Hjem
Det medisinske fakultet

Elektive perioder i medisinstudiet

Medisinstudiet inkluderer elektive perioder der studenter fra tredje til sjette studieår kan velge emner etter interesse.

I medisinstudiet inngår det fireukers elektive perioder med valgfrie emner. Hver periode har et omfang på seks studiepoeng. Disse periodene er plassert de fire første ukene av vårsemestrene (januar). De elektive periodene er ment å være kompetansegivende for videre karriere, og som medisinstudent får du mulighet til å begynne å bygge en faglig profil. Du kan velge ett til to emner du vil ta hver periode eller du kan søke om å ta emner ved andre fakultet. 

Våren 2018 var første gang vi tilbød elektive perioder for medisinstudentene ved UiB. Fra januar 2019 vil periodene gjelde for studenter på 3., 4., 5., og 6. studieår.

Hver student skal til sammen ta 18 valgfrie studiepoeng i løpet av de elektive periodene. Det legges opp til at studentene skal velge en elektiv periode til arbeid med hovedoppgaven i tillegg til den perioden i studiet der det er avsatt tid til hovedarbeidet med oppgaven (10. semester).

Under finner du mer informasjon om emnene vi tilbyr ved Det medisinske fakultet. Har du spørsmål finner du kontaktinformasjon til høyre på siden. 

Emner 

NB. Det vil komme endringer i emnetilbudet til elektiv periode 2021, under er emnene som ble tilbudt i 2020. 

Hele perioden (6 studiepoeng):

Link til beskrivelseNavn på emnetHvem kan ta emnet?Kommentar
ELMED219

Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin

3-6. studieår 
ELMED223Innovasjon og entreprenørskap3-6. studieår
VALGTVEPS-AFelles praksisemne i aldersmedisin 5-6. studieår

Krav til forkunnskap: fullført MED8

Forelesninger i vårsemesteret (januar). Praksis enten i vår eller høstsemesteret.

Medisinstudenter som tar VALGTVEPS-A får fritak fra obligatorisk TVEPS-praksis senere i studiet (MED11).

 

Emner på 3 studiepoeng, de to første ukene (6. januar til 17. januar):

Link til beskrivelseNavn på emnetHvem kan ta emnet?Kommentar
ELMED204Dyreassistert terapi og assistanse

3-6. studieår

 
ELMED207Maritim medisin3-6. studieår  
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland3-6. studieår Nettbasert undervisning i mars
ELMED212Fjellmedisin3-6. studieår 

Se krav til forkunnskaper i emnebeskrivelsen

ELMED214Innføring i anestesi til kirurgiske pasientar3-6. studieår  
ELMED217Den akutt sjuke gamle pasient3-6. studieår  
ELMED218ATeoretisk innføring i medisinsk pedagogikk3-6. studieår

 

ELMED229Medisinsk fredsarbeid3-6. studieårNettbasert undervisning i januar/februar. Sjå "undervisningssemester" i emnebeskrivelsen. 
ELMED313Introduksjon til regresjonsmodellar med Stata3-6. studieårMulig å ta for alle studenter som skal ha elektiv perioder, selv om det er 300-kode.
ELMED304Fordypningskurs i patologi4-6. studieår 
ELMED311Global tuberkulose epidemiologi og intervensjonar4-6. studieårNettbasert undervisning. Studiepoengsreduksjon med INTH328B.
ELMED312Legevakt og akutt allmennmedisinStudentar på siste studieår (11. og 12. semester)Krav til forkunnskap: Fullført undervisning i MED10
ELMED317Fordjupningskurs i endokrinologi4-6. studieår 
ELMED323Moderne diagnostikk og behandling av kreftsjukdommar5-6. studieår 
ELMED324Gynekologisk ultralyd i allmennpraksis5-6. studieårKrav til forkunnskap: Gjennomført gynobst semester (9. semester)
INTH314Applied economic evaluation in health care4-6. studieår 

 

Emner på 3 studiepoeng, de to siste ukene (20. januar til 31. januar):

