Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Palaeoøkologi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor, master, phd

Undervisningssemester

Haust. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Paleoøkologi er relatert til økologi og geologi. Man vil undersøke forskjellige typer av "proxy" data som vi bruker til å rekonstruere tidligere tiders miljø, klima og menneskers påvirkning på landskapet. Dette omfatter egenskaper ved sedimenter samt fossiler av planter og dyr. Tidsskalaer blir rekonstruert ved ulike dateringsmetoder. I kurset vil vi diskutere spesielle hendelser og tema der paleoøkologiske metoder kan brukes til å løse ulike forskningsoppgaver ved å bruke de ulike "proxiene" til rekonstruksjoner av miljø, klima og menneskers påvirkning i tiden like etter siste istid og frem til i dag. Det legges vekt på utvikling av praktiske ferdigheter og presentasjon av egne data som fremkommer gjennom kurset.

Læringsutbyte

Studentene skal:

¿ være i stand til å definere 'paleoøkologi'

¿ kjenne til bredden og mangfoldet i faget

¿ skal kunne gjennomføre en palaeoøkologisk studie

¿ vite hvordan man identifiserer ulike sedimenter og deres miljømessige betydning

¿ identifisere ulike typer proxy-data (f.eks pollen, trekull, plante makrofossiler, fjærmygg) og tolke resultater fra analysene

¿ være i stand til å bruke sin kunnskap til å koble ulike proxy-data og studier med ulik skala

¿ være i stand til å tolke rådata innen palaeoøkologi

¿ presentere egne resultater fra en liten forskningsoppgave

¿ være i stand til å anvende palaeoøkologisk kunnskap til nåværende og fremtidige miljømessige situasjoner, herunder bevaring og klimadebatten

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forskningsoppgave (inkluderer feltkurs, labarbeid, presentasjon av resultater i en poster) og skriftlig oppgave (hjemmeeksamen).

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Mappevurdering inkluderer gjennomføring og presentasjon av forskningsoppgave og hjemmeeksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Haust. (Vurdering kun i undervisingssemester)

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biologi, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Trekkfrist
  01.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen