Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Råd og utvalg ved KMD

Fakultetets studentutvalg

Fakultetets studentutvalg, Kunstnerisk studentutvalg (KSU), instituttenes Fagutvalg for studenter for studieåret og studentrepresentanter i programstyrene 2021/2022.

Main content

Kunstnerisk Studentutvalg(KSU): er det øverste formelle studentpolitiske organ ved KMD.  KSU skal til enhver tid representere studentene sine interesser på fakultetsnivå.

Styret til KSU består av leder og nestleder. De øvrige medlemmene består av:
•    èn representant fra hvert aktive fagutvalg (3),
•    3 studentrepresentanter fra fakultetsstyret
•    èn studentillitsvalgt til Studentparlamentet (SP).
•    èn studentillitsvalgt til Studieutvalget

KSU har også ansvar for å opprette fadderstyret. Slik bidrar KSU til god dialog mellom fagutvalgene, Studentparlamentet ved UiB, fakultetsstyret ved KMD og fakultetets administrative ledelse. KSUs vedtekter, referat, regnskap og annen informasjon studenter ved KMD har rett på innsyn i, ligger tilgjengelig på Mitt UiB under emnet «Studentutvalg ved KMD». 

ALLMØTE 26 MAI 2021 16.00
Alle tillitsvalgte blir valgt av studentmassen ved KMD på allmøte i mai. I år skal det velges inn nye representanter i alle ledd. . Det anbefales å engasjere seg i studentpolitikken, det er givende og en god måte å påvirke egen studiehverdag.

Zoomlink til møtet vil bli publisert på MittUiB som en kunngjøring under emnet «Fakultetet for kunst, musikk og design» når det nærmer seg.

Oversikt over de rollene som skal fylles, samt lenker til mer informasjon:

Leder KSU 

Som leder av KSU har du mange forskjellige ansvarsområder. Det er lederen sitt ansvar å drifte KSU og arrangere møtevirksomhet samt drifte alle medier som MittUiB, facebook og Teams. Dette er en givende rolle som er honorert og fungerer utmerket som en deltidsjobb.

Ved spørsmål om rollen som leder kontakt sittende leder Ingrid-Charlotte Gjørsvik ved å sende mail til ksu@uib.no
 

Nestleder KSU

Nestleder har noen veldig spesifikke oppgaver, siden Leder ikke kan påta seg økonomiskansvar for å unngå korrupsjon så er dette nestleder sitt ansvar. Ellers kan nestleder hjelpe leder med alt av saker og har like mye ansvar som leder for alle medier som MittUiB, Facebooksiden og Teams. Dette er en givende rolle som er honorert og fungerer utmerket som en deltidsjobb.

Ved spørsmål om rollen som Nestleder kontakt sittende nestleder Vegar Vallestad ved å sende mail til ksu@uib.no
 

Fakultetsrepresentant

«Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og tilsetting i faste vitenskapelige stillinger.» ( Kilde og mer informasjon)

Her trenger vi to studentrepresentanter fra hvert institutt tre sittende representanter og tre vara (seks totalt) Dette er honorert og det kreves at studenten setter seg inn i saker før møtene, det er rundt fire møter per semester.

Studieutvalget

«Studieutvalget er et rådgivende organ for fakultetsstyret i saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Utvalget ledes av visedekan for utdanning.” ( Kilde og mer informasjon)

Her trenger vi tre studentrepresentanter, to sittende representanter og en vara. Som en del av studieutvalget vil du være en pådriver i utviklingen av fakultetets studietilbud sammen med instituttene med mer. det er rundt fem møter per semester.

Studentparlamentet

«Studentparlamentet ved Universitet i Bergen (SP-UiB) er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Bergen (UiB). Studentparlamentet arbeider for å ivareta UiB-studentenes interesser, og er deres viktigste stemme opp mot universitetet og andre aktuelle aktører.» ( Kilde og mer informasjon )

Her er det behov for tre studentrepresentanter, en sittende representant og to vara. Som studentrepresentant i studentparlamentet vil du, kunne være med og bestemme i studentpolitiske saker på universitetsnivå. 


Fagutvalgene(FU) har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved de tre ulike instituttene ved KMD. Fagutvalgene er bindeleddet mellom instituttet og studentene og har som mål å øke kvaliteten på både utdanningen og studiehverdagen.

Har du saker som skal tas opp eller et bidrag som forbedrer studiehverdagen, kan du henvende deg til Fagutvalget ved ditt institutt, eller direkte til KSU, via f.ek. mail. 

Om du ønsker å ta opp en sak, men ikke ønsker å gå gjennom studenttillitsvalgte, kan du melde saker gjennom SiFra-systemet på Mitt UiB. Det er også mulig å kontakte Studentombudet i Bergen