Link til beskrivelseNavn på emnetHvem kan ta emnet?Kommentar
ELMED209Arbeidsmedisin i utviklingsland3-6. studieår Nettbasert undervisning i mars
ELMED211Personorientert behandling3-6. studieår Tidligere navn: Subjektive lidelser i medisinsk praksis
ELMED218BMedisinsk pedagogisk praksis3-6. studieårKrav til forkunnskap: Må ha gjennomført ELMED218A, same studieår eller seinest året før.
ELMED220Aktivitet er medisin3-6. studieår  
ELMED227Søvnsjukdommar3-6. studieår 
ELMED228Pasientsikkerhet og simulering i praksis3-6. studieår 
ELMED229Medisinsk fredsarbeid3-6. studieårNettbasert undervisning i januar/februar. Sjå "undervisningssemester" i emnebeskrivelsen. 
ELMED230Musikk og hjernen3-6. studieårStudiepoengsreduksjon med MUTP111
ELMED301Praktisk oftalmologi 4-6. studieårKrav til forkunnskap: Gjennomgått undervisning i øyesykdommer (7. semester)
ELMED303Framtidsmedisin4-6. studieår 
ELMED308Fordjupingskurs i palliativ medisin 5-6. studieårMerk: Medisinstudiets femte og sjette studieår.
ELMED310Equity and fairness in health – an applied approach4-6. studieår 
ELMED311Global tuberkulose epidemiologi og intervensjonar4-6. studieårNettbasert undervisning. Studiepoengsreduksjon med INTH328B.
ELMED315Fordjupning i allergologi4-6. studieårKrav til forkunnskap: Gjennomført 7. semester
ELMED316Førebygging og behandling av rusproblem i allmennpraksis4-6. studieår 
ELMED318Moderne endokrinkirurgi: fra bilde til behandling4-6. studieår 
ELMED322 Abdominal og akutt ultralyd4-6. studieårVedtatt i PUM 12.9: Bare for 4-6. studieår (tidl.: ELMED208)
INTH344 Migration and health4-6. studieår 

 

Forklaring til emnekoder og tidspunkt emnene tilbys

Hvert av emnene som er spesielt opprettet for de elektive periodene begynner på "ELMED". Emnene er delt inn med 200- og 300-kode. Koden 200 betyr at emnet er for alle medisinstudenter og koden 300 at det er fra og med 4. studieår. I tillegg kan det være oppgitt spesielle krav til forkunnskaper, som fullført undervisning i et bestemt semester. For eksempel er det for ELMED301 Praktisk oftalmologi oppgitt som krav til forkunnskaper at undervisning i øyesykdommer i 7. semester (MED7) er fullført. 

Unntak: ELMED313, dette emnet er for alle medisinstudenter.

Legg merke til at det kan være individuelle forskjeller på når de elektive emnene har undervisning og praksis. ELMED209 Arbeidsmedisin er for eksempel et nettbasert emne som går i mars. For å ta emnet ELMED218B må man ha tatt ELMED218A, og emnet har undervisning ("praksis") spredt utover semesteret, med avsluttende vurdering i slutten av semesteret.

Opptak til emner januar 2021

Informasjon om opptaket til emner i 2021 legges ut i høstsemesteret 2020. 

NB. studenter på kull 16 og kull 17 kan velge å benytte perioden i 2021 til å arbeide med hovedoppgaven. 

 

Emner ved Universitetet i Oslo

Mer informasjon om søking og opptak til emner ved UiO ligger i MittUiB. 

Medisinstudenter ved UiB kan søke om å ta elektive emner ved Universitetet i Oslo (UiO). Merk at det kun er temaemner de to siste ukene som er aktuelle for hospitering (se listen over temaemner ved UiO på denne siden).

De som ønsker å ta emner ved UiO må selv dekke kostnader for reise og opphold.

Informasjon om valgfrie emner ved UiO finnes på denne siden.

