Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Videreutdanning på deltid

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking

Design Thinking er en anerkjent metodikk for designdrevet innovasjon på tvers av fagområder. Deltidsstudium over ett år i samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Nytt kull starter opp i september, og vi har fremdeles ledige plasser!

Design Thinking - deltidsstudium ved UiB, NHH og HVL 2021
Design Thinking er en praktisk, menneske-sentrert, prototype-drevet metode for innovasjon som tilnærmer seg organisatoriske utfordringer ved bruk av kreative metoder.
Photo:
NHH

Main content

Design Thinking er en praktisk, menneskesentrert, prototypedrevet metode for innovasjon, som kjennetegnes av å møte organisatoriske utfordringer med en strategisk og kreativ tilnærming. Det er en anerkjent, tverrfaglig metodikk som fusjonerer fagområdene design, teknologi og business i et kraftig verktøy for problemløsning.

Strategisk design for innovasjon - Design Thinking er en videreutdanning på deltid som kombinerer disse tre fagdisiplinene, hvor målet er å gi deltakerne kunnskapen som behøves for å lede tverrfaglige innovasjonsprosjekter. 

Organisering

Studiet er en videreutdanning på masternivå som tilbys av Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole. Studiet består av to emner på til sammen 30 studiepoeng og går på deltid over ett år. 

  • NHH: Strategiske, teknologiske og organisatoriske perspektiver på verdiskapende innovasjon (15 studiepoeng)
  • UiB: Designfaglige og teknologiske virkemidler for innovasjon (15 studiepoeng)

Det faglige innholdet leveres av Institutt for design og Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen (Innovasjon, prototyping, visuell historietelling og representasjon, designtilnærming, designbasert tenking og kreativitet, og empati/brukerfokus) og Norges Handelshøyskole (organisasjon, kultur, teknologisk disrupsjon, ledelse og strategisk tilnærming).

Undervisning og læringsaktiviteter

Emnet er casebasert, og studentene jobber i grupper med et reelt case gjennom hele året.

Undervisningen er basert på intensive samlinger med forelesninger, gjesteforelesninger, diskusjoner og gjennomgang av caser. Det forutsettes at studentene er aktive og at de mellom samlingene arbeider selvstendig med å studere relevant pensumlitteratur og arbeider med løsning av prosjektoppgavene.

Studiet er faglig krevende, og det forventes at studentene gjør seg kjent med stoffet i forkant av forelesingene og integrerer ny kunnskap i arbeidet med innovasjonsprosjektene. Undervisningen er organisert som halv- eller heldagsforelesninger kombinert med workshop hvor studentene arbeider i tverrfaglige team med aktuelle innovasjonsprosjekter. Innovasjonsprosjektene er organisert som gruppearbeid hvor formålet er å løse et reelt case.

Som del av studiet er følgende arbeidskrav lagt opp underveis i utdanningsløpet; to presentasjoner til caseeier og et refleksjonsnotat midtveis i studiet.

Studiesamlinger 2024-2025

Studiet er samlingsbasert, med åtte samlinger over ett år. Hver samling går over to til tre dager og er vekselvis lagt til NHH og UiB:

1. samlingKrasjkurs25. - 27. september 2024
2. samlingInnsikt og utforskning28. - 29. oktober 2024
3. samlingSyntetisering og sensemaking20. - 22. november 2024
4. samlingIdeutvikling og prototyping20. - 21. januar 2025
5. samlingDesigndrevet endring18. - 19. februar 2025
6. samlingStrategisk design for innovasjon20. - 21. mars 2025
7. samlingVisuell historiefortelling22. - 23. april 2025
8. samlingEksamensdager27. - 28. mai 2025

Med forbehold om endringer. 

Målgruppe og opptakskrav

Studiet er relevant for bedriftsledere, designere, ingeniører og teknologer så vel som for andre ledere, fagfolk, og offentlige fagpersoner i ulike felt. Studiet bygger på en tverrfaglig innovasjonsmetodikk og deltakerne bør ha bakgrunn innen én eller flere av de relaterte disiplinene, designfaglig, teknisk og/eller forretningsmessige.

Studiet er på masternivå og vi krever derfor at du fyller følgende opptakskrav:

  • Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng
  • Minimum to års relevant yrkeserfaring. NHH vurderer hva som er relevant praksis. 

Norges Handelshøyskole administrerer opptaket til hele emnet på vegne av samarbeidsinstitusjonene. 

Søk plass via NHHs søknadsweb

Les ytterligere praktisk informasjon om søknad og opptak, mm. 

Eksamen/vurdering

Den avsluttende mappevurderingen består av tre deler:

  • Individuell hjemmeeksamen
  • Muntlig teampresentasjon av av innovasjonsprosjektet som hver gruppe har utarbeidet i løpet av studiet
  • Individuell muntlig eksamen

I den endelige karakteren teller de ulike delene slik: hjemmeeksamen 40 prosent, teampresentasjon 30 prosent og individuell muntlig eksamen 30 prosent. Alle delene må være bestått for å få karakter i emnet.

Under følger en utdypning av de tre vurderingselementene:

  1. Hjemmeeksamen: I forkant av siste samling skal studentene levere en hjemmeeksamen som omhandler besvarelse av spørsmål knyttet til hver av de tre emnene: Strategiske, teknologiske og organisatoriske perspektiver på innovasjon, designfaglige og teknologiske virkemidler for innovasjon og praktisk perspektiv på Design Thinking – prototyping og anvendelser. I tillegg skal studentene reflektere over hvordan teamet har fungert, og deres egen rolle i teamet. Maks antall ord totalt: 2000.
  2. Muntlig presentasjon: Den muntlige delen blir teampresentasjoner, presentert av hele gruppen.
  3. Individuell utspørring: Det gjennomføres en individuell utspørring rundt de tre emnene i etterkant av teampresentasjonene.

Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått på hver av de tre delene, og alle tre deler må være bestått for å kunne bestå studiet i sin helhet. Studentene får tildelt studiepoeng på masternivå fra de to institusjonene ved bestått eksamen, 15 studiepoeng fra hvert lærested.