Hjem
HMS-portalen
Avfallshåndtering ved UiB

Farlig avfall

Alt farlig avfall skal deklarerast. UiB praktiserer null-utslipp til avløp. Med andre ord, INGEN farlige kjemikalier eller miljøskadelige stoffer skal skylles ned i vasken.

Hovedinnhold

  Avfall som kommer inn under farlig avfall skal håndteres i henhold til Retningslinje for håndtering og avlevering av farlig avfall og problemavfall, radioaktivt avfall og eksplosivt avfall og rutinene som er beskrevet under her. 

  Hva er farlig avfall?

  Kjemikalier

  Dette gjelder det meste en kan komme på av kjemikalieavfall fra laboratorie- og klinikkmiljø. Noen eksempler er: Etsende syrer og baser, desinfeksjonsvæsker, kvikksølvholdig- og cyanidholdig avfall, tungmetall, organiske løsemiddel med og uten halogen, reaktive stoff og cytostatika.

  Men ikke eksplosive og ioniserende strålekilder.

  Ved avhending av kjemikalier er det en arkiveringsplikt på sikkerhetsdataplad på 10 år (REACH).

  Tomme (avdampede) glassflasker skal avhendes som problemavfall.

  Deklarasjonsskjema, flytskjema og avfalsstoffnummer

  Når man skal avhende farlig avfall skal deklarasjonsskjema fylles ut. Skjemaet er elektronisk og sendes automatisk både til utfyller samt til romansvarlig for det gitte avfallsrommet. Skjemaet man får tilsendt på mail må printes ut og legges ved avfallet.

  Dersom det er mye farlig avfall på rommet ved levering må en gi beskjed til kontaktperson for avfall ved ditt institutt/avdeling.

  Her er et flytskjema som kan være til hjelp for klassifisering av farlig avfall. Flytskjemaet inneholder de mest vanlige avfallsstoffnumrene til bruk på laboratorie, men fullstendig oversikt finner du i lenken over. OBS! Det er oppdaget feil i skjema, så ta en dobbelsjekk mot fullstendig oversikt (se lenker rett over her) om du er usikker.

  illustrativt bilde
  Foto/ill.:
  www.uib.no

  Avfallsrom og romansvarlige

  Ved behov - kontakt BiR på epost: bedrift@bir.no

  Oppbevaring

  Farlige kjemikalier må oppbevares på en trygg og sikker måte.

  Emballering

  Så langt det er praktisk mulig er det ønskelig at alt farlig avfall blir levert i originalemballasjen og med minst mulig blanding, både av kjemikaliene og de ulike farlige avfallstypene. Dersom dette ikke er mulig må en passe på å bruke egnet beholder som tilfredsstiller de krav som blir stilt til oppbevaring av det enkelte avfallet.

  Husk: Det er svært viktig at emballasjen blir merket grundig med navn og konsentrasjon.

  Originalemballasjen eller anna beholder som inneholder avfallet og som er merket blir satt i røde plastkasser med lokk. Plastkassene finner en i rommet for lagring av farlig avfall.

  Løsemiddeldunker

  Brukte løsemiddel blir samlet i plastdunker. De skal ikke fylles opp mer enn 3/4. Det er to ulike farger på dunkene, alt etter hva avfallet inneholder:

  • BLÅ-dunker: Til halogenerte løsemiddel, det vil si avfall avorganiske løsemiddel som inneholder fluor (F), klor (Cl), brom (Br) og jod (I).
  • Blanke-dunker: Til løsemiddel som ikke inneholder halogen.

  Ved bestilling av henting av løsemiddeldunker, ønsker avfallsselskapet å vite hvor mange liter som skal hentes og om de er med eller uten halogen. Dette er viktig informasjon, slik at dunkene skal kunne transporteres på en sikker og forsvarlig måte.

  Det er svært stor forskjell på kostnadene for deponering av løsemiddel med og utan halogen - så ikke bland de.

  Bland heller ikke reine løsemiddel med andre stoff, som f.eks. syrer og baser. Slike blandinger medfører økte kostnader.

  Mest mulig rene kjemikalier er derfor god økonomi.

  Annet farlig avfall

  Kvikksølv

  Det er per i dag forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser. Forbudet omfatter også stoff og stoffblandinger til analyse- og forskningsformål. Utfyllende opplysninger finnes i forskriftene om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

  Batterier

  Alle type batterier, med unntak av små forbruksbatterier, regnes som farlig avfall. Forbruksbatterierer det en egen ordning på. Se informasjon om forbruksbatterier.

  Oljeavfall

  Her er det flere typer, som f.eks. spillolje, oljeemulsjoner, råolje osv.

  Plantevernmidler

  Plantevernmidler er stoff eller preparat som kan benyttes for å verne mot, hemme eller forebyggje angrep på levende planter, plantedeler, såvarer og tømmer.

  Maling

  Alt av maling og lakkrestar - inklusive sprayboksar, samt lim og trykkfargar.

  Fotokjemikalier

  Her har en fremkallingsbad, bleikebad, fikseringsbad, sølvholdige stabilisatorer osv.

   

  Nyttig informasjon:

  Plakat 0-utslipp

  Her er et eksempel på en plakat som kan skrives ut og henges på lab der man benytter farlige og miljøskadelige kjemikalier. 

  Sanitærreglement, retningslinje og generell informasjon

  Bergen kommune har i sitt Sanitærreglement gitt føringer for påslipp til avløp. Avfall kan ved feil håndtering medføre forurensning. Som en følge av disse føringene praktiserer UiB null-utslipp til avløp. Ingen farlige kjemikalier eller miljøskadelige stoffer skal skylles ned i vasken. 

  Retningslinjer for håndtering av farlig avfall ved uib.

  Alt farlig avfall i Norge skal fra 01. mai 2016 deklareres elektronisk (avfallsdeklarering.no).

  Hvert institutt, avdeling og senter ved UiB må ha en avfallskontaktperson.  UiB-bygg som har rom for lagring av farlig avfall må i tillegg ha romansvarlig for avfallsrommene.

  Avfallskontaktene ved hvert institutt/avdeling/senter vil få ansvar for opplæring av egne ansatte, studenter og gjesteforskere. Opplæringen går ut på korrekt utfylling av deklarasjonsskjema, hvilke beholdere som skal benyttes og rett kategorisering av det farlige avfallet. Feil eller mangelfull deklarering som avfallsmottaket må korrigere, vil medføre et ekstra gebyr som blir belastet instituttet/avdelingen/senteret.