Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Eksamen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finn du informasjon om eksamen og sensur ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved UiB.

Studenter sitter ved hver sin pult i et eksamenslokale og venter
Foto/ill.:
www.colourbox.com

 

Melde deg til eksamen

Du melder deg til undervisning og eksamen (vurdering) på Studentweb. Legg merke til at fleire av våre emne er med i vårt lokale undervisningsopptak. Du får ikkje eksamensmeldt deg før du har fått plass på undervisninga. For emne som ikkje har undervisning det aktuelle semesteret, eller ikkje inngår i undervisningsopptaket er fristen for å melde seg til eksamen 1. september og 1. februar.

 

Korona våren 2020 - Ofte stilte spørsmål

Karakterskala

Teller «Bestått» som C ved opptak til master/PhD?

 • Nei
 • Resultatet «Bestått» telles ikke med ved beregning av opptaksgrunnlag ved UiB eller andre norske universitet.
 • Enkelte utenlandske universitet kan beregne annerledes ved opptak til PhD – undersøk lokalt med universitetet om du har målsetning om opptak til et spesifikt ett
 • Du får likevel uttelling for studiepoengene i emnet hvis emnet kreves ved opptak.

 

Jeg har karakter i emnet fra før. Hva vil vises på vitnemålet mitt?

 • «Bestått» vil av tekniske årsaker erstatte en bokstavkarakter - uansett verdi.
 • Om du har fra før eller senere får bokstavkarakter i emnet i tillegg til bestått, ta kontakt med fakultetet for å bytte til visning av bokstavkarakter: studie.matnat@uib.no

 

Teller eksamensforsøk våren 2020?

 • Ja. Forsøk på eksamen teller mot tregangersregelen som normalt.

 

Er det vanskeligere å få «Bestått» enn en bokstavkarakter?

 • Nei
 • Å bestå med «Bestått» i emnet har samme kriterier som en bestått bokstavkarakter

 

Eksamen generelt

Når starter skriftlig eksamen, kl. 09.00 eller 15.00?

 • Med unntak av MAT101 starter alle skriftlige eksamner ved MatNat kl. 09.00 våren 2020.

 

Hvordan gjennomføres skriftlig skoleeksamen hjemmefra?

 • Som en vanlig skoleeksamen, men du møter ikke i et eksamenslokale
 • Du tar eksamen hjemmefra på egen PC
 • Sikker nettleser (SEB) brukes ikke

 

Hvordan kommer jeg i kontakt med emneansvarlig ved faglige spørsmål under eksamen?

 • På grunn av variasjon i antall studenter på emnene våre kan dette variere
 • Følg med i emnet ditt på Mitt UiB for mer informasjon
 • Tidsperiode der emneansvarlig er tilgjengelig og hvordan du kan stille spørsmål blir kunngjort der

 

Hvordan blir eksamen til høsten?

 • Dette vet vi først når Regjeringen og så ledelsen ved UiB legger frem regler for samling av små og mellomstore grupper

 

Hvorfor har emnet mitt endret eksamensform?

 • Dette er først og fremst en faglig vurdering for å sikre en god vurdering av studentene og sikre progresjon, satt i sammenheng med situasjonen der UiB ble stengt i mars
 • Ikke alle formene av undervisning eller vurdering kunne gjennomføres som planlagt, blant annet lab, felt, tokt, muntlig eksamen, praktiske øvelser osv
 • Det er ikke mulig å klage formelt på endring av eksamensform, men vi ønsker gjerne tilbakemelding på hvordan du opplever vurderingen

 

Får jeg tilleggstid for å laste opp dokument til eksamen?

 • Generelt vil eksamen med filopplasting få en halvtime ekstra teknisk tid
 • Emner i matematikk har en time ekstra teknisk tid

 

Må jeg bruke kamera på muntlig eksamen?

 • Ja, sensor må blandt annet kunne identifisere deg som riktig kandidat på eksamen
 • Kravet om å ha kamera er ikke direkte spesifisert noe sted men faller under det generelle kravet om å ha det som trengs for å delta i undervisning og vurdering

 

Hva er lovlig av hjelpemiddel på eksamen?

