Hjem

Arkeologi, bachelor, 3 år

Arkeologi er vitskapen om menneske og samfunn frå den eldste forhistoria fram til nyare tid, basert på studiar av den materielle kulturen (dei materielle spora) av menneska si aktivitet. Arkeologi er viktig for å gi meining til historiske stader og gjenstandar som kan seie oss noko om kvar og korleis menneske har levd og framleis lever.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

Som bachelorstudent lærer du korleis arkeologar arbeider. Du får kunnskap om ulike periodar, teoriar og metodar, slik at du kan tolke, kartlegge, sortere, stad- og tidfeste gjenstandar og anna materiale, og bidra til aktuell samfunnsdebatt. Du skriv òg ei bacheloroppgåve der du fordjupar deg i eitt tema. 

Arkeologistudiet i Bergen har eit unikt opplegg der ein ser på mange ulike geografiske område i lys av kvarandre. Det er både teoribasert og praksisorientert, med innslag av materialkurs. Studiet passar for deg som liker å fordjupe deg i litteratur, samarbeide om gruppearbeid og jobbe med sjølvstendig arbeid. 

Med ein bachelorgrad i arkeologi: 

 • har du god oversikt over sentrale tema og teoriar innanfor arkeologi 
 • har du kunnskap om verktøy og metodar innanfor arkeologifaget 
 • kan du bruke fagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar, og gjere greie for val knytt til arkeologisk materiale  
 • kan du presentere aktuelt fagstoff både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer 

Studiekvardag 

Bachelorstudiet i arkeologi er eit studium på fulltid. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. Du får ei blanding av obligatoriske og valfrie emne. I tillegg til å bruke tid på lesesalen med sjølvstudium har ei typisk veke på dette studiet 8–10 timar med forelesingar, seminargrupper og materialkurs. 

Å studere arkeologi ved UiB gir deg nærleik til spennande arkeologiske lokasjonar på Vestlandet. Bergen er ein by med ei lang og interessant historie, pågåande arkeologiske utgravingar og relevante område og studieobjekt. 

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisninga på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesalar, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafear og studentbar på campus. På UiB finn du òg mange ulike studentorganisasjonar. Å vere med i ein studentorganisasjon er ei verdifull investering i studietida di. 

Kva kan du jobbe som? 

Samfunnet treng arkeologar for å kunne seie noko om menneskets historie og utvikling. Dei som har tatt bachelorgrad i arkeologi har gode, solide allmennkunnskapar som kan brukast i ei rekke yrkessamanhengar. Arkeologi opnar for arbeid mellom anna i offentleg forvaltning, i museumssektoren, i administrative stillingar eller i organisasjonar. 

Med bachelorgrad i arkeologi kan følgjande arbeidsplassar og stillingar verte relevante:  

 • konsulent i fylkes- og kommunesektoren  
 • museumsvert 
 • formidlar av lokal historie og i turistnæringa 
 • fagansvarleg i norske og internasjonale organisasjonar 

Opptakskrav og søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. april.

Studiets oppbygging 

Slik er studiet lagt opp:   

1. semester

2. semester   

3. semester   

4. semester

 • Frie emne – vel blant alle opne emne ved UiB eller utveksling (30 studiepoeng) 

5. semester

 • Frie emne – vel blant alle opne emne ved UiB eller utveksling (30 studiepoeng)

6. semester

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling

Eit utvekslingsopphald gir deg verdifull kulturell erfaring, språkleg trening, ny fagleg innsikt og opplevingar for livet. Du kan dra på utveksling i nesten heile verda på UiB sine avtaler. Du kan òg velje å reise til eit av våre arkeologiske samarbeidsuniversitet i Danmark, Storbritannia, Sverige eller Tyskland.  

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Ein bachelorgrad i arkeologi kan gi grunnlag for vidare studium på masterprogram i arkeologi, som kvalifiserer deg til fleire yrker innanfor faget, blant anna som feltarkeolog. 

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 93 70 

E-post: studierettleiar@ahkr.uib.no 

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.  

Les heile studieplanen 

Søk her