Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dr.philos.

Det er mulig å levere avhandling til vurdering for dr.philos.-graden ved Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet

Hovedinnhold

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet administrerer dr.philos.-graden for arbeider innen matematikk og naturvitenskap. Graden dr.philos. (doctor philosophiae) tildeles akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad gjennom selvstendig arbeid, uten formell veiledning. Graden har ingen tidsnormering, og du har ingen tilknytning til universitetet som doktorgradskandidat før du har fått godkjent søknad om doktorgradsprøve (bedømmelse av avhandlingen og disputas).

Det er forutsetning at dr.philos.-graden kun blir vurdert for kandidater som ikke har deltatt i en organisert forskerutdanning eller har vært under veiledning. De to gradene philosophiae doctor (ph.d.) og doctor philosophiae (dr.philos.) anses som likeverdige.

For å få en avhandling vurdert for dr.philos.-graden må du henvende deg til det instituttet du vurderer som mest relevant for fagområdet du arbeider innen. Du vil bli bedt om å sende inn avhandlingen og en søknad om å få den bedømt. Instituttet vil først vurdere om avhandlingen er innen de fagområdene instituttet dekker og om instituttet ønsker en bedømmelse av den. Hvis instituttet stiller seg bak søknaden vil de foreslå en bedømmelseskomite og sende saken over til fakultet, som har det formelle ansvaret for bedømmelse og disputas (doktorgradsprøven).

§ 5-1. Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard og på et høyt faglig nivå når det gjelder problemformuleringer, begrepsmessig presisering, metodisk, forskningsetisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform. Avhandlingen skal kunne utvikle ny faglig kunnskap og ha et faglig nivå som tilsier at forskningen vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Delarbeider som skal inngå i avhandlingen kan normalt ikke være eldre enn ti år på tidspunktet for søknad om innlevering. Dersom det inngår eldre arbeider skal det gjøres rede for i søknad om innlevering, hvordan dette arbeidet likevel tilfredsstiller kravet om å utvikle ny faglig kunnskap.

Flere arbeider kan godkjennes som deler av avhandlingen når de etter sitt innhold utgjør et hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeides en sammenbindende fremstilling som gjør nærmere rede for helheten i avhandlingen.

Fraværet av krav til godkjent opplæringsdel, skal kompenseres ved at avhandlingsarbeidet er noe mer omfattende enn det som kreves i de organiserte doktorgradsprogrammene. Fakultetet selv kan vedta egne retningslinjer om hvordan fravær av krav til godkjent opplæringsdel kan kompenseres.

Se ellers forskriften for utfyllende informasjon.