Hjem
Bachelor

Norsk som andrespråk, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar10
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

På dette studiet blir norsk språk sett utanfrå, rettare sagt frå perspektivet til dei som kjem flyttande med ein annan språk- og kulturbakgrunn. Eit slikt perspektiv kan også gi personar med norsk som morsmål ny innsikt i eige språk og eigen kultur.

Norsk som andrespråk ber i seg ei mengd ulike tema frå fleire faglege disiplinar. Faget tar opp språklege, psykologiske og sosiale sider knytte til språklæringa. Det blir òg lagt vekt på kva for pedagogiske utfordringar ein kan møte når ein skal undervise i norsk til personar med andre morsmål enn norsk.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ein bachelorgrad i norsk som andrespråk gir eit godt grunnlag for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som flyttar til Noreg utan å ha norsk som morsmål. På grunn av den breie språklege og kulturelle kompetansen faget gir, er utdanninga også relevant for arbeid innanfor kulturformidling, i offentlege etatar, private føretak og organisasjonar.

Vidare studium

Masterprogram

Med ein bachelorgrad i norsk som andrespråk kan du halde fram med master­programmet i nordisk språk og litteratur, der du vil kunne skrive masteroppgåve om norsk som andrespråk.

Forsking
Fagmiljøet i norsk som andrespråk ved UiB har spisskompetanse på fleire område. Forskinga har særleg fokusert på kjenneteikn ved innlæring av ulike språktrekk og korleis morsmålet kan påverke tileigninga av norsk. Samtidig inkluderer forskinga i fagmiljøet også noko meir didaktisk forsking retta mot praktisk språkopplæring.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har brei kunnskap om typiske trekk ved språket og utviklinga til andrespråksinnlærarar
 • har brei innsikt i andrespråkslæringsteori og språkdidaktiske spørsmål
 • har brei kunnskap om norsk lydlære, grammatikk og ordforråd
 • har kunnskap om moderne skriftspråkshistorie (bokmål og nynorsk)
 • har kunnskap om fleirspråklegheit på individ- og samfunnsnivå
 • har noko kunnskap om vurdering og testing av språkleg dugleik hos fleirspråklege personar
 • har kjennskap til bruken av ulike slag tekstar i andrespråkstileigning og -undervisning
 • har brei kunnskap om nordisk, særleg norsk, skjønnlitteratur, med vekt på 1900-talet
 • kjenner dei episke, lyriske og dramatiske hovudsjangrane og viktige undersjangrar av dei
 • kjenner sentrale nordiske forfattarskapar

Ferdigheiter:

Kandidaten

 • kan skrive bokmål og nynorsk korrekt og godt
 • kan skrive velformulerte og samanhengande skildrande, resonnerande og argumenterande tekstar om andrespråksrelaterte og nordiskfaglege emne
 • kan analysere og drøfte problemstillingar innanfor norsk som andrespråk, og nordisk, på ein fagleg måte
 • kan hente inn fagleg informasjon innanfor norsk som andrespråk, og nordisk, og vurdere han kritisk

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan kommunisere med fagfolk og allmenta om faglege problemstillingar som gjeld nordisk, og særleg norsk som andrespråk og andrespråkstileigning og -undervisning
 • kan arbeide aktivt for å styrkje sine eigne kunnskapar og dugleikar i nordisk, og særleg norsk som andrespråk
 • kan planleggje og gjennomføre eit forskingsarbeid av avgrensa omfang innanfor norsk som andrespråk
 • kan gi opplæring og rettleiing i bruken av norsk som andrespråk
 • kan rettleie lærarar med elevar i norsk som andrespråk

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne, ex.phil.og ex.fac. og 90 studiepoeng med spesialisering i norsk som andrespråk, der eitt av emna er i nordisk litteratur. Du vel fritt dei siste 60 studiepoenga frå det eller dei faga du vil. Norsk som andrespråk passar spesielt godt saman med språk-, kultur- og samfunnsfag, men du kan også velje studieemne innanfor andre fagområde som interesserer deg.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet, blant anna ved å ta spesialiseringa seinare i studiet eller ved å bruke eitt eller to semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Sjå den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i norsk som andrespråk (krav 180 SP)
Første semester (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NORD100Innføring i nordistikk101–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Spesialisering i norsk som andrespråk (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
NOSPAN101Moderne norsk151–62
NORAN105Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv51–62
NORAN106Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv101–62
NORAN104Andrespråkslæring og -undervising151–63
NORAN107Fleirspråklegheit i sosiolingvistisk perspektiv101–63
NORAN109Testing og vurdering av språkferdigheiter51–63
NORAN250Andrespråkslingvistikk med bacheloroppgåve151–66
NOLI102Nordisk: Litteratur etter 1900 151–66
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Som ein del av utdanninga kan du reise på utveksling i eitt eller to semester. UiB har utvekslingsavtalar over heile verda. Ønsker du å studere andre stader i Norden, kan du nytte deg av Nordplus- eller Erasmus-avtalar.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO).

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i norsk som andrespråk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bilde av undervisningssituasjon

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184954

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no

55 58 93 70 (10.00 - 14.00)