Hjem
Bachelor

Fransk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar17
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Å studere fransk gir meir enn berre språket; det er ein inngang til ein kultur og ei historie som har påverka styresett og tankegods i heile verda. Fransk er eit verdsspråk som blir brukt av grovt rekna 160 millionar menneske.

Studiet av fransk språk, kultur og litteratur høyrer nøye saman. Gode språkkunnskapar trengst for å skjøne dei litterære tekstane som har ein sentral plass i studiet. Du studerer grammatikk, praktisk språkbruk og omsetting, og arbeider med ulike teksttypar som seier noko særleg om franskspråkleg kultur og historie. Gjennom å lære deg å analysere og tolke skjønnlitteratur vil du få ei større forståing av utviklinga av det franske språket og måten det blir brukt på. Litteraturen gir òg eit godt bilde av tida og samfunnet han blei til i.

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Gode kunnskapar i fransk språk, litteratur og kultur er etterspurde i mange yrkessamanhengar internasjonalt så vel som nasjonalt, innanfor skole og utdanning, næringsliv, kommunikasjonsarbeid, media, omsetting og kulturliv. Med denne utdanninga kan du for eksempel jobbe som lærar, journalist, i forlag, som tolk, på ambassadar, i ulike stillingar for organisasjonar i næringslivet eller som tilsett i turist- og reiselivsbransjen.

Ved påbygging til mastergrad får du kvalifikasjonar for vidare studium og for forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i fransk. Masterprogrammet gir mogelegheiter til spesialisering i språkleg eller litterær retning.

Praktisk-pedagogisk utdanning

Dersom du fullfører masterprogrammet, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
I franskmiljøet ved UiB analyserer lingvistane blant anna språket si rolle i samfunnsdebatten, til dømes i klimadiskusjonen. Litteratane i fagmiljøet forskar på forholdet mellom litteratur og vitskap i eit historisk perspektiv og på sentrale forfattarskap som Baudelaire, Flaubert og Sartre. Innanfor fagdidaktikken forskar ein på språklæring, med særleg vekt på bruk av nye virtuelle medium.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskapar i fransk grammatikk og lydlære, derunder kjennskap til viktige kontrastive aspekt fransk-norsk
 • har god innsikt i det franske språksystemet og ei god forståing og meistring av eit språkvitskapleg omgrepsapparat
 • har basiskunnskap om fransk historie og frankofoni
 • har god kjennskap til det franske samfunnet i dag
 • kan sjå aspekt ved franske samfunnstilhøve og historie i samanheng med europeisk kultur
 • har god innsikt i dei litterære pensumtekstane og den kulturelle konteksten deira
 • har grunnleggjande kunnskap om nokre sentrale litterære teknikkar og deira bruk i ulike sjangrar
 • har basiskunnskapar i litterær teori

Ferdigheiter

Studenten

 • kan uttrykkja seg og formidla kunnskapar innanfor eige fagområde på munnleg og skriftleg fransk
 • er i stand til å nytta språklege omgrep til å analysera fransk språkbruk i ulike sjangrar
 • kan presentera sjølvstendige analysar og drøftingar av pensumtekstane
 • kan omsetja middels vanskelege tekstar innan ulike sjangrar

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling og leite fram relevant bakgrunnsmateriale
 • kan gjennomføra under rettleiing eit analytisk og kritisk arbeid tilsvarande BA-oppgåva
 • kjenner normene for akademisk språkbruk
 • har ein overførbar kompetanse i språk, kultur og tekstfortolking som kan nyttast i vidare studier og yrkesliv .

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld inntil 20 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.)og FRAN100 - Introduksjon til franskstudiet. FRAN100 gir grunnlaget for et akademisk studium av fransk språk og kultur. Vidare inneheld studiet 90 studiepoeng med spesialisering i fransk. Du kan velje alle, eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i fransk (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN100Introduksjon til franskstudium101–61
Spesialisering i fransk (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN120Fransk grammatikk 1101–62
FRAN121Fransk grammatikk 2101–62
FRAN122Innføring i fransk litteratur101–62
FRAN123Fransk litterær analyse101–63
FRAN124Fransk kulturkunnskap og frankofoni101–63
SEK100Samanliknande europeiske kulturstudium101–63
Val av bacheloroppgåve
Bacheloroppgåve i fransk litteratur (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LITTIF200Litteraturteori51–64
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN205Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk151–64
FRAN255Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave151–64
Bacheloroppgåve i fransk grammatikk/tekstlingvistikk (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN255Fordypning i fransk grammatikk og tekstlingvistikk med bacheloroppgave151–64
LITTIF200Litteraturteori51–64
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
FRAN204Fordjuping i fransk litteratur101–64
FRAN254Fordjuping i fransk litteratur med bacheloroppgåve101–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i fransk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Eit studium i fransk krev gode forkunnskapar i språket frå vidaregåande skole.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogram i fransk
Foto:
Colourbox

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184888

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10- 14)