 

Innpassing og forhåndsgodkjenning

Emner ved andre fakultet og læresteder

I de elektive periodene har du også mulighet til å ta emner ved andre fakulteter eller læresteder. Da er du selv ansvarlig for å søke om forhåndsgodkjenning for emner du vil ta, og å få meldt deg opp i emnet. Husk at semesterregistreringsfristen ved UiB er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Det er ingen frist for å søke om forhåndsgodkjenning av emner man vil ta førstkommende høst eller vår. Søknad om innpass sendes når man har bestått emnet, og saksbehandles fortløpende.

Det er også mulig å få innpasset emner som er tatt etter oppstarten på medisinstudiet ved UiB, som ikke allerede inngår i graden. Se retningslinjer i siste fane på denne siden. Les mer om godkjenning av tidligere emner her. 

Du finner en liste over emner som har blitt forhåndsgodkjente på MittUiB (krever innlogging), merk at du må søke om forhåndsgodkjenning selv om du finner et emne du vil ta på listen. Denne listen oppdateres jevnlig, og emner vil bli lagt til og kan også bli tatt ut av listen. Komiteen for de elektive periodene vurderer emner etter nivå, faglig overlapp og relevans.

Merk at om du skal ta et emne ved et annet fakultet/lærested er du selv ansvarlig for å sjekke at undervisning eller eksamen i emnet ikke kolliderer med obligatorisk undervisning, praksis eller eksamen i emner på medisinstudiet. Eksamen i et emne som skal innpasses i elektiv periode gir ikke gyldig fravær fra de ordinære emnene i medisinstudiet.

Søknad om forhåndsgodkjenning og innpassing

Dersom du får forhåndsgodkjenning for å ta et emne ved et annet fakultet eller læreinstitusjon må du også huske å søke om endelig godkjenning etter at emnet er bestått. Husk også at dersom du får forhåndsgodkjenning er du selv er ansvarlig for å melde deg opp til emnene du har fått forhåndsgodkjenning for. Dette gjør du på Studentweb.

Vær oppmerksom på at dersom du får innpasset emner du har tatt tidligere, kan studiepoengproduksjonen din bli mindre enn det Lånekassen regner som fulltidsstudium per år. Dette er en sak mellom deg og Lånekassen. På Lånekassens sider finner du nyttig informasjon om omgjøring av lån til stipend. 

Fordeling av studiepoeng

Kull 15 og senere kull skal ha fire elektive perioder à 6 studiepoeng. En av periodene skal brukes til hovedoppgaven (se under). Det er totalt 18 studiepoeng som skal fylles med valgfrie emner. I utdanningsplanen din er alle de 18 elektive studiepoengene (12 poeng for kull 13 og 14) samlet og ikke knyttet til bestemte årstall/semester. Det vil si at dersom du får emner innpasset som ikke dekker alle periodene, eller en hel periode, kan du selv velge når innpassingen skal gjelde. For at vi skal ha å en tentativ oversikt over hvor mange som til enhver tid tenker å ta elektive emner må du i søknadsskjemaet for innpassing velge periode du vil ha emnet innpasset. Du kan allikevel velge å flytte innpassingen senere.

I løpet av siste elektive periode må alle elektive studiepoeng være oppnådd. Det vil si at det med tanke på progresjon i studiet ikke spiller noen rolle om du tar studiepoengene som er knyttet til elektive perioder som de er lagt opp i studieplanen eller om du tar alle i siste periode. Det vil imidlertid ikke være mulig å få plass på flere elektive emner enn tilsvarende 6 poeng i en enkelt elektiv periode, så det anbefales ikke å vente helt til siste periode med å fylle alle poengene. Du får ikke starte på påfølgende semester (MED12 for A-kull og MED11 for B-kull) hvis du ikke har fylt de elektive periodene.

Vær oppmerksom på at dersom du får flere studiepoeng i utdanningsplanen din enn du skal ha (totalt 360 for hele studiet) må dette justeres når vitnemålet ditt skal skrives ut. Dersom du først får innpasset 15 studiepoeng og deretter tar et ordinært elektivt emne på 6 studiepoeng må du gi oss beskjed slik at vi kan endre innpassingen til å omfatte 12 studiepoeng isteden.

