Home
Environment and Landscape Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningstema

Forurensning – en av de store miljøtruslene

Forurensningen har i dag et globalt omfang, og har effekter på alle nivåer, fra det lokale til det globale.

Main content

Forurensning skjer gjennom spredning av stoffer til luft, vann eller jord, og det fører til skade på natursystemer, mennesker og bygninger. Miljøgifter er en trussel mot mennesker og hele biosfæren. Forurensning i form av støy reduserer folks helse og trivsel. Forurensning i sjø og vann bidrar til eutrofiering og overbelastning, som igjen fører til skade og sykdom på fisk og andre organismer. Plast på avveier er i dag er stort problem. Utslipp av CO2 og andre klimagasser bidrar til klimaendring og forsuring i havet.

Miljøgeografien bruker miljøindikatorer (arter og naturtyper) for å kartlegge forurensningens type og omfang. Flere masteroppgaver har bidratt med å utvikle metoder i studier av vassdrag og vannforekomster.

Eksempler på masteroppgaver

Gjeraker, Mari (2017): Tilstandsvurdering av tre vatn på Voss. Ei undersøking av vassvegetasjonen som miljøindikator for vasskvalitet i perioden 1978-2016.

Nuven, Ole Martin (2018): Vegetasjonsendring og økologisk tilstand i etterkant av senkingen av Haukåsvatnet i Bergen.

Krohn-Hansen, Anna (under arbeid): Naturtypekartlegging i Ulsetstemma og Krosslivatnet i Åsane.