Home
Faculty of Medicine

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Medisinstudiet

Elektive perioder i medisinstudiet

Medisinstudiet inkluderer elektive perioder der studenter fra tredje til sjette studieår kan velge emner etter interesse.

Main content

I medisinstudiet inngår det fireukers elektive perioder med valgfrie emner. Hver periode har et omfang på seks studiepoeng. Disse periodene er plassert de fire første ukene av vårsemestrene (januar). Du kan velge emner du vil ta ved Det medisinske fakultet eller du kan søke om å ta emner ved andre fakultet. 

Periodene gjelder for medisinstudenter på 3-6. studieår.

Kull 18, 19 og 20: Hver student skal til sammen ta 18 valgfrie studiepoeng i løpet av de elektive periodene. Det legges opp til at studentene skal velge en elektiv periode til arbeid med hovedoppgaven i tillegg til den perioden i studiet der det er avsatt tid til hovedarbeidet med oppgaven (10. semester).

Fra kull 21: Hver student skal til sammen ta 12 valgfrie studiepoeng i løpet av de elektive periodene. Det betyr at det er 12 studiepoeng som skal fylles med valgfrie emner, i tillegg til to perioder skal benyttes til arbeide med hovedoppgaven. 

Har du spørsmål finner du kontaktinformasjon til høyre på siden. 

  Emner tilbudt i januar 2024

  En oversikt over emnetilbudet i januar 2024 er publisert i Mitt UiB og i denne tabellen. MERK: Vi arbeider med emneutvalget, det kan derfor komme endringer.

  Hver elektive periode er på 6 studiepoeng. Studenter som har elektiv periode skal velge ett emne de to første ukene og ett emne de to siste ukene, eventuelt ett emne som dekker alle ukene og gir 6 studiepoeng. 

   Forklaring til emnekoder og tidspunkt emnene tilbys: Hvert av emnene som er spesielt opprettet for de elektive periodene begynner på "ELMED". Emnene er delt inn med 200- og 300-kode. Koden 200 betyr at emnet er for alle medisinstudenter og koden 300 at det er fra og med 4. studieår. I tillegg kan det være oppgitt spesielle krav til forkunnskaper, som fullført undervisning i et bestemt semester. For eksempel er det for ELMED301 Praktisk oftalmologi oppgitt som krav til forkunnskaper at undervisning i øyesykdommer i 7. semester (MED7) er fullført. 

   Unntak: ELMED313 og ELMED303, disse emnene er for alle medisinstudenter som har elektiv periode.

   Legg merke til at det kan være individuelle forskjeller på når de elektive emnene har undervisning og praksis. ELMED209 Arbeidsmedisin er for eksempel et nettbasert emne som går i mars. 

   Heldigitale miniemner 

   Emnene er på 1 studiepoeng og kan derfor ikke inngå i den ordinære elektive perioden i januar, men emnene tilbys som små heldigitale emne som gir studiepoenguttelling i elektiv periode. De inngår altså ikke i den ordinære emneporteføljen og er ikke knyttet til den ordinære perioden i januar, men emnene er et tilbud for studenter som ønsker å ta de. Emnene kan en ta når som helst, men man må melde seg opp i emnene innen norml semesterregistreringsfrist (1. september/1. februar).

   Emner ved Universitetet i Oslo

   Mer informasjon om søking og opptak til emner ved UiO ligger i MittUiB. 

   De som ønsker å ta emner ved UiO må selv dekke kostnader for reise og opphold. Informasjon om valgfrie emner ved UiO finnes på denne siden.

   Se hva underviserne selv sier om sitt elektive emne

   Utfyllende informasjon om emnene finnes i Mitt UiB. 

    

   Innpassing og forhåndsgodkjenning

   I de elektive periodene har du også mulighet til å ta emner ved andre fakulteter eller læresteder. Da er du selv ansvarlig for å søke om forhåndsgodkjenning for emner du vil ta, og for å melde deg opp i emnet. Husk at semesterregistreringsfristen ved UiB er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Søknad om innpass sendes når man har bestått emnet, og saksbehandles fortløpende.

   Det er også mulig å få innpasset emner som er tatt etter oppstarten på medisinstudiet ved UiB, som ikke allerede inngår i graden. Se lenke til retningslinjer nederst på denne siden. Les mer om godkjenning av tidligere emner her. 

   Du finner en liste over emner som har blitt forhåndsgodkjente på MittUiB (krever innlogging). Denne listen oppdateres jevnlig, og emner vil bli lagt til og kan også bli tatt ut av listen. Komiteen for de elektive periodene vurderer emner etter nivå, faglig overlapp og relevans.

   Merk at om du skal ta et emne ved et annet fakultet/lærested er du selv ansvarlig for å sjekke at undervisning eller eksamen i emnet ikke kolliderer med obligatorisk undervisning, praksis eller eksamen i emner på medisinstudiet. Eksamen i et emne som skal innpasses i elektiv periode gir ikke gyldig fravær fra de ordinære emnene i medisinstudiet.

   Søknad om forhåndsgodkjenning og innpassing

   Dersom du får forhåndsgodkjenning for å ta et emne ved et annet fakultet eller læreinstitusjon må du også huske å søke om endelig godkjenning etter at emnet er bestått. Husk også at dersom du får forhåndsgodkjenning er du selv er ansvarlig for å undervisnings- og vurderingsmelde deg til emnene du har fått forhåndsgodkjenning for. Dette gjør du på Studentweb.

   Vær oppmerksom på at dersom du får innpasset emner du har tatt tidligere, kan studiepoengproduksjonen din bli mindre enn det Lånekassen regner som fulltidsstudium per år. Dette er en sak mellom deg og Lånekassen. På Lånekassens sider finner du nyttig informasjon om omgjøring av lån til stipend. 

   Fordeling av studiepoeng

   Medisinstudenter skal ha fire elektive perioder à 6 studiepoeng. En av periodene skal brukes til hovedoppgaven, de 6 poengene knyttet til denne perioden «cashes inn» når du består hovedoppgaven. Det er totalt 18 studiepoeng som skal fylles med valgfrie emner. I utdanningsplanen din er alle de 18 elektive studiepoengene samlet og ikke knyttet til bestemte årstall/semester. Det vil si at dersom du får emner innpasset som ikke dekker alle periodene, eller en hel periode, kan du selv velge når innpassingen skal gjelde.

   I løpet av siste elektive periode må alle elektive studiepoeng være oppnådd. Det vil si at det med tanke på progresjon i studiet ikke spiller noen rolle om du tar studiepoengene som er knyttet til elektive perioder som de er lagt opp i studieplanen eller om du tar alle i siste periode. Det vil imidlertid ikke være mulig å få plass på flere elektive emner enn tilsvarende 6 poeng i en enkelt elektiv periode, så det anbefales ikke å vente helt til siste periode med å fylle alle poengene. Du får ikke starte på påfølgende semester (MED12 for A-kull og MED11 for B-kull) hvis du ikke har fylt de elektive periodene.

   Vær oppmerksom på at dersom du får flere studiepoeng i utdanningsplanen din enn du skal ha (totalt 360 for hele studiet) må dette justeres når vitnemålet ditt skal skrives ut. Dersom du først får innpasset 15 studiepoeng og deretter tar et ordinært elektivt emne på 6 studiepoeng må du gi oss beskjed slik at vi kan endre innpassingen til å omfatte 12 studiepoeng isteden.

   Vær oppmerksom på at fra og med kull 18 kan et emne kun innpasses i én elektiv periode, uavhengig av hvilket antall studiepoeng emnet opprinnelig gir (minimum 6 studiepoeng for å dekke en hel periode).

   Ofte stilte spørsmål 

   Her har vi samlet svar på noen spørsmål knyttet til de elektive periodene og de valgfrie emnene som kan tas i perioden. Finner du ikke det du lurer på? Ta gjerne kontakt med elektiv.med@uib.no

   • Hvilke emner kan jeg ta i de elektive periodene? Se listen over emner som tilbys ved Det medisinske fakultet. I tillegg til emnene som tilbys ved fakultetet kan du søke om å få innpasset/forhåndsgodkjent emner du har tatt eller vil ta ved andre fakulteter eller høgskoler og universiteter.
   • Når skal jeg ha første elektive periode? Første elektive periode er lagt til tredje studieår.
   • Kan jeg ta emner ved andre fakulteter eller høgskoler/universitet? Ja, du kan søke om ta andre emner ved UiB og ved andre læresteder. Komiteen for de elektive periodene vurderer emner etter nivå, faglig overlapp og relevans. Søknadsskjema finner du her. Husk relevant dokumentasjon som (lenke til) emnebeskrivelse. Husk også at dersom du får forhåndsgodkjenning er du selv er ansvarlig for å melde deg opp til emnene du har fått forhåndsgodkjenning for.    
   • Kan jeg få innpasset emner som jeg har tatt tidligere i studiet? Ja, du kan få innpasset emner (etter søknad) som er tatt etter at du startet på medisinstudiet ved UiB, men ikke emner som er tatt før oppstart på studiet. Søknadskjema finner du på denne siden (se «Innpassing, godkjenning og fritak», «Søknad om innpassing av tidligare utdanning i grad»). Vær oppmerksom på at dersom du har fått godkjent fritak fra enkeltemne, kan studiepoengproduksjonen din bli mindre enn det Lånekassen regner som fulltidsstudie per år. Dette er en sak mellom deg og Lånekassen.  Les mer om godkjenning av tidligere emner her. 
   • Kan jeg få innpasset emner som jeg har tatt før oppstarten på meidisinstudiet? Nei, emner tatt før oppstarten på medisinstudiet innpasses ikke. Intensjonen med elektive perioder er å gi mulighet til å fordype seg i studiet, og det er derfor kun mulig å få innpasset emner tatt etter at man startet på medisinstudiet.  
   • Kan jeg skaffe meg en egen praksisplass? Nei. Emnene som tas i en periode skal utgjøre seks studiepoeng og må være tilknyttet et læringssted. Men, det er selvsagt mulig å ta et emne som inneholder praksis/hospitering, og flere av emnene som vil tilbys ved Det medisinske fakultet vil inneholde hospitering eller praksis.
   • Hva skjer dersom jeg stryker i et emne eller ikke kan møte til eksamen? Om det tilbys ny eksamen eller ikke vil være opp til de emneansvarlige, så lenge det ikke er snakk om skriftlig skoleeksamen (da er det krav til at det tilbys ny vurdering).  Dersom du ikke består et emne i den elektive perioden kan et annet emne (andre elektive emner eller emner godkjent av komiteen ved andre fakultet) erstatte dette emnet. Du må ha oppnådd alle de 12 eller 18 studiepoengene knyttet til elektiv periode før du starter på 12. semester (A-kull) eller 11. semester (B-kull).

    Ved skriftlig skoleeksamen må det tilbys ny eksamen ved gyldig fravær jf. § 5-6 i Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen.

   • Jeg er student ved annet fakultet/lærested - kan jeg ta elektive emner? Noen av emnene er åpne for studenter ved andre studieretninger enn medisin, dette vil framgå av emnebeskrivelsene. Dersom du er student ved en annen studieretning og vil ta et av emnene som tilbys i elektiv periode, må du søke hospitantopptak. Du finner informasjon om hospitantstudierett på fakultetets nettsider.