Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Avhandlingen

Det selvstendige forskningsarbeidet er den største delen av forskerutdanningen, og skal munne ut i en avhandling. Arbeidet med avhandlingen er normert til to og et halvt år. Avhandlingen kan være en monografi eller en samling av artikler.

Hovedinnhold

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå. Avhandlingen skal kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ha et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan være en monografi eller en samling av artikler. Det er viktig at artikkelsamlingen utgjør et hele, noe man skal gjøre rede for i et eget sammendrag.  

En avhandling kan skrives sammen med andre, forutsatt at ph.d.-kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den utstrekning det er nødvendig for vurderingen. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra de øvrige forfatterne. 

Det blir forventet at ph.d.-kandidaten er eneste forfatter når avhandlingen er skrevet som en monografi, og av sammendraget hvis det er en artikkelbasert avhandling. Ph.d-kandidaten må diskutere med veileder(e) vedrørende valget av type avhandling.

Kravene til avhandlingen blir beskrevet i Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader fra Universitets- og høgskolerådet (UHR). Denne veiledning danner grunnlaget for vurderingen om avhandlingen møter kravene for en norsk doktorgrad. 

Råd om format

UiB har utarbeidet en mal som viser anbefalt format og innholdselementer for avhandlinger. Vi anbefaler at kandidaten ser gjennom denne malen og gjør bevisste valg med tanke på format tidlig i skriveprosessen. Det er ikke obligatorisk å skrive avhandlingen i denne malen, man kan nøye seg med å bruke den som en rettesnor. Blant annet anbefales det å skrive avhandlingen sin i skriftstørrelse 13, ettersom den endelige versjonen av avhandlingen blir trykt i et format mindre enn A4. Lenke til informasjon om format og trykking finner du nedenfor.