstoffnummer

  Når man skal avhende farlig avfall skal deklarasjonsskjema fylles ut. Skjemaet er elektronisk og sendes automatisk både til utfyller samt til romansvarlig for det gitte avfallsrommet. Skjemaet man får tilsendt på mail må printes ut og legges ved avfallet.

  Dersom det er mykje farleg avfall på rommet ved levering gjev beskjed til kontaktperson for avfall ved ditt institutt/avdeling.

  Avfallsrom og romansvarlige

  • Odontologibygget, Årstadveien 19: Siren Hammer Østvold
  • BB-bygget: Bossrom i 1.etg: Juha Vahokoski
  • Thormøhlens gate 55 (HIB): Ann Kristin Frøyset
  • Thormøhlens gate 53 B: Hilde Marie K. Stabell
  • Realfagbygget: Lisbeth Glærum
  • Møllendalsveien 61 (KMD): Anders Sunde

  Kontakt Ragn-Sells på epost: favabergen@ragnsells.com

  Oppbevaring

  Farlige kjemikalier må oppbevares på en trygg og sikker måte. Les mer om oppbevaring her

  Emballering

  Så langt det er praktisk mogeleg er det ønskjeleg at alt farleg avfall vert levert i originalemballasjen og med minst mogeleg blanding, både av kjemikaliane og dei ulike farlege avfallstypane. Dersom dette ikkje er mogeleg må ein sjølv passa på å nytta eigna behaldarar som tilfredsstiller dei krav som vert stilt til oppbevaring av det enkelte avfallet.

  Hugs: Det er svært viktig at emballasjen vert merka grundig og utvitydig med namn og konsentrasjon.

  Originalemballasjen eller anna høveleg konteinar som inneheld avfallet og er merka vert sett i raude plastkassar med lokk. Plastkassane til dette føremålet finn ein i romma for mellombels lagring av farleg avfall.

  For oppsamling av brukte løysemiddel, sjå under løysemiddeldunkar.

  Løysemiddeldunkar

  Brukte løysemiddel vert samla i plastdunkar. De skal ikkje fyllast opp meir enn 3/4. Det er to ulike fargar på dunkane, alt etter kva avfallet inneheld:

  • BLÅ-dunkar: Til halogenerte løysemiddel, det vil seia avfall som inneheld fluor (F), klor (Cl), brom (Br) og jod (I).
  • Blanke-dunkar (har tidlegare vore merka med raudt): Til løysemiddel som ikkje inneheld halogen.

  Viss ein skal bestilla henting av løysemiddeldunkar, ynskjer Ragn-Sells å vite kor mange liter som skal hentast og om dei er med eller utan halogen. Dette er viktig informasjon for Ragn-Sells, slik at dunkane skal kunne transporterast på en sikker og forsvarleg måte

  Det er svært stor skilnad på kostnadane for deponering av løysemiddel med og utan halogen - så ikkje bland dei.

  Bland heller ikkje reine løysemiddel med andre stoff, som til dømes syrer og basar, så langt råd er. Slike blandingar gjev høgare prisar.

  Mest mogleg reine kjemikaliar er difor god økonomi!

  Annet farlig avfall

  Kvikksølv

  Det er per i dag forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser. Forbudet omfatter også stoff og stoffblandinger til analyse- og forskningsformål. Utfyllende opplysninger finnes i forskriftene om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

  Batterier

  Alle type batterier, med unntak av små forbruksbatterier, regnes som farlig avfall. Forbruksbatterierer det en egen ordning på. Se informasjon om forbruksbatterier.

  Oljeavfall

  Her er det fleire typar, som til dømes spillolje, oljeemulsjonar, råolje osb.

  Plantevernmidlar

  Plantevernmidlar er stoff eller preparat som kan nyttast for å verna mot, hemma eller førebyggja angrep på levande plantar, plantedelar, såvarer og tømmer.

  Maling

  Alt av maling og lakkrestar - inklusive sprayboksar, samt lim og trykkfargar.

  Fotokjemikaliar

  Her har ein framkallingsbad, bleikebad, fikseringsbad, sølvhaldige stabilisatorar osb.

   

  Nyttig informasjon:

  Plakat 0-utslipp

  Her er et eksempel på en plakat som kan skrives ut og henges på lab der man benytter farlige og miljøskadelige kjemikalier. 

  Sanitærreglement, retningslinje og generell informasjon

  Bergen kommune har i sitt Sanitærreglement gitt føringer for påslipp til avløp. Avfall kan ved feil håndtering medføre forurensning. Som en følge av disse føringene praktiserer UiB null-utslipp til avløp. Ingen farlige kjemikalier eller miljøskadelige stoffer skal skylles ned i vasken. 

  Retningslinjer for håndtering av farlig avfall ved uib.

  Alt farlig avfall i Norge skal fra 01. mai 2016 deklareres elektronisk (avfallsdeklarering.no).

  Hvert institutt, avdeling og senter ved UiB må ha en avfallskontaktperson.  UiB-bygg som har rom for lagring av farlig avfall må i tillegg ha romansvarlig for avfallsrommene.

  Avfallskontaktene ved hvert institutt/avdeling/senter vil få ansvar for opplæring av egne ansatte, studenter og gjesteforskere. Opplæringen går ut på korrekt utfylling av deklarasjonsskjema, hvilke beholdere som skal benyttes og rett kategorisering av det farlige avfallet. Feil eller mangelfull deklarering som avfallsmottaket må korrigere, vil medføre et ekstra gebyr som blir belastet instituttet/avdelingen/senteret.