Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsopptaket ved MN-fakultetet

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Emner med direkte påmelding til undervisning og vurdering KAN også bli fulle. Dersom du på studentweb får beskjed om at emnet er fullt, så ta kontakt med studiekonsulent på det aktuelle instituttet for å høre om kapasiteten kan utvides.

NB! For å melde deg på til/søke opptak til emner må du ha en studieplass på UiB. De fleste emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er forbeholdt studenter som er tatt opp til et studieprogram ved fakultetet.

Enkelte emner kan kreve manuell påmelding gjennom instituttet som er ansvarlig for emnet. Dette gjelder kun et fåtall emner, og det vil fremkomme fra studentweb hvordan påmelding skjer for de emner dette gjelder.

Undervisningsopptaket:

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Når du søker om plass på et emne i undervisningsopptaket på StudentWeb, ser dette litt annerledes ut enn emner med direkte påmelding.
Du kan kun søke om plass, og får opp meldingen "Opptak pågår" i emnet frem til opptaket behandles i starten av semesteret.

Opptaket behandles etter prinsippene nederst på siden. 

Oversikt over emner i undervisningsopptaket våren 2019

 

SØKNAD: Søk opptak på Studentweb fra 10. desember

FRIST: Søknadsfristen er torsdag 10. januar

OPPTAK: Opptaket behandles rett etter søknadsfristen og publiseres innen mandag 14. januar.

Alle som søker om plass på emnene innen fristen kommer med i opptaket. De som får innvilget opptak og dermed plass i undervisningen blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen).

Du søker om plass på emnene på Studentweb. Studenter som får innvilget opptak blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen) i emnet.

 

EMNER I OPPTAKET: 

