Hjem
Det juridiske fakultet
Vil du ta en ph.d. i juss?

Ph.d.-programmet ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet tilbyr et ambisiøst opplegg for ph.d.-opplæringen. Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak til programmet, emner og reglement.

Hovedinnhold


Ph.d.-kandidater skal gjennom en periode på 3 eller 4 år skrive en vitenskapelig avhandling, og gjennomføre et obligatorisk opplæringsdel. Opplæringsdelen har et omfang på 30 studiepoeng, som tilsvarer ett semesters fulltidsstudier.

Innhold og emner 

Opplæringsdelen består av en obligatoriske del som utgjør 20 studiepoeng, og en åpen del som utgjør 10 studiepoeng. 

Den obligatoriske delen består av syv moduler: 

 • Introduksjon til rettsvitenskap og avhandlingsskriving (3 studiepoeng)
 • Prosjektdesign og forskningsetikk (3 studiepoeng)
 • Rettsteoretiske perspektiver i rettsvitenskapen (3 studiepoeng)
 • Rettsvitenskap om empiri (3 studiepoeng)
 • Tekstkvalitet (3 studiepoeng)
 • Formidling (2 studiepoeng)
 • Rolleforståelse og prosjektutvikling (3 studiepoeng)

I den åpne delen skal kandidaten velge eksterne emner, deltakelse på seminarer og/eller konferanser tilsvarende 10 studiepoeng.

Les hele programbeskrivelsen her

Informasjon til nye ph.d.-kandidater

Nettopp startet - hva nå?

Det første du må gjøre når du har begynt på ph.d.-utdanningen, er å ta kontakt med veilederen din. Sammen skal dere legge en plan for veiledningen, og veilederen din vil hjelpe deg i gang med skriveprosessen.

Stipendiater som er ansatt ved UiB finner nyttig informasjon om å være nyansatt på fakultetets wiki.

Nøkkelpersoner

 • Ragna Aarli: prodekan for forskning, leder av forskningsutvalget og personalansvarlig for stipendiater som er ansatt ved Det juridiske fakuletet. 
 • Jørn Jacobsen: leder for forskerutdanningen og har det administrative ansvaret for gjennomføringen av det faglige programmet i opplæringsdelen i ph.d.-programmet. 
 • Karoline Aksnes: ph.d.-koordinator for alle kandidater ved ph.d.-programmet

Halvtårsregistrering og fremdriftsrapportering

 • Halvtårsregistrering: det er obligatorisk å logge seg inn på Studentweb for å gjennomføre halvtårsregistrering (frist 1. september og 1. februar). Dette er en slags semesterregistrering for ph.d.-kandidater, men uten semesteravgift. I studentweb fremgår det bl.a. hva som er registrert i utdanningsplanen (kurs og avlagte studiepoeng), permisjoner og veiledere. 

 • Fremdriftsrapportering: Alle ph.d.-kandidater ved UiB må levere en fremdriftsrapport en gang i året. Hovedveileder leverer også rapport. Undersøkelsen sendes på epost og er utformet som et elektronisk spørreskjema. Du har også muligheten til å utdype svarene med fritekst. Etter fristen sendes rapportene til de som har ansvar for oppfølgingen. Ved dette fakultetet er det forskningsdekan, leder for ph.d.-programmet og ph.d.-koordinator. Rapportene spres ikke utover dette, og behandles konfidensielt. Alle rapporter, både fra kandidat og veileder blir lest. Innholdet i rapportene følges opp ved behov. I tillegg kan forskningsdekan bruke rapporten som bakgrunnsmateriale før medarbeidersamtale. 

Veiledning

Alle ph.d.-kandidater får tildelt minst én veileder. Hovedveilederen skal være en fagperson med doktorgrad som er tilsatt ved fakultetet. Vanlig timetall er 80 timer veiledning per år. Oppnevning skjer i forskningsutvalget ved opptak, eller ved at forskningdekanen oppnevner en veileder på fullmakt fra utvalget så snart som mulig etter opptaket er innvilget. Mer om veileders rolle og ansvar i Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Bergen, se særlig § 6. Fakultetet har også en ordning om oppdragsveileder. Spørsmål om veileder rettes til forskningsdekanen.