Hjem
Det medisinske fakultet
Retningslinjer

Opplæringsdelen i forskerutdanningen

Opplæringsdelen i forskerutdanningen må være fullført og godkjent i god tid før en kan søke om å levere inn avhandlingen.

Hovedinnhold

Opplæringsdelen i forskerutdanningen består av 30 studiepoeng (stp). Dersom kandidaten har oppnådd flere enn 30 stp. vil ikke aktiviteter som overskrider 30 inngå i ph.d.-graden. Alle interne emner fremkommer likevel på ordinær karakterutskrift.

Opplæringsdelen skal gi trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode, samt opplæring i temaer som er relevant for det aktuelle ph.d.-prosjektet. Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte i tråd med programbeskrivelsen. Ved Det medisinske fakultet inngår også midtveisevalueringen som en obligatorisk del i opplæringsdelen. Opplæringsdelen skal planlegges i samråd med veileder, og skal inneholde både metode og teori som gir faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en videre ramme.

Plan for opplæringsdelen skal være del av søknad om opptak til forskerutdanningen, men planen vil i mange tilfeller bli endret underveis. Endringer skal skje i samråd med veileder. Det kan søkes om godkjenning av opplæringselementer fortløpende. FORMIDL901 må søkes om samlet når alle 6 studiepoengene er oppfylt. Skjema for søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen finner du her.

Elektive perioder

Som Forskerlinjestudent kan man få innpasset relevante emner på 300-nivå tatt i den valgfrie delen av opplæringsdelen på forskerlinjen, max. 6 stp. Les mer om dette her

Frist for å få godkjent opplæringsdelen

Opplæringsdelen må være fullført og godkjent som helhet før søknad om innlevering av doktorgradsarbeid kan leveres. Det anbefales at opplæringsdelen er fullført og godkjent senest seks måneder før utløp av ph.d.-avtaleperioden. Søknad og godkjenning av opplæringselementer kan ikke behandles dersom kandidaten ikke har en aktiv studierett på ph.d.-programmet. 

Obligatorisk del

 • Etikk og helseforskning: MEDMET901 7 studiepoeng. Grunnkurset omfatter emner i vitenskapsteori, forskningsetikk og vitenskapelige metoder. Tilsvarende kurs fra andre institusjoner kan godkjennes etter søknad. (MEDMET900 6 studiepoeng ble undervist siste gang høsten 2023 og MEDMET1 8 studiepoeng ble undervist siste gang vår 2021)
 • Formidlingsaktiviteter tilsvarende 6 studiepoeng (se under). Disse godkjennes samlet under emnekoden FORMIDL901. Alle formidlingsaktiviteter må dokumenteres samtidig. Formidling ut over 6 studiepoeng godkjennes ikke i opplæringsdelen.
 • Midtveisevaluering er obligatorisk og bør gjennomføres omtrent halvveis i avtaleperioden. Midtveisevalueringen gir 1 studiepoeng for gjennomføring, og kan ikke inngå som formidlingsaktivitet.
 • For kandidater med forskningsprosjekt med bruk av forsøksdyr er kurs/formell opplæring i bruk av forsøksdyr i medisinsk forskning obligatorisk, dersom kandidaten ikke har oppnådd slik kompetanse tidligere. Tilsvarende kvalifikasjon fra andre institusjoner kan godkjennes etter søknad.

Dokumentasjonskrav for formidlingsaktiviteter

Aktivitet

Stp

Dokumentasjonskrav

Deltakelse i nasjonal eller regional konferanse med fremleggelse (poster eller muntlig innlegg)

 • Presentasjon på Forskningsdagene (NFR) kan inngå her
 • Nasjonale konferanser i andre land enn Norge krediteres som nasjonal konferanse
 • Presentasjon på institusjonsinterne arrangement godkjennes ikke som nasjonal/regional konferanse

1 stp pr. fremleggelse, maks 3 stp

Det skal være ulike elementer i ph.d.-prosjektet som presenteres. Samme fremleggelse presentert ved flere anledninger vil kun gi uttelling en gang, med mindre det er snakk om en poster og ett muntlig innlegg. UiB-logo bør brukes på både presentasjoner og poster. 

Dokumentasjon:

 • Fremleggelsen (poster, abstract, power point-presentasjon etc.) og,
 • Programmet for konferansen (og evt. utdrag fra abstractbok) der deltakelse, tittel på bidrag, dato, sted og arrangør fremgår, og eventuelt bekreftelse på deltagelse fra arrangør dersom dette ikke fremgår av programmet

Deltakelse i internasjonal konferanse med fremleggelse (poster eller muntlig innlegg)

For å kunne godkjennes som internasjonal konferanse, må konferansen ha både internasjonal deltakelse og foredragsholdere fra flere institusjoner i flere land.

