Home
Ombud for Students

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Om Studentombudet

Studentombudets oppgave er å ivareta rettssikkerheten til studentene ved Universitetet i Bergen.

Main content

Studenter kan få råd, veiledning og bistand om rettigheter knyttet til studiesituasjonen sin og kan kontakte Studentombudet om forhold som er eller kan være kritikkverdige i studiesituasjonen. Eksempler på bistand studentene kan få er:

  • Råd og veiledning i klagesaker.
  • Råd og veiledning i saker om fusk, skikkethetsvurdering, bortvisning, etc.
  • Bistand dersom en student er blitt trakkassert av medstudenter eller ansatte.
  • Kurs om studenters rettigheter for studentorganene ved universitetet.
  • Foreta juridisk vurdering av saksbehandlingen i saker som angår studentene.

Ansatte har anledning til å ta kontakt med studentombudet om kritikkverdige forhold som gjelder studentene sin studiesituasjon, for veiledning om studentenes rettigheter og for veiledning om reglene for saksbehandling i forvaltningen som gjelder studentsaker.

Taushetsplikt og konfidensialitet

Studentombudet har taushetsplikt om forhold som studenter og ansatte tar opp. Studentombudet er en uavhenging bistandsperson som studentene kan diskutere saker med uten at det blir kjent for universitetet forøvrig.

Partsforhold og beslutningsmyndighet

Studentombudet gir uavhengig rådgivning og saksgjennomgang. Ombudet er ikke representant på vegne av eller for studentene i enkeltsaker.

Studentombudet er et rådgivende organ og fatter ikke vedtak i enkeltsaker.

Kontaktinformasjon - Andre studentombud