Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Innovasjon og nyskaping

Samarbeid med offentlige og private virksomheter er en viktig del av fakultetets virke. Samarbeidet bidrar til at vi leverer god kvalitet innen forskning, utdanning og formidling, og styrker mulighetene for at resultatene av vår forskning bidrar til innovasjon og verdiskapning i samfunnet.

Workshop in Marineholmen Makerspace

INNOVASJON: Studenter og ansatte deltar på en workshop for å teste ut ideer som kan bidra til å utnytte ressursene i havet på nye, bærekraftige måter.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Samarbeid bidrar til at vi utfordres og lærer gjennom å introduseres til ulike problemstillinger og andre samarbeidsformer. Samarbeidet gir oss også tilgang til data, infrastruktur og kompetente partnere. Ulike samarbeidsformer er en viktig måte for fakultetet å dele  kunnskap med samfunnet på.

Prosjektsamarbeid

Vår viktigste samarbeidsarena som gir det tetteste og mest forpliktende samarbeidet om felles forskningsaktiviteter. Fakultetet har i dag samarbeid med en rekke ulike aktører i prosjekter av svært ulik størrelse og omfang.

Vår rolle i disse prosjektene spenner fra prosjektledelse med ansvar for betydelige forskningsbidrag til partner med ansvar for
mindre bidrag/oppdrag. 

Vi arbeider for å styrke innovasjon hos studenter og ansatte. Vi bidrar til nye samarbeid og partnerskap regionalt, nasjonalt og globalt.

Marin klynge

På Marineholmen er det samlet et banebrytende miljø innen marin forskning, utdanning og innovasjon:

VIS og Pure Lobster

   

Klimaklynge

Vi er vertskap for Bjerknessenteret for klimaforskning. Dette er det største klimaforskningssenteret i Norden og et av de ledende i Europa. 

Energi- og teknologiklynge

Vi er partner i kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest, som er et samarbeid mellom UiB, NHH, HVL og NORCE. Universitetet i Stavanger vil gå inn som ny partner i nær framtid.

Vår handlingsplan for innovasjon og nyskaping forteller hvordan vi jobber med å integrere innovasjon i kjernevirksomheten.

UiBs kunnskapsklynger

I forrige strategiperiode fikk UiB etablert seks ulike kunnskapsklynger. Aktiviteten i klyngene finansieres i betydelig grad gjennom eksterne midler og har ulike etableringsfaser innenfor UiBs strategi 2016-2022.

Fakultetets forskere er særlig involvert i de tre klyngene: Marin, Klima og energi - og teknologi.

Bilateralt forskningssamarbeid

Fakultets forskningsaktivitet er i noen tilfeller finansiert gjennom rammeavtaler inngått med enkeltbedrifter. Avtalen mellom Equinor ASA og UiB, den såkalte «Akadamiaavtalen» er et eksempel på slikt samarbeid. Avtalen ble første gang inngått i 2014 og ble fornyet i 2018.

Formålet med gjeldende avtalen er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Equinor.

Samarbeid om karriereutvikling

Fakultetet samarbeider også med ulike bedrifter/instanser om nærings/offentlig pHD. Gjennom dette programmet kan kandidater gjennomføre et PhD-løp mens de er ansatt i en bedrift Fakultetet koordinerer og deltar også i ulike eksternfinansierte prosjekter der karrierutvikling av yngre forskere er en viktig faktor. Et eksempel er det EU-finansierte prosjektet SEAS - Shaping
European Research Leaders for Marine Sustainability

Katapulter

Norsk katapult er en ordning som bidrar til etablering og utvikling av katapult-sentre. Hensikten er å gjøre veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere for norsk industri.

Ordningen er etablert for å styrke innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter over hele landet. Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Det er så langt etablert fem katapult-sentre. UiB er med i to av disse:

  1. Ocean Innovation leverer design, prototyping, testing og verifisering til havnæringen.
  2. Sustainable Energy utvikler og tester bærekraftige systemer for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi.

Samarbeid om forskningsinfrastruktur

Våre fagmiljøer har også utstrakt samarbeid med andre sektorer om etablering og drift av større forskningsinfrastruktur. Samarbeidet begynner allerede i planleggingsfasen. Dette sikrer at fakultetet bidrar til å utvikle tjenester som er attraktive for et bredt spekter av brukere. Det gir en optimal utnyttelse av kapasiteten til forskningsinfrastrukturen og bidra til en bærekraftig drift.

Tilgang til state-of-the-art forskningsinfrastruktur sikrer god kvalitet på fakultetets forskning – og undervisningsaktiviter.

Andre typer samarbeid

Fakultetet samarbeider med regionalt næringsliv om å arrangere ulike konferanser og utvikle ulike samarbeidsarenaer. Vi har ansatt flere ressurser fra næringsliv i II-er stillinger og bruker også veiledere fra ulike samarbeidspartnere for våre studenter.

Fakultetet har eksterne representanter i våre styrer og mange av våre ansatte deltar i styrer og ressursgrupper til ulike virksomheter i
regionen, blant annet i Bergen Næringsråd.

Her får du hjelp

FORNY 2020-programmet

Forskningsrådets målrettede program for økt kommersiell anvendelse av offentlige finansierte forskningsresultater i Norge. VIS screener FORNY-kandidater. Sitter du med noen forskningsbaserte idéer og resultater som kan løse et samfunnsproblem? 

Innovasjon NorgeHar du spørsmål om ideen eller skal du søke finansiering? Sjekk om ideen kvalifiserer
Regionens Centres of Expertice
VISUtvikler og kommersialiserer forskning i Bergensregionen.
Start BergenStudentorganisasjon som fremmer innovasjon og entreprenørskap blant studentene i Bergen. Setter oppinterne og eksterne arrangementer. Som student er du velkommen - uansett studieretning.
  • Vi bidrar til at forskningen vår utnyttes best mulig og er i tråd med prinsippene for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).
  • Vi samarbeider med samfunns- og næringsliv om å løse de store samfunnsutfordringene.
  • Vi møter behovet for omstilling.

Gameflow