Hjem
Terje Einarsens bilde

Terje Einarsen

Professor
 • E-postTerje.Einarsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 12
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Professor dr juris (Universitetet i Bergen, 2013-)

Doktorgrad i folkerett (Universitetet i Bergen, 1999)

Mastergrad i internasjonale rettsstudier (LL.M, Harvard Law School, 1989)

Cand jur (Universitetet i Bergen, 1986)

Senior Research Associate (University of London, 2014-)

Advokat (H) (Humlen Advokater AS, 2014-)

Styremedlem (vara), International Commission of Jurists (ICJ Norge, 2016-)

Lagdommer (Gulating lagmannsrett, 2000-2013)

Leder og medlem av Dommerforeningens menneskerettsutvalg (2006-2013)

Fast medlem av Utlendingsnemndas stornemnd (2005-2010)

1) Om Snowden mv (utvalgte innlegg, motinnlegg og kommentarer)

2) Om internasjonale forbrytelser ('Universal Crimes')

3) Om flyktningkrisen

 4) Diverse andre rettslige og allmenne emner

 

 

 

 

 

International Criminal Law

Rettsstat og menneskerettigheter

Masteroppgaver

Veileder PhD

Utvalgte publikasjoner på norsk og engelsk (for flere publikasjoner på engelsk, velg 'English' versjon av hjemmesiden):

Monografier (utvalgte):

For reviews of the book, see: Robert J. Currie, in Journal of Internationa Criminal Justice; in Journal of International Criminal Law 12/2014Kanya Satwika, Nordic Journal of Human Rights 01/2013.

Anmeldelser av boken, se: Tidsskrift for Rettsvitenskap; Lov og Rett; Nordic Journal of Human Rights.

 

Utvalgte andre arbeider på engelsk:

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Medvirkning i internasjonal strafferett. Tidsskrift for strafferett. 339-353.
 • Vis forfatter(e) (2013). Plenumsdommene om domstolsprøving: Kan barnets beste interesser være underlagt forvaltningens frie skjønn? Jussens venner. 287-319.
 • Vis forfatter(e) (2013). New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2010). Juryordningen under press. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 18-20.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Nato bombing case (Bankovic et al. v. Belgium et al.) and the limits of western human rights protection. Boston University International Law Journal. 55-136.
 • Vis forfatter(e) (2005). Familieinnvandring, tvangsekteskap og politikk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 107-121.
 • Vis forfatter(e) (2001). Refugee Protection Beyond Kosovo: Quo Vadis? Journal of Refugee Studies. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). "Tampa" -affæren bør få et folkerettslig etterspill. Kritisk juss. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Uthulet flyktningerett. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 19-21.
 • Vis forfatter(e) (2000). Forholdet mellom folkerett, humanitær rett og flyktningrett. Jussens venner. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Flyktningers rettssikkerhet i 2001. Kritisk juss. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Internasjonal rettshåndhevelse og lovligheten av NATO intervensjon i Jugoslavia - en kommentar. Kritisk juss. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Barnekonvensjonens status og rolle i asylsaker. Mennesker og Rettigheter. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Asylrettens grunnlovsvern - etter Kjuus-saken. Kritisk juss. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Bortfall av bosettningstillatelse - gyldigheten av utlendingsforskriften § 49. Lov og Rett. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Bevisvurdering og rettssikkerhet i Gholam-saken. Kritisk juss. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Mass Flight: The Case for International Asylum. International Journal of Refugee Law. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Discrimination and Consequences for the Position of Aliens. Nordic Journal of International Law. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke rettigheter har fremmede barn? Jussens venner. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1990). The European Convention on Human Rights and the notion of an implied right to de facto asylum. International Journal of Refugee Law. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1988). Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1988). Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige diskrimineringsforbud. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 14 sider.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Behov for felles identitet -- Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Kommentar med forslag til supplering av Stortingets menneskerettighetsutvalgs foreslåtte grunnlovsendringer. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Gulatings innspill til prosessen for jubileumsrevisjon av Grunnloven. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Innvandring og dokumenter -- Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia. .
 • Vis forfatter(e) (2006). FLYKTNINGEKONVENSJONEN ARTIKKEL 1 C-F Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Evaluering av advokatordningen i asylsaker. .
 • Vis forfatter(e) (1997). Rolleforventninger til domstolene, i "Rettssikkerhet i norsk asylpraksis". .
 • Vis forfatter(e) (1997). Rettssikkerhet i norsk asylpraksis -- Sammendrag av konferanserapport. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvilke rettigheter og plikter har flyktninger fra Ukraina i Norge – på kort og lang sikt? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Vi må snakke om klimaflyktninger.
 • Vis forfatter(e) (2019). A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes - A Book Launch.
 • Vis forfatter(e) (2015). Torturforbudet, CIA og EMD.
 • Vis forfatter(e) (2015). Exclusion from Refugee Status -- The Situation in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Development of Migration Regulations in Norway and Europe.
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnloven § 97: Skal forbrytelser etter folkeretten omfattes av tilbakevirkningsforbudet?
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnloven § 97.
 • Vis forfatter(e) (2014). Er Gaza et akseptabelt område for avslag og retur under asylretten?
 • Vis forfatter(e) (2014). Den nye institusjonelle bestemmelsen i Grunnloven § 95 annet ledd om domstolenes uavhengighet.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Right to Refugee Status and the ‘Internal Protection Alternative’: What Does the Law Say?
 • Vis forfatter(e) (2013). The Criminal Refugee -- Comments to presentation by Dr. Joseph Rikhof.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hvilke internasjonale avtaler og nasjonale lover forplikter Norges valg i flyktningpolitikken?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Debatt: En rettferdig innvandringsdebatt?
 • Vis forfatter(e) (2014). Pressen og French-saken.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kongo-saken: En rettsfarse eller medieskandale?
 • Vis forfatter(e) (2014). Asylbarn og asylpolitikk - Internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
 • Vis forfatter(e) (2013). The International Court: Global Justice or unfair treatment of Africans?
 • Vis forfatter(e) (2013). Asylbarn og forvaltnming i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2013). Asylbarn og forvaltning i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Decline of International Refugee Law, Thomas Franck Lecture by Professor Terje Einarse.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Universal Asylum System: Towards Termination or Reinforcement?
 • Vis forfatter(e) (2015). Universal Crimes and the CIA Torture Program.
 • Vis forfatter(e) (2014). Understanding Universal Crimes.
 • Vis forfatter(e) (2002). Utlänningslagstifting och mänskliga rättigheter.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2023). Lov og rett i Ukraina – hvorfor et internasjonalt rettsoppgjør med aggresjonsforbrytelsen nå? Lov og Rett. 143-144.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2021). Europeisk rett og polsk urett. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tilbakekall Aung San Suu Kyis priser! Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Snowden fortjener fredsprisen. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2013). Uakseptabelt fra UiO. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norge må kreve utreise for Vanunu. Bergens Tidende. 1 sider.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Judges Against Justice: On Judges When the Rule of Law is Under Attack/Dommernes Krig: Den tyske okkupasjonen 1940-1945 og den norske rettsstaten. Nordic Journal of Human Rights. 222-225.
 • Vis forfatter(e) (2003). Anmeldelse av Kim U. Kjær: Den retslige regulering af modtagelsen af asylansøgere i en europeisk kontekst. Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (1988). Anmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl i Norge(eget forlag, Oslo 1987). Lov og Rett. 3 sider.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special Edition (Papers 16-22). The Refugee Law Initiative, School of Advanced Study, University of London.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. Refugee Law Initiative.
 • Vis forfatter(e) (1999). Midlertidigt Asyl i Norden. Nordisk ministerråd.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2018). A Theory of Punishable Participation in Universal Crimes.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Concept of Universal Crimes in International Law.
 • Vis forfatter(e) (2008). Utlendingsloven: med kommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2000). Retten til vern som flyktning.
 • Vis forfatter(e) (1997). Flyktningers rettsstilling i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • Vis forfatter(e) (2024). The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol 2e .
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2023). Utlendingsloven - kommentarutgave. Universitetsforlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1999). Individuelt asyl for bosniske flyktninger med kollektiv beskyttelse i Norge Nordiske komparative studier om mottak av flyktninger i et Nordic Comparative Studies tilbakevendingsperspektiv Initiert og finansiert av Kommunal- og arbeidsdep.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1989). On the Position of Asylum Seekers under International Law -- An Assessment of the Need for a New Foundation of Refugee Law.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Vestens ansvar for egne torturforbrytelser. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tar Vesten ansvar for egne torturforbrytelser? CMI News Letter.