2 stp pr. fremleggelse, maks 6 stp

Det skal være ulike elementer i ph.d.-prosjektet som presenteres. Samme fremleggelse presentert ved flere anledninger vil kun gi uttelling en gang, med mindre det er snakk om en poster og ett muntlig innlegg. UiB-logo bør brukes på både presentasjoner og poster. 

Dokumentasjon:

 • Fremleggelsen (poster, abstract, power point-presentasjon etc.) og,
 • Programmet for konferansen (og evt. utdrag fra abstractbok) der deltakelse, tittel på bidrag, dato, sted og arrangør fremgår og eventuelt bekreftelse på deltagelse fra arrangør dersom dette ikke fremgår av programmet

Original studentundervisning (forelesning, lab, klinikk) eller faglig/ populærvitenskapelig forelesningstema (minimum 30 minutter)

 • forelesning på interne møter/arrangement (på UiB eller arbeidssted) kan ikke godkjennes under original forelesning

1 stp pr. forelesning, maks 3 stp

Det gis kun ett studiepoeng per forelesning selv om den varer i en dobbeltime

Dokumentasjon:

 • Bekreftelse fra kursansvarlig/arrangør som inneholder omfang, dato, tittel på forelesning og hvem som var publikum

Populærvitenskapelig skriftlig artikkel / kronikk / intervju innen eget fagfelt, wikipedia-artikkel (min. 1000 ord), eller faglig artikkel som ikke utgjør grunnlag for opptak eller inngår i avhandling

1 stp pr. artikkel/kronikk, maks 2 stp

Dokumentasjon:

 • Artikkelen/ kronikken
 • Ved wikipedia-artikkel må det i tillegg legges ved dokumentasjon på hvordan artikkelen så ut da den ble publisert, med dato.
 • Ved intervju må det fremlegges et kort refleksjonsnotat (ca. ½ s.). Intervju må omhandle tema som ligger innenfor kandidatens eget forskningsfelt

Valgfri del

En rekke opplæringselementer kan godkjennes i den valgfrie delen av opplæringsdelen:

Forskerkurs
Forskerkurs som er studiepoengberegnet kan være arrangert av universiteter eller høyskoler i Norge eller utlandet. Kandidater ved Det medisinske fakultet har gjennom NorDoc-samarbeidet tilgang til forskerkurs ved andre universiteter i Norden: COURSES | nordoc (nordochealth.net)

Det medisinske fakultet godkjenner ikke kurs som er mindre enn ett (1) studiepoeng.

Forskerkurs uten studiepoengnormering kan godkjennes etter søknad. Se krav til dokumentasjon i tabell under. Det forutsettes at slike kurs er på et nivå som er tilsvarende master- eller ph.d.-nivå, og at kandidaten har rådført seg med veileder for å avgjøre om kurset er på et adekvat nivå.

Kurs krediteres med hele studiepoeng etter ECTS-normering (ett (1) studiepoeng per 25-30 timers arbeid inkl. selvstudium og eksamen). Kurs som gir mindre enn ett studiepoeng (<25 timer) godkjennes ikke, og flere mindre kurs kan ikke slåes sammen. Halve poeng tildeles ikke.

Det er dessverre ikke kapasitet til å gi forhåndsgodkjenning for eksterne aktiviteter.

Individuelt pensum
Der det ikke foreligger kurstilbud eller andre muligheter for opplæring innen kandidatens forskningsfelt, kan individuelt pensum (spesialpensum) godkjennes etter forhåndssøknad til Programutvalg for forskerutdanning (saksbehandlingstid må påregnes). Beskrivelse av spesialpensum skal være slik at det er mulig å vurdere innhold, nivå og omfang. Eksaminasjon gjennomføres av veileder med en sensor oppnevnt av instituttet.

Opphold ved ekstern forskningsinstitusjon
Dersom kandidaten reiser ut for å lære teknikker, utføre forsøk eller andre faglige aktiviteter, kan opphold ved ekstern forskningsinstitusjon (Norge eller utlandet) godkjennes som del av opplæringsdelens valgfrie del. Det kreves rapport om oppholdet i etterkant (signert av kandidat og veileder) samt bekreftelse fra vertsinstitusjonen på oppholdets varighet og innhold. Minimum to ukers opphold.

Klinisk spesialitet godkjent i Norge
Inntil én medisinsk eller odontologisk spesialitet godkjent i Norge, kan godkjennes. Andre spesialiteter med krav om mastergrad for å få opptak til spesialistutdanningen kan søke om godkjenning. Poenguttelling justeres etter omfang av spesialiteten.

