Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Mekanikk 2 og termodynamikk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek for seg klassisk mekanikk og grunnleggjande termodynamikk: svingingar, mekaniske bølgjer,gravitasjon, grunnleggjande celestmekanikk, Lagrange-Hamiltonformalisme, termodynamiske prosesser og variablar, hovudsetningane i termodynamikken og varmetransport. Emnet dannar grunnlag for vidare studium i mellom anna fysikk, geofysikk, og industrielle prosesser.

Læringsutbyte

Ved fullført emne PHYS113 skal studentane kunne

 • bruke lovene frå klassisk mekanikk på fysiske problemstillingar
 • gjere greie for Newton si gravitasjonslov og rørsla til planetane i solsystemet
 • Formulere mekanikken gjennom Hamiltons prinsipp og Lagranges bevegelseslingninger
 • greie ut om dei grunnleggjande termodynamiske omgrepa temperatur, varme, indre energi og entropi,
 • forklare hovudsetningane i termodynamikken
 • bruke første og annen lov i termodynamikken til å rekne ut den teoretiske verknadsgraden til varmekraftmaskiner

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS111 og MAT212. MAT212 kan lesast parallelt.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timer. Midtvegseksamen eller anna midtveisaktivitet kan gjelde inntil 25% av endeleg karakter. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar, matematisk formelsamling og 5 A4-sider med studentane sine eigne notat. Notatane kan vere hand- eller maskinskrivne, men må kunne lesast utan hjelpemiddel som forstørringsglas. Studentane har sjølv ansvar for å sjekke at deira kalkulator er godkjend i fakultetets eksamensreglement.

Gyldighet av deleksamen er 1 semester. I semester hvor undervisning ikke tilbys gjelder avsluttende eksamen 100% av endelig karakter

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

PHYS101: 2stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ift.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen og midtsemestereksamen

  Trekkfrist
  25.09.2017
  • Eksamensdel: Skoleeksamen

   Dato
   15.12.2017, 09:00
   Varigheit
   4 timer
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   09.10.2017, 09:00
   Varigheit
   2 timer