Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Undervisningsopptaket

Undervisningsopptaket ved MN-fakultetet

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Emner med direkte påmelding til undervisning og vurdering KAN også bli fulle. Dersom du på studentweb får beskjed om at emnet er fullt, så ta kontakt med studiekonsulent på det aktuelle instituttet for å høre om kapasiteten kan utvides.

NB! For å melde deg på til/søke opptak til emner må du ha en studieplass på UiB. De fleste emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er forbeholdt studenter som er tatt opp til et studieprogram ved fakultetet.

Enkelte emner kan kreve manuell påmelding gjennom instituttet som er ansvarlig for emnet. Dette gjelder kun et fåtall emner, og det vil fremkomme fra studentweb hvordan påmelding skjer for de emner dette gjelder.

Undervisningsopptaket:

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Når du søker om plass på et emne i undervisningsopptaket på StudentWeb, ser dette litt annerledes ut enn emner med direkte påmelding.
Du kan kun søke om plass, og får opp meldingen "Opptak pågår" i emnet frem til opptaket behandles i starten av semesteret.

Opptaket behandles etter prinsippene nederst på siden. 

 

Oversikt over emner i undervisningsopptaket våren 2020

 

SØKNAD: Søk opptak på Studentweb fra 9. desember

FRIST: Søknadsfristen er torsdag 9. januar

OPPTAK: Opptaket behandles rett etter søknadsfristen og publiseres innen mandag 13. januar.

Alle som søker om plass på emnene innen fristen kommer med i opptaket. De som får innvilget opptak og dermed plass i undervisningen blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen).

Du søker om plass på emnene på Studentweb. Studenter som får innvilget opptak blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen) i emnet.

 

EMNER I OPPTAKET: 