Dokumentasjonskrav for valgfri del

AktivitetStudiepoengDokumentasjonskrav

Studiepoengberegnet forskerkurs ved universitet eller høyskole

Krediteres med det oppgitte ant. stp

 • Kursbevis/karakterutskrift

Forskerkurs ved andre institusjoner som ikke er studiepoeng-beregnet

ECTS-normering (1 stp per 25-30 timers arbeid inkl. pensumlesing og eksamen)

 • kursbeskrivelse
 • pensumliste med sidetall
 • timeplan
 • bekreftelse på gjennomført kurs fra kursarrangør

Individuelt lesepensum

300 sider gir 1 stp (maks 5 stp)

 

 • Pensumliste med antall sider
 • Begrunnet søknad fra kandidat og hovedveileder der nivå og omfang er beskrevet
 • Anbefaling fra institutt der nivå og omfang er vurdert

Studie- eller forskningsopphold ved norsk eller utenlandsk institusjon

1.5 stp/ uke (maks 6 stp)

 • Rapport om oppholdet, signert av kandidat og veileder
 • Bekreftelse fra vertsinstitusjonen

Godkjent medisinsk eller odontologisk spesialitet

 5 stp

 • spesialistgodkjenning

Kurs tatt før opptak og kurs som ikke er på ph.d.-nivå

Maksimalt ti studiepoeng kan være tatt før formelt opptak i ph.d.-programmet og disse kursene kan ikke være mer enn fem år gamle ved søknad om opptak. Godkjenning av spesialistutdanning og kurs i forsøksdyrlære unntas fra 5-årsregelen. Opplæringsdelen godkjent som del av fullført forskerlinje unntas også fra 5-årsregelen, dersom ph.d.-prosjektet er en direkte videreføring av forskerlinjeprosjektet.

Valgfrie kurs på masternivå (300-tallsemner ved UiB eller tilsvarende ved andre læresteder) kan inngå med inntil 10 studiepoeng. UiB-emner på 200-tallsnivå godkjennes normalt ikke i opplæringsdelen. Dersom særskilt behov må kandidaten søke om godkjenning fra Programutvalg for forskerutdanning.

Elektive emner kan innpasses i den valgfrie delen av opplæringsdelen, maksimalt 6 stp. Kursene må være på 300-nivå og ha relevans for studentens forskningsprosjekt.

Kurs på lavere nivå enn master kan bare helt unntaksvis inngå i en ph.d.-grad, og da kun etter godkjenning fra Programutvalg for forskerutdanning.

Nasjonalt samarbeid mellom de medisinske fakultetene

De medisinske fakultetene på NTNU og UiO, Det medisinsk-odontologiske fakultet på UiB og Det helsevitenskapelige fakultet på UiT har forpliktet seg til å godkjenne relevante forskerkurs fra hverandres fakulteter som del av opplæringsdelen i sine forskerutdanninger.

Fakultetene har også bestemt at det ikke skal kreves annen kursavgift for kandidater som kan dokumentere opptak i ph.d.-programmet ved disse fakultetene, enn den kursavgift som institusjonene krever fra sine egne kandidater. Et slikt nasjonalt samarbeid innenfor medisinske fag, betyr at ph.d.-kandidatene får et bredere tilbud av kurs å velge i.  For informasjon om forskerkurs ved de ulike fakultetene, og opptak til disse, se fakultetenes respektive nettsider: 

UiO: http://www.med.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/kurs/

NTNU: http://www.ntnu.no/dmf/forskning/phd/emner

UiT: http://uit.no/ansatte/organisasjon/artikkel?p_menu=28713&p_document_id=61570&p_dimension_id=88108

Kurs fra legeforeningen

Kurs fra Den norske lægeforeningen kan godkjennes som valgfrie kurs. For informasjon om disse kursene viser vi til Legeforeningens sider: Legeforeningens sentrale oversikt over kurs og arrangement.

Viktig informasjon om Legeforeningens kurs i statistikk
Fra og med 1. juli 2018 er ikke lenger Universitetet i Oslo medarrangør for disse kursene. Legeforeningen kan ikke tildele studiepoeng og arbeidsbelastningen i kursene oppgis derfor nå kun som antall arbeidstimer. Fakultetet justerer derfor sin praksis for godkjenning av disse kursene slik at studiepoengtildelingen samsvarer med ECTS-normering for studiepoeng. Det gis ett studiepoeng per 25 timers arbeidsinnsats. Det gis kun hele studiepoeng, og kurs av mindre omfang enn 25 timers omfang vil ikke bli godkjent som en del av opplæringsdelen. Studiepoengtildeling baseres på innsendt dokumentasjon, som for andre eksterne kurs.

NB! Endringen gjelder for alle søknader som mottas ved fakultetet fra og med 1. januar 2021. Dette selv om kursene er tatt tidligere år. Endringen påvirker ikke kurs som allerede er saksbehandlet og godkjent av Det medisinske fakultet.