Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 15. februar 2018

Saksliste

S 1/18  Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017
S 3/18 Økonomirapport 2017
S 4/18 Årsrapport 2017
S 5/18 Tildelingsbrev for 2018 fra Kunnskapsdepartementet
S 6/18 Tiltaksplan for anskaffelser 2018
S 7/18 Revisjon av HAV, LIV, SAMFUNN - Universitet i Bergens strategi 2016 - 2022
S 8/18 Kunnskap For vår Felles Fremtid: Universitetet i Bergen og FNs Bærekraftmål
S 9/18 Mandat, sammensetning og arbeidsform for Forskningsutvalget
S 10/18 UiBs oppfølging av Meld. St. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning og UiBs
   handlingsplan Kvalitet i utdanning. Prioritering av fellestiltak
S 11/18 Handlingsplan for etter- og videreutdanning
S 12/18 Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
S 13/18 Balanse-Bergen; et prosjekt om kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse
   ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen
S 14/18 Internrevisjonsrapport: Digitalisering, digital transformasjon, muligheter og
   risikoer
S 15/18 Årsmelding for 2017 - Den sentrale klagenemnd
S 16/18 Årsmelding for 2017 - Redelighetsutvalget
S 17/18 Oppnevning av nytt medlem og leder for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)
S 18/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 19/18 Senterleder ved SFU - bioCEED - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
S 20/18 Søknad om fritak fra styreverv - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Eventuelt