Hjem

Norsk som andrespråk, bachelor, 3 år

Bachelorprogrammet i norsk som andrespråk handlar om det å lære norsk. Korleis er det å lære eit nytt språk? Korleis er læringsprosessane, og i kva grad verkar sosiale faktorar inn på språklæring og språkbruk?
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

På dette studiet ser vi på norsk språk og kultur utanfrå, frå perspektivet til dei med ein annan språk- og kulturbakgrunn.  

Studiet passar for deg som vil undervise barn, unge og vaksne som lærer norsk som andrespråk. Studiet passar også for deg som vil lære meir om språkutvikling og forskjellane mellom norsk og andre språk. Du møter forelesarar med spisskompetanse på for eksempel korleis morsmålet kan påverke måten ein lærer norsk på. På bachelorprogrammet  norsk som andrespråk lærer du om:  

 • typiske trekk ved språket og utviklinga til dei som lærer andre språk  
 • andrespråkslæringsteori og språkdidaktiske spørsmål  
 • fleirspråklegheit både hos personar og i samfunnet 

I programmet skal du også velje andre emne i tillegg til norsk som andrespråk, slik at du kan forme graden etter kva du sjølv er interessert i. 

Studiekvardag 

Bachelorprogrammet i norsk som andrespråk er eit fulltidsstudium. Som student hos oss vil du ha det meste av undervisninga på Nygårdshøyden  midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesalar, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafear og studentbar på campus.    

I tillegg til forelesningar og seminar er det lagt opp til sjølvstudium. Studentane vel ofte å danne studiegrupper, der dei arbeider og løyser oppgåver saman.  Du kan med andre ord organisere studia dine både som gruppearbeid og individuelt arbeid, litt etter korleis du likar å jobbe.  

På UiB finn du mange ulike studentorganisasjonar. Å vere med i ein studentorganisasjon er ei verdifull investering i studietida di - det gir deg mange erfaringar og venner for livet.

Meir om studiekvardagen på HF-fakultetet

Kva kan du jobbe som? 

I skulen og i vaksenopplæringa er det i dag eit stort behov for kompetanse i korleis barn, unge og vaksne lærer norsk som andrespråk, og korleis ein kan legge til rette for at læring skal skje. 

Utdanninga er også relevant for arbeid innanfor kulturformidling, i offentlege etatar, private føretak og organisasjonar, for eksempel:   

 • vaksenopplæring
 • undervisning i skolen
 • norskopplæring i organisasjonar, som for eksempel Raude Krossen
 • kulturformidling
 • språkarbeid i private føretak, for eksempel som fagkonsulent i forlag

Opptakskrav og søknadsfrist 

Søknadsfristen er 15. april.  

Studiets oppbygging 

Anbefalt rekkjefølge for emne i studiet:   

1. semester 

2. semester

3. semester

4. og 5. semester 

6. semester

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Du kan reise på utveksling til eit universitet i utlandet i femte og/eller sjette semester. Eit utvekslingsopphald gir deg verdifull kulturell erfaring, språkleg trening, ny fagleg innsikt og opplevingar for livet. Du kan reise til våre samarbeidsuniversitet i Danmark, Sverige eller Island.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Med bachelorgrad i norsk som andrespråk blir du kvalifisert til å søke om opptak til masterprogrammet i nordisk. Med ei masteroppgåve inorsk som andrespråk kan det òg særleg opne seg moglegheiter for å få arbeid innan forsking og språktesting. 

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 93 70 

E-post: studierettleiar.lle@uib.no 

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen

Søk her