Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 15. februar 2018

Hovedinnhold

Saksliste

S 1/18  Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017
S 3/18 Økonomirapport 2017
S 4/18 Årsrapport 2017
S 5/18 Tildelingsbrev for 2018 fra Kunnskapsdepartementet
S 6/18 Tiltaksplan for anskaffelser 2018
S 7/18 Revisjon av HAV, LIV, SAMFUNN - Universitet i Bergens strategi 2016 - 2022
S 8/18 Kunnskap For vår Felles Fremtid: Universitetet i Bergen og FNs Bærekraftmål
S 9/18 Mandat, sammensetning og arbeidsform for Forskningsutvalget
S 10/18 UiBs oppfølging av Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning og UiBs
   handlingsplan Kvalitet i utdanning. Prioritering av fellestiltak
S 11/18 Handlingsplan for etter- og videreutdanning
S 12/18 Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
S 13/18 Balanse-Bergen; et prosjekt om kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse
   ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen
S 14/18 Internrevisjonsrapport: Digitalisering, digital transformasjon, muligheter og
   risikoer
S 15/18 Årsmelding for 2017 - Den sentrale klagenemnd
S 16/18 Årsmelding for 2017 - Redelighetsutvalget
S 17/18 Oppnevning av nytt medlem og leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
S 18/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 19/18 Senterleder ved SFU - bioCEED - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
S 20/18 Søknad om fritak fra styreverv - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Eventuelt