Husk også at kull fra og med kull 15 skal bruke en periode til å arbeide med hovedoppgaven. De 6 poengene knyttet til denne perioden «cashes inn» når du består hovedoppgaven. 

Vær oppmerksom på at fra og med kull 18 kan et emne kun innpasses i én elektiv periode, uavhengig av hvilket antall studiepoeng emnet opprinnelig gir (minimum 6 studiepoeng for å dekke en hel periode).

Ofte stilte spørsmål 

Her har vi samlet svar på noen spørsmål knyttet til de elektive periodene og de valgfrie emnene som kan tas i perioden. Finner du ikke det du lurer på? Ta gjerne kontakt med info@med.uib.no

 • Hvilke emner kan jeg ta i de elektive periodene? Se listen over emner som tilbys ved Det medisinske fakultet øverst på denne nettsiden. I tillegg til emnene som tilbys ved fakultetet kan du søke om å få innpasset/forhåndsgodkjent emner du har tatt eller vil ta ved andre fakulteter eller høgskoler og universiteter.

 

 • Når skal jeg ha første elektive periode? Første elektive periode er lagt til tredje studieår. Kull 15, kull 13A og kull 13B hadde første elektive periode i januar 2018. I januar 2019 er første gang alle kullene fra tredje til sjette studieår skal ha elektiv periode.

  Kull 13A og 13B skal ha to elektive perioder – til sammen 12 studiepoeng

  Kull 14A og 14B skal ha to elektive perioder – til sammen 12 studiepoeng

  Fra og med kull 15 (studenter på studieplanen «Medisin 2015»): Tre perioder med elektive emner – til sammen 18 studiepoeng. I tillegg skal det velges en periode i enten fjerde eller femte studieår til å arbeide med hovedoppgaven. Det vil si at det til sammen er fire perioder, tre som skal benyttes til elektive emner og en som skal benyttes til hovedoppgaven. Informasjon om hovedoppgaven (og særoppgaven for kull 13 og 14) finnes på denne siden.

 

 • Kan jeg ta emner ved andre fakulteter eller høgskoler/universitet? Ja, du kan søke om ta andre emner ved UiB og ved andre læresteder. Komiteen for de elektive periodene vurderer emner etter nivå, faglig overlapp og relevans. Søknadsskjema finner du her. Husk relevant dokumentasjon som (link til) emnebeskrivelse. Husk også at dersom du får forhåndsgodkjenning er du selv er ansvarlig for å melde deg opp til emnene du har fått forhåndsgodkjenning for.    

 

 • Kan jeg få innpasset emner som jeg har tatt tidligere i studiet? Ja, du kan få innpasset emner (etter søknad) som er tatt etter at du startet på medisinstudiet ved UiB, men ikke emner som er tatt før oppstart på studiet. Søknadskjema finner du på denne siden (se «Innpassing, godkjenning og fritak», «Søknad om innpassing av tidligare utdanning i grad»). Vær oppmerksom på at dersom du har fått godkjent fritak fra enkeltemne, kan studiepoengproduksjonen din bli mindre enn det Lånekassen regner som fulltidsstudie per år. Dette er en sak mellom deg og Lånekassen.  Les mer om godkjenning av tidligere emner her. 

 

 • Kan jeg få innpasset emner som jeg har tatt før oppstarten på meidisinstudiet? Nei, emner tatt før oppstarten på medisinstudiet innpasses ikke. Intensjonen med elektive perioder er å gi mulighet til å fordype seg i studiet, og det er derfor kun mulig å få innpasset emner tatt etter at man startet på medisinstudiet.  

 

 • Kan jeg skaffe meg en egen praksisplass? Nei. Emnene som tas i en periode skal utgjøre seks studiepoeng og må være tilknyttet et læringssted. Men, det er selvsagt mulig å ta et emne som inneholder praksis/hospitering, og flere av emnene som vil tilbys ved Det medisinske fakultet vil inneholde hospitering eller praksis.