Emnekode
Course code

Emnenavn
Course name

BIF101

Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

BIF200

Havbruksteknologi

BIF310

Profesjonsutøvelse og praksis i fiskehelse

BIO101

Organismebiologi 1

BIO103

Cellebiologi og genetikk

BIO104

Komparativ fysiologi

BIO201

Økologi

BIO205

Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur

BIO205A

Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk

BIO207

Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

BIO207A

Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

BIO208

Miljøpåvirkning av oppdrett

BIO210

Evolusjonsbiologi

BIO212

Marin samfunnsøkologi - Organismer og habitater

BIO216

Toksikologi

BIO218

Eksperimentell mikrobiologi

BIO241

Generell adferdsøkologi

BIO260

Kulturlandskapene i Norden

BIO271

Fiskesykdommer - Virologi

BIO272

Fiskesykdommer - Bakterier, sopp og ikke-infeksiøse sykdommer

BIO274

Fiskesykdommer - Farmakologi

BIO296

Formidlingsprosjekt i biologi

BIO301

Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi

BIO302

Biologisk dataanalyse II

BIO307

Næringsmiddeltoksikologi

BIO307A

Næringsmiddeltoksikologi

BIO309

Marin flora

BIO316

Utvalgte emner i miljøtoksikologi

BIO318

Aktuelle geobiologiske tema

BIO324

Fiskeatferd

BIO331

Fiskeriforvaltning

BIO333

Akustiske metoder i fiskeri- og marinbiologi

BIO335

Populasjongenetiske metoder

BIO336

Fangst og fangstbasert bestandsovervåkning

BIO339

Økosystem- og fiskerimodeller

BIO340

Utvalgte emner i fiskeri- og marinbiologi

BIO347

Økologi i Antropocen

BIO348

Terrestrial Ecosystem Ecology

BIO354

Vertebrater i palaeoøkologi

BIO370

Celle- og utviklingsbiologi

BIO375

Fiskesykdommer - Vannkvalitet

BIO376

Innføringskurs i praktisk fiskehelsearbeid

ENERGI230

Miljø og energi

FARM110

Kjemi og energi

FARM250

Analytisk kjemi

GEOF110

Atmosfære-, hav- og klimadynamikk

GEOF211

Numerisk modellering

GEOF220

Fysisk meteorologi

GEOF232

Praktisk meteorologi og oseanografi

GEOF301

Introduksjon til master

GEOF321

Modeller og metoder i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon

GEOF322

Feltkurs i meteorologi

GEOF334

Fjernmåling i mikrobølgeområdet

GEOF336

Videregående kjemisk oseanografi

GEOF337

Fysisk oseanografi i fjorder

GEOF338

Polar oseanografi

GEOF348

Avansert klimadynamikk

GEOF351

Seminar i atmosfærisk vitenskap

GEOV102

Ekskursjoner og øvelser i geologi

GEOV104

Innføring i strukturgeologi og tektonikk

GEOV109

Innføring i geokjemi

GEOV219

Computational Methods in Solid Earth Physics

GEOV225

Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima

GEOV252

Feltkurs i geologisk kartlegging

GEOV260

Petroleumsgeologi

GEOV302

Anvendt dataanalyse i geovitenskap

GEOV322

Masterekskursjon i kvartærgeologi

GEOV326

Kvartære miljø, prosesser og utviklinga

GEOV345

Regionalgeologisk feltkurs til Vestlandet

GEOV352

Petroleumsgeologiske feltmetoder

INF100

Innføring i programmering

INF101

Objektorientert programmering

INF368

Utvalgte emner i maskinlæring

KJEM110

Kjemi og energi

KJEM123

Eksperimentell uorganisk kjemi

KJEM250

Analytisk kjemi

KJEM298

Bachelorprosjekt i kjemi

KJEM299

Bachelorprosjekt i kjemi

KJEM319

Eksperimentelle teknikker i fysikalsk kjemi

KJEM333

Organisk massespektrometri

KJEM334

Syntese og retrosyntese

MAT643

Matematikkens historie - matematikken i nyere tid

MAT644

Algebra

MNF130

Diskrete strukturer

MOL100

Innføring i molekylærbiologi

MOL201

Molekylær cellebiologi

MOL215

Tumorbiologi

MOL217

Anvendt Bioinformatikk II

MOL221

Eksperimentell molekylærbiologi I

MOL222

Eksperimentell molekylærbiologi II

MOL231

Prosjektoppgave i molekylærbiologi

MOL310

Strukturell Molekylærbiologi

MOL320

Biofysikalske metoder for molekylærbiologer

NANO161

Innføring i nanoteknologi og -instrumentering

PHYS114

Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk

PTEK214

Eksperimentelle metoder i reservoarfysikk

SDG214

FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vann

SDG215

FNs Bærekraftsmål 15: Livet på land

EXPHIL-MNSEM

Examen Philosophicum - seminarmodellen

Oversikt over emner i undervisningsopptaket høsten 2019

EMNER I OPPTAKET: Liste over emner publiseres i juni 2019

SØKNAD: Søk opptak på Studentweb, det åpnes for registrering i juni 2019

FRIST: Søknadsfristen er torsdag 15. august kl 23:59 (UTC+2)

OPPTAK: Opptaket behandles rett etter søknadsfristen og publiseres innen mandag 19. august

På enkelte emner er det bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Alle som melder seg til undervisning i emnene innen fristen kommer med i opptaket. De som får innvilget opptak og dermed plass i undervisningen blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen).

Du søker om plass på emnene på Studentweb. Studenter som får innvilget opptak blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen) i emnet.

Hva DU må gjøre når opptaket er ferdig

Husk at det er obligatoriske oppmøte på første forelesning på alle emner. På enkelte emner vil det være opprop og på alle emner blir det gitt viktig informasjon på første forelesning. På Studentweb ser du om DU har fått opptak - da er du meldt til vurdering!

Ledige plasser ikke alle emner som inngår i opptaket blir fulle. Dersom det er ledige plasser etter opptaket vil første-mann-til-mølla prinsippet gjelde.

Venteliste enkelte emner vil ha ventelister. Logg på StudentWeb og sjekke om DU står på venteliste eller har fått plass i undervisningen (og har blitt meldt opp til vurdering). Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning - møt opp om du står på venteliste, kanskje blir det plass til deg!

Fullt emne: har du fått plass på et emne som er fullt/har venteliste er det særlig viktig at du møter opp til første forelesning. Her er det opprop og plassene fordeles til studenter på ventelisten dersom de som er innvilget plass IKKE møter.

Prinsipper for opptaket

  1. Studentene rangeres etter poeng.
  2. Antall poeng tilsvarer antall bestått studiepoeng (interne og eksterne studiepoeng).
  3. Hvis et emne er obligatorisk i studieprogrammet vil studenten få 1000 tilleggspoeng. Emnet gjenkjennes som obligatorisk når det ligger i utdanningsplanen til studenten, og er oppgitt som en del av spesialiseringen.
  4. Tillegget på 1000 poeng kommer uavhengig av studenten sin progresjon/tilhørighet på studiekull. Men studenter med lavere progresjon enn normalt vil få lavere poengsum enn sine medstudenter, siden de har færre studiepoeng.
  5. Alle internasjonale studenter, med studieretten INTL-MN, får automatisk et tillegg på 1000 poeng på alle emner.

Instituttene kan fastsette egne regler for prioriteringen i opptaket. Dette skal fremkomme i emnets studieplan.

I noen tilfeller blir det gjort unntak fra beregningen.
Når det er for få plasser i undervisningen på et emne vil alltid instituttet, ved studiekonsulent og faglærer, se over listen og gjøre vurderinger. På dette tidspunktet sjekkes bl.a. faglig bakgrunn for de internasjonale studentene.