Emnekode Course Code

Navn på emne

BIF101

Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

BIF200

Havbruksteknologi

BIF301

Praksis i havbruk

BIF310

Profesjonsutøvelse og praksis i fiskehelse

BINF301

Genom-skala algoritmar

BIO101

Organismebiologi 1

BIO103

Cellebiologi og genetikk

BIO104

Komparativ fysiologi

BIO205

Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur

BIO205A

Lovverk og forvaltning i fiskehelse og havbruk

BIO207

Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

BIO207A

Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

BIO208

Miljøpåvirkning av oppdrett

BIO210

Evolusjonsbiologi

BIO212

Marin samfunnsøkologi - Organismer og habitater

BIO216

Toksikologi

BIO218

Eksperimentell mikrobiologi

BIO241

Adferdsøkologi

BIO271

Fiskesykdommer - Virologi

BIO272

Fiskesykdommer - Bakterier, sopp og ikke-infeksiøse sykdommer

BIO274

Fiskesykdommer - Farmakologi

BIO296

Formidlingsprosjekt i biologi

BIO301

Aktuelle tema i biodiversitet, evolusjon og økologi

BIO302

Biologisk dataanalyse II

BIO307

Næringsmiddeltoksikologi

BIO307A

Næringsmiddeltoksikologi

BIO309

Marin flora

BIO316

Utvalgte emner i miljøtoksikologi

BIO318

Aktuelle geobiologiske tema

BIO324

Fiskeatferd

BIO335

Populasjongenetiske metoder

BIO339

Økosystem- og fiskerimodeller

BIO340

Utvalgte emner i fiskeri- og marinbiologi

BIO347

Økologi i Antropocen

BIO354

Vertebrater i palaeoøkologi

BIO356

Bestandsovervåking og ansvarlig høsting

BIO366

Praktisk trening i vitenskapsformidling

BIO370

Celle- og utviklingsbiologi

BIO375

Fiskesykdommer - Vannkvalitet

BIO376

Innføringskurs i praktisk fiskehelsearbeid

ENERGI230

Miljø og energi

ENERGI240

Praksisutplassering

FARM110

Kjemi og energi

FARM250

Analytisk kjemi

GEOF110

Atmosfære-, hav- og klimadynamikk

GEOF211

Numerisk modellering

GEOF220

Fysisk meteorologi

GEOF232

Praktisk meteorologi og oseanografi

GEOF301

Introduksjon til master

GEOF321

Modeller og metoder i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon

GEOF322

Feltkurs i meteorologi

GEOF334

Fjernmåling i mikrobølgeområdet

GEOF336

Videregående kjemisk oseanografi

GEOF337

Fysisk oseanografi i fjorder

GEOF338

Polar oseanografi

GEOF348

Avansert klimadynamikk

GEOF351

Seminar i atmosfærisk vitenskap

GEOV102

Ekskursjoner og øvelser i geologi

GEOV104

Innføring i strukturgeologi og tektonikk

GEOV109

Innføring i geokjemi

GEOV219

Computational Methods in Solid Earth Physics

GEOV225

Feltkurs i kvartærgeologi og paleoklima

GEOV252

Feltkurs i geologisk kartlegging

GEOV260

Petroleumsgeologi

GEOV302

Dataanalyse i geovitenskap

GEOV322

Masterekskursjon i kvartærgeologi

GEOV326

Kvartære miljø, prosesser og utviklinga

GEOV328

IceFinse - Arktisk klimaforskning og feltarbeid

GEOV345

Regionalgeologisk feltkurs til Vestlandet

GEOV352

Petroleumsgeologiske feltmetoder

GEOV362

Integrert feltkurs i tektonikk og sedimentologi

INF368

Utvalgte emner i maskinlæring

KJEM001

HMS og laboratoriesikkerhet I

KJEM002

HMS og laboratoriesikkerhet II

KJEM110

Kjemi og energi

KJEM123

Eksperimentell uorganisk kjemi

KJEM130

Organisk kjemi

KJEM250

Analytisk kjemi

KJEM298

Bachelorprosjekt i kjemi

KJEM299

Bachelorprosjekt i kjemi

KJEM319

Eksperimentelle teknikker i fysikalsk kjemi

KJEM333

Organisk massespektrometri

MAT101

Brukerkurs i matematikk I

MAT102

Brukerkurs i matematikk II

MAT112

Grunnkurs i matematikk II

MAT121

Lineær algebra

MAT131

Differensiallikninger

MAT643

Matematikkens historie - matematikken i nyere tid

MAT644

Algebra

MOL100

Innføring i molekylærbiologi

MOL201

Molekylær cellebiologi

MOL215

Tumorbiologi

MOL217

Anvendt Bioinformatikk II

MOL221

Eksperimentell molekylærbiologi I

MOL222

Eksperimentell molekylærbiologi II

MOL231

Prosjektoppgave i molekylærbiologi

MOL310

Strukturell Molekylærbiologi

MOL320

Biofysikalske metoder for molekylærbiologer

MTEK330

Kvalitetssikring av kjemiske analyser

NANO161

Innføring i nanoteknologi og -instrumentering

PHYS111

Mekanikk 1

PHYS114

Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk

PHYS227

Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering

PTEK214

Eksperimentelle metoder i reservoarfysikk

SDG214

FNs Bærekraftsmål 14: Liv under vann

SDG215

FNs Bærekraftsmål 15: Liv på land

EXPHIL-MNSEM

Examen Philosophicum - Seminarmodellen

 

Oversikt over emner i undervisningsopptaket høsten 2019

SØKNAD: Søk opptak på StudentWeb

FRIST: Søknadsfristen er torsdag 15. august kl 23:59 (UTC+2)

OPPTAK: Opptaket behandles rett etter søknadsfristen og publiseres innen mandag 19. august

På enkelte emner er det bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Alle som melder seg til undervisning i emnene innen fristen kommer med i opptaket. De som får innvilget opptak og dermed plass i undervisningen blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen).

 

