Hjem

Utdanning

Bachelor

Arkeologi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense35,5 / 24,6
 • Studieplassar40
 • Studiepoeng180

Ny student

Ny student

Velkommen til studiestart på Bachelorprogram i arkeologi, eit studium ved Det humanistiske fakultet. Her finn du den viktigaste informasjonen om studiestarten din.

Oppmøte
Første oppmøte er måndag 13. august kl. 09.00 på Sjøfartsmuseet.Den første veka får du informasjon om studiestarten, og du kan delta i studiestartgrupper.Du får også møte faddergruppa di.

- Program for studiestarten (inkludert fadderprogram)

- Sjekkliste for studiestarten

Ønsker du å snakke med oss?

Ta kontakt med Infosenteret ved HF.

Vil du studere arkeologi i Bergen?

Introduksjon

Introduksjon

Arkeologi er vitskapen om menneske og samfunn frå den eldste forhistoria fram til nyare tid, og er basert på studiar av for eksempel reiskapar og andre gjenstandar, av graver eller spor etter bustad eller religiøse anlegg som menneske har late etter seg. Arkeologane sitt viktigaste arbeid er å skape meining i det arkeologiske materialet og finne ut korleis folk har tenkt, levd og organisert seg til ulike tider og på forskjellige stader. Mennesket sine naturlege omgivnader er nært knytte til livsførsel, kommunikasjon og økonomi, og arkeologane samarbeider derfor tett med andre fag som studerer slike forhold.

Arkeologistudiet i Bergen er internasjonalt anerkjent for å vere eit av dei beste i verda. Det er også nyleg opna eit Senter for framståande forsking (SFF) på arkeologi: Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) som skal drive verdsleiande forsking på det tidlege mennesket sitt opphav.

Studiet femner vidt geografisk: Det dekker Skandinavia, Europa, middelhavsområdet og det sørlege Afrika. Studiet tar for seg det lange tidsperspektivet frå dei første menneska til og med historisk tid. Eit av hovudmåla til arkeologien er å studere sosiale, religiøse og kulturelle forhold, og endring over tid. Gjennom studiet blir du kjend med teoriar om sosial endring, etniske relasjonar og symbolbruk.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med utdanning innanfor arkeologi kan du arbeide med utgravingar og anna feltarbeid, innanfor undervisning, offentleg forvaltning, på museum eller innan reiselivsnæringa. Du kan kalle deg arkeolog dersom du tar ein mastergrad, og då opnar det seg òg ein internasjonal arbeidsmarknad.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i arkeologi der du kan spesialisere deg vidare.

Forsking
Fagmiljøet ved arkeologi ved UiB har spisskompetanse på ei rekke område innanfor nord-europeisk arkeologi, klassisk arkeologi, Midtaustens arkeologi og afrikansk arkeologi.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:


Kunnskapar:
Kandidaten:

 • har kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innanfor arkeologi
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innanfor arkeologi
 • kan oppdatere sin kunnskap innanfor arkeologi
 • kjenner til arkeologifaget si historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet

 

Kandidaten har godt oversyn over nordisk, europeisk og global arkeologi frå menneska si tidlege utvikling og fram til og med mellomalder. Gjennom fordjupingar vil studenten ha særskild god innsikt i nokre sentrale arkeologiske tema, teoriar og forskingstradisjonar innanfor steinalder, bronsealder, jernalder, mellomalder, Midtausten si arkeologi, Afrika si arkeologi eller klassisk arkeologi. Vidare vil kandidaten ha god innsikt i arkeologisk teori og sentrale kjelde- og metodespørsmål.

  

Ferdigheiter:

Kandidaten:

 • kan nytte fagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar, og gjere greie for val knytt til arkeologisk materiale og problemstillingar
 • kan reflektere over eiga fagleg utøving og justere denne under rettleiing
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og knytte dette til ei problemstilling
 • kan anvende relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 

Studenten kan drøfte arkeologiske problemstillingar og kritisk vurdere arkeologiske framstillingar. Studenten kan analysere arkeologiske data, kjelder og litteratur, samt dra konklusjonar basert på dette materialet.

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar i arkeologi
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver og prosjekt aleine og som deltakar i gruppe i tråd med etiske krav og retningsliner, og kan presentere sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkt med andre med bakgrunn innanfor fagområdet og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar i arkeologifaget

 

Kandidaten har røynsle med å handsame store informasjonsmengder, og i å formidle arkeologisk kunnskap både munnleg og skriftleg. Kandidaten har kompetanse til å setje seg inn i nye problemfelt, og analysere og diskutere tema og problemfelt. Kandidaten har kompetanse i akademisk drøfting og til å relatere seg til akademisk litteratur på ein vitskapleg måte.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde 10 studiepoeng ex.phil., 20 studiepoeng ex.fac. og ei spesialisering i arkeologi på 90 studiepoeng. Det er anbefalt å ta emnet ARK100 - Innføring i ­arkeologi parallelt med ex.phil. og ex.fac. før ein tar til på spesialiseringa. Du kan velje alle eller delar av dei siste studiepoenga i graden frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i arkeologi (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK100Innføring i arkeologi101–61
Spesialisering i arkeologi (krav 90 SP)
Krav til program og spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK110Menneske, utvikling og samfunn: frå dei første menneska til slutten av bronsealderen ca. 500 f.Kr.201–62
ARK120Middelhavet, Nord-Europa og Norden frå ca. 500 f.Kr. til 1500 e.Kr.201–63
ARK210Teori og metode i arkeologi101–64
ARK250Bacheloroppgåve i arkeologi151–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK111Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (1)101–62
ARK112Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr.101–62
ARK113Fordjuping i arkeologi i perioden fram til 500 f. Kr. (3)101–62
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK121Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (1)101–63
ARK122Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (2)101–63
ARK123Fordjuping i arkeologi i perioden 500 f.Kr. - 1500 e.Kr. (3)101–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ARK212Fordjuping i arkeologisk teori og metode (1)51–64
ARK213Fordjuping i arkeologisk teori og metode (2)51–64
ARK214Fordjuping i arkeologisk teori og metode (3)51–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR201Praksis i arbeidslivet151–6
MID102Urbane topografiar og nettverk 700-1600 - arkeologiske og historiske perspektiver 151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi anbefaler studentar å dra på utveksling i løpet av bachelor­ studiet. Arkeologi har utvekslingsavtalar med University of Durham, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Universitetet i Lund, og fleire andre universitet i Europa.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i arkeologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

imagetopic_DSCN0986.JPG

Bilde av arkeologiske redskaper fra utgravninger

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184478

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10- 14)