Hjem
Det medisinske fakultet
Utenlandsopphold

Støtte til utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer

Det medisinske fakultet setter hvert år av midler i budsjettet til å støtte sine stipendiater og postdoktorer som skal på forskningsopphold i utlandet. Målet med utenlandsoppholdet er å besøke et nytt miljø slik at du kan utvide det akademiske nettverket ditt og få ny kunnskap og inspirasjon du kan ta med tilbake til Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Hvem kan søke? 

Stipendiater og postdoktorer som er finansiert av Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet kan søke om støtte til et forskningsopphold i utlandet.

Dersom stillingen din er eksternfinansiert, må du søke støtte fra din finansieringskilde.

Du kan ikke få støtte til opphold ved institusjoner hvor du tidligere har hatt PhD-stipend, postdoktorstipend eller ansettelse.

Hvor lenge kan du være borte? 

Stipendiater

Stipendiater kan få støtte til utenlandsopphold som varer i 3 –12 måneder.

Hovedregelen er at oppholdet skal være sammenhengende, og det er en forutsetning for støtten at du faktisk oppholder deg i utlandet i den perioden du har søkt støtte for. Dersom du har behov for det, kan utenlandsperioden deles opp i perioder på minimum 3 måneder. Behovet for dette må da begrunnes særskilt i søknaden.

Du kan ikke få støtte til opphold ved institusjoner hvor du tidligere har hatt PhD-stipend, postdoktorstipend eller ansettelse. Utenlandsoppholdet er en del av stipendperioden, og vil derfor ikke medføre forlengelse av tilsettingsforholdet.

Postdoktorer

Postdoktorer kan normalt få støtte til utenlandsopphold som varer i 3–12 måneder. Opphold som varer lengre enn 1 år, må begrunnes særskilt i søknaden, og eventuell støtte og sats blir vurdert individuelt.

Hovedregelen er at oppholdet skal være sammenhengende, og det er en forutsetning for støtten at du faktisk oppholder deg i utlandet i den perioden du har søkt for. Dersom du har behov for det, kan utenlandsoppholdet deles opp i perioder på minimum 3 måneder. Behovet for dette må da begrunnes særskilt i søknaden.

Opprinnelig postdoktorperiode (3 år) vil bli forlenget tilsvarende lengden på utenlandsoppholdet (maksimalt 1 år). Det er mulig å tilbringe mer enn 1 år i utlandet, men postdoktorperioden kan ikke forlenges med mer enn 1 år, slik at postdoktorperioden maksimalt blir på 4 år.

Du kan ikke få støtte til opphold ved institusjoner hvor du tidligere har hatt PhD-stipend, postdoktorstipend eller ansettelse og din tilsettingsperiode vil da heller ikke bli forlenget.

Du må være tilbake i stillingen din ved Universitetet i Bergen i minimum 6 måneder etter endt utenlandsopphold.

Hvor mye støtte kan du få? 

Stipendet er ment som en delfinansiering av etablerings- og merutgifter i forbindelse med forskningsopphold i utlandet. Fakultetets økonomi avgjør hvor mange som får støtte, og om du får støtte til hele eller bare deler av perioden.

Vi oppfordrer deg til å søke om støtte også fra andre finansieringskilder. Les mer her: Andre finansieringskilder.

Satsene er faste og tar ikke hensyn til for eksempel inflasjon eller levekostnader i landet du skal reise til.

For tiden gjelder følgende satser:

 • 20 000 NOK per måned hvis du reiser alene eller sammen med ektefelle/samboer
 • 30 000 NOK per måned hvis du reiser sammen med ett eller flere barn under 18 år

Merk: du får kun ekstra støtte for barn dersom oppholdet varer i 6 måneder eller mer. For kortere opphold er satsen den samme som for reiser uten barn.

I tillegg til støtten til oppholdet får du en engangsutbetaling til dekking av reiseutgifter:
Innenfor Europa - Fakultetet gir kr. 10.000 til å dekke reiseutgifter

Utenfor Europa – Fakultetet gir kr.  20.000 for å dekke reiseutgifter

Vi gjør oppmerksom på at du kun får støtte til reiseutgifter for deg selv og medfølgende barn under 18 år.

Når må du søke? 

Du kan søke hele året!

Husk å søke i god tid før du skal dra, da fakultetet må få tilsendt komplett søknad med vedlegg og godkjenning fra instituttleder senest 3 måneder før du reiser til utlandet.

Merk at du ikke kan få støtte til allerede påbegynt utenlandsopphold.

Hva må søknaden inneholde? 

Du fyller inn søknadsskjema i Skjemaker og legger ved 4 vedlegg:

 • Prosjektbeskrivelse (1-3 sider)
 • Personlig invitasjonsbrev fra det utenlandske forskningsmiljøet, som beskriver innholdet av forskningsoppholdet
 • Anbefaling/uttalelse fra din veileder/mentor
 • Godkjenning av utenlandsoppholdet fra instituttleder

Hvordan behandles søknaden? 

Det er oppnevnt en komite ved fakultetet som avgjør hvilke søknader som får støtte til utenlandsopphold, basert på søknaden og instituttets vurdering. Du vil få svar på din søknad så snart søknaden er ferdigbehandlet

Hva må instituttet gjøre? 

 • Veileder vurder søknaden i samsvar med kriteriene for tildeling.
  Se «Hva blir vektlagt ved tildeling?» i punktet under.
 • Veileder/mentor må skrive en anbefaling/uttalelse som søker legger ved søknaden
 • Instituttleder må godkjenne utenlandsoppholdet (epost som legges ved søknad)

Hva blir vektlagt ved tildeling? 

Stipendiater

Følgende kriterier legges til grunn:

 • Utenlandsoppholdet skal bidra til gjennomføring av doktorgradsprosjektet
 • Kvaliteten på det utenlandske forskningsmiljøet skal være av god kvalitet
 • Personlig invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet, som beskriver innholdet av forskningsoppholdet

Postdoktorer

Følgende kriterier legges til grunn:

 • Utenlandsoppholdets skal bidra til faglig fornyelse og muligheter for å ta i bruk ny forskningsmetodikk
 • Kvaliteten på det utenlandske forskningsmiljøet skal være av god kvalitet
 • Personlig invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet, som beskriver innholdet av forskningsoppholdet
 • Publiseringsaktivitet

Hvordan blir stipendet utbetalt?

Du kan motta inntil 75 % av den tildelte støtten på forskudd. Dette er inkludert støtte til reisen. Forskuddet blir utbetalt som en engangssum. Dersom det viser seg at denne summen ikke er tilstrekkelig, vil det være mulig å søke om ytterligere forskudd underveis i utenlandsoppholdet.  

For å få utbetalt forskuddet må du fylle ut skjemaet FOU stipend à konto (https://intern.filer.uib.no/okonomi/Skjema_og_maler/Lonn/FOU_stipend_akonto.xls). Send skjemaet sammen med budsjett over forventede utgifter for utenlandsoppholdet på e-post til fakultetets økonomiseksjon: okonomi.med@uib.no

Hvilke utgifter er stipendet ment å dekke?

Eksempler på merutgifter som kan regnes som trekkfrie:

 • Reiseutgifter tur/retur (faktiske utgifter)
 • Husleie, strøm, etc.
 • Visum
 • Vaksiner
 • Skolepenger dersom offentlig skole ikke kan benyttes
 • Barnehage (merutgifter i forhold til betaling i Norge)
 • Forsikringer dersom ekstraforsikring
 • Andre driftsutgifter som understøtter tilskuddets formål, kan vurderes trekkfritt

Vi gjør oppmerksom på at alle trekkfrie merutgifter må dokumenteres. Udokumenterte utgifter er skattepliktige.

 

Hva må du gjøre etter oppholdet? 

 • Senest én måned etter at utenlandsoppholdet er avsluttet, må du fylle ut skjemaet FOU stipend oppgjørsskjema (tilgjengelig på UiB-nett/VPN) og sende det på e-post til fakultetets økonomiseksjon: okonomi.med@uib.no.
 • Husk å legge ved dokumentasjon på både reiseutgifter og øvrige kostnader ved utenlandsoppholdet. Du skal ikke sende ordinær reiseregning i Selvbetjeningsportalen (DFØ). Merk også at utgifter til mat vanligvis ikke regnes som merkostnad ved utenlandsopphold. Du trenger derfor ikke å levere kvitteringer for matinnkjøp.  
 • Etter at oppgjørsskjemaet og kvitteringer er levert inn, vil du få utbetalt resten av stipendet. Merk at deler av stipendet kan være skattepliktig. Les mer her: https://www.uib.no/foransatte/25768/stipender#forsknings-nbsp-og-utdanningsstipend-fou- Se under "Forsknings- og utdanningsstipend (FOU)".
 • Husk å sende sluttrapport til Det medisinske fakultet på e-post post.med@uib.no senest to måneder etter at forskningsoppholdet er avsluttet: Rapportskjema - utenlandsopphold (uib.no)
   

Søk her!  Søknad om støtte til utenlandsopphold (uib.no)