Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Undervisningsopptaket

Undervisningsopptaket ved MN-fakultetet

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Hovedinnhold

Emner med vanlig påmelding til undervisning og vurdering KAN også bli fulle. Dersom du på studentweb får beskjed om at emnet er fullt, så ta kontakt med studiekonsulent på det aktuelle instituttet for å høre om kapasiteten kan utvides.

NB! For å melde deg på til/søke opptak til emner må du ha en studieplass på UiB. De fleste emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er forbeholdt studenter som er tatt opp til et studieprogram ved fakultetet.

Enkelte emner har påmelding gjennom instituttet som er ansvarlig for emnet. Dette gjelder kun et fåtall emner, og det vil fremkomme fra studentweb hvordan påmelding skjer for de emner dette gjelder.

Undervisningsopptaket:

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Når du søker om plass på et emne i undervisningsopptaket på StudentWeb, ser dette litt annerledes ut enn emner med direkte påmelding.
Du kan kun søke om plass, og får opp meldingen "Opptak pågår" i emnet frem til opptaket behandles i starten av semesteret.

Opptaket behandles etter prinsippene nederst på siden. 

Studenter som får opptak til emnene har obligatorisk oppmøte på første forelesning. Manglende oppmøte kan bety at du mister plassen.

Undervisningsopptaket våren 2023

 

Hvor søker jeg: Søk opptak på Studentweb fra 12. desember

Søknadsfrist: Søknadsfristen er onsdag 11. januar 23.59 (UTC+1)

Opptak: Opptaket behandles rett etter søknadsfristen. Resultatene publiseres fortløpende og innen påfølgende mandag på StudentWeb.

Vi vil sende ut en kunngjøring i Mitt UiB når opptaket er ferdig behandlet med en liste over emner med restplasser.

 

 

Oversikt over emner i undervisningsopptaket våren 2023

 

Blir kunngjort til åpningen av StudentWeb i desember.

 

 

Oversikt over emner i undervisningsopptaket høsten 2022

Emnekode

Emnenavn

BIF100

Innføring i fiskehelse og havbruk

BIF301

Praksis i havbruk

BIO100

Innføring i evolusjon og økologi

BIO102

Organismebiologi 2

BIO201

Økologi

BIO203

Innføring i havbruk

BIO206

Ernæring hos fisk

BIO213

Marin økologi, miljø og ressurser

BIO214

Generell mikrobiologi

BIO217

Mikrobiell økologi

BIO232

Systematikk og evolusjon av marine evertebrater

BIO250

Palaeoøkologi

BIO270

Fiskesykdommer - Parasitter

BIO273

Fiskesykdommer - fiskeimmunologi

BIO275

Fiskehistopatologi

BIO280

Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi

BIO291

Fiskebiologi II - Fysiologi

BIO299

Forskningspraksis i biologi

BIO300A

Akademisk skriving

BIO300B

Biostatistikk

BIO303

Ordinasjon og gradientanalyse

BIO325

Havforskning

BIO332

Fylogenetiske metoder

BIO340

Utvalgte emner i fiskeri- og marinbiologi

BIO382

Akvatisk matproduksjon

ENERGI101

Introduksjon til energikilder og forbruk

ENERGI240

Praksisutplassering

ENERGI300

Energiressurser og -forbruk

FARM110

Kjemi og energi

FARM124

Kjemisk syntese og analyse

FARM131

Organisk syntese og analyse

FARM238

Farmakognosi, inklusive botanikk

GEOF100

Introduksjon til atmosfære, hav og klima

GEOF105

Atmosfære- og havfysikk

GEOF210

Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

GEOF212

Fysisk klimatologi

GEOF213

Atmosfære- og havdynamikk

GEOF236

Kjemisk oseanografi

GEOF301

Introduksjon til master

GEOF310

Turbulens i atmosfærens og havets grenselag

GEOF311

Turbulens i atmosfærens grenselag

GEOF328

Mesoskala dynamikk

GEOF339

Avansert dynamisk oseanografi

GEOF343

Vindgenererte overflatebølger

GEOF345

Fjernmålingsteknikker i meteorologi og oseanografi

GEOF346

Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner

GEOF347

Seminar og jordsystemet og bærekraftig utvikling

GEOF352

Avansert atmosfæredynamikk

GEOV101

Innføring i geologi

GEOV103

Innføring i mineralogi og petrografi

GEOV107

Innføring i sedimentologi

GEOV110

Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

GEOV112

Den faste jords fysikk

GEOV113

Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering

GEOV114

Innføring i geobiologi

GEOV205

Geografiske informasjonssystem: Teori og praksis

GEOV210

Platetektonikk

GEOV217

Geofarer

GEOV222

Paleoklimatologi

GEOV226

Lab- og metodekurs i kvartærgeologi

GEOV228

Kvartær geokronologi

GEOV230

Glasialgeologi

GEOV241

Mikroskopi

GEOV243

Miljøgeokjemi

GEOV245

Geomikrobiologi

GEOV251

Videregående strukturgeologi

GEOV254

Geodynamikk og bassengmodellering

GEOV272

Seismisk tolkning

GEOV274

Reservoargeofysikk

GEOV276

Introduksjon til teoretisk seismologi

GEOV277

Signalanalyse og inversjon i geovitenskap

GEOV300

Utvalgte emner i geovitenskap

GEOV324

Paleoklima i polare strøk

GEOV341

Termokronologi og tektonikk

GEOV355

Anvendt seismologi

GEOV361

Sekvensstratigrafi og "Source-to-sink"

