Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Avhandlingen

Det selvstendige forskningsarbeidet er den største delen av forskerutdanningen, og skal munne ut i en avhandling. Arbeidet med avhandlingen er normert til to og et halvt år. Avhandlingen kan være en monografi eller en samling av artikler.

Hovedinnhold

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå. Avhandlingen skal kunne bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ha et faglig nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Avhandlingen kan være en monografi eller en samling av artikler. Det er viktig at artikkelsamlingen utgjør et hele, noe man skal gjøre rede for i egen sammenstilling.  

En avhandling kan skrives sammen med andre, forutsatt at ph.d.-kandidatens bidrag representerer en selvstendig innsats som kan identifiseres i den utstrekning det er nødvendig for vurderingen. I slike tilfeller skal det innhentes erklæringer fra de øvrige forfatterne. 

Det blir forventet at ph.d.-kandidaten er eneste forfatter når avhandlingen er skrevet som en monografi, og av sammendraget hvis det er en artikkelbasert avhandling. Ph.d-kandidaten må diskutere med veileder(e) vedrørende valget av type avhandling.

Kravene til avhandlingen blir beskrevet i Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader fra Universitets- og høgskolerådet (UHR). Denne veiledning danner grunnlaget for vurderingen om avhandlingen møter kravene for en norsk doktorgrad. 

Råd om format

UiB har utarbeidet en mal som viser anbefalt format og innholdselementer for avhandlinger. Vi anbefaler at kandidaten ser gjennom denne malen og gjør bevisste valg med tanke på format tidlig i skriveprosessen. Det er ikke obligatorisk å skrive avhandlingen i denne malen, man kan nøye seg med å bruke den som en rettesnor. Blant annet anbefales det å skrive avhandlingen sin i skriftstørrelse 13, ettersom den endelige versjonen av avhandlingen blir trykt i et format mindre enn A4. Lenke til informasjon om format og trykking finner du nedenfor. 

Abstract/sammendrag

Avhandlingen skal inneholde et sammendrag på engelsk og et på norsk.

Retningslinjer ved artikkelbaserte avhandlinger

Artiklene i avhandlingen skal ha et nivå tilsvarende det som kreves for publisering i anerkjente fagtidsskriftermed fagfellevurdering.

Antall artikler Krav til omfanget av avhandlingen må ikke være høyere enn at det er mulig å levere avhandling og fullføreopplæringsdelen med en forskningsinnsats tilsvarende tre årsverk.

Krav til sammenstilling Artikkelbaserte avhandlinger skal knyttes sammen til et hele ved en innledning til arbeidet og med ensammenfatning av de viktigste resultater og konklusjoner. Sammenstillingen skal ikke bare sammenfatte,men også binde sammen, de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene i et helhetligperspektiv, og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. Kandidaten skal væreeneforfatter på sammenstillingen.

Retningslinjer for monografier

En monografi skal etterstrebe å ha et tydelig fokus og en avgrensing. Den skal gi en klar fremstilling avproblemstilling, teoribruk, metoder, prosedyrer for datainnsamling og analyse. Avhandlingens plassering ogbidrag i forhold til fagfeltets forskning bør komme tydelig frem. Dersom deler av monografien er publisertsom del av et annet arbeid skal dette presiseres.Dersom en avhandling i form av en monografi er basert på underliggende publikasjoner med fleremedforfattere skal avhandlingen innleveres med medforfattererklæringer for alle relevante publikasjoner.