Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 27. april 2017

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

Hovedinnhold

Protokoll

Saksliste
S 31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 32/17 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.2.2017
S 33/17 Økonomirapport per mars 2017
S 34/17 Utviklingsavtale 2018
S 35/17 Operasjonalisering av digitaliseringsstrategien
S 36/17 Kommunikasjonsplattform
S 37/17 Handlingsplan for likestilling ved UiB 2017 - 2020
S 38/17 Innstramming i adgangen til bruk av midlertidige ansettelser - tilpasninger til
varslet lovendring
S 39/17 HR for forskere - Tilslutning til EUs prinsipper i Charter & Code
S 40/17 Sammensetning av fakultetsstryet ved Fakultet for kunst, musikk og design
S 41/17 Endringer i grads- og studieforskriften 2017
S 42/17 Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
S 43/17 Scholars at Risk ved UiB
S 44/17 Årsrapport 2016 - Arbeidsmiljøutvalget
S 45/17 Årsrapport 2016 - Bedriftshelsetjenester
S 46/17 Årsmelding for Holbergprisen 2016
S 47/17 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret - aktivitets og
økonomirapport 2016
S 48/17 Årsrapport for På Høyden 2016
S 49/17 Studentombudets årsrapport 2016
S 50/17 Fullmakts-, referatsaker og diverse referater m.v.
S 51/17 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - ekstern styreleder
Orienteringer
Eventuelt