Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Stipendiater ved AHKR

Møt AHKRs nye stipendiater

AHKR har fått seks nye stipendiater.

Foto av Danilova og Mokkelbost
Fra venstre: Anna Danilova, Marte Mokkelbost.
Foto/ill.:
Bjørg A. Teigland, UiB

Hovedinnhold

I løpet av høsten 2018 har seks stipendiater blitt ansatt ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR). Under følger en kort presentasjon av deres prosjekter.

Moa Airijoki er religionsviter. Hennes prosjekt ser på Apophthegmata Patrum, en samling av klostertekster fra senantikken. I middelalderen og under aegis av Dār al-Islam, oversatte kristne fra Østen gradvis sitt kristne litterære repertoar til arabisk. Forskere har hevdet at middelalderens kristne arabiske oversettere i mange tilfeller har brukt en kreativ form av islamsk ordforråd i sine arbeider. Airijoki ønsker i sitt prosjekt å undersøke om bruken av dette islamske ordforrådet er synlig også i middelalderens kristne kopto-arabiske klosterlitteratur, med en Apophthegmata Patrum florilegium kalt Garden of the Monks som case study. I tillegg vil hun undersøke mulige litterære tilknytninger mellom kristen klosterdiskurs og islamsk askesediskurs fra middelalderen. Veileder er Einar Thomassen.

Asger Hougaard er historiker. Han undersøker forestillinger om miljø og økologisk krise i Danmark i 1970-årene. Utgangspunktet tas i den danske miljøbevegelsen NOAH som ble stiftet i 1969 av studenter som primært hadde bakgrunn fra en rekke naturvitenskapelige fag og fra arkitektur. NOAH var en organisasjon som markerte noe nytt. Akkurat hva som var nytt, er noe av det Hougaard undersøker. Miljøbevegelsen NOAH tok for seg en stor del av de tema som var en del av 1970- tallets debatter om samfunn, miljø, natur, økologi og forurensing. Veileder er Teemu Ryymin.

Marte Mokkelbost er arkeolog. Hennes prosjekt “The Social Archaeology of Houses – Rural and Urban Households in AD 800-1350 Central Norway” studerer hus og hushold fra midtnorsk by og land i perioden 800-1350. Prosjektet skal analysere hvordan hus og hushold endret seg i denne perioden; hvordan store samfunnsendringer påvirket folks hverdagsliv, og hvordan dette kan ses i det arkeologiske materialet. Det empiriske materialet utgjøres av bosetningsspor fra både urban kontekst (utgravningen på Folkebibliotekstomta i Trondheim 1973-1985), og hus fra de siste 30 års arkeologiske utgravninger på landsbygda. I tillegg vil skriftlige kilder som sagamateriale, lovtekster o.a. være viktige kilder til å belyse liv og levesett i perioden. Veileder er Sæbjørg Walaker Nordeide.

Anna Danilova er arkeolog og skriver om boligsegregering i den romerske havnebyen Ostia, med fokus på nabolagene. Tilstedeværelsen av romlige, avgrensede områder er tydelig fra byplanen, men det mangler fremdeles kunnskap om nabolagene i Ostia. Til tross for omfattende utgravinger, er det bare et identifisert nabolagsalter i Ostia, mens i Roma og Pompeii er det funnet mange. Danilovas hypotese er at rollen som havneby til Roma hadde en innvirkning på formasjonen på området, og hun vil bruke romlig analyse, empirisk urban teori og konseptuelt rammeverk fra urban sosialgeografi for å undersøke segregeringsmønstre og nabolagslivet i Ostia. Veileder er Simon Malmberg.

Peter Hatlebakk er historiker og arbeider med måten middelalderen blir omtalt i historieskriving om og fra de skandinaviske landene i perioden 1790-1830. Hatlebakk er knyttet til Middelalderklyngen ved UiB, og har forskningsinteresser innen resepsjonshistorie, politisk teori og historiografi.Veileder er Leidulf Melve.

Ole Fredrik Unhammer er arkeolog og prosjektet hans fokuserer på rekonstruksjon av lokalitet og landskap ved bruk av blant annet 3D-modellering.  Målet er å danne et bilde av hvordan lokalitet og landskap har endret seg over tid og i tur bruke dette til å forstå rollen til lokalitetene og endring av adferd vi ser i materialet. Veileder er Simon Armitage