GEOV364

Videregående bassenganalyse

HTEK101

Introduksjon til havmiljø

HTEK102

Praksisutplassering i havteknologi

HTEK201

Måleteknologi

HTEK202

Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering

INF100

Innføring i programmering

INF102

Algoritmer, datastrukturer og programmering

INF113

Innføring i operativsystem

INF122

Funksjonell programmering

INF140

Introduksjon til datasikkerhet

INF161

Innføring i data science

INF170

Modellering og optimering

INF214

Multiprogrammering

INF226

Programvaresikkerhet

INF234

Algoritmer

INF242

Informasjonsteori

INF251

Grafisk databehandling

INF264

Innføring i maskinlæring

INNOV201

Innovasjon ved designtenking

KJEM110

Kjemi og energi

KJEM131

Organisk syntese og analyse

KJEM232

Eksperimentell organisk syntese

KJEM238

Naturstoffkjemi

KJEM351

NMR-spektroskopi

MAT100

Innføringsemne i matematikk

MAT101

Brukerkurs i matematikk I

MAT105

Matematikk for naturvitenskap

MAT111

Grunnkurs i matematikk I

MAT641

Diskret matematikk

MAT642

Matematikkens historie - matematikken i oldtiden

MNF201

Vitenskap i vår tid

MOL100

Innføring i molekylærbiologi

MOL103

Genstruktur, - funksjon og applikasjoner

MOL200

Metabolisme; reaksjoner, regulering og kompartmentalisering

MOL204

Anvendt bioinformatikk

MOL210

Lipidbiokjemi: Fra kjemi til sykdom

MOL213

Utviklingsgenetikk

MOL231

Prosjektoppgave i molekylærbiologi

MOL270

Bioetikk

MOL300

Praktisk biokjemi og molekylærbiologi

MTEK100

Medisinsk teknologi i praksis

MTEK200

Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi

MTEK330

Kvalitetssikring av kjemiske analyser

NANO244

Material- og nanokjemi

PHYS101

Grunnkurs i mekanikk og varmelære

PHYS109

Innføring i astrofysikk

PHYS252

Eksperimentelle metoder i romfysikk

PHYS263

Laboratoriekurs i optikk

PTEK250

Eksplosjonsfarer i prosessindustrien

PTEK620

CO2 fangst, -bruk og -lagring (CCUS)

SDG207

Energiomstilling

SDG213

Klimaendringer - årsaker og konsekvenser

SDG313

Klimahandling feltkurs: årsaker, konsekvenser og løsninger på klimautfordringene

STAT100

Introduksjon til Data Science med R

EXPHIL-MNSEM

ExPhil seminarmodellen

 

 

Ledige plasser

Ikke alle emner som inngår i opptaket blir fulle. Dersom det er ledige plasser etter opptaket vil første-mann-til-mølla prinsippet gjelde.

Hva DU må gjøre når opptaket er ferdig:

Husk at det er obligatoriske oppmøte på første forelesning på alle emner. På enkelte emner vil det være opprop og på alle emner blir det gitt viktig informasjon på første forelesning. På Studentweb ser du om DU har fått opptak - da er du meldt til vurdering!

Venteliste: Enkelte emner vil ha ventelister. Logg på StudentWeb og sjekke om DU står på venteliste eller har fått plass i undervisningen (og har blitt meldt opp til vurdering). Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning - møt opp om du står på venteliste, kanskje blir det plass til deg!

Fullt emne: Har du fått plass på et emne som er fullt/har venteliste er det særlig viktig at du møter opp til første forelesning. Her er det opprop og plassene fordeles til studenter på ventelisten dersom de som er innvilget plass IKKE møter.

Prinsipper for opptaket

I enkelte emne kan det vere fleire som søker om plass enn det fins plassar.
Fakultetet vurderar då søkjarane ut frå følgande:

  • Ved fleire søkjarar enn plassar vert studentane rangert etter poeng
  • Kvar student får tildelt grunnpoeng tilsvarande totalt beståtte studiepoeng
  • Om eit emne er obligatorisk eller ein del av spesialiseringa i graden, vil studenten få 1000 tilleggspoeng
  • Om eit emne er obligatorisk eller avtalefesta som ein del av mastergraden eller masterdelen av eit integrert femårig studium (milepælsplanen), vil studenten få 1000 tilleggspoeng
  • Om eit emne er førehandsgodkjent for ein internasjonal student på utveksling til UiB, vil studenten få 2000 tilleggspoeng
  • Studentar med gyldige obligatoriske aktivitetar i emne og som kan ta endeleg eksamen, prioriterast sist. Det vert ikkje gjeve grunnpoeng eller tilleggspoeng
  • Institutta kan fastsette unntak for prioriteringa i opptaket. Dette skal framkomme i emnet sin studieplan

**************************

  • Om det er for få plassar i undervisinga på eit emne vil alltid fakultetet og instituttet, ved studiekonsulent og faglærar, sjå over søkjarlista og gjere individuelle vurderingar i tråd med prinsippa
  • I emne med for få påmeldte kan emnet avlysast. Eit minimumstal av påmeldte skal i så fall framkomme i emnet sin studieplan
  • Studentar med gyldige obligatoriske innleveringar og som kan ta endeleg eksamener ikkje sikra å kunne følgje undervisninga, sjølv om det er færre søkjarar enn plassar.