Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Undervisningsopptaket

Undervisningsopptaket ved MN-fakultetet

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Emner med direkte påmelding til undervisning og vurdering KAN også bli fulle. Dersom du på studentweb får beskjed om at emnet er fullt, så ta kontakt med studiekonsulent på det aktuelle instituttet for å høre om kapasiteten kan utvides.

NB! For å melde deg på til/søke opptak til emner må du ha en studieplass på UiB. De fleste emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er forbeholdt studenter som er tatt opp til et studieprogram ved fakultetet.

Enkelte emner kan kreve manuell påmelding gjennom instituttet som er ansvarlig for emnet. Dette gjelder kun et fåtall emner, og det vil fremkomme fra studentweb hvordan påmelding skjer for de emner dette gjelder.

Undervisningsopptaket:

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Når du søker om plass på et emne i undervisningsopptaket på StudentWeb, ser dette litt annerledes ut enn emner med direkte påmelding.
Du kan kun søke om plass, og får opp meldingen "Opptak pågår" i emnet frem til opptaket behandles i starten av semesteret.

Opptaket behandles etter prinsippene nederst på siden. 

 

 

Oversikt over emner i undervisningsopptaket høsten 2020

SØKNAD: Søk opptak på StudentWeb

FRIST: Søknadsfristen er torsdag 13. august kl 23:59 (UTC+2)

OPPTAK: Opptaket behandles rett etter søknadsfristen og publiseres innen mandag 17. august

På enkelte emner er det bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Alle som melder seg til undervisning i emnene innen fristen kommer med i opptaket. De som får innvilget opptak og dermed plass i undervisningen blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen).

 

EMNER I OPPTAKET: Liste over emner

 

Emnekode / Course code

Emnenavn

BIF100

Innf. fisk og hav

BIF210

mol metoder

BIF301

praksis i havbruk

BINF200

biologiske sekvens

BINF201

omics

BINF305

systembiologi

BIO100

Evolusjon og økologi

BIO102

Organismebio 2

BIO201

Økologi

BIO203

Innføring i havbruk

BIO206

Ernæring hos fisk

BIO213

marin øk. og mil

BIO214

generell mikrobiolog

BIO217

Mikrobiell økologi

BIO232

Systematisk zoologi

BIO250

Palaeoøkologi

BIO262

Norden sin vegetasjo

BIO270

Fiskesykdommer - par

BIO273

Fiskesykdommer -imm

BIO275

Fiskehistopatologi

BIO280

Fiske.I Syst. anatom

BIO291

Fiskebiologi II

BIO300A

Akademisk skriving

BIO300B

Biostatistikk

BIO303

Ordinas. og grad.an.

BIO325

Havforskning

BIO332

Fylogenetiske metod.

BIO340

Fiskeribiologi

BIO341

Biodiversitet

BIO382

Akvatisk matprod

ENERGI200

Energiressurser forb

EXPHIL-MNSEM

ExPhil - Seminarmodellen

FARM131

Organisk syntese og

FARM211

Farmasøytisk fys. kj

GEOF100

Intro met/osean.

GEOF105

Atmosfære og havfysi

GEOF210

Dataanalyse i met

GEOF212

Fysisk klimatologi

GEOF213

atmos og havdynamikk

GEOF236

Kjemisk oseanografi

GEOF310

Turb. i atmo. og hav

GEOF311

Turb. i atmo.

GEOF328

Mesoskala dynamikk

GEOF339

Avansert dyn. osean.

GEOF343

vind.gen overfl.bølg

GEOF345

Fjernmål. i oseanogr

GEOF346

tidevannsdynamikk

GEOF347

seminar

GEOF349

vindogbølgeindusert

GEOF352

Avansert atmosfæred.

GEOV101

Innføring i geologi

GEOV103

Mineralo. og petrog.

GEOV107

Innf. i sedimentolog

GEOV110

Innføring i mar kvar

GEOV112

Den faste jords fys

GEOV113

Refleksjonsseismisk

GEOV114

geobiologi

GEOV210

Platetektonikk

GEOV217

Geofarer

GEOV222

Paleoklimatologi

GEOV223

Kvartære havnivåendr

GEOV226

Kvartærgeo felt/lab

GEOV228

QU. kronologi

GEOV230

Glasialgeologi

GEOV241

Mikroskopi

GEOV243

Miljøgeokjemi

GEOV245

Geomikrobiologi

GEOV251

Vid. strukturgeologi

GEOV254

Geodynamikk bassengm

GEOV272

Seismisk tolkning

GEOV274

Reservoargeofysikk

GEOV276

introd teor seis

GEOV277

signalanalyse

GEOV300

Geovitenskap

GEOV324

Paleoklima

GEOV341

Termokronologi og te

GEOV355

Anvendt seismologi

GEOV361

Sekvensstratigrafi

GEOV364

Vid. bassenganalyse

GEOV372

Integrert tolk seim

HTEK101

Innf.havmiljø

HTEK102

praksis

HTEK201

Måleteknologi

HTEK202

labkurs måle&inst

INF100

Innføring progr

INF122

Funksjonell progr.

INF140

intro datatrygg

INF170

Modeller.og optimer.

KJEM100

Kjemi i naturen

KJEM110

Kjemi og energi

KJEM131

Org. synt. og anal.

KJEM210

Kjemisk termodynamik

KJEM232

Eksperi. syntet. kje

KJEM235

Strukt av orgmol

KJEM351

NMR-spektroskopi

MAT100

innføringsemne i mat

MAT101

Brukerkurs i matemat

MAT105

Matematikk for natur

MAT111

Grunnkurs i matem. I

MAT641

Diskret matematikk

MAT642

Matte hist. old

MNF201

Vitenskap i vår tid

MNF367

realfagdidaktisk

MOL100

Innf. i mol.bio.

MOL200

Metabolisme

MOL203

Genstruktur og funks

MOL204

Anvendt bioinformat.

MOL210

Lipidbiokjemi: kj

MOL213

Utviklingsgenetikk

MOL231

Prosjektoppgave

MOL300

Prakt.  biokmolekylæ

MOL301

Biomolekyl

MTEK100

medisinsk teknologi

NANO244

Material- og nanokje

PHYS101

Mekanikk & varmelære

PHYS109

Innf. i astrofysikk

PHYS252

Eksp.metod.i romfys.

PHYS263

Labkurs i opt.

PTEK250

Eksp.farer i pr.ind.

SDG110

perspektiv på berekr

SDG207

Energiomstilling

SDG213

klimaendringer

STAT100

Intro data science R

 

Oversikt over emner i undervisningsopptaket våren 2021

 

SØKNAD: Søk opptak på Studentweb fra 7. desember

FRIST: Søknadsfristen er torsdag 14. januar

OPPTAK: Opptaket behandles rett etter søknadsfristen og publiseres innen mandag 18. januar.

Alle som søker om plass på emnene innen fristen kommer med i opptaket. De som får innvilget opptak og dermed plass i undervisningen blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen).

Du søker om plass på emnene på Studentweb. Studenter som får innvilget opptak blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen) i emnet.

 

EMNER I OPPTAKET: 

Liste publiseres ved åpning av StudentWeb i desember.

 

 

Ledige plasser

Ikke alle emner som inngår i opptaket blir fulle. Dersom det er ledige plasser etter opptaket vil første-mann-til-mølla prinsippet gjelde.

Hva DU må gjøre når opptaket er ferdig:

Husk at det er obligatoriske oppmøte på første forelesning på alle emner. På enkelte emner vil det være opprop og på alle emner blir det gitt viktig informasjon på første forelesning. På Studentweb ser du om DU har fått opptak - da er du meldt til vurdering!

Venteliste: Enkelte emner vil ha ventelister. Logg på StudentWeb og sjekke om DU står på venteliste eller har fått plass i undervisningen (og har blitt meldt opp til vurdering). Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning - møt opp om du står på venteliste, kanskje blir det plass til deg!

Fullt emne: Har du fått plass på et emne som er fullt/har venteliste er det særlig viktig at du møter opp til første forelesning. Her er det opprop og plassene fordeles til studenter på ventelisten dersom de som er innvilget plass IKKE møter.

Prinsipper for opptaket

I enkelte emne kan det vere fleire som søker om plass enn det fins plassar.
Fakultetet vurderar då søkjarane ut frå følgande:

  • Ved fleire søkjarar enn plassar vert studentane rangert etter poeng
  • Kvar student får tildelt grunnpoeng tilsvarande totalt beståtte studiepoeng (interne og eksterne studiepoeng)
  • Om eit emne er obligatorisk eller ein del av spesialiseringa i graden, vil studenten få 1000 tilleggspoeng
  • Om eit emne er obligatorisk eller avtalefesta som ein del av mastergraden eller masterdelen av eit integrert femårig studium (milepælsplanen), vil studenten få 1000 tilleggspoeng
  • Om eit emne er førehandsgodkjent for ein internasjonal student på utveksling til UiB, vil studenten få 2000 tilleggspoeng
  • Studentar med gyldige obligatoriske aktivitetar i emne og som kan ta endeleg eksamen, prioriterast sist. Det vert ikkje gjeve grunnpoeng eller tilleggspoeng
  • Institutta kan fastsette unntak for prioriteringa i opptaket. Dette skal framkomme i emnet sin studieplan

**************************

  • Om det er for få plassar i undervisinga på eit emne vil alltid fakultetet og instituttet, ved studiekonsulent og faglærar, sjå over søkjarlista og gjere individuelle vurderingar i tråd med prinsippa
  • I emne med for få påmeldte kan emnet avlysast. Eit minimumstal av påmeldte skal i så fall framkomme i emnet sin studieplan
  • Studentar med gyldige obligatoriske innleveringar og som kan ta endeleg eksamener ikkje sikra å kunne følgje undervisninga, sjølv om det er færre søkjarar enn plassar.