EMNER I OPPTAKET: Liste over emner

Emnekode

Navn på emne

BIF100

Innføring i fiskehelse og havbruk

BIF210

Molekylærbiologiske metoder

BINF200

Analyse av biologiske sekvenser og strukturer

BINF201

Innføring i omics

BINF305

Systembiologi

BIO100

Innføring i evolusjon og økologi

BIO102

Organismebiologi 2

BIO201

Økologi

BIO203

Innføring i havbruk

BIO206

Ernæring hos fisk

BIO213

Marin økologi, miljø og ressurser

BIO215

Mikrobiologi

BIO217

Mikrobiell økologi

BIO220

Generell parasittologi

BIO233

Insekters diversitet og biologi

BIO250

Palaeoøkologi

BIO270

Fiskesykdommer - Parasitter

BIO273

Fiskesykdommer - fiskeimmunologi

BIO280

Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi

BIO291

Fiskebiologi II - Fysiologi

BIO300A

Akademisk skriving

BIO300B

Biostatistikk

BIO303

Ordinasjon og gradientanalyse

BIO316

Utvalgte emner i miljøtoksikologi

BIO325

Havforskning

BIO330

Floristikk

BIO332

Fylogenetiske metoder

BIO340

Utvalgte emner i fiskeri- og marinbiologi

BIO341

Biodiversitet

BIO343

Høyfjellsøkologi

BIO381

Fiskehistopatologi

BIO382

Akvatisk matproduksjon

ENERGI200

Energiressurser og -forbruk

EXPHIL-MNSEM

Exphil

FARM131

Organisk syntese og analyse

FARM211

Farmasøytisk fysikalsk kjemi

GEOF100

Introduksjon til atmosfære, hav og klima

GEOF105

Atmosfære- og havfysikk

GEOF210

Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

GEOF212

Fysisk klimatologi

GEOF213

Atmosfære- og havdynamikk

GEOF236

Kjemisk oseanografi

GEOF310

Turbulens i atmosfærens og havets grenselag

GEOF311

Turbulens i atmosfærens grenselag

GEOF327

Atmosfærens generelle sirkulasjon

GEOF339

Avansert dynamisk oseanografi

GEOF345

Fjernmålingsteknikker i meteorologi og oseanografi

GEOF346

Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner

GEOF347

Seminar og jordsystemet og bærekraftig utvikling

GEOF352

Avansert atmosfæredynamikk

GEOV101

Innføring i geologi

GEOV103

Innføring i mineralogi og petrografi

GEOV107

Innføring i sedimentologi

GEOV110

Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

GEOV114

Innføring i geobiologi

GEOV217

Geofarer

GEOV222

Paleoklimatologi

GEOV223

Kvartære havnivåendringer

GEOV226

Lab- og metodekurs i kvartærgeologi

GEOV230

Glasialgeologi

GEOV245

Geomikrobiologi

GEOV272

Seismisk tolkning

GEOV277

Signalanalyse og inversjon i geovitenskap

GEOV300

Utvalgte emner i geovitenskap

GEOV324

Paleoklima i polare strøk

GEOV372

Integrert tolkning av seismikk og geofysiske data

INF100

Innføring i programmering

KJEM100

Kjemi i naturen

KJEM110

Kjemi og energi

KJEM131

Organisk syntese og analyse

KJEM210

Kjemisk termodynamikk

KJEM230

Analytisk organisk kjemi

KJEM232

Eksperimentell organisk syntese

KJEM351

NMR-spektroskopi

MAT101

Brukerkurs i matematikk I

MAT111

Grunnkurs i matematikk I

MAT641

Diskret matematikk

MAT642

Matematikkens historie - matematikken i oldtiden

MNF201

Vitenskap i vår tid

MNF367

Realfagdidaktisk forskingsmetode og kritisk lesing av forskingslitt.

MOL200

Metabolisme; reaksjoner, regulering og kompartmentalisering

MOL203

Genstruktur og -funksjon

MOL204

Anvendt bioinformatikk I

MOL210

Lipidbiokjemi: Fra kjemi til sykdom

MOL213

Utviklingsgenetikk

MOL231

Prosjektoppgave i molekylærbiologi

MOL270

Bioetikk

MOL300

Praktisk biokjemi og molekylærbiologi

MOL301

Biomolekyler

NANO244

Material- og nanokjemi

PHYS109

Innføring i astrofysikk

PHYS225

Måleteknologi

PHYS252

Eksperimentelle metoder i romfysikk

PHYS263

Laboratoriekurs i optikk

PTEK100

Introduksjon til petroleum- og prosessteknologi

PTEK250

Eksplosjonsfarer i prosessindustrien

SDG110

Perspektiver på bærekraftig utvikling

SDG213

Klimaendringer - årsaker og konsekvenser

Ledige plasser

Ikke alle emner som inngår i opptaket blir fulle. Dersom det er ledige plasser etter opptaket vil første-mann-til-mølla prinsippet gjelde.

Hva DU må gjøre når opptaket er ferdig:

Husk at det er obligatoriske oppmøte på første forelesning på alle emner. På enkelte emner vil det være opprop og på alle emner blir det gitt viktig informasjon på første forelesning. På Studentweb ser du om DU har fått opptak - da er du meldt til vurdering!

Venteliste: Enkelte emner vil ha ventelister. Logg på StudentWeb og sjekke om DU står på venteliste eller har fått plass i undervisningen (og har blitt meldt opp til vurdering). Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning - møt opp om du står på venteliste, kanskje blir det plass til deg!

Fullt emne: Har du fått plass på et emne som er fullt/har venteliste er det særlig viktig at du møter opp til første forelesning. Her er det opprop og plassene fordeles til studenter på ventelisten dersom de som er innvilget plass IKKE møter.

Prinsipper for opptaket

I enkelte emne kan det vere fleire som søker om plass enn det fins plassar.
Fakultetet vurderar då søkjarane ut frå følgande:

  • Ved fleire søkjarar enn plassar vert studentane rangert etter poeng
  • Kvar student får tildelt grunnpoeng tilsvarande totalt beståtte studiepoeng (interne og eksterne studiepoeng)
  • Om eit emne er obligatorisk eller ein del av spesialiseringa i graden, vil studenten få 1000 tilleggspoeng
  • Om eit emne er obligatorisk eller avtalefesta som ein del av mastergraden eller masterdelen av eit integrert femårig studium (milepælsplanen), vil studenten få 1000 tilleggspoeng
  • Om eit emne er førehandsgodkjent for ein internasjonal student på utveksling til UiB, vil studenten få 2000 tilleggspoeng
  • Studentar med gyldige obligatoriske aktivitetar i emne og som kan ta endeleg eksamen, prioriterast sist. Det vert ikkje gjeve grunnpoeng eller tilleggspoeng
  • Institutta kan fastsette unntak for prioriteringa i opptaket. Dette skal framkomme i emnet sin studieplan

**************************

  • Om det er for få plassar i undervisinga på eit emne vil alltid fakultetet og instituttet, ved studiekonsulent og faglærar, sjå over søkjarlista og gjere individuelle vurderingar i tråd med prinsippa
  • I emne med for få påmeldte kan emnet avlysast. Eit minimumstal av påmeldte skal i så fall framkomme i emnet sin studieplan
  • Studentar med gyldige obligatoriske innleveringar og som kan ta endeleg eksamener ikkje sikra å kunne følgje undervisninga, sjølv om det er færre søkjarar enn plassar.