Home
BRIM Bergen Research group for intervention and mental health across the Lifespan

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Psykisk lidelse og atferds- og søvnproblemer rammer 90% av personer med demens. I dag benyttes psykofarmaka i stor grad for å dempe symptomene, men det er ofte med manglende effekt og betydelige bivirkninger. Lysterapi viser lovende resultater, men det er et behov for større randomiserte og kontrollerte studier.

DEM.LIGHT installerte lysterapi-rom på demensenheter for å undersøke effekten på søvn, døgnrytme, atferdsproblemer, psykisk lidelse, medikamentbruk, smerte og livskvalitet.

DEM.LIGHT er en randomisert kontrollert studie som rekrutterte 69 pasienter fra 8 enheter ved 8 sykehjem. Enhetene ble randomisert til: intervensjonsgruppen som fikk lysbehandling i 24 uker, og kontrollgruppen som fikk tilsvarende uker med placebo (standard innelys).

Studien benyttet journalnotat, validerte instrumenter og objektive mål på søvn, atferdsforstyrrelser og psykisk lidelse.

Ny LED-teknologi representerer en betydelig praktisk utvikling av lysterapi. Lysene kan integreres i standard takarmaturer og programmeres til optimale lysforhold gjennom døgnet. Denne teknologien kan ha store implikasjoner for klinisk praksis i sykehjem. Behandlingsteknikken kan tilpasses for hjemmebruk, og potensielt øke muligheten for at personer med demens bor lengre hjemme.