 • Vis forfatter(e) (2013). En massemorders rettigheter. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Breiviks menneskerettsstatus. Klassekampen.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme? . Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme? Sagat.
 • Vis forfatter(e) (2023). Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme? Nordlys.
 • Vis forfatter(e) (2023). Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme? trønderdebatt.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vi må støtte et spesialtribunal for Ukraina nå! Khrono.
 • Vis forfatter(e) (2021). Streecks EU-konspirasjon. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rettslige og etiske spørsmål ved forskningssamarbeid med Polen. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bedre integrering. Dagsavisen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Feil avgjørelser til feil tid: Høyesteretts nylige Polen-kjennelser. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kriminaliser angrepskrig! . Klassekampen. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvilket ansvar har Norge? Klassekampen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ingen trygg havn i Kabul. Klassekampen. 38-39.
 • Vis forfatter(e) (2018). Danish-Norwegian Retrun Center for Minors in Kabul: Well-Founded Initiative? . The Globe Post.
 • Vis forfatter(e) (2016). Asylretten - vår livsforsikring. Klassekampen. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvordan løse flyktningkrisen? NRK Ytring.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rettsskandale eller medieskandale? nrk.no/ytring.
 • Vis forfatter(e) (2010). Økt rettssikkerhet ved asyldomstol Asylpolitikk. Rødt * Nytt. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tvilsom disiplinering Skal statsbyråkrater ha kontroll over premissene for offentlig meningsdannelse? Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tvilsom Disiplinering. På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Maktmisbruk i MUF-sakene. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Internasjonal domstol. Nå. Morgenbladet. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ingen rettslige hinder for internasjonal Midtøstendomstol. Morgenbladet. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). En internasjonal straffedomstol for midtøsten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Den ubehagelige rapporten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Domstolene - de nye maktsentra? Kronikken er av Rett på Sak er en redigert og forkortet versjon av Gulating lagmannsretts høringssvar til Maktutredningen. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Folkerettsbrudd eller nødverge? Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). The Internal Protection Alternative in Refugee Law. Treaty basis and scope of application under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
 • Vis forfatter(e) (1999). Retten til vern som flyktning. Med hovedvekt på FNs flyktningebegrep - de historiske traktatforutsetninger og gjeldende rett. 2 b..
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Å straffe dei mange skuldige.
 • Vis forfatter(e) (2015). Snur hver paragraf for å unngå en fri Krekar.
 • Vis forfatter(e) (2015). Seier nei til statsborgartest.
 • Vis forfatter(e) (2015). Flyktningkatastrofen: Lanserer en flyktningstat.
 • Vis forfatter(e) (2015). Anundsen lar ikke Shaimaa komme tilbake nå.
 • Vis forfatter(e) (2015). - Haster med å hente Shaimaa hjem.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vil kutte bistand til land som bryter menneskerettighetene.
 • Vis forfatter(e) (2014). - Du har lov å nekte politiet å komme inn.
 • Vis forfatter(e) (2013). 59 personer fratatt status som flyktning etter alvorlig kriminalitet.
 • Vis forfatter(e) (2013). 59 fratatt flyktningstatus etter kriminalitet i hjemlandet.
 • Vis forfatter(e) (2013). 59 flyktninger skal ha utført de grusomste foirbrytelser. Baren noen få er sendt ut. Ingen er straffet.
 • Vis forfatter(e) (2013). -- Lite sannsynlig at Snowden får asyl i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2010). UNE-medlem gikk etter kritikk for å ha ytret seg.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2015). Nomination, Edward Snowden, Nobel Peace Prize 2015.
 • Vis forfatter(e) (2014). Nomination, Edward Snowden, Nobel Peace Prize 2014.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2018). En bedre asylpolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Decline of International Refugee Law? 'Thomas Franck Lecture by Professor Terje Einarsen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Debatt om løsningsalternativer, Her og Nå, NRK P1.
 • Vis forfatter(e) (2015). Debatt om ansvaret for båtflyktningene, Dagsnytt 18, NRK.
 • Vis forfatter(e) (2015). Båtflyktninger i Middelhavet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Global developments in refugee law.
 • Vis forfatter(e) (2019). Aggresjonsforbrytelsen - en glemt forbrytelse i norsk rett? 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Prosecuting Aggression Through Other Universal Core Crimes at the International Criminal Court. 49 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The universal asylum system and the 2016 New York Declaration: towards an improved ‘global compact’ on refugees? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Right to Refugee Status and the Internal Protection Alternative: What Does the Law Say?
 • Vis forfatter(e) (2013). Asylbarndommene i Norges Høyesterett. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Drafting History of the 1951 Convention and the 1967 Protocol. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Article 45 1951 Convention. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kapittel 4 Beskyttelse. 99 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). BARNS RETTSSTILLING I UTLENDINGSRETTEN - ET DOMSTOLSPERSPEKTIV. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Study on the single asylum procedure 1. national report - Norway. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Retslige problemer i forbindelse med ophør af kollektiv beskyttelse. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kriteriene for flyktningestatus etter 1951-konvensjonen. 66 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Flyktningestatus i massefluktsituasjoner. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Asylrettens grunnlovsmessige vern. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Mass movements of refugees - in search of new international mechanisms. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Internasjonale konvensjoner forplikter - Hvilke rettigheter har barn? 22 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 24. juni 1988 nr. 64. 1782-1808. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) av 15. mai 2008 nr. 35. 4338-4347. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om endringar i utlendingsloven (beskyttelse om tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår m.v.). av 6. jan. 2006 nr. 1. 4155-4155. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentare til lov om endringar i utlendingslova (tilvisningar til det departement som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.). av 30. juni 2006 nr. 37. 4187-4187. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). NAV-skandalen: Et utslag også av uvilje og tynn domstolsprøving? Rett24.no. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). - Noen var for varsomme. Journalisten.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2017). The universal asylum system and the 2016 New York Declaration: towards an improved ‘global compact’ on refugees? 10-24. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). The Future of Refugee Law: RLI Working Paper Series Special edition. Refugee Law Initiative.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2020). Dommen er et vesentlig bidrag til større rettssikkerhet . Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Roper varsko mot kriselov. Klassekampen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Rania (37) uskyldig dømt og fengslet fordi norske myndigheter gjorde feil. TV2.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Moot-Court hos selveste ICC. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Juridisk galt og uetisk å skille IS-mødre fra barna. NRK.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forslag til kriselov får hard medfart av jurister. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2019). Books: Question and Answer Session with Terje Einarsen and Joseph Rikhof About Their New Book Entitled "A Theory pf Punishable Participation in Universal Crimes". Philippe Kirsch Institute Global Justice Journal. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vil opprette et Midtøsten-tribunal. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 36-38.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Einarsen driver blant annet et langsiktig forskningsarbeid innen internasjonal (folkerettslig) strafferett:

THE UNIVERSAL CRIMES PROJECT

The 'Universal Crimes Project' is an independent research program founded by Professor Terje Einarsen.

Its purpose is to contribute to the development of laws and mechanisms relevant to combating grave crimes, in compliance with human rights norms and the underlying public interests of international criminal law and criminal justice.

The first output of the Universal Crimes Project is the book:

The Concept of Universal Crimes in International Law, Torkel Opsahl Academic EPublisher (TOAEP), Oslo, 2012. FICHL Publication Series No. 14 (2012).

This book is the first in a four-part series entitled 'Rethinking the Essentials of International Criminal Law and Transitional Justice'. It concentrates on the twin-concepts of 'international crimes' and 'universal crimes', and the general issues involved in classifying certain offences.

For reviews of the book, see:

Robert J. Currie, in Journal of International Criminal Justice; in Journal of International Criminal Law 12/2014.

Kanya Satwika, in Nordic Journal of Human Rights 01/2013.

A second output is an article drawing on the book:

New Frontiers of International Criminal Law: Towards a Concept of Universal Crimes, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 1, Issue 1, Issue 1, 2013, pp. 1-21.

A third output is a commissioned article entitled Universal Crimes and the CIA Torture Program, published 15 January 2015 at the Expert Desk of the A38 Blog.  

Another output was an international expert conference held in Bergen in April 2014 on universal crimes and leaderships, arranged by Terje Einarsen (Law Faculty, UiB) and Elin Skaar (CMI), see: 

A more recent output is a contribution and forthcoming publication on the crime of aggression, see: 

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

The forthcoming (2016/2017) second volume of the book-series focuses on punishable participation in universal crimes. This book will be co-authored with Dr. Joseph Rikhof, Senior Councel, Manager of the Law, Crimes against Humanity and War Crimes Section of the Department of Justice, Canada.

The third and fourth volumes shift attention to the legal consequences of universal crimes: book three focuses on accountability and jurisdiction as important aspects of universal crimes, while the fourth and final book in the series is about fair trial in universal crime cases. The basic research ideas underlying this comprehensive universal crimes project have been developed by the author of this book. The other books are also to be published in cooperation with other analysts.

 

 

International Experts' Meeting: The Illegal Use of Force: Reconceptualizing the Laws of War, Washington University Law, Whitney R. Harris World Law Institute, St. Louis, USA, September 11.12, 2015

A Nordic Approach to International Law? Oslo, 27-29.08.2015

Accountability for leadership participation in universal crimes and the role of judges, Conference CMI/UiB Bergen 23-24 April 2014

Exclusion from Refugee Status, Workshop/Conference, Amsterdam, 27.03.2015

Grunnlovsreforma i 2014 - Endringar og konsekvensar, Bergen, 02.12.2014

Stortinget, Seminar om forslag til grunnlovsendringer, Oslo 03.11.2014

VAM - konferanse: Migration to Norway -- Flows and regulations, The development of migration regulations in Norway and Europe, Oslo, 23.10.2014.

Palestinere på flukt: Skal Norge være en trygg havn? Oslo 07.10.2014

Menneskerettighetsuken i Bergen: Asylbarn og asylpolitikk - Internasjonalt, nasjonalt og lokalt, Bergen, 24.09.2014  

SKUP-konferansen Tønsberg 2014, foreleser

Bergen - Norsk journalistlag, 28.02.2014

On the Border of Refugee Protection, Refugee Law Initiative, London, 13-14.11.2013

Nordic Asylum Law Seminar 2013, Bergen, 6-7.06.2013

Asylbarn i Norge, Rettigheter - Muligheter - Begrensninger, "Asylbarn og forvaltning i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv", MIKS, Oslo, 21.10.2013.