 • Eksamen skal være ditt eget arbeid!
 • Emneansvarlig vil ta høyde for at du har tilgang til lærebøker, undervisningsmateriell og egne notater, samt kalkulator og internett
 • Det er ikke tillatt å forstyrre eller samarbeide med andre studenter på eksamen. UiB bruker ulike verktøy for å oppdage plagiat

 

Kan jeg søke om tilrettelegging på eksamen?

 • Du kan selvfølgelig søke om tilrettelegging, også om emnet bytter eksamensform
 • Les mer her: https://www.uib.no/student/49159/tilrettelegging-ved-eksamen
 • Om du skal ha skoleeksamen men hjemmefra viderefører vi utvidet tid og hviletid/ammetid, samt diktafon/oppleste oppgaver (kommer sannsynligvis i Inspera)
 • Ettersom eksamen ikke går på campus vil man ikke få enerom, tilpasset stol eller hvilebenk

 

Hva hvis jeg får problemer under eksamen?

 • For faglige spørsmål: Ta kontakt med emneansvarlig
 • For tekniske spørsmål om inspera: Ta kontakt med instituttet

 

Hvordan foregår sensur i vår?

 • Sensur gjennomføres som ordinær blindsensur
 • Du må derfor ikke skrive navn på oppgavene du leverer inn, bruk kandidatnummer
 • Sensurfrist er fortsatt tre uker, med mindre spesielle hendelser inntreffer

Korona våren 2020 - Endringer i vurdering

Hvilke emner bytter karakterskala fra A-F til «Bestått/ikke bestått»?

 

 

Hvilke emner bytter eksamensform?

Emne

Dagens eksamensordning

Ny vurderingsordning

BIF200

Skriftlig skoleeksamen

Munnleg eksamen

BINF301

Skriftlig skoleeksamen

Munnleg eksamen

BIO210

Munnleg eksamen

Skriftlig skoleeksamen

BIO272

Skriftlig skoleeksamen

Munnleg eksamen

FARM236

Skriftlig skoleeksamen

Munnleg eksamen

GEOF211

Skriftlig skoleeksamen

Mappeevaluering

GEOV102

Skriftlig skoleeksamen

Mappeevaluering

GEOV109

Skriftlig skoleeksamen

Mappeevaluering

GEOV255

Skriftlig skoleeksamen

Mappeevaluering

INF236

Skriftlig skoleeksamen

Munnleg eksamen

INF368

Munnleg eksamen

Skriftlig skoleeksamen

KJEM220

Skriftlig skoleeksamen

Munnleg eksamen

MAT232

Munnleg eksamen

Skriftlig skoleeksamen

MAT260

Skriftlig skoleeksamen

Munnleg eksamen

MOL217

Munnleg+semesteroppg.

Semesteroppgåve

MOL310

Skriftlig skoleeksamen

Skoleeksamen (65%), Oppgåver (35%)

NANO161

Skriftlig skoleeksamen

Munnleg eksamen

PHYS102

Skriftlig midtsemestereks.

Oppgåve

PHYS114

Munnleg eksamen

Mappeevaluering

PHYS227

Munnleg eksamen

Mappeevaluering

PHYS291

Munnleg eksamen

Oppgåve

PTEK241

Skriftlig skoleeksamen

Oppgåve

STAT201

Munnleg eksamen

Skriftlig skoleeksamen

STAT210

Skriftlig skoleeksamen

Heimeeksamen

STAT230

Skriftlig skoleeksamen

Munnleg eksamen

ENERGI230

Skriftlig eksamen+oppgave

Skriftlig eksamen

 

Emner med skoleeksamen, men som nå gjennomføres hjemmefra?

Eksamen - kvar, når og korleis

Skriftleg skuleeksamen:

Eksamensdatoen for skriftleg skuleeksamen skal være klar 1. juni for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Studentweb får du oversikt over dato, klokkeslett og eksmenslokale for emna du har meldt deg til eksamen. Du finn også kandidatnummeret ditt her. Sjekk utdanningsplanen din via menyvalet 'studier' og 'vis detaljer' ved vurderingsinformasjonen knytt til emnet.

