Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Merittering

Fire SV-professorer får status som fremragende undervisere

Det ble i dag vedtatt i SV-fakultets styre å tildele status som merittert underviser til professorene Astrid Gynnild, Jens Kjeldsen, Frode Meland og Lise Rakner. Meritteringen gis til undervisere som i spesielt høy grad bidrar til å heve kvaliteten på undervisningen ved fakultetet.

merittering fremragende undervisere SV
Professorene Astrid Gynnild, Jens Kjeldsen, Frode Meland og Lise Rakner får alle status som fremragende undervisere ved SV-fakultetet
Foto/ill.:
Collage UiB

Hovedinnhold

– Disse fire professorene er valgt da de alle holder en ekstraordinær høy kvalitet på sin undervisning. De jobber alle systematisk for å forbedre studentenes læringsutbytte, og de skårer høyt på kriteriene som ligger til grunn for ordningen. 

Det sier visedekan for utdanning Dag Elgesem, som også er leder av styringsgruppen som har vurdert kandidatene. 

For å bli innstilt av styringsgruppen måtte kandidatene møte disse fire kriteriene:

  • Ha fokus på studentenes læring
  • Utvikle arbeidet med undervisningskvalitet over tid
  • Ha en forskende tilnærming til egen undervisning
  • Bidra aktivt til kollegialt fellesskap for å utvikle undervisningskvalitet 

Undervisning like viktig som forskning 

Meritteringsordningen Fremragende underviser er innført for første gang ved SV-fakultetet i år. 

– Vi innfører meritteringsordningen som ledd i å heve utdanningskvaliteten ved fakultetet ytterligere. Vi signaliserer at undervisning er en like viktig del av oppgavene våre som forskning, sier Elgesem. 

De som får status som merittert underviser får et fast lønnstillegg og blir viktige i fakultetets videre arbeid for å heve utdanningskvaliteten, etter modell fra lignende ordning ved Det matematisk naturvitenskaplige fakultet ved UiB og ved LTHs Pedagogiska Akademi ved Lunds Universitet i Sverige. Innføringen av ordningen er en oppfølging av Kvalitetsmeldingen. 

Det var til sammen ti søkere til å motta status som fremragende underviser.

– Alle søknadene var gode, og vi er stolte av å ha så gode undervisere ved fakultetet, sier Elgesem. 


Styringsgruppens vurdering av de fire kandidatene: 

Om Professor Astrid Gynnild, Institutt for informasjons- og medievitenskap: 
Hun tilfredsstiller klart alle fire kriterier for merittering som fremragende underviser. Søknaden og intervjuet viste at hennes pedagogiske ideer er grunnlaget for hennes praksis som underviser. Hun har et konsistent fokus på studentenes læring, og jobber aktivt for å utvikle forbindelsen mellom læringsmål og undervisningsopplegg. Hun viser en kollegial holdning og praksis både i forhold til studenter og kolleger i utvikling og gjennomføring av sine undervisningsopplegg. Hennes forskningsorienterte tilnærming til egen undervisning er imponerende. En særlig styrke ved søknaden er sammenhengene mellom de dokumenterte aktivitetene, den forskende tilnærmingen, det aktive studentsamarbeidet og det kollegiale bidraget.  

Om professor Jens Kjeldsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap: 
Han har et stort engasjement for undervisning og har genuin interesse for å forbedre undervisningen og å skape engasjement hos studentene. Han han har et sterkt fokus på studentenes læring og et bevisst forhold til sammenhengen mellom læringsmål, undervisningsopplegg og vurdering. Kjeldsen har arbeidet systematisk over tid med å utvikle sin undervisning med sikte på å støtte opp under studentenes læring. Gjennom prosjekter om henholdsvis veiledning og bruk av presentasjonsteknologier i undervisning, har han dokumentert en forskende tilnærming til utvikling av egen undervisning. Han samarbeider aktivt om utvikling av undervisning på sitt institutt, med kolleger i sin pedagogiske forskning, og han har omfattende publisering og formidling knyttet til utvikling av undervisningskvalitet. 

Om professor Frode Meland, Institutt for økonomi: 
Han viser gjennom søknaden og intervjuet på en overbevisende måte at hans pedagogiske prinsipper er styrende for hans pedagogiske praksis. Han oppsøker og bruker tilbakemeldinger fra studentene svært aktivt, og er opptatt av hvordan han best kan skape sammenheng mellom læringsmål, undervisning og vurdering. En vesentlig styrke ved søknaden er den problemorienterte og empiriske tilnærming til utviklingen av undervisningen som Meland dokumenterer. Han søker aktivt og systematisk etter tiltak for forbedring, iverksetter tiltak, og forsøker å måle effekten av dem. Denne tilnærmingen er med å styrke hans søknad på alle fire kriterier: han har et klart fokus på studentenes læring, utvikler undervisningen systematisk over tid, forsker på egen undervisning, og deler erfaringer av tiltakene med kolleger.

Om professor Lise Rakner, Institutt for sammenlignende politikk:
Hun viser gjennom søknaden og intervjuet på en overbevisende måte at hennes pedagogiske prinsipper er styrende for hennes praksis. En vesentlig styrke ved søknaden er prosjektet hvor hun utforsker kjønnsbaserte forskjeller i studentenes aktivitet og hvordan de kan reduseres. Gjennom aktivitetene knyttet til dette prosjektet viser hun både hvordan hun henter inn og interagerer konstruktivt med innspill fra studentene, hvordan hun har utviklet sine pedagogiske idéer, hvordan hun driver forskning om egen undervisning, og hvordan hun har samarbeidet med andre om utvikling av kvalitet i undervisningen. I tillegg viser søknaden og intervjuet at hun har et reflektert forhold til sammenhengen mellom læringsmål og læringsformer, og at hun legger opp undervisningen med fokus på studentenes læring. Søknaden og intervjuet viser også hvordan Rakner har utviklet sin tenkning om læring og sin pedagogiske praksis over tid.