Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY ANSATT

Hvorfor dommere dissenterer i Høyesterett og betydningen slike dissenser kan ha for utviklingen av retten i Norge

Dette er er temaet for doktogradsprosjektet til vår nye stipendiat Henrik Litleré Bentsen.

PhD kandidat Henrik Litleré Bentsen

Hovedinnhold

Skjæringspunktet mellom juss og politikk

Henrik Litleré Bentsen (25) kommer fra Søgne kommune i Vest-Agder, og tiltrådte som stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk 15. mai i år. Bentsen er generelt interessert i Høyesterett og skjæringspunktet mellom juss og politikk, blant annet gjennom analyser av ideologi og andre demografiske egenskaper hos dommerne i Høyesterett, men også innen en bredere samfunnskontekst, for eksempel debatten om hvor mye makt domstolene bør ha kontra Stortinget/folket i Norge. Sistnevnte skrev han nylig om i en kronikk i Bergens Tidende.

Bygger videre på masteroppgaven

Phd-prosjektet «Dissens og rettsutvikling i Norges Høyesterett», finansiert av Demokrati og rettsstat ved UiB, omhandler samme tematikk som Bentsens masteroppgave «"Vår evne til å kompromisse" - Flernivåanalyse av årsakene til dissens i straffesaker i Norges Høyesterett fra 1996 til 2011» (2012).

Dissens vil si at en eller flere dommere sier seg uenige med flertallet av dommerne i avgjørelsen av en gitt sak. Masteroppgaven tar for seg årsakene til dissenser/uenighet i straffesaker i Høyesterett og fant at ideologisk polarisering blant dommerne gir høyere sannsynlighet for dissens, at jussprofessorer dissenterer mer enn andre dommere i Høyesterett, og at midlertidig ansatte dommere dissenterer mindre. Funnene er også presentert og diskutert i artikkelen «Dissenser i Norges Høyesterett», publisert i Tidsskrift for Samfunnsforskning i januar i år. 

Bredt metodologisk perspektiv

Bentsen er også faglig interessert i statistikk og metode, og i både masteroppgaven og den publiserte artikkelen brukte han flernivåanalyse for å analysere dommernes stemmegivning i Høyesterett. I doktorgradsprosjektet skal han først utvide flernivåanalysen til å gjelde flere saksområder, flere former for dissens og flere nye forklaringsvariabler. Deretter er planen å ta i bruk nettverksanalyse av saker i Høyesterett for å analysere hvordan dommere anvender resultatene fra tidligere avgjorte saker til å løse liknende saker i ettertid. Bentsen ønsker også å intervjue både dommere og andre eksperter. Målet med prosjektet er å forstå hva som er årsakene til at dommere dissenterer, men også hvilken konsekvens dissenser kan ha for løsningen av liknende etterkommende saker. 

Variert arbeidsdag

Bentsen deltar også på et prosjekt om dommeradferd ledet av professor Gunnar Grendstad. Han er for tiden også redaksjonssekretær i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, en stilling han skal ha frem til februar neste år, og som utgjør en del av pliktarbeidet som inngår i stipendiatstillingen. Han har tidligere også vært engasjert som metodekoordinator med ansvar for bachelornivå-kursene MET102 og SV100, og har bred undervisningserfaring innen samfunnsvitenskapelig metode. I stipendiatperioden skal han forelese videre i statistikk.