Du kan også finne ei samla oversikt med tid og oppstartstidspunkt for skriftleg skuleeksamen ved fakultetet i eksamensplanen

Ein eksamen kan ha oppstartstidspunkt kl 09.00 eller 15.00. Kvar eksamen har kun eitt starttidspunkt. Det er berre skuleeksamen på inntil 4 timar som kan ha oppstartstidspunkt kl 15.00.
Klokkeslettet vert endeleg fastsett 14 dagar før eksamensdato.

På Studentweb får du oppgitt di romplassering i eksamenslokalet 3 dagar før eksamen. 

Sjekk difor Studentweb kontinuerlig!

Dei fleste skriftlege skuleeksamen ved fakultetet vert gjennomført digitalt og vi nyttar det digitale eksamenssystemet Inspera Assessment. Du treng difor bærbar datamaskin som oppfyller systemkrava. Les meir her korleis du gjer deg klar for digital eksamen.

Andre eksamensformer:

Tidspunkt for heimeeksamen, munnleg eksamen og semesteroppgåver vert normalt gitt på Mitt UiB eller på emnesida på nett. 

Vi oppmodar deg til å sjekke Mitt UiB jamleg! 

Sensur

All sensur for emne vert publisert elektronisk på Studentweb. Sensuren er klar normalt innan tre veker etter eksamenensdagen for skriftleg skuleeksamen eller eksamensinnleveringa. 

Grunngjeving av og klage på karakter

Om du får eit resultat på ein skriftleg eksamen som du meiner ikkje er riktig, har du rett på grunngjeving av resultatet og rett til å klage på vurderinga. Du har og rett til å klage om du meiner det er gjort formelle feil under eksamensavviklinga.

Vi har ei eiga side med informasjon og skjema for klage på og grunnlag for karakterfastsetting.

Trekk frå eksamen og 3-gangers regelen

Trekk frå eksamen

Det er viktig at du trekker deg frå eksamenar du vet du ikkje skal ta. Fristen for å trekke deg er minst 14 dagar før eksamensdato. Då unngår du at det tel som eit forsøk. Du trekk deg frå eksamen på Studentweb. Trekk under eksamen tel som eit forsøk. Trekk eller stryk visast ikkje på vitnemålet. Høgaste oppnådde karakter i eit emne ein tek i løpet av graden er gjeldande på vitnemålet.

3-gongers regelen

3-gongers-regelen betyr at det berre er mulig å ta eksamen i same emne 3 gangar. I særlige tilfelle er det mulig å få innvilga eksamen for 4. gong. Les er om dette under overskrifta «Søknad om 4. gangs eksamen».

Om du har ulike karakterar i et emne er det den beste karakteren som blir ståande på vitnemålet (så lenge du tar eksamen før du har oppnådd en grad).

Ny vurdering og fjerde gongs eksamen

Om du vil ta eksamen på nytt i eit emne, er det nokre korte prinsipp som gjeld:

 • Du kan sjølv melde deg til ny vurdering på Studentweb.
 • Eventuelle obligatoriske øvingar må vere gyldige. Om ikkje må du ta emnet på nytt i eit semester med undervisning.
 • Du treng ikkje møte til eksamen fyrste gong for å kunne ta eksamen på nytt i eit emne.
 • Du får tre forsøk på eksamen. Eventuelt fjerde forsøk må søkast om i spesielle tilfelle. 
 • Alle skriftlege eksamensemne har eksamen både haust og vår. Dette er ein ordinær eksamen.
 • Eksamen er på slutten av semesteret med undervisning og tidleg i semesteret utan undervisning.
 • Eksamen i semester utan undervisning har ikkje kollisjonssikring mot andre emne
 • Spesielle reglar gjeld tidleg eksamen i emne med undervisning både haust og vår (sjukeeksamen).

Om emnet har obligatoriske arbeidskrav må dei framleis vere gyldige for at du skal kunne melde deg opp til ei ny vurdering. Du kan sjekke kor lenge obligatoriske arbeidskrav er gyldige på emnet si heimeside på uib.no under overskrifta "obligatoriske arbeidskrav".

