Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Hva sier TVEPS-studentene?

- Lærerikt å samarbeide med andre profesjoner

I TVEPS tverrfaglig praksis får studentene samarbeide på tvers av profesjoner i en reell arbeidssituasjon. En svært positiv opplevelse, sier student i klinisk ernæring Mina Holtleite.

Hovedinnhold

Jeg har i enda større grad enn tidligere forstått viktigheten av tverrfaglig samarbeid.

– Som student i klinisk ernæring synes jeg det var lærerikt og nyttig å jobbe sammen med de andre helse- og sosialprofesjonene. Ergoterapi, musikkterapi, psykologi og sosialt arbeid er fagfelt jeg ikke har hatt mye tverrfaglig samarbeid med tidligere.

Mina Holtleite går siste året på sin master og hadde tverrfaglige praksis ved Frisklivs- og mestringssenteret på Straume i Fjell kommune. Her fikk studentgruppen (bilde til høyre) møte to brukere ved senteret. Etterpå skulle de samarbeide om forslag til tiltak for å bedre brukernes hverdag.

LES OGSÅ: Samarbeider på tvers for å gjøre folk friskere

– I TVΕPS-praksisen lærte jeg mer om hva andre helse- og sosialprofesjoner vektla under møtet med deltakerne, samt hva de kunne hjelpe med. Det var også svært nyttig å erfare i hvilke situasjoner fokus på ernæring og kosthold kan være relevant og ikke. Oppsummert har jeg i enda større grad enn tidligere forstått viktigheten av tverrfaglig samarbeid.

Hva kunne du, med din profesjon, bidra med i gruppen?

– Jeg spurte om deltakernes ernæringssituasjon, og om deltakerne hadde noen ernæringsrelaterte utfordringer de ønsket hjelp med. Deltakerne vi møtte i vår TVΕPS-praksis hadde funnet løsninger for sine ernæringsrelaterte utfordringer, så dette ble ikke en viktig del av vårt fokus. Jeg bidro i den generelle utredningen av deltakerne og i utarbeidingen av tiltaksplanene.  

Hvordan var det tverrfaglige samarbeidet? 

– Jeg fikk inntrykk av at både praksisstedet og deltakerne synes samhandlingen med vår TVΕPS-gruppe var en positiv opplevelse. Vi ble svært godt tatt imot av praksisstedet og fikk også gode tilbakemeldinger under dialogmøtet.

– Jeg synes TVΕPS-praksis har vært svært nyttig, da det har gitt meg mer kunnskap om andre helse- og sosialprofesjoner, erfaring med tverrfaglig samarbeid, samt det har gitt meg erfaring om hvordan en tverrfaglig samtale oppleves for deltakere/brukere/pasienter. Jeg var veldig fornøyd med min TVΕPS-gruppe, og tror man vil få et godt samarbeid innad i sin gruppe dersom man er åpen og nysgjerrig ovenfor de andre helse- og sosialprofesjonene. 

Hvem er TVΕPS-studentene?

Studenter som får TVΕPS-praksis er i slutten av utdanningsløpet og kommer fra en rekke fag ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. I TVΕPS blir studenter fra ulike profesjoner satt sammen i grupper og sendt ut i praksis på for eksempel sykehjem, hjemmesykepleie, i barnehage eller Nav. Det siste året har studentene også fått prøve seg på Lærings- og mestringssenteret i Bergen og på Frisklivs- og mestringssenteret i Fjell kommune.

I TVΕPS-praksis får studentene oppgaver som krever at de samarbeider, kommer med forslag eller løser utfordringer i reelle arbeidssituasjoner og med ekte caser.

I barnehage vil studentene typisk få i oppdrag å utarbeide tilrettelagte aktiviteter for en gruppe barnehagebarn ut i fra et folkehelseperspektiv. På sykehjem får studentgruppene en dag på seg til å tverrprofesjonelt utrede to pasienter gjennom observasjon, samtale og undersøkelse, og deretter lage en tiltaksplan for hvordan disse kan få en bedre hverdag.

LES: Folkehelse på timeplanen for TVEPSere i barnehage

Ved begge disse praksisarenaene lærer studentene om tverrprofesjonelt samarbeid og får erfare arbeidslivets virkelighet. På sykehjemmet får personalet innspill fra et tverrfaglig ståsted, som kan komme egne arbeidsrutiner og pasientene til gode.