Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Masterprogram på deltid

Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning

Masterprogrammet i offentlig forvaltning handler om de store samfunnsutfordringene i vår tid, og hvordan stats- og forvaltningsapparatet kan bidra til å løse dem. Vi har fremdeles ledige plasser på høstens emner.

Første kull med studenter ved masterprogrammet i offentlig forvaltning
Første kull studenter på Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning på studiesamling ved NHH og UiB i Bergen.
Photo:
Helge Skodvin

Main content

UiB og NHH Executive har i tett samarbeid med departmentsfellesskapet utviklet et nytt, erfaringsbasert masterprogram i offentlig forvaltning. Studiet retter seg mot erfarne medarbeidere og ledere i departementene og underliggende virksomheter. Masterprogrammet er utviklet på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som et ledd i regjeringens strategiske satsing på kompetanseutvikling i og på tvers av departementene.

Masterprogrammet skal ta for seg de store samfunnsutfordringene i vår tid og hvordan stats- og forvaltningsapparatet kan bidra til å løse dem. Dette krever tverrfaglige perspektiver og arbeidsmåter, og masterprogrammet kombinerer derfor forskning og kunnskap innen statsvitenskap, rettsvitenskap, samfunnsøkonomi, innovasjon og omstilling.

Faglig innhold og sentrale tema

Stats- og forvaltningsapparatets kontinuerlige arbeid med endringer og reformer som skal bidra til bærekraftig utvikling er et sentralt og overordnet tema. Andre sentrale tema som tas opp er: 

 • Drivere, hindringer og muligheter for samspill mellom ulike nasjonale og internasjonale myndighetsorgan, styringsnivå og sektorer i offentlig forvaltning
 • Bærekraftig utvikling og ressursutnyttelse
 • Internasjonalisering og digitalisering
 • Organisering, reformer og endring i offentlig forvaltning

Masterprogrammet er fleksibelt og praktisk tilrettelagt for å kunne gjennomføres på deltid, i kombinasjon med jobb og øvrige forpliktelser. Hele masterprogrammet gir 90 studiepoeng og skal kunne gjennomføres i løpet av tre år med 50 % studieprogresjon. 

Erfaringsbasert master i offentlig forvaltning er et topptilbud som vil styrke samarbeidet mellom forvaltning og akademia og den faglige kompetansen i forvaltningen.

Departementsråd Petter Skarheim, Kommunal- og distriktsdepartementet

Fleksibel oppbygning - frittstående emner

Masterprogrammet består av fem frittstående emner á 15 studiepoeng, som kan tas enkeltvis og i hvilken som helst rekkefølge. Dersom du vil oppnå hele graden må du ta fire av emnene og skrive en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. 

UiB og NHH Executive er faglig ansvarlig for hver sine emner, som normalt vil gå en gang pr år enten i høst- eller vårsemesteret: 

 

Undervisning og læringsaktiviteter

Studiet er samlingsbasert med tre-fire samlinger per emne, der hver samling går over to eller tre ukedager. Planlagte datoer for samlinger finner du på emnesidene for hvert enkelt emne. 

På samlingene veksler vi mellom forelesninger, oppgaveløsing, erfaringsutveksling og diskusjoner om faglige case i mindre grupper, der gruppene er tverrfaglige og/eller satt sammen av studenter fra ulike departementer og underliggende virksomheter.

Vi legger opp til studentaktive læringsformer, der erfaringslæring og praktisk bruk av teori og modeller anvendt på virkelighetsnære problemstillinger står sentralt. Mellom samlingene jobber studentene på egenhånd og i mindre grupper med ulike læringsaktiviteter, via vår digitale læringsplattform. 

Hvordan søke opptak? 

Masterprogrammet består av frittstående emner og det betyr at du søker- og får opptak til hvert emne for seg, dette gjelder også for opptak til den avsluttende masteroppgaven.

Det er UiB som administrerer opptaket til samtlige emner, også de emnene som tilbys av NHH Executive. 

Vi har 35 studieplasser per emne. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har en kvote på inntil 25 studenter per emne. De øvrige studieplassene er åpne for individuelle søkere fra departementsfellesskapet og underliggende etater, etter førstemann til mølla-prinsippet. 

Opptakskrav

Følgende opptakskrav gjelder for alle emnene som inngår i erfaringsbasert master i offentlig forvaltning: 

 • Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng. I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor. 
   
 • I tillegg kreves det minst tre års relevant arbeidserfaring fra departementer og/eller deres underliggende virksomheter.
   
 • Det er også et krav om at man på søknadstidspunktet er ansatt i et departement eller en underliggende virksomhet. 

  Underliggende virksomheter er forvaltningsorganer og inkluderer blant annet direktorater, tilsyn, statsforvalterne og kollegiale organer som styrer, råd og nemder samt forvaltningsbedrifter som Statsbygg. Se fullstendig liste (vedlegg 2, side 115)
   
 • For å få opptak til masteroppgaven kreves det at du har fullført og bestått fire av emnene som inngår i masterprogrammet. 

Krav til dokumentasjon

Du søker opptak til hvert emne for seg. For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • CV
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV samt attest fra tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang). Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

NB: Når du har levert inn all nødvendig dokumentasjon og fått opptak til ett av de første emnene er det ikke nødvendig å laste opp dokumentasjon på nytt i forbindelse med søknad til påfølgende emner.

Kostnader

Studieavgifter

Hvert av de fem enkeltemene har en studieavgift på kr 61 000,- pr student. Studieavgiften for masteroppgaven vil komme på kr 70 000,- pr student. Prisen inkluderer kr 3000,- for bevertning og dagpakker i forbindelse med samlinger.

Studieavgiften blir fakturert i forkant av studiestart hvert semester. 

I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur, reise/opphold i forbindelse med samlinger og eventuelle studieturer til utlandet for enkelte av emnene.

Semesteravgift

Alle som blir tatt opp som studenter må i tillegg betale en personlig semesteravgift på kr 650,- per semester. Denne skal betales inn til UiB, uavhengig av om du tar et emne ved UiB eller NHH Executive. 

Semesteravgiften går til å dekke velferdsgoder og –tjenester for alle studenter.