Hjem
HR-avdelingen

Om HR-avdelingen

HR-avdelingen er en fagavdeling i sentraladministrasjonen ved Universitetet i Bergen.

HR- avdelingen bistår og rådgir universitetets ledere og tilsatte i personal- og organisasjonsfaglige spørsmål. Avdelingen har blant annet ansvar for utvikling og utøvelse av UiBs personalpolitikk og arbeider systematisk med å utvikle gode rammer for rekrutteringsarbeidet, tilby hensiktsmessig kompetanseutvikling for medarbeiderne og styrke lederutvikling gjennom hele organisasjonen, gi lederstøtte på personalfeltet og sikre og utvikle arbeidsmiljøet.

HR-avdelingens ansvarsområder inkluderer dokumentsjonsforvaltning, helse, miljø og sikkerhet (HMS), bedriftshelsetjeneste (BHT) og beredskap. 

HR-direktør: Sonja Irene Dyrkorn 
Underdirektør: Britt-Karin Muri

HR-avdelingen er organisert i stab, fire seksjoner og Bedriftshelsetjeneste.

Stab HR

Stab består av juridisk og organisasjonspsykologisk kompetanse og er UiBs saksbehandler i varslingssaker og andre krevende personalsaker.

Stab bistår og rådgir ledere på alle nivå ved UiB i HR- spørsmål:

 • Rådgivning lov- og avtaleverk
 • Konflikthåndtering
 • Lederstøtte
 • Arbeidsmiljø

Stab er underlagt HR-direktør Sonja Irene Dyrkorn 

Seksjon for rekruttering og personal

Seksjonen har ansvar for rekruttering, personalpolitikk og internasjonalisering.

Seksjonen arbeider i hovedsak med følgende fagområder:

 • Personalpolitikk
 • Lønnspolitikk og -forhandlinger
 • Samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
 • Rekruttering og tilsetting 
 • Rådgivning til inn- og utreisende forskere 
 • Utvikling av standardiserte retningslinjer, rutiner, maler og skjema
 • HR i eksternt finansierte arbeidsforhold

Seksjonens medarbeidere har bred kompetanse, med ansvar for en rekke operative oppgaver, rådgivning og utviklingsarbeid innen HR. 

Ved HR-avdelingen samarbeider også medarbeiderne mye på tvers av seksjonenes arbeidsfelt.

Leder: Janne Marie Solheimslid

Seksjon for organisasjons- og lederutvikling

Seksjonen har ansvar for utvikling av gode ledere og organisasjonsmodeller.

Seksjonen arbeider i hovedsak med følgende fagområder:

 • Endringsledelse: Legge til rette for gode endringsprosesser i organisasjonen
 • Lederstøtte: Rådgivning til ledere på alle nivå
 • Fremme likestilling og mangfold ved hele universitetet
 • Kompetanseheving: Koordinere interne og eksterne opplæringstiltak
 • Digitalisering: Sikre at ansatte og ledere kan ta i bruk nye digitale verktøy
 • Lærlingordningen
 • Fremme nasjonalt og lokalt samarbeid innen disse arbeidsområdene

Seksjonens medarbeidere samarbeider tett med fakultetene, den øvrige sentraladministrasjonen og de andre seksjonene i HR-avdelingen.

Leder: Britt-Karin Muri

Seksjon for HMS og beredskap

Seksjonen er UiBs fagenhet innen helse, miljø, sikkerhet (HMS) og beredskap.

Seksjon en bistår arbeidsgiver og arbeidstakerne på alle nivå, arbeidsmiljøutvalg og verneombud og arbeider målrettet for å fremme trygge og gode arbeidsmiljø.

Seksjonen har følgende og ansvarsområder innen HMS, beredskap og ytre miljø:

 • Overordnet systemansvar, kvalitetssikring og internkontroll.
 • HMS-kartlegginger og risikovurderinger.
 • Utredning og rådgivning.
 • Kompetanseutvikling, opplæring og informasjon.

Arbeidsfelt: Beredskap, organisatorisk arbeidsmiljø, risikofylt arbeidsmiljø, systematisk HMS-arbeid, kvalitetssikring og internkontroll, og ytre miljø.

Leder: Roar Nese

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning forvalter universitetets sentrale postmottak, arkiv og system for saksbehandling.

Seksjon for dokumentforvaltning har det overordnede arkivfaglige ansvaret ved universitetet og forvalter det historiske saksarkivet som går tilbake til 1948.

Seksjonen har også ansvar for drift og utvikling av universitetets elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem Ephorte, inkludert brukerstøtte.   

Offentlig journal og innsyn

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning forvalter den offentlige postjournalen som gir oversikt over journalførte saksdokumenter ved UiB. Opplysningene ligger tilgjengelig på nett for de 3 siste månedene.

Alle saksdokumenter ved UiB er i utgangspunktet offentlige dersom det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. 

Leder: Terje Askvik

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten er en del av HR-avdelingen.

UiBs Bedriftshelsetjeneste (BHT) bistår ved ulike arbeidsmiljøutfordringer, gjennomfører befaringer og kartlegginger ved enhetene og gir individuelle vurderinger innen fagfeltene arbeidshelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene.

BHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og tar hensyn til personvern og taushetsplikt. BHT er godkjent av Arbeidstilsynet.

Leder: Bente Nilsen Hordvik