Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Palaeoøkologi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor, master, phd

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Paleoøkologi er relatert til økologi og geologi. Man vil undersøke forskjellige typer av "proxy" data som vi bruker til å rekonstruere tidligere tiders miljø, klima og menneskers påvirkning på landskapet. Dette omfatter egenskaper ved sedimenter samt fossiler av planter og dyr. Tidsskalaer blir rekonstruert ved ulike dateringsmetoder. I kurset vil vi diskutere spesielle hendelser og tema der paleoøkologiske metoder kan brukes til å løse ulike forskningsoppgaver ved å bruke de ulike "proxiene" til rekonstruksjoner av miljø, klima og menneskers påvirkning i tiden like etter siste istid og frem til i dag. Det legges vekt på utvikling av praktiske ferdigheter og presentasjon av egne data som fremkommer gjennom kurset.

Læringsutbyte

Studentene skal:

¿ være i stand til å definere 'paleoøkologi'

¿ kjenne til bredden og mangfoldet i faget

¿ skal kunne gjennomføre en palaeoøkologisk studie

¿ vite hvordan man identifiserer ulike sedimenter og deres miljømessige betydning

¿ identifisere ulike typer proxy-data (f.eks pollen, trekull, plante makrofossiler, fjærmygg) og tolke resultater fra analysene

¿ være i stand til å bruke sin kunnskap til å koble ulike proxy-data og studier med ulik skala

¿ være i stand til å tolke rådata innen palaeoøkologi

¿ presentere egne resultater fra en liten forskningsoppgave

¿ være i stand til å anvende palaeoøkologisk kunnskap til nåværende og fremtidige miljømessige situasjoner, herunder bevaring og klimadebatten

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forskningsoppgave (inkluderer feltkurs, labarbeid, presentasjon av resultater i en poster) og skriftlig oppgave (hjemmeeksamen).

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig i 6 semestre.

Vurderingsformer

Mappevurdering inkluderer gjennomføring og presentasjon av forskningsoppgave og hjemmeeksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Haust. (Vurdering kun i undervisingssemester)

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for biologi, studie@bio.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Trekkfrist
  01.11.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen