Home
Bergen Centre for Ethics and Priority Setting in Health (BCEPS)
News

BCEPS Professor Ingrid Miljeteig Presents Expert Group Report on Priority Setting and Transparency to the Norwegian Ministry of Health

The report is entitled “Tillit til prioriteringer—økt åpenhet, medvirkning og kompetanse” (“Trust in priority setting—increased transparency, participation and competence”)

Photo of Ingrid Miljeteig holding her report
Ingrid Miljeteig presenting her expert group's report to the Norwegian Ministry of Health in Oslo
Photo:
Christina Sivertsen

Main content

[Scroll down for English text]

I dag presenterte Ingrid Miljeteig, Professor, BCEPS, UiB, leder i klinisk etikkomité, Haukeland Universitetssjukehus, og leder av ekspertgruppen for prioritering i helsesektoren med fokus på åpenhet, nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, rapporten "Tillit til prioriteringer—økt åpenhet, medvirkning og kompetanse” for departementet, presse og inviterte gjester i Oslo.

 

Les rapporten her: https://lnkd.in/dqFVcCTD

Du kan også se de korte oppsummeringspresentasjonene fra hver av de tre ekspertgruppene her: https://lnkd.in/dJv2y3bt

(Videoen starter 1:09:00; Ingrid Miljeteigs presentasjon starter 1:34:00)

 

Om rapporten og ekspertgruppens arbeid sier Ingrid Miljeteig:

“Strammere økonomiske rammer, mangel på helsepersonell og den demografiske og medisinske utviklingen tilsier at prioriteringer vil bli enda viktigere i helse- og omsorgstjenesten i årene framover. De er det viktig at vi kan ha tillit til at beslutningene blir tatt på en legitim og rettferdig måte, og ekspertgruppen som jeg har ledet har kommet med en rekke tiltak til hvordan vi kan forbedre beslutningsprosessene, både på systemnivå og ved kliniske beslutninger på individnivå. Vi trenger at helsepersonell har høy kunnskap om og kompetanse i prioritering – her har vi som utdanningsinstitusjoner en jobb å gjøre for å sikre at helsefagstudentene våre er rustet for den virkeligheten de skal ut i. Vi trenger et skikkelig kompetanseløft på dette området!”

 

Vi vil også fremheve andre BCEPS-medlemmers bidrag til rapporten.

 

BCEPS Postdoktor og lege Andrea Melberg bidro til Kapittel 5: “Åpenhet og muligheter for etterprøvbarhet når beslutninger tatt på systemnivå implementeres”.

Om kapittelet sier Andrea:

«Kapittelet synliggjør hvilke komplekse og krevende vurderinger som kommer i kjølvannet av vedtak i Beslutningsforum. Om en skal innføre noe nytt, må kostnadene til dette nye tas fra et annet sted i helsetjenesten. Hvilke tjenester kan fortrenges eller fortynnes ?»

 

BCEPS PhD-stipendiat og lege Audun Brendbekken bidro til rapporten med et litteratursøk som oppsummerte hvilken kunnskap som eksisterer om helseprioriteringer blant den norske befolkningen, og hvilke tiltak som kan tenkes brukt for å øke kunnskap om prioriteringer.

Audun bidro også med en presentasjon for ekspertgruppen om helseprioriteringer i media.

 

 

English:

Today, Ingrid Miljeteig, Professor, BCEPS, UiB, leader of the Clinical Ethics Committee at Haukeland University Hospital, and leader of the Expert Group on Priority Setting in Health in Norway, focused on transparency, appointed by the Norwegian Ministry of Health and Care Services, presented the report “Tillit til prioriteringer – økt åpenhet, medvirkning og kompetanse” (“Trust in priority setting—increased transparency, participation and competence”) to the ministry, press, and invited guests in Oslo.

 

Read the full report here (in Norwegian): https://lnkd.in/dqFVcCTD

You can also watch the short summary presentations of each of the three expert groups here (in Norwegian): https://lnkd.in/dJv2y3bt

(Video starts 1:09:00; Ingrid Miljeteig's presentation starts 1:34:00)

 

About the report and the work of her expert group, Ingrid Miljeteig says (translated):

"Tighter financial frameworks, a shortage of health personnel and demographic and medical developments indicate that prioritisation will become even more important in the health and care sectors in the years to come. It is important that we can trust that decisions are made in a legitimate and fair manner, and the expert group I have chaired has come up with a number of measures to improve decision-making processes, both at the system level and for clinical decisions at the individual level. We need healthcare professionals to have a high level of knowledge and competence in prioritisation—here, we as educational institutions have to ensure that our healthcare students are equipped for the reality they are about to enter. We need a real skills boost in this area!"

 

We would also like to highlight the contributions made by other BCEPS members to this report.

 

BCEPS Postdoctoral Fellow and medical doctor Andrea Melberg contributed to Chapter 5 “Åpenhet og muligheter for etterprøvbarhet når beslutninger tatt på systemnivå implementeres” (“Transparency and opportunities for verifiability when decisions made at the system level are implemented”).

About the chapter, Andrea says:

"The chapter highlights the complex and demanding assessments that come in the wake of decisions made by the Decision Forum. If something new is to be introduced, the costs of this new technology must be taken from somewhere else within the health service. Which services can be displaced or reduced?” [translated]

 

BCEPS PhD Researcher and medical doctor Audun Brendbekken contributed to the report with a literature review that helped summarize what knowledge exists about health priorities among the Norwegian population, and what measures could be used to increase public knowledge about priorities.

Audun also contributed with a presentation to the expert group about health priorities in the media.