Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studiehverdag

Studiekvalitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal ved hjelp av egenevaluering, studentevaluering, ekstern evaluering og oppfølging sikre at utdanningene vi tilbyr har god kvalitet.

Studenter følger med på foreleresning i Stort auditorium
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

Fakultetet har sammen med fagmiljøene ansvar for kvalitetssikring av studieprogram og emner. Kvalitetssikringen av studier skal være i samsvar med UiBs system for kvalitetssikring av studiene.

Særlig grunnleggende er de årlige egenevalueringene av emner og de 3-årlige emneevalueringene, som skal gi studenter og forelesere mulighet til å vurdere og følge opp hvordan enkeltkurs fungerer. Gjennom programsensorordningen blir hele studieprogram gjennomgått av eksterne fagpersoner. Hvert 5. år skal fagmiljøene gjøre en overordnet evaluering av hvert studieprogram og dokumentere at utdanningen i tråd med Studietilsynsforskriften.  Instituttene har i tillegg en gjennomgang av hele sin utdanningsvirksomhet i den årlige studiekvalitetsmeldingen. I UiB sin Studiekvalitetsbase har studenter og andre tilgang til disse rapportene.

Årlig egenevaluering

En kort egenevalueringen skal utarbeides av den emneansvarlige hver gang et emne undervises. Evalueringen skal oversendes programstyret for studieprogrammet som emnet er en del av. Disse evalueringene danner utgangspunktet for instituttenes og fakultetets årsmelding om utdanning. Egenevalueringen skal inneholde:
  • Kort beskrivelse av undervisningsopplegg i det aktuelle semesteret
  • Vurdering av undervisningsopplegget, inkludert oppsummering av eventuelle evaluering fra studenter, evt. andre forelesere og emneansvarlige
  • Beskrivelse av planlagte endringer i emnet

Årlig programevaluering

Programstyret skal hvert år kort evaluere studieprogrammet. Evalueringen skal ta utgangspunkt i de årlige egenevalueringene fra de emneansvarlige og i den eksterne fagfellens rapport. Den årlige programevalueringen er utgangspunkt for instituttenes og fakultetets årlige studiekvalitetsmelding. 

3-årlig emneevaluering

Alle emner skal evalueres minst én gang hvert tredje år. Instituttledelsen og emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres og følges opp. Instituttene ved SV-fakultetet har en egen evalueringskalender for når de ulike emnene evalueres.

Emneevalueringen skal resultere i en emnerapport. Rapporten skal bestå av:

  • emneansvarlig sin egen vurdering av undervisning og eksamen i emnet
  • en vurdering av forventet og oppnådd læringsutbytte
  • et sammendrag av viktige punkter fra studentevalueringer
  • en kort beskrivelse av hvordan evalueringen følges opp
  • en oversikt over antallet studenter som er meldt opp i emnet, hvor mange som har bestått/strøket og karakterfordelingen i emnets vurdering.

Emnerapporten skal gjennomgås og følges opp av undervisningsutvalget/ledelsen ved instituttet. Rapporten skal så legges ut i Studiekvalitetsbasen.

Evaluering av ekstern fagfelle

Alle studieprogram ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal ha en ekstern fagfelle. En fagfelle er en fagperson ved et annet universitet eller en høyskole som ansettes for å evaluere et studieprogram over 4 år. 

De eksterne fagfellene vurderer ulike aspekter ved et program i samråd med instituttledelsen, program- og emneansvarlige og studentrepresentanter. Fagfellen vil få relevant dokumentasjon fra instituttet, blant annet evalueringsrapporter for emner i programmet, eksempler på eksamensbesvarelser, og student- og eksamensstatistikk. Fagfellen leverer årlig en evalueringsrapport til instituttet. 

Den eksterne fagfellens rapport skal behandles, og eventuelt kommenteres, av programstyret og eventuelt instituttrådet. Den kan så publiseres i Studiekvalitetsbasen.

5-årlig programevaluering

I tillegg til den årlige programevalueringen skal programstyrene utarbeide en overordnet evaluering av studieprogrammene hvert femte år. Denne evalueringen skal behandles av instituttrådet og så oversendes fakultetets studiekvalitetskomité. Studiekvalitetskomitéen vurderer om de kan anbefale reakkreditering av studieprogrammet til fakultetsstyret.

Programevalueringen skal minst omfatte en vurdering av om forutsetningene i Studietilsynsforskriften § 4-1 (3) er dekket i studieprogrammet, samt en vurdering av gjennomføring, frafall, kandidatproduksjon, læringsmiljø, begrunnelse for sammensetning av emner, og for valg av undervisnings- og vurderingsformer. Evalueringen skal også beskrive arbeidslivskontakt, praksis, internasjonalisering, læringsutbytter og samarbeid med ekstern fagfelle.

Studiekvalitetsmeldingen

Hvert år skriver instituttene en studiekvalitetsmelding. I meldingen kommenterer instituttene blant annet opptakstall, studiepoengproduksjon og hvordan de arbeider med studiekvalitet.

Studiekvalitetsmeldingen skal baseres på de årlige egenevalueringene fra de emneansvarlige. Det er undervisningsleder ved instituttet som er ansvarlig for at meldingen utarbeides, i samråd med resten av den vitenskapelige staben og studieadministrasjonen. Undervisningsutvalget og instituttrådet behandler og godkjenner meldingen, og den gjøres så tilgjengelig i Studiekvalitetsbasen.

Fakultetets studiekvalitetsmelding baserer seg på instituttenes meldinger og dialogmøter med instituttene og er en sammenfatning av hele fakultetets utdanningsvirksomhet. UiB sin studiekvalitetsmelding behandles av universitetsstyret og er et viktig grunnlagsdokument for universitetets videre arbeid med studiekvalitet.

Studiekvalitetsbasen

UiB har en egen Studiekvalitetsdatabase for rapporter og dokumenter som omhandler universitetets arbeid med studiekvalitet.

Emnerapporter, programsensorrapporter, student- og vurderingsstatistikk, utdanningsmeldinger og andre rapporter og dokumenter som omhandler kvalitet i studiene kan legges ut i Studiekvalitetsbasen.

Studieplanendringer

Emne- og programbeskrivelsene som er tilgjengelige på UiB sine nettsider skal beskrive faglig innhold og omfang av undervisningen i tråd med UiB sitt studiereglement. Emnene og programmene kan endres ved behov, for eksempel som et resultat av ekstern evaluering, studentevaluering, endringer i undervisningstilbud eller faglig innhold.

Instituttenes undervisningsutvalg behandler foreslåtte endringer i emne- og programbeskrivelser, og det er instituttrådet og fakultetet som godkjenner endringene. Studieplanendringene må instituttet melde inn til fakultetet i Emneplanlegging på Nett (EpN) innen faste frister hvert år. Endringer av emner som skal tilbys i vårsemesteret må meldes inn i september, mens endringer for emner i høstsemesteret må meldes inn i februar. Større endringer i studieprogram bør meldes inn om høsten, slik at programmet kan oppdateres før nye studenter søker opptak om våren. Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for å kvalitetssikre endringene som gjøres og godkjenne de oppdaterte emnebeskrivelsene og programplanene for publisering på UiB sine nettsider.