Hjem

Det medisinske fakultet

Vaksine mot hepatitt B og tuberkulose

Ikkje utsett deg sjølv eller andre for smitte. Informasjon om tilrådde vaksinar til medisin-, odontologi, farmasi og tannpleiestudentar.

Sprøyte blir satt i arm

Som medisin-, odontologi-, eller tannpleiestudent kan du risikere å bli utsett for smitte i løpet av utdanninga, du kan også risikere å smitte pasientar. Vi tilrår deg difor å la deg vaksinere deg mot hepatitt B om du ikkje allereie er vaksinert. Du er sjølv ansvarleg for å få tatt dei tilrådde vaksinane.

Er du usikker på kva for nokre vaksinar du har tatt og når, kan du gå inn på Folkehelseinstituttet sine sider. Folkehelseinstituttet har registrert alle norske vaksiner som er tatt i 2011 og seinare.

Sjå også: informasjon om krav til medisinsk testing for tuberkulose og MRSA.

Når bør du vaksinere deg?

Vaksineringa bør vere fullført før du har kontakt med pasientar:

  • Tannpleie- og medisinstudentar: Før oppstart på 2. semester
  • Odontologistudentar: Før oppstart på 5. semester

Ettersom det kan ta noko tid før vaksinane er verksamme, og hepatitt B- vaksina krev tre dosar, bør du starte vaksineringa så raskt som mogleg etter at du har fått opptak til studiet.

Vaksinasjon mot hepatitt B

Hepatitt B- vaksina består av 3 dosar som blir sett med sprøyte. Det skal gå minst ein månad mellom 1. og 2. dose, og minst 5 månader mellom 2. og 3. dose. Du må òg kontrollere nivået av hepatitt B-antifstoff 1-3 månader etter 3. vaksinedose for å vere sikker på at kroppen har respondert på vaksina.

Over 96 % av alle vaksinerte oppnår livsvarig vern etter fullvaksinering med tre dosar. I nokre tilfelle blir det gitt fire dosar eller meir.

Når du bestiller time hos fastlegen din må du opplyse om at konsultasjonen gjeld hepatitt B- vaksinasjon slik at vaksina kan bestillast hos Folkehelseinstituttet god tid i forvegen. Du skal ikkje betale for sjølve vaksina når den blir bestilt frå Folkehelseinstituttet, kun konsultasjonshonoraret til fastlegen. Sjå informasjonsskriv til legen under "vedlegg" nederst på sida.

Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG-vaksine)

Tuberkulose er ein bakteriesjukdom som smittar med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikkje rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet.

Fram til 1/6- 2018 har det vært anbefalt at alt helsepersonell og alle studenter i helsefag med forventa pasientkontakt i over 3 månadar får tilbod om BCG-vaksinasjon. Etter denne datoen gis det ikke lenger en slik generell anbefaling.

Folkehelseinstituttets anbefaling om BCG-vaksine i yrkessamanheng vil vanlegvis bare omfatte helsepersonell i spesialisthelsetenesta som over tid (ca. 3 månadar) skal arbeide med:

  • vaksne pasientar med smittsam lungetuberkulose
  • dyrking av mykobakterier i mikrobiologisk laboratorium

Ved særlige forhold og etter individuell vurdering kan BCG-vaksine også være aktuelt for enkelte andre medarbeidar i helsetenesta, i fengsel eller i ankomstmottak, eller ved utanlandsreiser.

Se også kapittel om yrkesvaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (FHI)

Tuberkuloseundersøking

Dersom du i løpet av dei tre siste årene har opphaldt deg i minst tre månedar i land med høy førekomst av tuberkulose må du gå gjennom en tuberkuloseundersøking. Quantiferon-testen skal tas 8-10 uker etter heimkomst/mulig eksponeringstid. Svar på røntgen thorax skal være negativ før man kan begynne i praksis. 

Du finn meir informasjon om tuberkulosekontroll her

Her finn du meir informasjon om: 

- Oversikt over land med høy førekomst av tuberkulose

- Forskrift om tuberkulosekontroll

Kor kan du vaksinere deg?

Vaksina mot hepatitt B kan settast av fastlegen din. Sjå "Informasjon til lege vedrørende vaksinering mot hepatitt B" for viktig informasjon om bestilling av vaksine.

Har du ikkje fastlege i Bergen? Du kan sjølv skifte fastlege på Helseøkonomiforvaltninga sine nettsider: www.helfo.no.

Om du har behov for BCG-vaksine, kan du ta den hos helsesøster, 7 Fjell legesenter eller på smittevern-/reisemedisinkontoret i kommunen din før studiestart. Merk at dei fleste fastlegar ikkje har utstyr eller kompetanse til å sette BCG- vaksina.  

Refusjon av utgifter

Vaksina mot hepatitt B blir finansiert over statsbudsjettet og blir levert kostnadsfritt frå Folkehelseinstituttet. Det føreset at du ved timebestilling ber om at vaksina blir bestilt frå Folkehelseinstituttet på blå resept. Vaksinar du har betalt for sjølv vil ikkje bli refundert. Tidligere har studenter som har vært tilknyttet studentsamskipnaden i Bergen (Sammen) fått refundert utgifter, denne ordningen har nå studentsamskipnaden gått bort fra. For mer informasjon om hva Sammen dekker se: Sammen Helsefond