Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Undervisningsopptaket

Undervisningsopptaket ved MN-fakultetet

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Hovedinnhold

Emner med vanlig påmelding til undervisning og vurdering KAN også bli fulle. Dersom du på studentweb får beskjed om at emnet er fullt, så ta kontakt med studiekonsulent på det aktuelle instituttet for å høre om kapasiteten kan utvides.

NB! For å melde deg på til/søke opptak til emner må du ha en studieplass på UiB. De fleste emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er forbeholdt studenter som er tatt opp til et studieprogram ved fakultetet.

Enkelte emner har påmelding gjennom instituttet som er ansvarlig for emnet. Dette gjelder kun et fåtall emner, og det vil fremkomme fra studentweb hvordan påmelding skjer for de emner dette gjelder.

Undervisningsopptaket:

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Når du søker om plass på et emne i undervisningsopptaket på StudentWeb, ser dette litt annerledes ut enn emner med direkte påmelding.
Du kan kun søke om plass, og får opp meldingen "Opptak pågår" i emnet frem til opptaket behandles i starten av semesteret.

Opptaket behandles etter prinsippene nederst på siden. 

Studenter som får opptak til emnene har obligatorisk oppmøte på første forelesning. Manglende oppmøte kan bety at du mister plassen.

Undervisningsopptaket våren 2024

 

Hvor søker jeg: Søk opptak på Studentweb fra 11. desember

Søknadsfrist: Søknadsfristen er onsdag 10. januar 23.59 (UTC+1)

Opptak: Opptaket behandles rett etter søknadsfristen. Resultatene publiseres fortløpende og innen påfølgende mandag på StudentWeb.

Vi vil sende ut en kunngjøring i Mitt UiB når opptaket er ferdig behandlet med en liste over emner med restplasser.

 

Oversikt over emner i undervisningsopptaket våren 2024

 

