Hjem
Det medisinske fakultet

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen i forskerutdanningen må være fullført og godkjent før en kan søke om å levere inn avhandlingen. Opplæringsdelen er på 30 studiepoeng og består av en obligatorisk og en valgfri del.

Opplæringsdelen av forskerutdanningen skal inneholde den faglige og metodiske skolering som er ønskelig av hensyn til arbeidet med avhandlingen og for kvalifisering til yrker hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. I tillegg skal opplæringsdelen gi trening i formidling av faglig arbeid overfor fagfeller, studenter og allmennheten. Opplæringsdelen skal også inneholde vitenskapsteori og etikk.

 

Obligatorisk del

  • Grunnkurs (8 studiepoeng) omfatter emner i vitenskapsteori, forskningsetikk og vitenskapelige metoder.
  • Formidling (6 studiepoeng, godkjennes under koden FORMIDL901) omfatter undervisning i form av forelesninger, presentasjon av forskningsresultater på kongresser og lignende. Alle aktivitetene må dokumenteres samtidig for å få emnet godkjent. formidling utover 6 studiepoeng godkjennes ikke.
  • For kandidater med forskningsprosjekt hvor det inngår bruk av forsøksdyr, er opplæring i bruk av forsøksdyr i medisinsk forskning obligatorisk.
  • Midtveisevaluering (1 studiepoeng). Semester for midtveisevaluering vil ligge i utdanningsplanen på StudentWeb. Kandidatene vil få nærmere beskjed om tidspunkt av sitt institutt.

 

Valgfri del

I tillegg til obligatorisk opplæring skal kandidaten gjennomføre og få godkjent forskerkurs eller andre opplæringselementer: 

  • Forskerkurs ved UiB eller andre universiteter. Dersom forskerkurs uten vekttallsnormering inngår, må disse dokumenteres ved kursbevis og timeplan.
  • Der det ikke foreligger kurstilbud eller andre muligheter for opplæring innen kandidatens forskningsfelt, kan også individuelt pensum (spesialpensum) godkjennes etter søknad. Beskrivelse av spesialpensum skal være slik at det er mulig å vurdere innhold, nivå og omfang. Eksaminasjon gjennomføres av veileder med en sensor oppnevnt av Programutvalget.
  • Opphold ved utenlandsk /annen nasjonal forskningsinstitusjon.
  • Kurs i kunnskapsformidling/pedagogisk opplæring.
  • Medisinsk / odontologisk spesialitet godkjent i Norge.
  • Elektive emner kan innpasses i den valgfrie delen av opplæringsdelen, maksimalt 6 stp. Kursene må være på 300-nivå og ha relevans for studentens forskningsprosjekt.

Eksamener eller andre opplæringselementer som ved søknad om opptak er eldre enn 5 år kan ikke inngå i opplæringsdelen. Godkjenning av spesialistutdanning og kurs i forsøksdyrlære som del av opplæringsdelen unntas fra 5-årsregelen.

Alle aktivitetene som ønskes innpasset i opplæringsdelen må dokumenteres i form av kursbevis, dokumentasjon på presentasjon på konferanser (konferanseprogram + abstracts), bekreftelser fra ekstern institusjon, bekreftelser fra veileder eller lignende.

Man kan sende inn dokumentasjon på aktiviteter som er fullført fortløpende. Når fakultetet har godkjent og tilkjent studiepoeng for de ulike aktivitetene, vil de fremkomme i utdanningsplanen på StudentWeb.

 

Retningslinjer for beregning av studiepoeng i opplæringsdelen finner du her

 

Skjema for søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen finner du her