Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 27. april 2017

Møtet starter kl 10:00 og finner sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

Main content

Protokoll

Saksliste
S 31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 32/17 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.2.2017
S 33/17 Økonomirapport per mars 2017
S 34/17 Utviklingsavtale 2018
S 35/17 Operasjonalisering av digitaliseringsstrategien
S 36/17 Kommunikasjonsplattform
S 37/17 Handlingsplan for likestilling ved UiB 2017 - 2020
S 38/17 Innstramming i adgangen til bruk av midlertidige ansettelser - tilpasninger til
varslet lovendring
S 39/17 HR for forskere - Tilslutning til EUs prinsipper i Charter & Code
S 40/17 Sammensetning av fakultetsstryet ved Fakultet for kunst, musikk og design
S 41/17 Endringer i grads- og studieforskriften 2017
S 42/17 Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning
S 43/17 Scholars at Risk ved UiB
S 44/17 Årsrapport 2016 - Arbeidsmiljøutvalget
S 45/17 Årsrapport 2016 - Bedriftshelsetjenester
S 46/17 Årsmelding for Holbergprisen 2016
S 47/17 Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret - aktivitets og
økonomirapport 2016
S 48/17 Årsrapport for På Høyden 2016
S 49/17 Studentombudets årsrapport 2016
S 50/17 Fullmakts-, referatsaker og diverse referater m.v.
S 51/17 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet - ekstern styreleder
Orienteringer
Eventuelt