Hjem
Det juridiske fakultet

Ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet tilbyr et ambisiøst opplegg for ph.d.-opplæringen. Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak til programmet, kursinformasjon og reglement.

Innhold


Ph.d.-kandidater skal gjennom en periode på 3 eller 4 år skrive en vitenskapelig avhandling, og gjennomføre et obligatorisk opplæringsdel. Opplæringsdelen har et omfang på 30 studiepoeng, som tilsvarer ett semesters fulltidsstudier.

Innhold og kurs

Opplæring ved fakultetet tilbys gjennom to kurs: Grunnlinjen og Perspektivlinjen, på 10 sp hver. Som en del av disse kursene skal kandidaten delta i to David Doubletseminarer og i ett nasjonalt doktorgradsseminar (DNDS). 
Kandidatene skal også gjennomføre en valgfri del som settes sammen av relevante konferanser, kurs, seminarer og andre faglige aktiviteter. Den valgfrie delen utgjør også 10 sp. Nordiske, valgfrie kurs publiseres i JurforskNordic-portalen.
Om lag halvveis i programmet skal alle kandidater ha midtveisevaluering. En midtveisevaluering er et seminar der doktorgradskandidaten legger frem sitt avhandlingsarbeid til diskusjon.

Læringsmål

En doktorgradskandidat skal bli så godt kjent med rettsvitenskapens vitenskapsteori, metode og ulike teoretiske innfallsvinkler at vedkommende selv kan treffe kvalifiserte og informerte valg med hensyn til egen metodisk posisjon, mulige teoretiske innfallvinkler og overordnede problemformuleringer for avhandlingsprosjektet. Doktorgradskandidatene skal få en øket forståelse for hvordan man kan i et avhandlingsprosjekt mer generelt kan bidra med ny innsikt og nye forskningsresultater på et rettsområde.

Bakgrunn

I desember 2009 oppnevnte Forskningsutvalget ved Det juridiske fakultet et utvalg som skulle gå gjennom blant annet evalueringer, læringsmål og undervisningsopplegg for "Forskerskolen i rettsvitenskap". Utvalgets innstilling har dannet grunnlag for ph.d.-programmet i rettsvitenskap, som startet opp høsten 2011. Innstillingen ble forelagt FU i 30.11.10 og Fakultetsstyret 14.12.10.  På bakgrunn av innstillingen ble det utarbeidet et nytt opplæringsprogram og et nytt reglement. Før het doktorgradsutdanningen "Forskerskolen" og hadde egne Utfyllende regler

Opptak

UiB hovedside om ph.d.-graden har mye informasjon om hvordan man søker opptak, så begynn gjerne der.

Søke opptak

De fleste som søker opptak på ph.d.-programmet gjør det ved at de søker en stipendiatstilling. Disse lyses ut på fakultetets hjemmeside og på JobbNorge. Det er ikke faste søknadsfrister, men oppstarten på programmet vil være tidlig i januar, ettersom det første kurset starter da. Søknaden sendes dit stillingsannonsen angir.
Dersom du har finansiering, men vil søke opptak på ph.d.-programmet, bruker du UiBs søknadsskjema. Det står i skjemaet hvilke vedlegg som må være med. Søknaden sendes: Det juridiske fakultet, postboks 7806, 5020 Bergen.

Mer informasjon?

Har du spørsmål om opptak? Send en epost til phd@jur.uib.no. Se også fakultetetshovedside om ph.d.-programmet. I tillegg har fakultetet veiledninger til søkere og bedømmelseskomité som vi anbefaler alle søkere å lese.
Det overordnede reglementet som styrer opptak på ph.d.-programmet er Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, se særlig § 5.

Se veiledning for søkere til stipendiatstilling og oversikt over formelle krav og informasjon knyttet til å søke opptak til ph.d.-utdanningen ved UiB. 

Informasjon til nye ph.d.-kandidater

Nettopp startet - hva nå?

Det første du må gjøre når du har begynt på forskerutdanningen, er å ta kontakt med veilederen din. Sammen bør dere legge en plan for veiledningen, og veilederen din vil hjelpe deg i gang med skriveprosessen.

Vi anbefaler at du kommer tidlig i gang med skriving, for eksempel i form av videreutvikling av tekst fra prosjektskissen. 

Stipendiater som er ansatt ved UiB finner nyttig informasjon om å være nyansatt på fakultetets wiki.

Nøkkelpersoner

  • Anne Marie Frøseth: prodekan for forskning, leder av forskningsutvalget og har medarbeidersamtaler med stipendiater som er ansatt ved Det juridiske fakuletet. 
  • Jørn Jacobsen: leder for forskerutdanningen og har det administrative ansvaret for gjennomføringen av det faglige programmet i opplæringsdelen i ph.d.-programmet. Utfyllende informasjon om programlederens rolle finner du i fakultetets utfyllende regler om ph.d.-programmet, særlig punkt 3-5.
  • Idunn B. Tandstad: ph.d.-koordinator for alle kandidater ved ph.d.-programmet
  • Anita H. Garden: HR-ansvar for stipendiater ansatt ved Det juridiske fakultet

Halvtårsregistrering og fremdriftsrapportering

  • Halvtårsregistrering: det er obligatorisk å logge seg inn på Studentweb.uib.no for å gjennomføre halvtårsregistrering (frist 1. september og 1. februar). Dette er en slags semesterregistrering for ph.d.-kandidater, men uten semesteravgift. I studentweb fremgår det bl.a. hva som er registrert i utdanningsplanen (kurs og avlagte studiepoeng), permisjoner og veiledere. Mer om halvtårsregistrering.

  • Fremdriftsrapportering: Alle ph.d.-kandidater ved UiB må levere en fremdriftsrapport en gang i året. Hovedveileder leverer også rapport. Undersøkelsen sendes på epost og er utformet som et elektronisk spørreskjema. Du har også muligheten til å utdype svarene med fritekst. Etter fristen sendes rapportene til de som har ansvar for oppfølgingen. Ved dette fakultetet er det forskningsdekan, forskerskoleleder og ph.d.-koordinator. Rapportene spres ikke utover dette, og behandles konfidensielt. Alle rapporter, både fra kandidat og veileder blir lest. Innholdet i rapportene følges opp ved behov. I tillegg kan forskningsdekan bruke rapporten som bakgrunnsmateriale før medarbeidersamtale. Mer om fremdriftsrapportering.

Veiledning

Alle ph.d.-kandidater har rett på minst en veileder. Veilederen er stort sett en internt tilsatt fagperson med doktorgrad. Vanlig timetall er 80 timer veiledning per år. Oppnevning skjer i forskningsutvalget ved opptak, eller ved at forskningdekanen oppnevner en veileder på fullmakt fra utvalget så snart som mulig etter opptaket er innvilget. Mer om veileders rolle og ansvar i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, se særlig § 6. Fakultetet har også en ordning om oppdragsveileder. Spørsmål om veileder rettes til forskningsdekanen.

Ord og uttrykk

Ph.d.-grad (Graden philosophiae doctor): Graden man får etter å ha fullført og bestått organisert forskerutdanning

Alle som er tatt opp på doktorgradsprogrammet/ph.d.-programmet er ph.d.-kandidater/ doktorgradskandidater

Stipendiat viser til ansettelsesforholdet

Ph.d.-kandidat viser til utdanningen

PhD: ph.d. skrevet på engelsk

Når man ved UiB omtaler «stipendiater», omtaler man strengt tatt kun de som er ansatt i denne stillingskategorien ved UiB

Man kan være stipendiat ved en høgskole. Er du tatt opp til forskerutdanningen ved UiB, er du «ph.d.-kandidat» i ditt forhold til UiB

Når du har fått avhandlingen godkjent og hatt en vellykket disputas, blir du ph.d. Fram til du har hatt disputas er du ph.d.-kandidat, men under prøveforelesning og disputas kan ph.d.-kandidaten omtales som «doktorand»