Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanninga

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeENGDI101
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk og norsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust (3. semester for studentar som tek engelsk som fag I, og 5. semester for studentar som tek engelsk som fag II).

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gje ei innføring i engelsk fagdidaktikk og har fire hovudområde:

 • engelskfagets legitimering og eigenart
 • sentrale styringsdokument for skolefaget
 • språklæring
 • omgrepet kommunikativ kompetanse

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten

 • har kunnskap om engelskfagets utvikling
 • har innblikk i styringsdokument for skolefaget
 • har kjennskap til sentrale språklæringsteoriar og -tilnærmingar
 • har kjennskap til teoriar knytt til kommunikativ kompetanse

Dugleikar:

Studenten

 • kan analysere styringsdokument for skolefaget
 • kan reflektere over og drøfte skolepraksis i lys av relevant teori
 • kan uttrykkje seg munnleg og skriftleg på engelsk knytt til emnet

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan reflektere over eiga læring
 • kan reflektere over og drøfte problemstillingar knytte til engelsk som skolefag
 • kan beskrive elevar si læring

Krav til forkunnskapar

Minimum 15 stp i engelsk

PEDA 120

KOPRA101

For studentar som tek engelsk som fag II: KOPRA102

Tilrådde forkunnskapar

30 studiepoeng i engelskfaglege emne på 100-nivå.

Krav til studierett

Studentar som er tekne opp på lektorprogrammet, og som tek engelsk som fag I eller fag II.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

12 timar førelesningar.

Seminar: 2 timar (obligatorisk oppmøte).

Seminar: 2 dagar for- og etterarbeid knytt til emnet KOPRA102 for studentar som tek engelsk som fag I, og 2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek engelsk som fag II.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å gå opp til eksamen må studentane ha delteke på eit seminar om lesing og skriving av akademiske tekstar innanfor fagområdet.

2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA102 for studentar som tek engelsk som fag I.

2 dagar for- og etterarbeid knytt til praksisemnet KOPRA103 for studentar som tek engelsk som fag II.

Sjølv om førelesningar ikkje er obligatoriske, er det venta at studentane er til stades i undervisninga, og organiseringa av undervisninga har dette som utgangspunkt.

Vurderingsformer

Eksamensforma er ein 4 timar digital skoleeksamen, alternativt ein 4 timar vanleg skoleeksamen. Nærare informasjon blir gitt i studiet. Eksamen skal skrivast på engelsk, og rett og god språkføring vert vektlagd.

Hjelpemiddel til eksamen

Læreplanverket LK06/13 .

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust. Det er òg eksamen tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Pensum utgjer om lag 350 sider av normal vanskegrad.

Institutt for framandspråk gir forslag om spesifisert pensumliste i emnet

Emneevaluering

Studentane evaluerer undervisninga ved slutten av semesteret i tråd med fastsette prosedyrar for undervisningsevaluering.

Programansvarleg

Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Emneansvarleg

Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Administrativt ansvarleg

Institutt for framandpråk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no / 55 58 84 38

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  26.02.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  12.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted