Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Komplikasjoner i første svangerskap gir større risiko for å føde for tidlig neste gang

Dersom du opplevde svangerskapsforgiftning under din første graviditet, kan du ha økt risiko for å føde for tidlig i svangerskap nummer to selv om det første svangerskapet gikk til termin, viser forskning av Liv Grimstvedt Kvalvik.

Foto av gravid mage og hender som holder rundt magen
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

De fleste fødsler forløper uten komplikasjoner, men enkelte ganger inntrer svangerskapskomplikasjoner som kan være til fare for både mor og barn. En fødsel som skjer før 37 fullgåtte uker betegnes som for tidlig eller prematur. Å bli født for tidlig kan blant annet gi barnet både psykososiale og fysiske utfordringer senere i livetRisikoen er større dess tidligere barnet blir født.

Hvorfor noen føder for tidlig, og andre ikke, er i mange tilfeller ukjent, men en etablert risikofaktor er at man fødte for tidlig i sitt første svangerskap.

Nå har Liv Grimstvedt Kvalvik ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin undersøkt om det er en sammenheng mellom alvorlige svangerskapskomplikasjoner i første svangerskap, som tross komplikasjonene gikk helt til termin og risikoen for å føde for tidlig neste gang.

– Generelt har oppfatningen vært at de som har født til termin ved første fødsel, har redusert risiko for å føde for tidlig neste gang. Vi ville undersøke om komplikasjoner i første svangerskap som har gått til termin, påvirker dette bildet, forteller forskeren, som nylig har publisert en artikkel om temaet i BMJ.

Opp til fire ganger så høy risiko

Forskergruppen brukte data fra Medisinsk fødselsregister og Statistisk sentralbyrå, og studerte kvinner som fødte sitt andre barn i perioden fra 1999 til 2015. De så spesielt på gruppen av mødre som opplevde svangerskapsforgiftning, dødfødsel, morkakeløsning, at barnet døde i nyfødtperioden eller som fødte et barn som var lite i forhold til fødselslengden i første svangerskap.

– Det er observert at disse svangerskapskomplikasjonene er assosiert med hverandre, og det er mulig at de deler årsaksmekanismer. En mulig sammenheng mellom komplikasjoner i svangerskap som har gått til termin og senere preterm fødsel har imidlertid vært lite studert, sier Kvalvik om valget av svangerskapskomplikasjoner.

De fant at alle disse komplikasjonene i svangerskap som var gått til termin, ga økt risiko for prematur fødsel i neste svangerskap. Det var dobbelt så stor risiko, hvis kvinnen fødte et lite barn i forhold til fødselslengde i første svangerskap, og fire ganger så høy risiko hvis første svangerskap endte i dødfødsel.

Risikoen for å føde for tidlig i andre svangerskap var fordoblet om kvinnen hadde én av de nevnte komplikasjonene i første svangerskap som gikk til termin og tre og en halv ganger økt risiko om kvinnen opplevde to eller flere komplikasjoner. Til sammenligning er risikoen for å føde for tidlig i andre svangerskap, om første svangerskap gikk til termin uten komplikasjoner, tre prosent.

– Risikoen for å føde for tidlig ble sett i nesten hele preterm perioden av et svangerskap. Vi fant ikke noen oppkonsentrering av risiko når det nærmet seg termin. Tvert imot var den høyeste relative risikoen knyttet til å føde mellom uke 28 – 30, forteller Kvalvik.

– Forhold hos mor påvirker

Forskerne tok også ut kvinner som opplevde de samme svangerskapskomplikasjonene i begge svangerskap, for å se om det kunne forklare hele resultatet. Det kunne det ikke.

De snudde dessuten analysen på hodet, og undersøkte om det var en sammenheng mellom å føde for tidlig i første svangerskap og å oppleve en eller flere av disse komplikasjonene i neste svangerskap. De så en økt risiko også i denne retningen, noe som gir grunnlag til å tro at det er ikke er en direkte årsakssammenheng mellom de ulike svangerskapsutfallene.

Begge analysene forsterket dermed forskernes antagelser om at det er en eller flere bakenforliggende mekanismer som gir økt risiko både for disse komplikasjonene og risikoen for å føde for tidlig:

– Hva disse årsaksmekanismene er har vi ikke undersøkt i vår studie, men funnene våre kan tyde på at det kan være forhold hos mor som øker risikoen, sier Kvalvik.

Ikke belyst tidligere

Sammenhengen mellom disse komplikasjonene i svangerskap som har gått til termin og risiko for prematur fødsel senere, har ikke blitt belyst tidligere og forskningen er dermed med på å kaste lys over hvorfor noen er mer utsatt for å føde for tidlig enn andre.

– Funnene bidrar med kunnskap som kan gi forskere større forståelse av underliggende faktorer for hvorfor noen er mer utsatt enn andre for å føde for tidlig, sier Kvalvik.

Kvalvik mener at forskningen også kan være nyttig for klinikere i møte med pasienter som har hatt en eller flere av disse svangerskapskomplikasjonene, men som har født til termin i første svangerskap.

– Poenget med risikofaktorer er at de må møtes med ekstra årvåkenhet: Det kan gi oss en mulighet til å unngå et utfall vi ikke ønsker, sier Kvalvik.

Til kvinner som har opplevd en eller flere av disse svangerskapskomplikasjonene i første svangerskap, og nå blir urolige for å føde for tidlig i neste svangerskap, sier Kvalvik:

– Forskningen vår sier noe om risiko på gruppenivå og den enkelte kvinne kan ha faktorer som gjør den risikoen enten større eller mindre. For kvinner som har komplikasjoner i et svangerskap som går til termin, vil de aller fleste føde rundt termin neste gang, forsikrer forskeren.

Referanse: Liv G Kvalvik, Allen J Wilcox, Rolv Skjærven, Truls Østbye, Quaker E Harmon. Term complications and subsequent risk of preterm birth: registry based study. BMJ 2020; 369 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1007 (Published 29 April 2020) Cite this as: BMJ 2020;369:m1007