Home
Department of Psychosocial Science

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Samtykkeskriv

Forespørsel om fortsatt deltakelse i spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (SUSSH) 2020–2030

Dette er en forespørsel om du vil delta i en fortsettelse av spørreundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse blant sykepleiere, der du har deltatt i minst en av de årlige undersøkelsene siste 5 år. Hovedhensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan ulike typer arbeidsrelaterte belastninger (som nattskift, kort hviletid mellom vakter, turnussystem og andre belastninger) påvirker ulike mål på helse. Undersøkelsen gjennomføres av forskere ved Universitetet i Bergen og ved Haukeland Universitetssykehus. Sykepleierforbundet støtter undersøkelsen og resultater fra de tidligere undersøkelsene fra dette prosjektet kan du finne på nettsiden www.sussh.no.

Main content

HVA INNEBÆRER PROSJEKTET?

Deltakelse innebærer at du går inn på nettsiden www.sussh.no og besvarer den nettbaserte undersøkelsen.

Husk å legge inn riktig ID-nummer (firesifret tallkode som står trykket i rødt i invitasjonsbrevet). Det er SurveyXact (som Universitetet i Bergen har en databehandleravtale med) som administrerer datainnsamlingen. Skjemaet inneholder spørsmål om bakgrunn (kjønn, alder, sivilstatus, omsorgsansvar for barn) din arbeidssituasjon og helse. ID-nummeret bruker vi for å kople det du svarer nå (og eventuelt i fremtidige undersøkelser) med det du har svart før, slik at vi kan finne ut hvordan det går med sykepleiere over tid. Du blir på det nettbaserte skjemaet bedt om å oppgi en epostadresse og mobilnummer slik at vi kan kontakte deg i forbindelse med fremtidige undersøkelser. Vi tar sikte på å gjennomføre årlige spørreundersøkelser frem til 2030. Om du svarer nå forplikter du deg ikke til å svare på fremtidige undersøkelser. Personlig informasjon (som navn, adresse, epost og mobilnummer) lagres i en egen fil som oppbevares på en sikker server og holdes adskilt fra selve svarene du gir. Vi spør om du er villig til å la oss kople dine svar (fra denne og tidligere undersøkelser) med data fra Reseptregisteret om din bruk av reseptbelagte legemidler (fra perioden 2009 til 2030). En slik kopling gir oss mulighet til å undersøke om arbeidssituasjon og helse er forbundet med bruk av ulike reseptbelagte medisiner. Du bes om å samtykke særskilt til dette. Samtykker du til en slik kopling vil vi bruke ditt personnummer (som tidligere er registrert i prosjektet) til koplingen. Om du ikke samtykker til slik kopling kan du likevel delta i spørreskjemadelen av SUSSH.   

MULIGE FORDELER OG ULEMPER

MULIGE FORDELER: Noen kan synes det er lærerikt og interessant å delta. Ved å delta får man også bidratt til forskning. Du får tilbakemelding om resultatene ved at det med jevne mellomrom skrives oppsummeringsartikler til Sykepleien. Dette blir også presentert på hjemmesiden til prosjektet (www.sussh.no). Alle som deltar er med i en trekning av 25 gavekort pålydende kr 500 kr i hver runde. Resultatene kan bidra til at det blir avdekket problematiske forhold ved sykepleieres arbeidsforhold/situasjon.

MULIGE ULEMPER: En mulig ulempe med deltakelse kan være at noen kan få utløst noen negative følelser dersom de har et problematisk forhold til de temaene vi spør om. Det går også med noe tid, ca. 20-30 minutter, til utfylling.

FRIVILLIG DELTAKELSE OG MULIGHET FOR Å TREKKE SITT SAMTYKKE

Det er frivillig å delta. Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: Innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, å få rettet personopplysninger om deg, få slettet personopplysninger om deg, få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. I slike tilfeller kan du henvende deg til prosjektleder Ståle Pallesen (+47 55 58 88 42, staale.pallesen@uib.no). Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.

HVA SKJER MED INFORMASJONEN OM DEG?

I dette prosjektet er det to typer informasjon som holdes adskilt: 1) Datafil med personidentifiserbare opplysninger (som navn, adresse, epost, mobilnummer, personsummer og unikt ID-nummer) og 2) datafil med selve svarene som er gitt (evt. inklusive data fra Reseptregisteret) og ditt unike ID-nummer. Sistnevnte data brukes til statistiske analyser. Det er kun forskerne i prosjektet som har tilgang til disse filene.  Datafil med personidentifiserbare opplysninger og datafil med dine svar oppbevares adskilt fra hverandre på en sikker server ved UiB.

Alle forskerne som er med i prosjektet har lovpålagt taushetsplikt. Når prosjektperioden er over slettes filen med alle de personidentifiserbare opplysningene for godt (senest 30. juni 2031). Svarene du har gitt blir da avidentifisert.

GODKJENNING

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, helseregion Vest (nr. 2009/1595) og av Datatilsynet. 

GAVEKORT

Alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av 25 universal- gavekort pålydende kr 500 som trekkes for hver datainnsamlingsrunde. Dette kan brukes i en rekke butikker over hele landet.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Dersom du har spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med Ståle Pallesen (telefon: 55 58 88 42; e-post:

staale.pallesen@uib.no) eller Siri Waage (telefon: 55 97 07 85; epost: siri.waage@uib.no). Du kan også henvende deg hvis du skulle oppleve vanskelig følelser på grunn av deltakelse i undersøkelsen.

Du kan ta kontakt med institusjonens personvernombud dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger (Janecke Helene Veim, telefon: 55 58 20 29, epost: janecke.veim@uib.no).

SAMTYKKE

Du kan samtykke til undersøkelsen i det nettbaserte spørreskjemaet.