Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Klimanøytralt UiB

Vedtok tiltak for å nå klimamålene

Styret ved Universitetet i Bergen har vedtatt ny reisepolicy, men ble ikke enige om å opprette av klimafond.

Styremøte ved UiB torsdag 28. november
Photo:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Main content

Under årets siste styremøte, vedtok universitetsstyret ny reisepolicy for ansatte ved UiB. Policyen var en del av sak om ambisjoner og tiltak for Klimanøytralt UiB, og inneholder tre hoveddeler.

 • En reiseplanlegger
 • Veiledende retningslinjer for flyreiser
 • En hjem-jobb-hjem del

Reiseplanleggeren er en slags sjekkliste de ansatte må gjennom der de skal vurdere reisen, gjøre en nøye planlegging og se om man kan kombinere reisen med andre gjøremål på reisemålet, samt at man skal gjøre det man kan for å minske klimafotavtrykket ved egne arrangementer.

- Det er viktig at vi ikke reduserer på utdanning, forskning og formidling selv om i har ambisiøse klimamål. Jeg støtter reisepolicyen, og det er viktig at policyen ivaretar yngre forskeres mulighet til å etablere nye relasjoner for karrierebygging, sa styremedlem Kjersti Fløttum under styrebehandlingen.

I retningslinjene for flyreiser er det satt opp en liste for å skjerme den faglige og strategiske aktiviteten, slik at reiser knyttet opp mot faglig aktivitet og reiser for å ivareta universitets interesser gis prioritet.

Flere av styremedlemmene trakk fram at man er avhengig av å reise ved et internasjonalt rettet universitet, slik UiB er. Derfor mente de også at det er viktig å ha fokus på at målet er å redusere CO2-utslippene knyttet til reiser, og ikke nødvendigvis antallet reiser.

Ønsket tog som førstevalg

De to studentmedlemmene i styret, Gard Aasmund S. Johanson og Lise Carlsen mente begge at tog måtte være førstevalget for reiser mellom Bergen og Oslo, med en liberal tolkning for at man kan reise med fly. Dette fikk de imidlertid ikke resten av styret med på.

I den nye reisepolicyen gis følgende formål prioritet i vurderingen av hvilke reiser som skal gjennomføres:

 • Nødvendige faglige reiser for datainnsamling
 • Samarbeidsprosjekter hvor møter ikke kan gjennomføres på video e.l.
 • Presentasjoner på konferanser
 • Reiser for å ivareta UiBs interesser på ulike nivå (f.eks. møter med KD, forhandlinger, strategimøter)

I saksfremlegget skulle styret også vedta opprettelsen av et klimafond, der enheter som ikke når målet om 10 prosent kutt, ble belastet et mellomlegg til fondet. Flere av styremedlemmene mente at det er uheldig med pisk, og ser heller for seg en løsning der det er positive insentiver til dem som når målene.

I saken som styret behandlet var ogås UiBs klimaregnskap fra 2018 veldagt. Flere av styremedlemmene trakk det frem som positivt at universitetet har et klimaregnskap, og påpekte viktigheten av å ha det. 

- I fremtiden må vi bruke like mye tid på klimaregnskapet som det finansielle regnskapet til Universitetet i Bergen. Det er viktig at UiB går i teten på dette arbeidet, sa styremedlem Bjørn K. Haugland.

Etter en lengre diskusjon om tiltakene, ble de endelige vedtakspunktene som styret gav sin tilslutning til: 

 1. Styret vedtar å innføre reisepolicy med ambisjon om årlig gjennomsnittlig reduksjon i CO2 på 10 prosent. Reisepolicyen skal ivareta yngre forskeres mulighet til å etablere nye relasjoner for karrierebygging.
 2. Styret imøteser ny sak med intensjon om å etablere et klimafond også med bruk av positive insentiver og virkemidler.
 3. Styret imøteser en sak om arbeidet med en innovativ og klimanøytral innkjøpspolicy.
 4. Styret imøteser en årlig statusrapport for arbeidet med klimanøytralt UiB.

Her kan du se opptak av torsdagens styremøte.