Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Emner

Et emne i vinden

Gjennom SAMPOL216: Labour Market Policies in Comparative Perspective, ønsker emneansvarlig Georg Picot å gi studentene en bred forståelse av moderne arbeidsmarkeder på tvers av de utviklede kapitalistiske landene.

Georg Picot
SAMPOL216 ligger nært emneansvarlig Georg Picots egen forskning, og har dette semesteret dratt nytte av hvor relevant pensumet er for viktige aktuelle samfunnsutfordringer.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Teori og praksis

Jobbene mennesker har er helt avgjørende for deres inntekt, sosiale status og velvære. Dette gjør politikk knyttet til arbeidsmarkedet til et spesielt viktig felt for styresmaktene å gripe inn i.

Emnet er strukturert inn i to deler, hvor en først fokuserer på grunnleggende teori, for så å se på mer konkrete caser. Knyttet til dette, er det viktigste læringsutbyttet studentene tar med seg en grundig forståelse for dette politikkfeltet, som hvilke instrumenter politikere kan benytte seg av, og hvem som er de relevante aktørene. 

- Dette er kunnskap studentene kan få bruk for i mange forskjellige jobber de eventuelt tar etter endt utdannelse. Selv om de ikke jobber direkte med arbeidslivspolitikk, er det nyttig å ha god forståelse for disse policyene. Studentene bør også bli i stand til å forstå og kritisk diskutere aktuelle endringer i regelverket og nye utviklinger - som hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet og integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet.

Aktuell relevans

Emnets relevans har fått god drahjelp av flere aktuelle samfunnsutfordringer. Flere saker som jevnlig er i media, som digitalisering og innvandring, har vært grundig dekket i forelesningene. Picot merket også at det var disse to temaene som særlig fanget studentenes interesse. 

- Vi har hatt flere gode diskusjoner om hvilke utfordringer digitalisering medfører for arbeidsmarkedspolicyer. Vi har også undersøkt mulighetene og utfordringer knyttet til innvandring. Vi har fokusert særlig på integrering av flyktninger i arbeidslivet. Dette var særlig relevant dette semesteret, for mange av flyktningene som kom til Norge i 2015 har nå fullført introduksjonsprogrammet i sommer og var på vei inn i arbeidslivet akkurat mens vi gjennomførte dette emnet i høst. Vi har også dekket arbeid som krevet lite kvalifikasjoner og lavtlønnsarbeid, og studert noen nylige arbeidsmarkedsreformer i Norge, Tyskland, Storbritannia og Italia. 

Picot trekker også frem besøket hos NAV som et av høstens absolutte høydepunkter. 

- Det er tredje gangen emnet har dratt nytte av en gjestepresentasjon gitt av Tommy Johansen som er fungerende fylkesdirektør hos NAV Hordaland. Dette er en fin mulighet til å koble vårt generelle, komparative perspektiv opp mot den faktiske situasjonen i Norge og da særlig i Hordaland. 

Også årets Rokkanforelesning fungerte som et fint supplement til Picots emne, hvor Kathleen Thelen presenterte det amerikanske prekariatet og utfordringene knyttet til nye økonomiske modeller. 

Styrket av mangfoldig studentmasse

SAMPOL216 tiltrekker seg studenter fra forskjellige emner og bakgrunner, noe Picot prøver å bruke til emnets fordel;

- Mange utvekslingsstudenter tar emnet, samt studenter fra forskjellige fagfelt. De er dermed vant til svært forskjellige læringsmetoder. Samtidig er dette passende for emnet, siden vi har dette gjennomgående komparative aspektet, og studiet av arbeidsmarkedet bygger på forskjellige disipliner, som økonomi, sosiologi og juss i tillegg til statsvitenskap. Dermed blir studentenes mangfoldige bakgrunner en styrke for diskusjonene. Selv om undervisningsformatet er basert på forelesninger, foregår øktene delvis som seminarer hvor studentene diskuterer i mindre grupper. 

Emnet ligger svært nær Picots egen forskning, og han brenner derfor litt ekstra for undervisningen. 

- Det er selvsagt utfordrende at pensumet i begynnelsen kan oppfattes som noe teknisk og tørt. Men så ser jeg hvordan de bruker disse verktøyene til å analysere aktuelle temaer senere, og å se denne koblingen er et høydepunkt som emneansvarlig.