Hjem
Institutt for sosialantropologi

Instituttrådet

Instituttrådet skal arbeide for instituttets beste, representere ansatte og studenters interesser og synspunkter samt bidra til å dekke ansatte og studenters informasjonsbehov i saker av stor betydning for instituttet.

Hovedinnhold

Rådet velger selv hvilke saker det behandler og uttaler seg om, men disse bør primært ha en prinsipiell karakter. Rådet kan uttale seg, men alle vedtak er rådgivende og ikke bindende. Rådet skal ha en selvstendig, rådgivende funksjon i forhold til instituttleder. Instituttleder inngår ikke i rådet, men skal normalt være til stede på møtene, med tale- og forslagsrett. Instituttleder kan også innkalle instituttrådet for å be om råd i saker av prinsipiell karakter eller saker som vil få stor betydning for instituttet.

Av saker som rådet bør uttale seg om kan nevnes:
- Årsbudsjett og regnskap
- HMS-handlingsplan og HMS-rapport
- Forskningsmelding og andre strategi- og resultatdokumenter som eventuelt utarbeides av instituttet
- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner

Funksjonstid, valg og sammensetning
Rådets funksjonstid følger valgperioden for styringsorganene ved UiB og valg til rådet og sammensetning av dette skal skje i henhold til valgreglement (for valg til instituttstyre) ved UiB.

Instituttleder Synnøve K. N. Bendixsen (leder)
Administrasjonssjef Gro Aase (sekretær for rådet)

Representanter fra gruppe A:
Professor Ståle Knudsen 
Førsteamanuensis Iselin Å. Strønen
Førsteamanuensis Geir Henning Presterudstuen

Vara:
Professor Edvard Hviding

Gruppe B:
Stipendiat Sophie Gregersen
Postdoktor Ann Cathrin Corrales-Øverlid

Vara:
Stipendiat Tomas Salem

Gruppe C:
Rådgiver Hilde Ellefsen

Vara:
Seniorkonsulent Line Fjellhaug

Gruppe D:
Sindre Stokken (BA)
Marius Hanssen (BA)