Hjem
Det juridiske fakultet

Ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet tilbyr et ambisiøst opplegg for ph.d.-opplæringen. Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak til programmet, kursinformasjon og reglement.


Ph.d.-kandidater skal gjennom en periode på 3 eller 4 år skrive en vitenskapelig avhandling, og gjennomføre et obligatorisk opplæringsdel. Opplæringsdelen har et omfang på 30 studiepoeng, som tilsvarer ett semesters fulltidsstudier.

Innhold og emner 

Opplæringsdelen består av en obligatoriske del,  som utgjør 20 studiepoeng, og en valgfri del som utgjør 10 studiepoeng. Det juridiske fakultet arbeider høsten 2019 med å utvikle nye mner til opplæringsdelelen. Undervisningen av disse emenene vil ta til i mars 2020. Som del av opplæringsdelen skal kandidaten også delta i to David Doubletseminarer og i ett nasjonalt doktorgradsseminar (DNDS). 
Den valgfrie delen skal settes sammen av relevante konferanser, kurs, seminarer og andre faglige aktiviteter. Nordiske, valgfrie kurs publiseres i JurforskNordic-portalen.
Om lag halvveis i programmet skal alle kandidater ha midtveisevaluering. En midtveisevaluering er et seminar der doktorgradskandidaten legger frem sitt avhandlingsarbeid til diskusjon.

Læringsmål

En doktorgradskandidat skal bli så godt kjent med rettsvitenskapens vitenskapsteori, metode og ulike teoretiske innfallsvinkler at vedkommende selv kan treffe kvalifiserte og informerte valg med hensyn til egen metodisk posisjon, mulige teoretiske innfallvinkler og overordnede problemformuleringer for avhandlingsprosjektet. Doktorgradskandidatene skal få en øket forståelse for hvordan man kan i et avhandlingsprosjekt mer generelt kan bidra med ny innsikt og nye forskningsresultater på et rettsområde.

 

Informasjon til nye ph.d.-kandidater

Nettopp startet - hva nå?

Det første du må gjøre når du har begynt på forskerutdanningen, er å ta kontakt med veilederen din. Sammen bør dere legge en plan for veiledningen, og veilederen din vil hjelpe deg i gang med skriveprosessen.

Stipendiater som er ansatt ved UiB finner nyttig informasjon om å være nyansatt på fakultetets wiki.

Nøkkelpersoner

  • Anne Marie Frøseth: prodekan for forskning, leder av forskningsutvalget og personalansvarlig for stipendiater som er ansatt ved Det juridiske fakuletet. 
  • Jørn Jacobsen: leder for forskerutdanningen og har det administrative ansvaret for gjennomføringen av det faglige programmet i opplæringsdelen i ph.d.-programmet. Utfyllende informasjon om programlederens rolle finner du i fakultetets utfyllende regler om ph.d.-programmet, særlig punkt 3-5.
  • Idunn B. Tandstad: ph.d.-koordinator for alle kandidater ved ph.d.-programmet
  • Anita H. Garden: HR-ansvar for stipendiater ansatt ved Det juridiske fakultet

Halvtårsregistrering og fremdriftsrapportering

  • Halvtårsregistrering: det er obligatorisk å logge seg inn på Studentweb.uib.no for å gjennomføre halvtårsregistrering (frist 1. september og 1. februar). Dette er en slags semesterregistrering for ph.d.-kandidater, men uten semesteravgift. I studentweb fremgår det bl.a. hva som er registrert i utdanningsplanen (kurs og avlagte studiepoeng), permisjoner og veiledere. Mer om halvtårsregistrering.

  • Fremdriftsrapportering: Alle ph.d.-kandidater ved UiB må levere en fremdriftsrapport en gang i året. Hovedveileder leverer også rapport. Undersøkelsen sendes på epost og er utformet som et elektronisk spørreskjema. Du har også muligheten til å utdype svarene med fritekst. Etter fristen sendes rapportene til de som har ansvar for oppfølgingen. Ved dette fakultetet er det forskningsdekan, forskerskoleleder og ph.d.-koordinator. Rapportene spres ikke utover dette, og behandles konfidensielt. Alle rapporter, både fra kandidat og veileder blir lest. Innholdet i rapportene følges opp ved behov. I tillegg kan forskningsdekan bruke rapporten som bakgrunnsmateriale før medarbeidersamtale. Mer om fremdriftsrapportering.

Veiledning

Alle ph.d.-kandidater får tildelt minst en veileder. Hovedveilederen skal være en fagperson med doktorgrad som er tilsatt ved fakultetet. Vanlig timetall er 80 timer veiledning per år. Oppnevning skjer i forskningsutvalget ved opptak, eller ved at forskningdekanen oppnevner en veileder på fullmakt fra utvalget så snart som mulig etter opptaket er innvilget. Mer om veileders rolle og ansvar i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, se særlig § 6. Fakultetet har også en ordning om oppdragsveileder. Spørsmål om veileder rettes til forskningsdekanen.

Ord og uttrykk

Ph.d.-grad (Graden philosophiae doctor): Graden man får etter å ha fullført og bestått organisert forskerutdanning

Alle som er tatt opp på doktorgradsprogrammet/ph.d.-programmet er ph.d.-kandidater/ doktorgradskandidater

Stipendiat viser til ansettelsesforholdet

Ph.d.-kandidat viser til utdanningen

PhD: ph.d. skrevet på engelsk

Når man ved UiB omtaler «stipendiater», omtaler man strengt tatt kun de som er ansatt i denne stillingskategorien ved UiB

Man kan være stipendiat ved en høgskole. Er du tatt opp til forskerutdanningen ved UiB, er du «ph.d.-kandidat» i ditt forhold til UiB

Når du har fått avhandlingen godkjent og hatt en vellykket disputas, blir du ph.d. Fram til du har hatt disputas er du ph.d.-kandidat, men under prøveforelesning og disputas kan ph.d.-kandidaten omtales som «doktorand»