Emnekode

Emnenavn

BIF101

Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

BIF200

Havbruksteknologi

BIF210

Molekylærbiologiske metoder

BIF301

Praksis i havbruk

BIF310

Profesjonsutøvelse og praksis i fiskehelse

BIO001

Innføring i HMS for masterstudenter

BIO101

Organismebiologi 1

BIO103

Cellebiologi og genetikk

BIO104

Komparativ fysiologi

BIO205

Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur

BIO205A

Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk

BIO207

Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

BIO208

Miljøpåvirkning av oppdrett

BIO210

Evolusjonsbiologi

BIO212

Marin samfunnsøkologi - Organismer og habitater

BIO216

Toksikologi

BIO219

Molekylær mikrobiologi

BIO225

Marin bentisk fauna

BIO230

Botanisk systematikk, morfologi og evolusjon

BIO241

Adferdsøkologi

BIO271

Fiskesykdommer - Virologi

BIO272

Fiskesykdommer - Bakterier, sopp og ikke-infeksiøse sykdommer

BIO274

Fiskesykdommer - Farmakologi

BIO299

Forskningspraksis i biologi

BIO301

Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi

BIO302

Biostatistikk II

BIO309

Marin flora

BIO316

Utvalgte emner i miljøtoksikologi

BIO318

Aktuelle geobiologiske tema

BIO324

Fiskeatferd

BIO335

Populasjongenetiske metoder

BIO339

Økosystem- og fiskerimodeller

BIO356

Bestandsovervåking og ansvarlig høsting

BIO370

Celle- og utviklingsbiologi

ENERGI255

Numeriske metoder for prosessteknologi

ENERGI351

Vitenskapelig skriving og formidling

ENERGI364

Eksperimentelle metoder i reservoarfysikk

ENERGI365

Simulering av flerfasestrømming i porøse media

FARM211

Farmasøytisk fysikalsk kjemi

FARM250

Analytisk kjemi

GEOF110

Atmosfære-, hav- og klimadynamikk

GEOF211

Numerisk modellering

GEOF220

Fysisk meteorologi

GEOF232

Praktisk meteorologi og oseanografi

GEOF321

Modeller og metoder i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon

GEOF322

Feltkurs i meteorologi

GEOF336

Videregående kjemisk oseanografi

GEOF337

Fysisk oseanografi i fjorder

GEOF338

Polar oseanografi

GEOF348

Avansert klimadynamikk

GEOF351

Seminar i atmosfærisk vitenskap

GEOV102

Ekskursjoner og øvelser i geologi

GEOV104

Innføring i strukturgeologi og tektonikk

GEOV109

Innføring i geokjemi

GEOV111

Geofysiske metoder

GEOV218

Bergartsfysikk

GEOV225

Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima

GEOV231

Maringeologisk felt- og laboratoriekurs

GEOV252

Feltkurs i geologisk kartlegging

GEOV261

Bassenganalyse og tolkning av undergrunnsdata

GEOV265

Global og anvendt geofysikk

GEOV302

Dataanalyse i geovitenskap

GEOV316

Praktiske ferdigheter i fjernmåling og romlig analyse

GEOV322

Masterekskursjon i kvartærgeologi

GEOV325

Glasiologi

GEOV329

Kvartær geokronologi

GEOV331

Utvalgte emner i paleoseanografi

GEOV342

Den geokjemiske verktøykassen

GEOV344

Geobiologi og livets utvikling på jorden

GEOV345

Regionalgeologisk feltkurs til Vestlandet

GEOV352

Reservoargeologisk feltkurs

GEOV360

Videregående klastisk sedimentologi

GEOV375

Avansert anvendt seismisk analyse

HTEK102

Praksisutplassering i havteknologi

HTEK202

Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering

INF100

Innføring i programmering

INF221

Avansert funksjonell programmering

INF237

Algoritmeutvikling

INF249

Avansert cybersikkerhet

INF265

Dyp læring

INF273

Metaheuristikker

INF368A

Utvalgte emner i maskinlæring

INNOV201

Innovasjon ved designtenking

KJEM109

Kjemi grunnkurs

KJEM130

Organisk kjemi

KJEM210

Kjemisk termodynamikk

KJEM250

Analytisk kjemi

KJEM299

Bachelorprosjekt i kjemi

KJEM350

Kvantitativ organisk analyse

MAT643

Matematikkens historie - matematikken i nyere tid

MAT644

Algebra

MOL102

Eksperimentell molekylærbiologi I

MOL201

Molekylær cellebiologi

MOL204

Anvendt bioinformatikk

MOL217

Anvendt Bioinformatikk II

MOL222

Eksperimentell molekylærbiologi II

MOL231

Prosjektoppgave i molekylærbiologi

MOL232

Innovasjon i industriell bioteknologi

MOL270

Bioetikk

MOL310

Strukturell Molekylærbiologi

MTEK200

Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi

NANO161

Innføring i nanoteknologi og -instrumentering

NANO299

Bachelorprosjekt i Nanoteknologi

PHYS111

Mekanikk 1

PHYS114

Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk

SDG214

FNs Bærekraftsmål 14: Liv i havet

SDG215

FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land

 

Oversikt over emner i undervisningsopptaket høsten 2023

EmnekodeEmnenavn
BIF100Innføring i fiskehelse og havbruk
BIF301Praksis i havbruk
BIO100Innføring i evolusjon og økologi
BIO201Økologi
BIO203Innføring i havbruk
BIO206Ernæring hos fisk
BIO213Marin økologi, miljø og ressurser
BIO214Generell mikrobiologi
BIO217Mikrobiell økologi
BIO250Palaeoøkologi
BIO270Fiskesykdommer - Parasitter
BIO273Fiskesykdommer - fiskeimmunologi
BIO275Fiskehistopatologi
BIO280Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi
BIO291Fiskebiologi II - Fysiologi
BIO299Forskningspraksis i biologi
BIO300AAkademisk skriving
BIO300BBiostatistikk
BIO303Ordinasjon og gradientanalyse
BIO325Havforskning
BIO332Fylogenetiske metoder
BIO382Akvatisk matproduksjon
ENERGI101Introduksjon til energikilder og forbruk
ENERGI230Miljø og energi
ENERGI240Praksisutplassering
ENERGI300Energiressurser og -forbruk
FARM110Kjemi og energi
FARM124Kjemisk syntese og analyse
FARM238Farmakognosi, inklusive botanikk
GEOF100Introduksjon til atmosfære, hav og klima
GEOF105Atmosfære- og havfysikk
GEOF210Dataanalyse i meteorologi og oseanografi
GEOF212Fysisk klimatologi
GEOF213Atmosfære- og havdynamikk
GEOF236Kjemisk oseanografi
GEOF301Introduksjon til master
GEOF310Turbulens i atmosfærens og havets grenselag
GEOF311Turbulens i atmosfærens grenselag
GEOF328Mesoskala dynamikk
GEOF339Avansert dynamisk oseanografi
GEOF345Fjernmålingsteknikker i meteorologi og oseanografi
GEOF346Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner
GEOF347Seminar og jordsystemet og bærekraftig utvikling
GEOF352Avansert atmosfæredynamikk
GEOV101Innføring i geologi
GEOV103Innføring i mineralogi og petrografi
GEOV107Innføring i sedimentologi
GEOV110Innføring i eksogene prosesser og paleoklima
GEOV112Den faste jords fysikk
GEOV113Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering
GEOV114Innføring i geobiologi
GEOV205Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis
GEOV210Platetektonikk
GEOV217Geofarer
GEOV222Paleoklimatologi
GEOV226Lab- og metodekurs i kvartærgeologi
GEOV228Kvartær geokronologi
GEOV230Glasialgeologi og geomorfologi
GEOV241Mikroskopi
GEOV243Miljøgeokjemi
GEOV245Geomikrobiologi
GEOV251Videregående strukturgeologi
GEOV254Geodynamikk og bassengmodellering
GEOV272Seismisk tolkning
GEOV274Reservoargeofysikk
GEOV276Introduksjon til teoretisk seismologi
GEOV277Signalanalyse og inversjon i geovitenskap
GEOV300Utvalgte emner i geovitenskap 
GEOV324Paleoklima i polare strøk
GEOV336Lab- og metodekurs i kvartærgeologi
GEOV355Anvendt seismologi
GEOV361Sekvensstratigrafi og "Source-to-sink"
GEOV364Videregående bassenganalyse
HTEK101Introduksjon til havmiljø
HTEK102Praksisutplassering i havteknologi
HTEK202Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering
INF100Innføring i programmering
INF102Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF113Innføring i operativsystem
INF122Funksjonell programmering
INF140Introduksjon til datasikkerhet
INF161Innføring i data science
INF170Modellering og optimering
INF234Algoritmer
INF242Informasjonsteori
INF264Innføring i maskinlæring
INF367Utvalgte emner i kunstig intelligens
INNOV201Innovasjon ved designtenking
KJEM110Kjemi og energi
KJEM124Kjemisk syntese og analyse
KJEM232Eksperimentell organisk syntese
KJEM238Naturstoffkjemi
KJEM351NMR-spektroskopi
MAT100Innføringsemne i matematikk
MAT101Brukerkurs i matematikk I
MAT105Matematikk for naturvitenskap
MAT111Grunnkurs i matematikk I
MAT641Diskret matematikk
MAT642Matematikkens historie - matematikken i oldtiden
MNF201Vitenskap i vår tid
MOL100Innføring i molekylærbiologi
MOL103Genstruktur, - funksjon og applikasjoner
MOL200Metabolisme
MOL204Anvendt bioinformatikk
MOL210LIPIDER
MOL213Utviklingsgenetikk
MOL231Prosjektoppgave i molekylærbiologi
MOL300Praktisk biokjemi og molekylærbiologi
MTEK100Medisinsk teknologi i praksis
MTEK200Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi
MTEK330Kvalitetssikring av kjemiske analyser
NANO244Material- og nanokjemi
PHYS109Innføring i astrofysikk
PHYS252Eksperimentelle metoder i romfysikk
PHYS263Laboratoriekurs i optikk 
PTEK350Eksplosjonsfarer i prosessindustrien
SDG207Energiomstilling
SDG213Klimaendringer - årsaker og konsekvenser
SDG313Klimahandling feltkurs
STAT100Introduksjon til Data Science med R

