Hjem

Fransk, bachelor, 3 år

Fransk er eit av dei viktigaste språka i verda, og mengda fransktalande menneske er forventa å auke. Dagens fleirkulturelle og internasjonale samfunn treng fleire franskkunnige. Kunnskap om andre språk og kulturar styrker tverrkulturell forståing og internasjonalt samarbeid, ved å opne for kulturutveksling, handel, diplomati og turisme på tvers av kontinenta.
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

På bachelorprogrammet i fransk får du innsikt i fransk språkvitskap, franskspråkleg litteratur og kultur og samfunn. Du øver deg i å analysere språklege, litterære og kulturelle fenomen på fransk, og i å forstå andre kulturar frå deira synsvinkel. 

I tillegg til ulike lingvistiske emne studerer vi både klassikarar og samtidslitteratur. Vi har prosjekt innanfor narrativitet og økokritikk, fiksjons- og verkelegheitslitteratur, digitale medium, film- og teikneserieadaptasjonar, aldersstudium. 

Med ein bachelorgrad i fransk har du allsidig kunnskap og ferdigheiter. Du får ei brei innføring i det franske språket og den franskspråklege kultursfæren og lærer å uttrykke deg og formidle kunnskap på munnleg og skriftleg fransk.  

Du får overførbar kompetanse i språk, kultur og tekstfortolking som kan nyttast i vidare studium og arbeidsliv. Du lærer deg å bruke språket til kritisk refleksjon, ut over det reint kommunikative. 

Studiet tar utgangspunkt i at du har forkunnskapar, som til dømes franskundervisning på vidaregåande skole. 

Studiekvardag 

Du studerer på fulltid. Ei typisk veke inneheld forelesingar, seminargrupper og praktiske øvingar i tillegg til sjølvstudium. Du og dine medstudentar blir oppfordra til  å arbeide saman i kollokviegrupper utanom undervisninga. Omfanget av undervisningstimar vil variere frå semester til semester.  

Tidlegare studentar nemner den faglege allsidigheita, med litterær, kulturell og lingvistisk kompetanse, som eit viktig læringsutbytte av studia. Faglege og sosiale arrangement er med på å styrke samhaldet blant studentane. Som student finst det fleire moglegheiter å engasjere seg. 

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisninga på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesalar, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafear og studentbar på campus. På UiB finn du òg mange ulike studentorganisasjonar. Å vere med i ein studentorganisasjon er ei verdifull investering i studietida di - det gir deg mange erfaringar og venner for livet.

Meir om studiekvardagen ved HF

Kva kan du jobbe som? 

Både private og offentlege arbeidsgjevarar som opererer internasjonalt treng menneske som beherskar språka og kulturen der dei arbeider. Samfunnet har generelt stor nytte av slik kompetanse, både som kjelde til innovasjon og som motvekt til kulturelle og religiøse misforståingar og fordommar. 

Tidlegare franskstudentar har fått jobb i mange ulike bransjar, som for eksempel i: 

 • internasjonale organisasjonar 
 • media 
 • handel 
 • turisme 
 • kulturliv 
 • utdanning 

Arbeidsgjevarar framhevar ofte framandspråk som ein ettertrakta kompetanse, fordi det gir  ein heilt annan tilgang til internasjonale marknader. 

Opptakskrav og søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. april.

Studiets oppbygging 

1. semester   

2. semester 

3. semester 

4. semester 

5. semester 

 • Frie emne – vel blant alle opne emne ved UiB eller utveksling(30 studiepoeng)   

6. semester 

 • Frie emne – vel blant alle opne emne ved UiB eller utveksling (30 studiepoeng)   

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Du kan dra på utveksling i eitt eller to semester. Du vel blant UiB sine avtalar(link) i heile verda. UiB har utvekslingsavtalar med fleire franskspråklege universitet(link), blant anna i Paris, Nice og Montréal. Instituttet har òg ein avtale om studieopphald ved Det norske studiesenteret i Caen(link). 

Vi organiserer normalt eit opphald for studentane i Det norske studiesenteret ved Universitetet i Caen (OFNEC), med fokus på munnleg og skriftleg fransk. Kurset ved OFNEC er gratis, men studentane må sjølv betale for reise og opphald. Du kan søke Lånekassen om reisestipend.  

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Etter avslutta bachelorgrad kan du ta ein mastergrad i fransk lingvistikk og litteratur. I kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning er du kvalifisert for ei lektorstilling i skolen. Ein mastergrad styrker også moglegheitene til å få jobb.  

Etter avslutta mastergrad kan du søke om doktorgradsstipend, og forske på fransk lingvistikk eller litteratur.

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 93 70 

E-post:  studierettleiar@if.uib.no 

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen 

Søk her