Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

UiB styrker arbeidet med mangfold blant studentene

UiB er nå i startgropen på et prosjekt kalt «Mangfoldige UiB – ingen utenfor». Ambisjonen er å bli et mer inkluderende og mangfoldig universitet. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet over en treårsperiode. Målet er å hindre frafall i høyere utdanning, og sikre et godt, inkluderende og mangfoldig studentmiljø.

Bildet viser Mia Torgersen Milde, Nora Abdalla Mohammed, Pinar Heggernes og Michelle Odette Iversen Badiane som arbeider for et mangfoldig studentmiljø.
Mangfoldig studentmiljø: Fra venstre: Mia Torgersen Milde, Nora Abdalla Mohammed, Pinar Heggernes og Michelle Odette Iversen Badiane.
Photo:
Ole Friele

Main content

En viktig målsetning for prosjektet er å skape like muligheter for deltagelse, trivsel, tilhørighet og å lykkes, slik at alle våre studenter har et likeverdig utdanningstilbud uavhengig av bakgrunn. Man ønsker å gjøre UiB mer attraktivt for blant andre studenter med minoritetsbakgrunn, studenter som kommer fra familier uten høyere utdanning, og studenter som kommer fra deler av landet som vanligvis ikke velger UiB som studiested. 

UiBs strategi har som ambisjon å arbeide for større mangfold i studentmassen, sikre et inkluderende læringsmiljø og bidra til sosial mobilitet. For å oppnå dette ønsker UiB å arbeide fra innsiden og ut ved å omforme strukturene på universitetet. På denne måten ønsker man å gjøre det mulig for alle studentene å delta på en fullverdig måte i alle deler av universitetslivet. UiB ser også at det er en rekke studenter som har behov som de universelle tilbudene ikke treffer. Universitetet ønsker derfor å sette i gang en rekke tiltak og tilbud som kan treffe behovene til disse studentene. 

- Dette ønsker vi å gjøre gjennom å utvikle lavterskeltilbud som skal være tilgjengelig for alle studenter, og treffer studentene i målgruppen spesielt godt. Aktuelle tiltak kan være kurs i muntlig og skriftlig akademisk språk, rettskriving og korrekturlesing, omvisning på campus og studentarealer, sier prorektor Pinar Heggernes. - Tiltakene skal ikke begrenses til studentene; vi ønsker å bli bedre til å møte studenter fra ulike bakgrunner. Derfor planlegger vi også kurs for ansatte for å øke mangfoldskompetansen i hele organisasjonen, fortsetter Heggernes. UiB har allerede hatt et kurs for eksamensvaktene om hvordan studentmassen på universitetet har endret seg over årene og hvordan man bedre kan møte studenter med ulike bakgrunner.  

Mer mangfold, flere mangfoldige behov 
Gjennom et mer mangfoldig universitet, oppstår det også flere mangfoldige behov. Derfor må prosjektet også utvikle seg for å kunne fylle dette behovet. Man ønsker også å forebygge utenforskap og psykiske plager, styrke universell utforming og utvikle kurstilbud og andre tiltak med overføringsverdi til andre institusjoner. 

Universitetet har nå ansatt to prosjektmedarbeidere som skal fungere som inkluderings- og mangfoldskoordinatorer. Prosjektstillingene er 50 prosent, og varer i minst ett år. De er plassert i funksjonsområdet læringsmiljø ved Studieavdelingen. Disse skal arbeide med å finne og fjerne ekskluderingsmekanismer og lære hvordan UiB kan bli en organisasjon alle kjenner tilhørighet til, uansett bakgrunn. De vil også være rådgivende i mangfoldssaker, samt bidra med å sette i gang ulike tiltak som treffer målgruppens behov. 

- Det har vært kjempefint å bli kjent med mine kollegaer på universitetet og det er godt å se hvor spente de er for at slike stillinger er blitt til. Jeg gleder meg til å ta runden sammen med Michelle (Odette Iversen Badiane) for å bli litt bedre kjent med de andre universitetsansatte utenfor studieavdelingen. Vi har mange ideer for arbeidet fremover, og jobber allerede med en studentcafé i samarbeid med Universitetsbiblioteket (Humaniora), forteller mangfoldskooridnator Nora Abdalla Mohammed.  - Det er fantastisk hyggelig å bli kjent med universitetets nye og spennende mangfoldskoordinatorer, Nora og Michelle, som skal arbeide med hvordan de kan øke mangfoldet i studentmassen vår. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dem rundt dette interessante temaet, sier Heggernes. 

Vil arbeide systematisk
UiB ønsker å arbeide systematisk for en bredere og mer mangfoldig deltakelse og rekruttering av studenter. Dette vil være en del av handlingsplanen for mangfold, inkludering og likestilling fra 2023 til 2025. Målet er at lærings- og studiemiljøet ved UiB skal være kulturelt mangfoldig og inkluderende. 

- Prosjektet vårt er støttet av Helsedirektoratet over tre år, og formålet er å bygge ned barrierer for å delta i høyere utdanning og å sikre et godt tilbud til et mangfoldig studentmiljø - men også å arbeide mot ekskluderende mekanismer generelt på UiB. For oss handler mangfold om like muligheter uavhengig av bakgrunn, forteller Mia Torgersen Milde, gruppeleder for læringsmiljø ved Studieavdelingen. 

- Gjennom tiltak som “Innføring i studentlivet”, Akademisk språkkafé og Demoeksamen, jobber vi for å rekruttere studenter med minoritetsbakgrunn eller som er nye i akademia. Vi jobber også med andre tiltak med overføringsverdi til andre institusjoner, avslutter Milde.