Home
The Media, ICT and Cultural Policy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NRKs nyhetstilbud på Internett i 2009

Rapport: NRKs nyhetstilbud på nett i 2009

En gruppe forskere ved institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, ledet av Dag Elgesem, har på oppdrag fra Medietilsynets studert NRKs nyhetstilbud på nett i 2009.

Main content

Undersøkelsen tar for seg et omfattende materiale, og benytter også innovative metoder for å tegne et bilde av allmennkringkasterens virksomhet. Rapporten gir en generell oversikt over omfanget av og bredden i NRKs totale nyhetstilbud på nett publisert i løpet av 2009. Samlet beskrives dette tilbudet som omfattende, bredt orientert og mangslungent. NRK benyttet ulike medieformer i sin nyhetsformidling på nett – fra tekstbaserte saker, via visuelle uttrykk til audiovisuelt innhold. I tillegg var det innslag av ulike interaktive tjenester. Tilbudet bestod av innhold videreformidlet fra kringkastet radio og tv, men også av et mangfoldig og betydelig tilbud produsert eksklusivt for nettet som medieplattform.

Med denne beskrivelsen som utgangspunkt har forskergruppen foretatt kvalitative og kvantitative analyser av flere datasett basert på ulike deler av NRKs tilbud. Analysene er konsentrert om innhold som er eksklusivt for nettet, i hovedsak tekstbaserte nyhetssaker. Det betyr at delene av NRKs tilbud på nett som kan karakteriseres som videreformidling av innhold produsert for kringkastet radio og tv ikke er prioritert innenfor undersøkelsens begrensede rammer.

I rapporten brukes funn fra de ulike analysene til å vurdere NRKs nyhetstilbud på nett i 2009 opp mot vedtektskravene. Funnene kan oppsummeres i følgende punkter:

 • NRK hadde et løpende og oppdatert nyhetstilbud på nettet i 2009.
 • Nyhetsinnholdet på nrk.no var i stor grad preget av regionale og lokale nyheter produsert av NRKs distriktskontorer, og i tilsvarende liten grad preget av internasjonale nyheter.
 • Produksjonen av nasjonalt nyhetsinnhold var jevnt fordelt mellom NRKs distriktskontorer.
 • Det var betydelig forskjell mellom nyhetsinnholdet på nrk.no-forsiden og innholdet på nettstedet som helhet. Forsiden fremstår som en nettavis, mens nettstedet som helhet reflekterer strukturen i organisasjonen NRK, hvor distriktskontorene er sentrale nyhetsprodusenter.
 • Nyhetstilbudet på nrk.no dekket alle ordinære typer nyhetsinnhold innenfor økonomi, politikk, sosiale spørsmål, kriminalitet, ulykker, kultur- og underholdning, sport og vær, med mindre fokus på teknologi og vitenskap.
 • Forsiden av nrk.no prioriterte kultur- og underholdningsstoff, mens nettstedet som helhet prioriterte nyheter som omhandlet sosiale spørsmål. NRK prioriterte utenriksnyheter på forsiden i større grad enn i den generelle produksjonen.
 • Bruken av lenker i nyhetsdekningen var i hovedsak koblinger mellom NRKs eget materiale. NRK lenket kun i begrenset grad sin nyhetsformidling til andre aktører. En case-studie av dekningen av klimatoppmøtet i København tyder imidlertid på at eksterne lenker ble brukt i større grad i dekningen av et komplekst saksfelt.
 • En avgrenset case-studie av henvisninger fra Dagsrevyen til nrk.no viser få tilfeller av slike henvisninger.
 • NRKs dekning av klimatoppmøtet i København på nett var preget av mange, for det meste egenproduserte, men ofte korte saker. Det var lite bakgrunnsstoff i denne dekningen.
 • Sammenlignet med dekningen i Aftenposten og VGs papirutgaver og i Dagsrevyens hovedsendinger bidro NRKs nettdekning kun i begrenset grad med dybde og alternative perspektiv. NRKs nyhetsdekning på nett samsvarte her med det generelle nyhetsbildet.
 • Den integrerte bruken av ulike interaktive element i den tekstbaserte nyhetsformidlingen var begrenset. Mens spillelement, spørreundersøkelser, egentester og videofiler generelt var svært lite utbredt, ble kommentarfelt brukt i noe større grad.
 • I dekningen av stortingsvalget benyttet NRK en rekke ulike interaktive tjenester. NRK la også til rette for at brukerne kunne komme til orde, og inngikk i mindre skala i dialog med brukerne.
 • Sammenlignet med TV2s dekning av stortingsvalget på nett skilte NRK seg ut med et mer omfattende og mangfoldig tilbud. Samtidig var NRKs bruk av spill og interaktive tjenester mindre oversiktlig og mindre tydelig integrert i den resterende valgdekningen.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden februar-april 2010 og skal benyttes i forbindelse med Medietilsynets evaluering av NRKs allmennkringkastingstilbud.

Hele rapporten, inkludert metodevedlegg, kan lastes ned her.


Sven Egil Omdal mener NRK mangler nettstrategi - les kommentaren på vox publica