Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Råd og utvalg ved KMD

Fakultetets studentutvalg

Fakultetets studentutvalg, Kunstnerisk studentutvalg (KSU), instituttenes Fagutvalg for studenter for studieåret og studentrepresentanter i programstyrene 2022/2023.

Main content

Kunstnerisk Studentutvalg(KSU): er det øverste formelle studentpolitiske organ ved KMD.  KSU skal til enhver tid representere studentene sine interesser på fakultetsnivå.

Styret til KSU består av leder og nestleder. De øvrige medlemmene består av:
•    èn representant fra hvert aktive fagutvalg (3),
•    2 studentrepresentanter fra fakultetsstyret
•    èn studentillitsvalgt til Studentparlamentet (SP).
•    èn studentillitsvalgt til Studieutvalget

KSU har også ansvar for å opprette fadderstyret. Slik bidrar KSU til god dialog mellom fagutvalgene, Studentparlamentet ved UiB, fakultetsstyret ved KMD og fakultetets administrative ledelse. KSUs vedtekter, referat, regnskap og annen informasjon studenter ved KMD har rett på innsyn i, ligger tilgjengelig på Mitt UiB under emnet «Studentutvalg ved KMD». 

Alle tillitsvalgte blir valgt av studentmassen ved KMD på allmøte. Alle studenter anbefales å engasjere seg i studentpolitikken, det er givende og en god måte å påvirke egen studiehverdag.

Oversikt over de ulike rollene og nåværende representanter:

Leder KSU 

Som leder av KSU har du mange forskjellige ansvarsområder. Det er lederen sitt ansvar å drifte KSU og arrangere møtevirksomhet samt drifte alle medier som MittUiB, facebook og Teams. Dette er en givende rolle som er honorert og fungerer utmerket som en deltidsjobb.

Leder av KSU for studieåret 22/23 er Mario de la Ossa Sætre (kunst).
Har du spørsmål kan du sende mail til ksu@uib.no
 

Nestleder KSU

Nestleder har noen veldig spesifikke oppgaver. Siden leder av KSU ikke kan påta seg økonomiskansvar, for å unngå korrupsjon, så er dette nestleder sitt ansvar. Ellers kan nestleder hjelpe leder med alt av saker og har delt  ansvar som leder for medier som MittUiB, Facebooksiden og Teams. Dette er en givende rolle som er honorert og fungerer utmerket som en deltidsjobb.

Det er to nestlederefor studieåret 22/23. Disse er:

Othilie Emanuelsen (Design møbel og rom) 
Herman Lieberg Christoffersen  (Griegakademiet)


Har du spørsmål kan du sende mail til ksu@uib.no

Fakultetsstyrerepresentanter

«Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.» ( Kilde og mer informasjon)

Studentrepresentantene er:

Det skal være to studentrepresentanter til Fakultetsstyret. Dette er honorerte verv og det kreves at studenten setter seg inn i saker før møtene, det er rundt fire møter per semester. 

Disse har vært på valg og resultatet kommer så snart som mulig.

 

Varaer:

 

Studieutvalget

«Studieutvalget er et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Utvalget ledes av visedekan for utdanning.” ( Kilde og mer informasjon)

I studieutvalget skal det være to faste studentrepresentanter og en vara. Som en del av studieutvalget vil du være en pådriver i utviklingen av fakultetets studietilbud sammen med instituttene med mer. Det er rundt fem møter per semester.

Studentparlamentet

«Studentparlamentet ved Universitet i Bergen (SP-UiB) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Bergen (UiB). Studentparlamentet arbeider for å ivareta UiB-studentenes interesser, og er deres viktigste stemme opp mot universitetet og andre aktuelle aktører.» ( Kilde og mer informasjon )

Hvert fakultet skal velge én fakultetspresentant til Studentparlamentet og minimum to vara, jamfør §11 i studentparlamentets valgreglement. Som studentrepresentant i studentparlamentet vil du, kunne være med og bestemme i studentpolitiske saker på universitetsnivå. 


Fagutvalgene(FU) har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved de tre ulike instituttene ved KMD. Fagutvalgene er bindeleddet mellom instituttet og studentene og har som mål å øke kvaliteten på både utdanningen og studiehverdagen.

Har du saker som skal tas opp eller et bidrag som forbedrer studiehverdagen, kan du henvende deg til Fagutvalget ved ditt institutt, eller direkte til KSU, via f.eks. epost. 

Om du ønsker å ta opp en sak, men ikke ønsker å gå gjennom studenttillitsvalgte, kan du ta kontakt med Studentombudet i Bergen eller melde saker gjennom SiFra-systemet på Mitt UiB.