Ny eksamen ("sjukeeksamen"):

Studentar som har gyldig fråvær på avsluttande skriftleg skuleeksamen har rett på tidleg vurdering påfølgande semester ("sjukeeksamen").

Søknad om ny eksamen gjeld berre for emne med undervisning begge semester (til dømes MAT111, KJEM110 og INF100). Emne utan undervisning har ordinær tidleg eksamen, med oppmelding på Studentweb.

Søknadsfrist: 1. februar/september.
NB! Dokumentasjon på gyldig fråvær frå eksamen må være levert innan fristen ei veke etter eksamen.

Søknadsskjema: Søknad om tidleg eksamen i MAT111, KJEM110 og INF100

 

Søknad om fjerde gongs eksamen:

Fjerde gongs eksamen vert berre innvilga på spesielle grunnlag. Søknadsfrist 1. februar/september.

Søknadsskjema og reglement: 

Søknad om 4.gangs eksamen (nynorsk)

Søknad om 4.gangs eksamen (bokmål)

 

Eksamensoppgaver på engelsk

Dersom du ønsker eksamensoppgåver på engelsk må du søke skriftleg minst 1 månad før gjeldande eksamensdato. Søknaden sendast til instituttet ansvarleg for emnet. Instituttet er ikkje forplikta å tilby eksamensoppgåver på engelsk med mindre emnet undervisast på engelsk. Søknaden kan difor bli avslått.

Exam in English?
If you are attending courses that are not listed as taught in English you need to apply in written form 1 month ahead of the exam date to request to sit the exam in English. There is no application form; Write an application with your name, student number, the name of the course and specify that you wish to have the exam paper in English. Please send the application to the department responsible for the exam. Please note that the department is not obligated to provide examination questions in English for courses taught in Norwegian, thus the request may be denied.

Fusk/Hjelpemiddel under eksamen

Fusk og ulovleg bruk av hjelpemiddel

Universitetet ser naturlegvis alvorlig på fusk på eksamen. Det kan få store konsekvensar om du har med hjelpemiddel som ikkje er tillate på eksamen. Dette gjeld sjølv om hjelpemidlet ikkje har vore i bruk eller sjølv om det ikkje vi vere til hjelp på eksamen.

Det kan bli tatt stikkprøver av hjelpemiddel under eksamen.

Her kan du lese mer om bruk av kilder og referanser i skriftlige oppgaver

UiBs brosjyre om fusk og plagiering

Etikk i utdanningen

 

Tillatne hjelpemiddel

Det er viktig å undersøke kva hjelpemiddel du kan bruke på eksamen.

Informasjon om tillatne hjelpemiddel står i emneskildringa på nett. Det skal òg gå tydeleg fram av eksamensoppgåva.

 

Kalkulator på eksamen

Dersom «enkel kalkulator» er tillate er kun følgende modellar tillatte:

Casio FX-82ES PLUS eller Casio FX-82EX

Du har sjølv ansvar for å skaffe deg en tillatt kalkulatormodell.

Dersom «alle kalkulatorar tillate», gjeld følgande reglar:

Kalkulatoren
- skal ikkje ha moglegheit for mottak/sending
- kan ikkje koplast til straumnett
- må ikkje avgje støy
- Det er ikkje tillate å ta med bruksanvisningar, programbeskrivelsar, ferdige program eller anna tilleggsutstyr.

 

Ordbok

Du kan ta med ordbok på skriftleg eksamen. Det er ein universal rett og kjem ikkje fram i lista over tillatne hjelpemiddel i kvart enkelt emne.

Reglement: Ordboka

 • må være generell. Dvs. oversette ord frå eit språk til eit anna (f.eks frå tysk til norsk).
 • må ikkje vere teknisk ordbok, geologisk ordbok osv.
 • må ikkje vere leksikalsk (dvs. beskrivande og innehalde definisjonar av ord).
 • må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk.
 • kan ikkje vere elektronisk

Ordboka må leverast inn for gjennomsyn på Infosenteret for realfagsstudentar i Realfagbygget seinast 1 veke (5 arbeidsdagar) før eksamen. Du får utlevert ordboka i eksamenslokalet.

Relevant regelverk