Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Kringsatt av fiender

Kringsatt av fiender

"Kringsatt av fiender" er et samarbeid mellom Institutt for informasjons- og medievitenskap og Nordahl Grieg videregående skole. Prosjektet er finansiert med forprosjektmidler fra NFR, og arbeider med å utvikle et større innovasjonsprosjekt om spill i undervisningen ved videregående skoler i Norge.

Kringsatt av fiender
Foto/ill.:
Kringsatt av fiender

Hovedinnhold

I de senere årene har flere lærere begynt å gjøre interessante erfaringer med dataspill i undervisningen. Samtidig er det foreløpig lite forskning på og systematisk dokumentasjon av erfaringer fra klasserommene, og særlig gjelder dette dataspill i språk- kultur- og samfunnsfagene på ungdoms- og videregående trinn (8-13).

Vårt prosjekt vil fokusere på to hovedområder:

A. Ut fra et didaktisk og fagnært perpektiv spør vi hva som skjer når vi bringer komplekse og opplevelsesrike dataspill-simuleringer inn i klasserommet, hvilke utfordringer som må takles, hvilke målsetninger og arbeidsformer som vil være mest realisitske og fruktbare i ulike fag, og hvordan ulike typer spill kan fungere i forhold til ulike læringsmål og læringsopplegg.  Vi vil ha et særlig fokus på hvordan man gjennom større tverrfaglige opplegg kan forløse potensialet i spill som er relativt krevende og komplekse både for skolen og for elevene. Et annet viktig fokus vil være spørsmålet om hvor viktig autonomi og frihet i selve spillingen er for elevenes motivasjon, sett i forhold til skolens behov for læreplanmotivert styring og kontekstualisering av spillerfaringene. Først etter hvert som vi skaffer oss mer kunnskap om slike utfordringer, vil det bli aktuelt – på litt lengre sikt – å se på hvilke behov som eventuelt finnes for utvikling av spill-programvare, spesialdesignet for norsk skole.

B. For det andre vil vi ha fokus på kompetansebygging og innovasjon i skolen. hvilken kompetanse trengs hos lærerne? Hvordan best utnytte kunnskapen og erfaringen til pionerene og entusiastene? Hvilken former for infrastruktur trenger vi for å ta vare på og utvikle kompetanse om spill i undervisningen?

Med utgangspunkt i mediefagsdiaktikken vil prosjektet også legge vekt på at læring og kompetansebygging med spill må innebære kompetanse om spill, o her mener vi mediegfaget i vgs – både på studieforberedende og yrkesfaglig – bør ha en rolle å spille. Mediefaglig deltakelse og kompetanse vil styrke refleksjonen over dataspillenes særpreg som lærings- og erkjennelsesform sammenliknet med andre læremidler (for eksempel dokumentarfilm), og bær derfor trekkes inn så langt det er mulig i alle deler av prosjektet, ikke minst i tverrfaglige klasseromsforsøk.

Forskergruppen består av Rune Klevjer(prosjektleder), Kristine Jørgensen og Frode Guribye.