 

Ledige plasser

Ikke alle emner som inngår i opptaket blir fulle. Dersom det er ledige plasser etter opptaket vil første-mann-til-mølla prinsippet gjelde.

Hva DU må gjøre når opptaket er ferdig:

Husk at det er obligatoriske oppmøte på første forelesning på alle emner. På enkelte emner vil det være opprop og på alle emner blir det gitt viktig informasjon på første forelesning. På Studentweb ser du om DU har fått opptak - da er du meldt til vurdering!

Venteliste: Enkelte emner vil ha ventelister. Logg på StudentWeb og sjekke om DU står på venteliste eller har fått plass i undervisningen (og har blitt meldt opp til vurdering). Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning - møt opp om du står på venteliste, kanskje blir det plass til deg!

Fullt emne: Har du fått plass på et emne som er fullt/har venteliste er det særlig viktig at du møter opp til første forelesning. Her er det opprop og plassene fordeles til studenter på ventelisten dersom de som er innvilget plass IKKE møter.

Prinsipper for opptaket

I enkelte emne kan det vere fleire som søker om plass enn det fins plassar.
Fakultetet vurderar då søkjarane ut frå følgande:

  • Ved fleire søkjarar enn plassar vert studentane rangert etter poeng
  • Kvar student får tildelt grunnpoeng tilsvarande totalt beståtte studiepoeng
  • Om eit emne er obligatorisk eller ein del av spesialiseringa i graden, vil studenten få 1000 tilleggspoeng
  • Om eit emne er obligatorisk eller avtalefesta som ein del av mastergraden eller masterdelen av eit integrert femårig studium (milepælsplanen), vil studenten få 1000 tilleggspoeng
  • Om eit emne er førehandsgodkjent for ein internasjonal student på utveksling til UiB, vil studenten få 2000 tilleggspoeng
  • Studentar med gyldige obligatoriske aktivitetar i emne og som kan ta endeleg eksamen, eller har bestått resultat i emnet, prioriterast sist. Det vert ikkje gjeve grunnpoeng eller tilleggspoeng
  • Institutta kan fastsette unntak for prioriteringa i opptaket. Dette skal framkomme i emnet sin studieplan

**************************

  • Om det er for få plassar i undervisinga på eit emne vil alltid fakultetet og instituttet, ved studiekonsulent og faglærar, sjå over søkjarlista og gjere individuelle vurderingar i tråd med prinsippa
  • I emne med for få påmeldte kan emnet avlysast. Eit minimumstal av påmeldte skal i så fall framkomme i emnet sin studieplan
  • Studentar med gyldige obligatoriske innleveringar og som kan ta endeleg eksamener ikkje sikra å kunne følgje undervisninga, sjølv om det er færre søkjarar enn plassar.