Hjem

Fransk, årsstudium

Kunnskap om andre språk og kulturar styrker tverrkulturell forståing og internasjonalt samarbeid, ved å opne for handel, diplomati og turisme. Mengda fransktalande menneske er forventa å mangedoblast i løpet av dette hundreåret. Denne veksten er spesielt sterk i Afrika, kor det også er venta ein sterk økonomisk vekst, noko som òg byr på moglegheiter for norsk næringsliv.
 • Lengde1 år
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng60
 • StartVår

Hovedinnhold

På årsstudiet i fransk får du innsikt i fransk grammatikk, og franskspråkleg litteratur og kultur. I tillegg vert det organisert ein studietur til Frankrike i fire veker det første semesteret.  

Døme på spørsmål vi drøftar på studiet:  

 • Korleis blir språk brukt til å skildre klimaendringar, og kva rolle spelar språket i klimadebatten? 
 • Kva er dei beste metodane for å lære fransk? 
 • Korleis reflekterer franskspråkleg litteratur vidare tendensar og brot i europeisk kultur? 

Studiet er svært allsidig, og du får eit godt innblikk i både fransk språk og i dei kulturane språket blir nytta.  

Studiet tar utgangspunkt i at du har forkunnskapar, til dømes frå franskundervisning på vidaregåande skole. 

Kvifor velje årsstudium  

Framandspråk er ei ettertrakta kompetanse. Skal du jobbe internasjonalt, er det ein fordel å kjenne til dei kulturelle kodane og den historiske, politiske og sosiale konteksten. Denne kompetansen fremmar innovasjon og forhindrar kulturelle og religiøse misforståingar og fordommar.  

Årsstudiet lar deg studere eit fagfelt i eitt år, for eksempel for å komplettere tidlegare utdanning. 

Kjem du rett frå VGS kan du søke opptak på årsstudiet, men du vil nok få ei betre studentoppleving på bachelorprogrammet i fransk, som er betre tilrettelagd for deg som er ny i høgare utdanning, med ex.phil., innføringsemne/ex.fac., faddergrupper og sosialt studentliv. 

Årsstudiet er ikkje eit grads- eller vitnemålsgivande studium, men du får 60 studiepoeng og kan søke om overgang til bachelorprogram i fransk (internt) etterpå dersom du vil studere meir.   

Deretter kan du ta ein toårig mastergrad i fransk. I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning gir denne graden moglegheit til å få ei lektorstilling i skulen. Ein slik grad styrker også moglegheita til å få jobb innanfor internasjonale organisasjonar, media, handel og turisme, kulturliv og utdanning.  

Oppbygging 

Programmet omfattar eit akademisk år (to semester) og startar i januar. Studiet inneheld seks emne og du tar 30 studiepoeng begge semestera.  

1. semester (vår) 

 • FRAN120: Fransk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 
 • FRAN121: Fransk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 
 • FRAN122: Innføring i fransk litteratur (10 studiepoeng)  

2. semester (haust) 

 • FRAN123: Fransk litterær analyse (10 studiepoeng) 
 • FRAN124: Fransk kulturkunnskap og frankofoni (10 studiepoeng)  
 • SEK100: Samanliknande europeiske kulturstudium (10 studiepoeng)  

Fullstendig liste over emne i dette studieprogrammet

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag  

Det er både fagleg og sosialt rikande å studere fransk ved UiB. Det er eit sterkt samhald blant studentane i franskfaget og du kan bli med på ei rekke sosiale arrangement.  

Som student i årsstudiet i fransk høyrer du til ved Det humanistiske fakultet (HF). Fakultetet har eit eige bibliotek som ligg like ved instituttet i HF-bygget. Her er det godt med lesesalplassar og mykje av litteraturen er tilgjengeleg i opne hyller. Det fins òg lesesalar på Sydneshaugen skole og du er fri til å nytte desse. Det er også mogleg å booke eigne rom om de ønskjer å jobbe i grupper.  

Årsstudiet i fransk er eit fulltidsstudium, det vil seie at du bruker om lag like mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. Det varierer kor mange timar undervisningsaktivitetar du har frå semester til semester, men vanlegvis ligg det på mellom 16-18 timar undervisning i veka.  

Det er sjølvstudium som gjeld når det ikkje er førelesing eller seminar. Mange vel også ofte å danne kollokviegrupper for å arbeide og løyse oppgåver saman.  

Pensum og undervisning vil være på fransk, norsk eller engelsk.  

Meir om studiekvardagen ved HF-fakultetet.  

Kva lærer eg?  

På studiet ser vi på sentrale forfattarskap i fransk litteraturhistorie. Vi har også et sterkt fokus på fransk samtidslitteratur, afrikansk samtidslitteratur, feminisme og postkoloniale studiar.  

Du vil få kunnskapar om det franske språket og den franskspråklege kultursfæren gjennom ei brei innføring i grammatikk, litteratur og kultur. Du lærer deg å bruke språket til kritisk refleksjon, ut over det reint kommunikative.    

Du får: 

 • kjennskap til sentrale verk i franskspråkleg litteratur 
 • kunnskap om syntaktiske grunnomgrep og den franske språkstrukturen 
 • kunnskap om fransk samfunn og den franskspråklege verda utanfor Frankrike.   

Full liste med læringsutbyte

Utveksling  

Instituttet organiserer normalt eit opphald for studentane i FRAN122 – Innføring i fransk litteratur ved Det norske studiesenteret ved Universitetet i Caen (OFNEC), med fokus på munnleg og skriftleg fransk. Kurset ved OFNEC er gratis, men studentane må sjølve betale for reise og opphald. Du kan søke Lånekassen om reisestipend. 

Kontakt studierettleiar om du treng meir informasjon om utveksling.

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her