 

 • Hva skjer dersom jeg stryker i et emne eller ikke kan møte til eksamen? Om det tilbys ny eksamen eller ikke vil være opp til de emneansvarlige, så lenge det ikke er snakk om skriftlig skoleeksamen (da er det krav til at det tilbys ny vurdering).  Dersom du ikke består et emne i den elektive perioden kan et annet emne (andre elektive emner eller emner godkjent av komiteen ved andre fakultet) erstatte dette emnet. Du må ha oppnådd alle de 18 studiepoengene knyttet til elektiv periode innen 12. semester for A-kull og 11. semester for B-kull.

  Ved skriftlig skoleeksamen må det tilbys ny eksamen ved gyldig fravær jf. § 6.11 Ny vurdering i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.

 

 • Jeg er student ved annet fakultet/lærested - kan jeg ta elektive emner?

  Noen av emnene er åpne for studenter ved andre studieretninger enn medisin, dette vil framgå av emnebeskrivelsene. Dersom du er student ved en annen studieretning og vil ta et av emnene som tilbys i elektiv periode, må du søke hospitantopptak. Du finner informasjon om hospitantstudierett på fakultetets nettsider.

Retningslinjer for de elektive periodene

Retningslinjer for de elektive periodene. Vedtatt i Programutvalg for medisinstudiet (PUM) 7. desember 2016, revidert i PUM 6. juni 2018 og 31. oktober 2018.

1. Elektive emner ved Det medisinske fakultet

a. Emnene som blir innmeldt (ved Det medisinske fakultet) må være forankret i et institutt og inkludere emnebeskrivelse. Emnene vurderes som bestått/ikke bestått.

b. Emnebeskrivelsene må vedtas av Programutvalg for medisinstudiet.

c. Emnene bør være på tre studiepoeng (to uker) eller seks studiepoeng (fire uker).

2. Innpassing av tidligere emner

a. Studenter kan få innpasset emner (etter søknad) som de har tatt etter at de startet på medisinstudiet ved UiB, men ikke emner som er tatt før oppstart på studiet.

b. Et emne kan kun innpasses i én elektiv periode, uavhengig av hvilket antall studiepoeng emnet opprinnelig gir (minimum 6 studiepoeng for å dekke en hel periode). Gjelder fra og med kull 18.

c. Studenter som har tatt emnet Global helse i «friterminen» kan få dette innpasset i en av de elektive periodene. Gjelder fra og med kull 18.

d. Studenter på forskerlinjen kan få innpasset emner tatt i den valgfrie delen av opplæringsdelen på forskerlinjen. Det vil si at emner som MEDMET1 ikke kan innpasses, forsøksdyrlære-kursene kan likevel innpasses. Gjelder fra og med kull 17.

3. Emner ved andre fakulteter/læresteder

a. Studenter kan, etter søknad, ta emner ved andre fakulteter eller læresteder. I slike tilfeller gjelder også punkt 2.a og 2.b.

b. Det vil bli gjort individuell vurdering av emner tatt ved andre fakulteter og læresteder. Denne vurderingen må basere seg på nivå, faglig overlapp og relevans og blir gjort av komiteen.

c. Komiteen lager en liste over emner ved andre fakultet ved UiB som er forhåndsgodkjent av komiteen og som kan være veiledende for studenten.

d. Dersom en student får et emne forhåndsgodkjent vil emnet havne på listen over aktuelle emner (se punkt 3.c).

e. Emner som skal godkjennes må være tilknyttet et lærested og gi studiepoeng. Individuelle opplegg, slik som for eksempel forskning/praksisplass/hospitering ved helseinstitusjon organisert av studenten selv, vil ikke bli godkjent.

4. Hovedoppgaven

a. Fra og med kull 15 skal en av de elektive periodene (fire uker), i 4. eller 5. studieår, brukes til arbeidet med hovedoppgaven.

5. Progresjon

a. I løpet av siste elektive periode skal alle elektive studiepoeng være oppnådd.